Wat is de beste beveiligingssoftware?

4,931
bekeken
10
antwoorden
Laatste post geleden 14 jaar geleden door Lipstick
Deb321
 • Gestart door
 • Deb321
 • United States Sr. Member 376
 • laatste activiteit 7 jaar geleden

Lezers van dit topic lazen ook:

 • Ik heb me aangemeld bij Reel Fortune, uitsluitend omdat ze QORA-spellen hebben zoals Caishen's Fortune en Safari King. Hoe dan ook, ik kreeg een aantal gratis spins, geen storting bij aanmelding......

  Lees
 • Eternal Slots Casino - Exclusieve bonus zonder storting Alleen nieuwe spelers - VS OK! Bedrag: $ 77 Hoe de bonus te claimen: Spelers moeten zich aanmelden via onze LINK en de bonuscode invoeren....

  Lees

  Eternal Slots Casino Exclusieve bonus zo...

  63 30.54 K
  2 maanden geleden
 • Als je naar LiveRoulette kijkt, denk je misschien dat het casino geen argwaan wekt en te vertrouwen is. Bij nader inzien wordt het echter duidelijk dat het hoofddoel van het platform niet is om...

  Lees

Participeren in het forum is alleen toegestaan voor actieve leden. Alstublieft of registreren om te posten.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Since I download from the casino sites and I worry about spyware, viruses, ect. I want to make sure my computer is protected. What is the best program? I have IObit 360 along with another program. Any info will be appreciated.

  Omdat ik download van de casinosites, maak ik me zorgen over spyware, virussen, enz. Ik wil er zeker van zijn dat mijn computer beveiligd is. Wat is het beste programma? Ik heb IObit 360 samen met een ander programma. Alle informatie wordt op prijs gesteld.

 • Origineel English Vertaling Dutch
  I wish I knew, I just need to be sure I pay attention to the replies, because I am getting tired of restoring my computer back to factory settings! (YIKES)  We are REAL lucky that our members are so diverse.  I KNOW we have some computer wizards out there that will respond.  ALSO, kinda on the same subject... Can someone tell me how to delete the cookies and temp files from the Mozilla Firefox browser.  I am sure it is real easy, but I can't figure it out!  THANKS!!!

  Shelli
  Ik wou dat ik het wist, ik moet er gewoon zeker van zijn dat ik op de antwoorden let, want ik word het beu om mijn computer terug te zetten naar de fabrieksinstellingen! (YIKES) We hebben ECHT geluk dat onze leden zo divers zijn. Ik WEET dat er een aantal computerwizards zijn die zullen reageren. OOK, een beetje over hetzelfde onderwerp... Kan iemand mij vertellen hoe ik de cookies en tijdelijke bestanden uit de Mozilla Firefox-browser kan verwijderen. Ik weet zeker dat het heel gemakkelijk is, maar ik kom er niet uit! BEDANKT!!!

  Shelli
 • Origineel English Vertaling Dutch

  Deb, Im using Kaspersky Internet Security and never had any problems.

  Shelli,

  From the top menu go to Tools=>Options=>Privacy=>Clear Now ( thats where you can choose what you want to clear )

  see the image

  Deb, ik gebruik Kaspersky Internet Security en heb nooit problemen gehad.

  Shelli,

  Ga vanuit het hoofdmenu naar Extra=>Opties=>Privacy=>Nu wissen (daar kunt u kiezen wat u wilt wissen)

  zie de afbeelding

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I have to agree with Zuga, KASPERSKY is the best in my opinion and experience! Good Luck!

  Ik ben het met Zuga eens, KASPERSKY is naar mijn mening en ervaring de beste! Succes!

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hmmm I think I posted something on this a while back but let me piut it out there again.

  For anti-virus nearly all of the over the counter stuff like Norton, Mcafee, Panda, Trend etc are decent... but. Any Antiviral loaded on your machine is going to be targeted by unsavory bits because that is the defense. Use it as a first line defense and once a month  go to Trend Micro Housecall.

  Housecall is an Online virus scan and because its viral detection DLL's are not resident on your computer it can look past your own security to see if anything has gotten through. It does take some time to run though, My laptop usually takes about 4 hours to run a complete scan, so I set it to run over night one or two times a month. This is just a double redundancy, but one learned the hard way back in the day I ran IE.

  Which segues perfectly into switching to Mozilla Firefox. Firefox is simply just another browser, just like Internet Explorer that has a few really good things going for it. From a security outlook the prime advantage with Firefox is that it is not Explorer. About 90% of all known trojans, worms, viruses etc. are designed and coded to do something specific to Internet Explorer. This is because IE is the big boy out there and the most commonly used browser world wide. If you are not using it, the trojan skips right past doing no harm.

