Wat staat er op de agenda van vandaag?

15,652
bekeken
81
antwoorden
Laatste post geleden 13 jaar geleden door MommyMachine
Imagin.ation
 • Gestart door
 • Imagin.ation
 • United States Superstar Member 5026
 • laatste activiteit 5 jaar geleden

Lezers van dit topic lazen ook:

 • Spinrollz Casino - Slot van de week Promo geldig: 25 maart 2024. - 31 maart 2024. Prijzenpot: 1.100 munten In aanmerking komende spellen: Gates Of Olympus 1000 Als u geen account bij het casino heeft...

  Lees

  Spinrollz Casino-toernooien

  6 660
  2 maanden geleden
 • Cadoola Casino Ontvang 100 gratis spins als u in totaal 700 EUR inzet Zet € 100 in op de kwalificerende aanbieder en ontvang 20 gratis spins . Zet € 300 extra in en ontvang nog eens 30 gratis...

  Lees

  Cadoola Casino-promoties

  1 481
  2 maanden geleden
 • Oh Mijn Spins Casino Ontvang 100 gratis spins als u in totaal 700 EUR inzet Zet € 100 in op de kwalificerende aanbieder en ontvang 20 gratis spins . Zet € 300 extra in en ontvang nog eens 30...

  Lees

  Oh My Spins Casino-promoties

  1 556
  2 maanden geleden

Participeren in het forum is alleen toegestaan voor actieve leden. Alstublieft of registreren om te posten.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Today i'm going to read through LCB, get my smile and my fix for the day, look for some freebies and thank those that have left some.. gamble a bit and TRY and make playthrough..

  Check my email... .... ...... ......... ...... ....... nothing but junk

  Next IRS sent me a notice that they owe me 40 bucks from 2006 explaining that they have no record of me filing.. (how can they know they owe me 40 bucks if they have no record? scarey thought) but that i must fill out a return to recieve the money...
  So im going to find my tax papers and send them in..

  Then im going to apply this coat of stain on this little side table im trying to refinish.

  It's kind of a slow and easy day for me, not much aside from the normal household stuff

  After that.. i don't know what i'm gonna do next.. i'll just take it as it comes

  What's on your agenda or to do list for today?
  And do you ever get everything done?

  Vandaag ga ik LCB lezen, mijn glimlach en mijn oplossing voor de dag krijgen, op zoek gaan naar wat gratis geschenken en degenen bedanken die er wat hebben achtergelaten.. Een beetje gokken en PROBEREN en spelen..

  Controleer mijn e-mail... .... ...... ......... ...... ....... niets anders dan rommel

  Vervolgens stuurde de IRS me een bericht dat ze me 40 dollar schuldig waren uit 2006, waarin ze uitlegden dat ze geen bewijs van mijn aangifte hebben. (hoe kunnen ze weten dat ze me 40 dollar schuldig zijn als ze geen bewijs hebben? Scarey dacht) maar dat ik moet invullen een terugkeer om het geld te ontvangen...
  Dus ik ga mijn belastingpapieren opzoeken en opsturen.

  Dan ga ik deze beitslaag aanbrengen op dit kleine bijzettafeltje dat ik probeer opnieuw af te werken.

  Het is een beetje een langzame en gemakkelijke dag voor mij, niet veel afgezien van de normale huishoudelijke zaken

  Daarna... weet ik niet wat ik hierna ga doen.. Ik neem het maar zoals het komt

  Wat staat er op jouw agenda of to do lijstje voor vandaag?
  En krijg jij wel eens alles gedaan?

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Weekends are good slow days for me. No getting up early for work, so I got to sleep in. 

  Had to run an errand to the store which took me a couple of hours. (returns from Christmas ugh)

  Came home and had some lunch and settled in with LCB and the chat room.

  My night looks to be much of the same, which is fine with me.

  I love weekends.....

                                                            PMM

  Oh yes, I too am looking for freebies, that a given. laugh_out_loud

  Weekenden zijn voor mij goede, rustige dagen. Ik hoefde niet vroeg op te staan voor mijn werk, dus ik mocht uitslapen.

  Ik moest een boodschap naar de winkel doen, wat me een paar uur kostte. (retourneert van Kerstmis ugh)

  Kwam thuis en lunchte wat en maakte kennis met LCB en de chatroom.

  Mijn avond ziet er grotendeels hetzelfde uit, en dat vind ik prima.

  Ik hou van weekenden.....

  PMM

  Oh ja, ik ben ook op zoek naar freebies, dat is een gegeven. laugh_out_loud

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Not much on my agenda for today.  Just did a little house work, made some lunch, and kept checking LCB for freebies.  Hope everyone else is having a relaxing day!

  Er staat niet veel op mijn agenda voor vandaag. Ik heb gewoon wat huishoudelijk werk gedaan, wat lunch klaargemaakt en bleef LCB controleren op gratis geschenken. Ik hoop dat iedereen een ontspannende dag heeft!

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Really slow here! Been slow all thought the holidays .It's like I can't wake up.Must be winter. You can't do a whole lot outside when it's cold.Weekends for me have been ultra lazy.I have an agenda list I can see it on the floor with a foot print on it because I keep walking over it on the way to the fridge! munch munch!

  Echt langzaam hier! Het was allemaal langzaam, dacht aan de vakantie. Het is alsof ik niet wakker kan worden. Het moet winter zijn. Je kunt niet veel buiten doen als het koud is. De weekenden zijn voor mij extreem lui geweest. Ik heb een agendalijst. Ik kan hem op de grond zien met een voetafdruk erop, want ik loop er steeds overheen op weg naar de koelkast! smak smak!

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I tried being nice and asked at Dendera, but they said I'd get an email if there was a bonus available.  :-(

  Ik probeerde aardig te zijn en vroeg het bij Dendera, maar ze zeiden dat ik een e-mail zou krijgen als er een bonus beschikbaar was. :-(

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I deposited generously at Tropica, This is Vegas, Superior,Dendera and Vegas Regal and of course Vegas Regal was the only one to cop up a freebie for me. However they all have been very generous during the holidays but I gave back too! 

  Ik heb royaal gestort bij Tropica, dit is Vegas, Superior, Dendera en Vegas Regal en natuurlijk was Vegas Regal de enige die een freebie voor mij kreeg. Ze zijn echter allemaal erg gul geweest tijdens de feestdagen, maar ik heb ook iets teruggegeven!

 • Origineel English Vertaling Dutch

  GL 13 me too!

  GL13 Ik ook!

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Im still on the pages searching for freebies, found a few.. i don't think i'm going to get to the taxes, and the next thing on the agenda.. lololol

  Ik ben nog steeds op de pagina's aan het zoeken naar gratis geschenken, heb er een paar gevonden.. ik denk niet dat ik bij de belastingen ga komen, en het volgende op de agenda.. lololol

 • Origineel English Vertaling Dutch

  called a gotmer co-worker, she's about to start retraining for accounting...I looked into some other retraining, maybe nedical billling and coding..There's damn little here except jobs with wages so low, you'd ahve to work another job just to stay afloat.

  Watch the Dallas VS Eagles (GO DALLAS!!!) and picking chin off floor when I saw 13 wants to bail or has...

  Ik heb een Gotmer-collega gebeld, ze staat op het punt om te beginnen met een omscholing voor boekhouding... Ik heb gekeken naar een andere omscholing, misschien medische facturering en coderen. Er is hier verdomd weinig behalve banen met zo lage lonen dat je een andere baan zou moeten hebben gewoon om overeind te blijven.

  Kijk naar de Dallas VS Eagles (GO DALLAS!!!) en pluk de kin van de vloer toen ik zag dat 13 op borgtocht wilden gaan of...

 • Origineel English Vertaling Dutch

  It's 11:30 am and i already want to make my second pot of coffee..  huh

  Well.. let's see at some point today i need to brush down my kitty, its a job she's so fluffy, and my eyes water and i sneeze like crazy when i do it, but it has to be done.. blah!

  My little table is still staring at me naked from the corner waiting for it's coat of stain lol...

  The tax papers are done, that was only the back pay they say they owe me from 2006, which i still can't figure out how they know this when they say they have no record of me filing.. yay, at least one thing is done.. only to add another tongue

  Het is 11.30 uur en ik wil al mijn tweede pot koffie zetten.. huh

  Nou.. laten we eens kijken vandaag moet ik mijn kat borstelen, het is een klusje, ze is zo donzig, en mijn ogen tranen en ik nies als een gek als ik het doe, maar het moet gedaan worden.. blah!