  Next we come to Spyware/malware and other unsavory annoyances that can do everything from invade your privacy to being downright malicious (key-loggers). Their are hundreds of free tools out there, one is loaded directly into your yahoo or Google tool bar. I have been using Lavasofts AdAware program for the past 8 years and am very comfortable with them. Again, this is a free product for home users and they do realtime updates to their virus recognition DLL's two or three times a day to keep you current. here is the link to Free Download.

  Finally we come to keeping your computer clean, caches dumped, temp files removed and dead end registry items removed. Once more, this is from personal consumption over the past 7 years but for free it is almost impossible to beat Ccleaner. This free program has been reviewed by some of the most trusted names in the IT world, will find and delete files for IE, Firefox, Apple and AOL as well as nearly all add ons like messenger's, Office, Nero, Music Players atc. Each and everyone having there own "cache" and temp files. It does this automatically by detecting what is actually on your computer.

  It also has a nice registry cleaner built in that will look at your registry for dead end commands and non working strings. Your registry is kind of like a road map used by your computer to know what to do and where to go. The thing is that it has to read the entire thing each time a command is given... the more dead ends (left over from adding, removing, downloading, installing since the day your computer was first started) the slower your computer executes the commands. Run Ccleaner for the first time and I can almost guarantee you will see a marked improvement in your computers speed.

  Finally, and this is for systems diagnostics or for those wanting to upgrade their computers hardware, or even just find out who made what and where to get the drivers... this program (Again Free) Aida32 Rocks. The download I have supplied is through the Major Geeks website and is probably one of the Two best review sites for IT type stuff out there. (The other being CNet).

  Hope some find this useful.

  Hmmm, ik denk dat ik hier een tijdje geleden iets over heb gepost, maar laat ik het daar nog eens zeggen.

  Voor antivirus zijn bijna alle vrij verkrijgbare dingen zoals Norton, Mcafee, Panda, Trend enz. redelijk... maar. Elk antivirusprogramma dat op uw machine wordt geladen, zal het doelwit zijn van onsmakelijke stukjes, want dat is de verdediging. Gebruik het als eerstelijnsverdediging en ga één keer per maand naar Trend Micro Housecall .

  Housecall is een online virusscan en omdat de virale detectie-DLL's niet op uw computer aanwezig zijn, kan het voorbij uw eigen beveiliging kijken om te zien of er iets doorheen is gekomen. Het duurt echter wel even voordat het werkt. Mijn laptop heeft meestal ongeveer 4 uur nodig om een volledige scan uit te voeren, dus ik heb hem zo ingesteld dat hij één of twee keer per maand 's nachts wordt uitgevoerd. Dit is slechts een dubbele redundantie, maar dat heb je op de harde manier geleerd op de dag dat ik IE draaide.

  Wat perfect aansluit bij het overstappen naar Mozilla Firefox . Firefox is gewoon een andere browser, net als Internet Explorer, die een paar hele goede dingen te bieden heeft. Vanuit veiligheidsoogpunt is het belangrijkste voordeel van Firefox dat het geen Explorer is. Ongeveer 90% van alle bekende Trojaanse paarden, wormen, virussen enz. zijn ontworpen en gecodeerd om iets specifieks voor Internet Explorer te doen. Dit komt omdat IE de grote jongen is en de meest gebruikte browser ter wereld. Als u het niet gebruikt, springt de trojan voorbij en doet geen kwaad.

  Vervolgens komen we bij Spyware/malware en andere onsmakelijke ergernissen die van alles kunnen doen, van het binnendringen van uw privacy tot ronduit kwaadaardig zijn (key-loggers). Er zijn honderden gratis tools beschikbaar, waarvan er één rechtstreeks in uw Yahoo- of Google-werkbalk wordt geladen. Ik gebruik het AdAware-programma van Lavasoft de afgelopen 8 jaar en ben er zeer op mijn gemak mee. Nogmaals, dit is een gratis product voor thuisgebruikers en ze voeren twee of drie keer per dag realtime updates uit van hun virusherkennings-DLL's om u op de hoogte te houden. hier is de link naar gratis download .

  Ten slotte komen we bij het schoonhouden van uw computer, het dumpen van caches, het verwijderen van tijdelijke bestanden en het verwijderen van doodlopende registeritems. Nogmaals, dit is afkomstig van persoonlijk gebruik van de afgelopen zeven jaar, maar gratis is het bijna onmogelijk om Ccleaner te verslaan. Dit gratis programma is beoordeeld door enkele van de meest vertrouwde namen in de IT-wereld en kan bestanden vinden en verwijderen voor IE, Firefox, Apple en AOL, evenals bijna alle add-ons zoals Messenger's, Office, Nero, Muziekspelers en dergelijke. Iedereen heeft zijn eigen "cache" en tijdelijke bestanden. Het doet dit automatisch door te detecteren wat er daadwerkelijk op uw computer staat.

  Het heeft ook een mooie ingebouwde registeropschoner die naar je register zal kijken op doodlopende opdrachten en niet-werkende strings. Uw register is een soort routekaart die door uw computer wordt gebruikt om te weten wat u moet doen en waar u heen moet. Het punt is dat het het hele ding moet lezen elke keer dat een opdracht wordt gegeven... hoe meer doodlopende wegen er zijn (overgebleven van het toevoegen, verwijderen, downloaden, installeren sinds de dag dat uw computer voor het eerst werd opgestart), hoe langzamer uw computer de opdracht uitvoert. opdrachten. Voer Ccleaner voor de eerste keer uit en ik kan bijna garanderen dat u een duidelijke verbetering in de snelheid van uw computer zult zien.

  Ten slotte, en dit is voor systeemdiagnostiek of voor degenen die de hardware van hun computer willen upgraden, of zelfs gewoon willen weten wie wat heeft gemaakt en waar ze de stuurprogramma's kunnen krijgen... dit programma (opnieuw gratis) Aida32 Rocks. De download die ik heb geleverd komt via de website van Major Geeks en is waarschijnlijk een van de twee beste recensiesites voor IT-achtige dingen die er zijn. (De andere is CNet).

  Ik hoop dat sommigen dit nuttig vinden.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Thanks everyone for the info. Jim I actually use Mozilla most of the time but I thought you had to use IE to download casino software. Good to know I can use Mozilla which I prefer anyway.

  Bedankt iedereen voor de info. Jim Ik gebruik eigenlijk Mozilla het grootste deel van de tijd, maar ik dacht dat je IE moest gebruiken om casinosoftware te downloaden. Goed om te weten dat ik Mozilla kan gebruiken, wat ik toch liever heb.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hi Zuga,


  I have not heard of that program....is it a free program?

  Lips

  Hallo Zuga,


  Ik heb nog nooit van dat programma gehoord. Is het een gratis programma?

  Lippen

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Deb,
  most of the time Mozilla works fine for downloading casino software or even playing the flash versions. Only occasionally will I run into the situation, and then I just open a IE window.

  (I keep IE loaded onto the computer solely for Explorer updates.)

  Deb,
  meestal werkt Mozilla prima voor het downloaden van casinosoftware of zelfs het spelen van de flashversies. Slechts af en toe kom ik de situatie tegen, en dan open ik gewoon een IE-venster.

  (Ik laat IE uitsluitend op de computer geladen voor Explorer-updates.)

 • Origineel English Vertaling Dutch

  is it a free program?


  No its not Lips ( unless you have cracked activation codes tongue ) But they offer 30 days trial...

  is het een gratis programma?


  Nee, het is geen Lips (tenzij je activeringscodes hebt gekraakt tongue ) Maar ze bieden een proefperiode van 30 dagen...
 • Origineel English Vertaling Dutch

  I have a good friend thats pretty good at cracking codes....i will have to ask him. May just give it a try. I have been with AVG for so long now....though happy...its nice to have alternative programs.

  Lips

  Ik heb een goede vriend die behoorlijk goed is in het kraken van codes. Ik zal het hem moeten vragen. Mag het gewoon eens proberen. Ik werk al zo lang bij AVG....hoewel ik blij ben...het is fijn om alternatieve programma's te hebben.

  Lippen

Feedback van Leden

Plaats jouw reactie.

lcb activiteiten in de afgelopen 24 uur

Meest bekeken forum posts

MelissaN
MelissaN Serbia 2 maanden geleden
63

Eternal Slots Casino - Exclusieve bonus zonder storting Alleen nieuwe spelers - VS OK! Bedrag: $ 77 Hoe de bonus te claimen: Spelers moeten zich aanmelden via onze LINK en de bonuscode invoeren....
Eternal Slots Casino Exclusieve bonus zonder storting

Sylvanas
Sylvanas Serbia 18 dagen geleden
132

Ben je klaar voor meer geldprijzen en het testen van online casino's? In juni hebben we een aantal opwindende kandidaten, zoals het VS-vriendelijke Decode Casino - zustersite van het gevestigde...
$ 500 LCB juni 2024 Real Cash-wedstrijd: laten we casino's testen!

tough_nut
tough_nut 2 maanden geleden
4

Lion Slots Casino - Exclusieve bonus zonder storting Alleen nieuwe spelers - VS OK! Bedrag: $ 40 Hoe u de bonus kunt claimen: Nieuwe spelers moeten zich aanmelden via onze LINK en bij registratie de...
Lion Slots Exclusieve bonus zonder storting