  Mijn tafeltje staart me nog steeds naakt vanuit de hoek aan, wachtend op zijn vlekje lol...

  De belastingpapieren zijn klaar, dat was alleen het achterstallige loon dat ze me naar eigen zeggen verschuldigd zijn uit 2006, maar ik begrijp nog steeds niet hoe ze dit weten als ze zeggen dat ze geen aangifte hebben van mijn aangifte.. ja, tenminste één ding is klaar.. alleen om nog een toe te voegen tongue

 • Origineel English Vertaling Dutch
  Wellllll, I am reading posts and waiting for the free roll!!!  I need to do laundry and go to the store, but that can wait! hehe
  Noullll, ik lees berichten en wacht op de gratis worp!!! Ik moet de was doen en naar de winkel, maar dat kan wachten! haha
 • Origineel English Vertaling Dutch

  What's the "free roll" ?

  Lool Oh THAT free roll!!..

  had to modify, thought there was another one as well!!

  Wat is de "gratis rol"?

  Lool Oh die vrije worp!!..

  moest aanpassen, dacht dat er ook nog eentje was!!

 • Origineel English Vertaling Dutch

  answering post

  post beantwoorden

 • Origineel English Vertaling Dutch

  On the agenda today was rearranging my furntiure, in the winter the center of focus is my fireplace, furniture is arranged so the firepace has the best showing and can give that all around warmth, evening lighting, coziness and romance, while i sip bacardi and read cosmo.. lol

  Summertime i switch it, the main focus is my big sliding door that leads to the pool and jacuuzi, which has a nice day time view of the city, so now i sit and drink tequila sunrise's and read my cosmos..lol

  Its works out well for me because my entertainment center is in between the fireplace and the big sliding door.. it's alot of work, but the same question crosses my mind, why do i go through all this just to sit, sip and read... change is good..

  I got it done which should of been done three weeks ago.. but in the midst of all this i did find another table to stain shocked

  Now i got something else to add to my agenda, whats on yours?

  Op de agenda vandaag stond het herschikken van mijn meubilair, in de winter staat mijn open haard centraal, het meubilair is zo gerangschikt dat de haard het beste tot zijn recht komt en dat rondom warmte, avondverlichting, gezelligheid en romantiek kan geven, terwijl ik geniet van bacardi en lees kosmo.. lol

  Zomertijd verander ik het, de belangrijkste focus is mijn grote schuifdeur die naar het zwembad en de jacuzzi leidt, die overdag een mooi uitzicht over de stad heeft, dus nu zit ik en drink tequila zonsopgang en lees mijn kosmos..lol

  Het komt goed uit voor mij omdat mijn entertainmentcentrum zich tussen de open haard en de grote schuifdeur bevindt. Het is een hoop werk, maar dezelfde vraag komt door mijn hoofd: waarom doe ik dit allemaal alleen maar om te zitten, te nippen en te lezen. .. verandering is goed..

  Ik heb het gedaan, wat drie weken geleden had moeten gebeuren. Maar te midden van dit alles vond ik nog een tafel om te bevlekken shocked

  Nu heb ik nog iets om toe te voegen aan mijn agenda, wat staat er op de jouwe?

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Well I want to rearrange furniture too but the way my apartment is set up the TV can only go on one wall, and you have to arrange the furniture around that. UGH. Change is definately good.

  I spent the day online, chatting, posting. I got up early, cleaned house, finished laundry, and kids bathed and fed. My hubby played XBOX while I played on the computer.

  The rest of the night is going to be simple. Relax, watch a movie, eat dinner.

  I can't wait for the kids to go to bed, I definately need a night to myself.

  Tomorrow...well we'll see.


  :-*

  Nou, ik wil ook de meubels herschikken, maar door de manier waarop mijn appartement is ingericht, kan de tv maar aan één muur hangen, en daar moet je de meubels omheen rangschikken. UGH. Verandering is zeker goed.

  Ik bracht de dag online door, chatten, posten. Ik stond vroeg op, maakte het huis schoon, maakte de was af en de kinderen baadden en gaven te eten. Mijn man speelde XBOX terwijl ik op de computer speelde.

  De rest van de avond zal eenvoudig zijn. Ontspan, kijk een film, eet avondeten.

  Ik kan niet wachten tot de kinderen naar bed gaan, ik heb absoluut behoefte aan een avondje voor mezelf.

  Morgen... nou ja, we zullen zien.


  :-*

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Relax, relax, relax. That is all I am going to do today. Housework can wait, and my husband goes back to work tonight, so he doesn't want to do anything either.

  Maybe go to the pool later on. Something fun for the kids.


  :-*

  Ontspan, ontspan, ontspan. Dat is alles wat ik vandaag ga doen. Het huishoudelijk werk kan wachten, en mijn man gaat vanavond weer aan het werk, dus hij wil ook niets doen.

  Misschien later naar het zwembad gaan. Iets leuks voor de kinderen.


  :-*

 • Origineel English Vertaling Dutch

  On my agenda for tomorrow is calling the cable company and see if i can bundle up.. man i'm paying almost 200.00 a month i see it advertised for 99.00 for all three.... someone remind me to call them cuz i keep forgetting.. Cox cable is really good service.. but darn they are expensive, i've been paying this for over 2 years i hope i can get a deal..

  Op mijn agenda voor morgen staat het bellen van de kabelmaatschappij en kijken of ik kan bundelen.. man, ik betaal bijna 200,00 per maand, ik zie dat het geadverteerd is voor 99,00 voor alle drie.... iemand herinnert me eraan om ze te bellen, want ik blijf vergeten.. Cox-kabel is echt een goede service.. maar verdomd, ze zijn duur, ik betaal dit al meer dan 2 jaar, ik hoop dat ik een deal kan krijgen..

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I get my cable phone and internet and I only pay $107 a month from Cox.

  My cable is just basic cable channels 2-60 something. No movie channels though.

  My internet is pretty fast..I can download things in decent time, and I am happy with the speed.

  My home phone is basic. No long distance, caller ID. No bells and whistles, but I use my cell phone for all of those things.

  I think the package I have is the $99 package.


  Good Luck...Just thought I would give you some information on what that package offers.
  :-*

  Ik krijg mijn kabeltelefoon en internet en ik betaal slechts $ 107 per maand van Cox.

  Mijn kabel is gewoon standaard kabelkanalen 2-60 iets. Geen filmkanalen.

  Mijn internet is behoorlijk snel. Ik kan dingen binnen een behoorlijke tijd downloaden en ik ben blij met de snelheid.

  Mijn huistelefoon is eenvoudig. Geen lange afstand, nummerherkenning. Geen toeters en bellen, maar ik gebruik mijn mobiele telefoon voor al die dingen.

  Ik denk dat het pakket dat ik heb het pakket van $ 99 is.


  Veel succes... Ik dacht dat ik je wat informatie zou geven over wat dat pakket te bieden heeft.
  :-*

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Yeah this is what i have all what you have but why am i paying so much? I want to call them and get this fixed.. i have the exact same service as you... i started at like 150 now its up to 200.00?.. I think as being a long time customer.. probably over 15 years a customer maybe i can get a darn break.. just within the few years has it been like this..

  Ja, dit is wat ik heb, alles wat jij hebt, maar waarom betaal ik zoveel? Ik wil ze bellen en dit laten repareren.. ik heb precies dezelfde service als jij... ik begon bij ongeveer 150, nu is het op tot 200,00?.. Ik denk dat ik al heel lang klant ben.. waarschijnlijk al meer dan 15 jaar klant, misschien kan ik een verdomde pauze krijgen. Binnen een paar jaar is het zo geweest.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Yea that is alot to be paying for that stuff. They better fix it wink


  :-*

  Ja, dat is veel om voor dat spul te betalen. Ze kunnen het beter repareren wink


  :-*

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Do you have the DVR box, or is it just straight cable to tv connection?

  Heb je de DVR-box, of is het gewoon een rechtstreekse kabel-naar-tv-verbinding?

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Straight cable to TV connection. I had the DVR box, and I think it was only $12 more a month, but I never used it so I told them they could have it back.

  Do you have a DVR?


  :-*

  Rechte kabel naar TV aansluiting. Ik had de DVR-box en ik denk dat het maar $ 12 meer per maand kostte, maar ik heb hem nooit gebruikt, dus vertelde ik hen dat ze hem terug mochten krijgen.

  Heeft u een DVR?


  :-*

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Yeah, i never looked at the bill i always just paid it so i never realized prices, i think ill have them remove the DVR boxes, get straight cable or see if they will just give me a break lol

  Ja, ik heb nooit naar de rekening gekeken, ik heb hem altijd gewoon betaald, dus ik heb nooit prijzen gerealiseerd, ik denk dat ik ze de DVR-boxen laat verwijderen, een rechte kabel krijg of kijk of ze me gewoon een pauze willen geven lol

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hopefully they will give you a break since you are a long time customer.


  :-*

  Hopelijk geven ze je een pauze, aangezien je al heel lang klant bent.


  :-*

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Don't forget to remind me lol.. cuz i'll forget and they are closed right ow i just called them, Thank you Mommy lol

  Vergeet niet me eraan te herinneren lol.. want ik zal het vergeten en ze zijn gesloten, ik heb ze net gebeld, bedankt mama lol

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I will remind ya Imagin.


  :-*

  Ik zal je eraan herinneren. Stel je voor.


  :-*

 • Origineel English Vertaling Dutch

  On tomorrows agenda is:

  Clean house

  Clean carpets

  Go through old clothes and donate the ones the kids can't fit in anymore.

  Remind Imagin. to call Cox..


  and that is pretty much it, but I have a suspicion that it will consist of  alot more than those things wink


  :-*

  Op de agenda van morgen staat:

  Schoon huis

  Schone tapijten

  Ga door oude kleren en doneer de kleding waar de kinderen niet meer in passen.

  Herinner je, stel je voor. Cox bellen..


  en dat is het wel zo'n beetje, maar ik heb het vermoeden dat het uit veel meer dingen zal bestaan wink


  :-*

 • Origineel English Vertaling Dutch

  ...was suppose to take a little road trip up to San Francisco...but had to cancel last minute...so you guys are stuck with me.  haha

  Rest of the evening:  hangin out, chillin, and grubbin'

  ...was van plan een kleine roadtrip naar San Francisco te maken... maar moest op het laatste moment afzeggen... dus jullie zitten aan mij vast. haha

  Rest van de avond: rondhangen, chillen en rooien

 • Origineel English Vertaling Dutch

  sounds like fun ish...

  We don't mind being "stuck" with ya tongue


  Kinda enjoy it I got someone to play the word game with wink...where the heck is givennsz...then it would be alll good.


  :-*

  klinkt leuk ish...

  Wij vinden het niet erg om aan je vast te zitten tongue


  Geniet er maar van. Ik heb iemand om het woordspel mee te spelen wink ... waar het in godsnaam gegeven is... dan zou het allemaal goed zijn.


  :-*

 • Origineel English Vertaling Dutch

  OK


  Imagin. Don't forget to call COX!!!!!!!


  :-*

  OK


  Stel je voor. Vergeet niet COX te bellen!!!!!!!


  :-*

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Today, try to clean, read Breaking Dawn, wait with baited breath for the Betphoenix contest announcements.

  Probeer vandaag op te ruimen, lees Breaking Dawn en wacht met ingehouden adem op de aankondigingen van de Betphoenix-wedstrijd.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  ...hit up Walmart...theyve got huge blowout sale on babies...$25/ pair

  ...ga naar Walmart...ze hebben een enorme uitverkoop op baby's...$25/paar

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I cleaned house, making lunch, pasta with garlic sauce yummmm..

  and now I am just waiting for 2 p.m so I can watch The Sopranos rerun...


  Ahhh what a life I have...so exciting...


  call cox Imagin. LMAO


  :-*

  Ik heb het huis schoongemaakt, lunch gemaakt, pasta met knoflooksaus, lekkermmmm..

  en nu wacht ik gewoon tot 14.00 uur, zodat ik de herhaling van The Sopranos kan bekijken...


  Ahhh, wat een leven heb ik...zo spannend...


  bel cox Stel je voor. LMAO


  :-*

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I am SO Happy... i called they let me keep everything and just dropped the price to the 99.00 deal for being such a good customer all these years cheesy cheesy which comes to 119 and some change..

  Thanks for reminding me Mommy lol!!!

  On my agenda im free chip huntn'

  Ik ben ZO blij... ik belde dat ik alles mocht houden en verlaagde gewoon de prijs naar de deal van 99,00 omdat ik al die jaren zo'n goede klant was cheesycheesy wat neerkomt op 119 en wat verandering..

  Bedankt dat je me eraan herinnert mama lol!!!

  In mijn agenda, ik ben gratis op chipjacht

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Let me know if you find any...I'm soo bored.  :-*

  Laat het me weten als je iets vindt... Ik verveel me zo ontzettend.  :-*

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Nothing but housework that I already did.

  Gonna lay down and take it easy today, I don't feel good.  :-*

  Niets dan huishoudelijk werk dat ik al deed.

  Ik ga liggen en doe het rustig aan vandaag, ik voel me niet goed.  :-*

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Awww hope you feel better Mommy, it's probably the heat..

  I need to break out the ol' hoover octocopus and bust this dust, i think the dust bunnies still think it's winter since their snowdust hasn't gone away, probably smoothered poor dust bunnies.... mahahaha

  Maybe i put that on tomorrows agenda! wink

  Awww ik hoop dat je je beter voelt mama, het komt waarschijnlijk door de hitte..

  Ik moet de oude hoover-octocopus uitbreken en dit stof vernietigen, ik denk dat de stofkonijntjes nog steeds denken dat het winter is omdat hun sneeuwstof niet is verdwenen, waarschijnlijk gladdere arme stofkonijntjes... mahahaha

  Misschien zet ik dat morgen op de agenda! wink

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Well I got most of the housework done today, just need to go over the carpets with the vac and the steam cleaner.

  Finish all the laundry...

  Make lunch..

  Watch the kids play outside for a bit

  I am sure some other things will come up!


  :-*

  Nou, ik heb vandaag het grootste deel van het huishoudelijk werk gedaan, ik moet alleen nog de tapijten doornemen met de stofzuiger en de stoomreiniger.

  Maak al het wasgoed af...

  Middageten maken..

  Kijk hoe de kinderen een tijdje buiten spelen

  Ik weet zeker dat er nog meer dingen zullen gebeuren!


  :-*

 • Origineel English Vertaling Dutch

  ...going hiking with a couple buds and a lovely sac of weed

  ...gaan wandelen met een paar knoppen en een heerlijk zakje wiet

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Cleaned carpets...

  Finished housework...

  Changed a million diapers so far...

  Laundry done...

  waiting for DaddyMachine to get back so I can cut all of my sons hair..Im shaving their heads, even the babys. laugh_out_loud


  I am going to the gym today..to get some peace and quiet..and to work on me!  :-*

  Tapijten schoongemaakt...

  Klaar met huishoudelijk werk...

  Tot nu toe een miljoen luiers verwisseld...

  Was gedaan...

  wachtend tot DaddyMachine terugkomt, zodat ik al het haar van mijn zoons kan knippen. Ik scheer hun hoofden, zelfs de baby's. laugh_out_loud


  Ik ga vandaag naar de sportschool..om wat rust te krijgen..en om aan mezelf te werken!  :-*

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hmmm...

  Housework is done, kids are behaving themselves.

  I wanted to go to the pool today, but it's too windy.

  What to do, oh what to do huh


  I guess I will hang out here on LCB for a while, and maybe take a nap.  :-*

  Hmmm...

  Het huishoudelijk werk is gedaan, de kinderen gedragen zich.

  Ik wilde vandaag naar het zwembad, maar het waait te hard.

  Wat te doen, oh wat te doen huh


  Ik denk dat ik hier een tijdje op LCB blijf en misschien een dutje doe.  :-*

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I'm trying to get my newly grown family (went from 5 to 8 cause my sister is having back surgery) ready for a HUGE camping trip!  The rest of my Mom's family is going too.  We are so excited!  I hope everyone has a safe and blessed 4th of July weekend.  Take care LCB family.

  Ik probeer mijn nieuwe gezin (ging van 5 naar 8 omdat mijn zus een rugoperatie ondergaat) klaar te maken voor een ENORME kampeertrip! De rest van mijn moeders familie gaat ook mee. We kijken er zo naar uit! Ik hoop dat iedereen een veilig en gezegend 4 juli-weekend heeft. Wees voorzichtig, de LCB-familie.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I hope you have a great time.


  Be safe...and we will see ya when you get back wink


  :-*

  Ik hoop dat je een fijne tijd hebt.


  Wees veilig... en we zien je als je terugkomt wink


  :-*

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Okay Mommy and I look forward to logging in and see that you held both of your first place spots and to everyone else I want to see some HUGE screen shots!  Good luck.

  Oké, mama en ik kijken ernaar uit om in te loggen en te zien dat je beide eerste plaatsen hebt bezet en voor alle anderen wil ik een paar ENORME schermafbeeldingen zien! Succes.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  hiking, swimming(maybe), BBQing, grubbin, reading, posting

  wandelen, zwemmen (misschien), barbecueën, rooien, lezen, posten

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I wish I was going hiking...lol

  I am on my way to a nap.


  :-*

  Ik wou dat ik ging wandelen...lol

  Ik ben op weg naar een dutje.


  :-*

 • Origineel English Vertaling Dutch

  hope you get good rest.  wink

  hoop dat je goed kunt rusten. wink

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I have this insatiable craving for an early morning IHOP visit.

  Thats on my agenda for tomorrow morning.. mmmm buttery, fresh strawberry waffles with a lotta whipcream.... here i come!

  Ik heb een onverzadigbaar verlangen naar een IHOP-bezoek in de vroege ochtend.

  Dat staat op mijn agenda voor morgenochtend.. mmmm boterzachte, verse aardbeienwafels met heel veel slagroom.... hier kom ik!

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Weeeeell.

  I will hopefully get to take a nap.

  No housework today Yipeeeeeeeeee tongue

  Just eat and watch the House marathon.  :-*

  Weeeeel.

  Hopelijk kan ik een dutje doen.

  Geen huishoudelijk werk vandaag. Jippieeeeeeeee tongue

  Gewoon eten en naar de Huismarathon kijken.  :-*

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I couldn't afford my IHOP.. so i had to settle with homemade map panniecakes and scammaled eggies sad

  I'm going to search for freebies and good deals..

  Mop the kithen floor and vacuum my livingroom..

  Wash the car, take out the trash, build the shed, cut down my palmtree leaves, cultivate my garden, pick some plums, turn over the watermelons, clean the pool, sweep out my front folier, pull all the dead weeds in my front yard rocks, clean out the garage, feed the chickens, milk the cows, slop the pigs...lol

  Ik kon mijn IHOP niet betalen, dus moest ik genoegen nemen met zelfgemaakte panniecakes en opgelichte eitjes sad

  Ik ga op zoek naar gratis aanbiedingen en goede aanbiedingen..

  Dweil de keukenvloer en stofzuig mijn woonkamer..

  De auto wassen, het afval buitenzetten, de schuur bouwen, de bladeren van mijn palmbomen omhakken, mijn tuin cultiveren, wat pruimen plukken, de watermeloenen omdraaien, het zwembad schoonmaken, mijn voorste folier wegvegen, al het dode onkruid uit mijn voorkant trekken stenen in de tuin, de garage opruimen, de kippen voeren, de koeien melken, de varkens laten lopen...lol

Feedback van Leden

Plaats jouw reactie.

lcb activiteiten in de afgelopen 24 uur

Meest bekeken forum posts

MelissaN
MelissaN Serbia 2 maanden geleden
60

Eternal Slots Casino - Exclusieve bonus zonder storting Alleen nieuwe spelers - VS OK! Bedrag: $ 77 Hoe de bonus te claimen: Spelers moeten zich aanmelden via onze LINK en de bonuscode invoeren....
Eternal Slots Casino Exclusieve bonus zonder storting

Sylvanas
Sylvanas Serbia 10 dagen geleden
86

Ben je klaar voor meer geldprijzen en het testen van online casino's? In juni hebben we een aantal opwindende kandidaten, zoals het VS-vriendelijke Decode Casino - zustersite van het gevestigde...
$ 500 LCB juni 2024 Real Cash-wedstrijd: laten we casino's testen!

tough_nut
tough_nut 2 maanden geleden
2

Lion Slots Casino - Exclusieve bonus zonder storting Alleen nieuwe spelers - VS OK! Bedrag: $ 40 Hoe u de bonus kunt claimen: Nieuwe spelers moeten zich aanmelden via onze LINK en bij registratie de...
Lion Slots Exclusieve bonus zonder storting