Gezondheidszorgwet wordt aangenomen

5,785
bekeken
22
antwoorden
Laatste post geleden 14 jaar geleden door drpsyce38
Lipstick
 • Gestart door
 • Lipstick
 • United States Admin 13900
 • laatste activiteit 2 maanden geleden

Lezers van dit topic lazen ook:

 • GGbet Casino recensie Inschrijfbonus: 100% tot € 500 + 75 gratis spins 2e stortingsbonus: 125% tot € 200 + 100 gratis spins 3e stortingsbonus: 150% tot € 300 + 100 gratis spins 4e...

  Lees

  GGbet Casinobonussen en promoties

  1 455
  2 maanden geleden
 • BluVegas Casino - Exclusieve eerste stortingsbonus Alleen nieuwe spelers! Spelers uit Duitsland zijn welkom! 200% tot €/$200 + 50 gratis spins op Book of Dead Hoe ontvang ik de bonus: Spelers...

  Lees
 • I registered an account with SLOTHEIST Casino . I claimed a 100% no rules no max cashout bonus I made a deposit of about $60.00 USD. I won $3,200. I was told I could only withdraw $1,000 a week so I...

  Lees

  GESLOTEN: [Vanwege inactiviteit van de i...

  3 1.01 K
  2 maanden geleden

Participeren in het forum is alleen toegestaan voor actieve leden. Alstublieft of registreren om te posten.

 • Origineel English Vertaling Dutch
  Hiya LCB'ers

  The health care reform bill passed late last night and soon to be signed into law by President Obama on Tuesday.

  While many provisions of the bill would not take effect until 2013, the legislation would bring health coverage to about 32 million Americans who are currently uninsured, and as a result, about 95 percent of Americans would have health insurance.

  What are your reflections on this new bill?

  Lips
  Hallo LCB'ers

  Het wetsontwerp voor de hervorming van de gezondheidszorg is gisteravond laat aangenomen en zal binnenkort dinsdag door president Obama in de wet worden ondertekend.

  Hoewel veel bepalingen van het wetsvoorstel pas in 2013 van kracht zouden worden, zou de wetgeving ziektekostendekking bieden aan ongeveer 32 miljoen Amerikanen die momenteel onverzekerd zijn, en als gevolg daarvan zou ongeveer 95 procent van de Amerikanen een ziektekostenverzekering hebben.

  Wat is uw mening over dit nieuwe wetsvoorstel?

  Lippen
 • Origineel English Vertaling Dutch

  Well, unlike our elected reps, I'm planning to sit down and "Try" to read through it.

  What with all the backroom and sweatheart deals, I fear greatly that true fairness will never be in this bill.

  Nou, in tegenstelling tot onze gekozen vertegenwoordigers, ben ik van plan om te gaan zitten en het te "proberen" door te lezen.

  Met al die achterkamertjes- en zweverige deals ben ik bang dat er nooit sprake zal zijn van echte eerlijkheid in dit wetsvoorstel.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I too will have to take the time to read it, if it comes out to be as what you have stated in short, theres possiblities, 95% compared to what it is now is a miracle, but i still wonder what and why about the 5% left out.

  Ik zal ook de tijd moeten nemen om het te lezen, als het uitkomt zoals wat je hebt gezegd, kortom, er zijn mogelijkheden, 95% vergeleken met wat het nu is is een wonder, maar ik vraag me nog steeds af wat en waarom met de 5% weggelaten.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  From what I know, which isn't all 2700 pages worth, I don't like it.

  Being FORCED to purchase health insurance is problematic.  I hope the different states attorneys general file suits to have the law thrown out. 

  Again, under Dictator Obama, the people who have worked the hardest, took the risks, etc. are going to have the bank accounts raided by the Government.

  Voor zover ik weet, en dat zijn niet alle 2700 pagina's waard, vind ik het niet leuk.

  GEDWONGEN zijn om een ziektekostenverzekering af te sluiten is problematisch. Ik hoop dat de procureurs-generaal van de verschillende staten rechtszaken aanspannen om de wet te laten verwerpen.

  Nogmaals, onder dictator Obama zullen de bankrekeningen van de mensen die het hardst hebben gewerkt, de risico's hebben genomen, enz. door de regering worden geplunderd.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Well only time will tell, I am happy happy!

  Nou, de tijd zal het leren, ik ben blij, blij!

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I haven't taken the time to go through it.  It sounds like a good deal- 95% of people having insurance is a much higher number than right now.  But I agree with drpsyce38 that being forced to purchase it could be hard.  I just don't know yet.

  Ik heb niet de tijd genomen om het door te nemen. Het klinkt als een goede deal: 95% van de mensen met een verzekering is een veel hoger aantal dan nu. Maar ik ben het met drpsyce38 eens dat het moeilijk kan zijn om gedwongen te worden het te kopen. Ik weet het gewoon nog niet.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I too will have to take the time to read it, if it comes out to be as what you have stated in short, theres possiblities, 95% compared to what it is now is a miracle, but i still wonder what and why about the 5% left out.

  I wonder the same thing...so who are these 5% people who will be left out? huh

  Ik zal ook de tijd moeten nemen om het te lezen, als het uitkomt zoals wat je hebt gezegd, kortom, er zijn mogelijkheden, 95% vergeleken met wat het nu is is een wonder, maar ik vraag me nog steeds af wat en waarom met de 5% weggelaten.

  Ik vraag me hetzelfde af... dus wie zijn deze 5% mensen die buitengesloten zullen worden?huh
 • Origineel English Vertaling Dutch

  Here is what is in there for sure:  You will be forced to buy insurance.  All of this will be enforced by the IRS.  Obama has hired 12,000 new agents to make sure you pay up.  Also, your boss will be forced to purchase insurance, meaning, that if the cost of employment goes up, it increases the chance you'll be laid off.

  Also, the numbers of doctors practicing general medicine will decline, making for huge waits just care for basic medical needs. 

  Dit staat er zeker in: u wordt gedwongen een verzekering af te sluiten. Dit alles zal worden afgedwongen door de belastingdienst. Obama heeft 12.000 nieuwe agenten ingehuurd om ervoor te zorgen dat u betaalt. Bovendien wordt uw baas gedwongen een verzekering af te sluiten, wat betekent dat als de arbeidskosten stijgen, dit de kans vergroot dat u wordt ontslagen.

  Ook zal het aantal artsen dat de algemene geneeskunde beoefent afnemen, waardoor er enorme wachttijden ontstaan bij de zorg voor fundamentele medische behoeften.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  When did he hire those 12,000 agents, and I really dont think that all of this how been worked out, I am hoping that things go well with this historical health bill and that one day we will say, it was a good thing for America.  Only time will tell and I am supporting my President on this one.  Thanks House Speak Nancy Pelosi, I think she is a awesome woman!  Go Nancy!

  Wanneer heeft hij die 12.000 agenten aangenomen, en ik denk echt niet dat dit allemaal is uitgewerkt. Ik hoop dat het goed gaat met deze historische gezondheidswet en dat we op een dag zullen zeggen: het was een goede zaak voor Amerika. Alleen de tijd zal het leren en ik steun mijn president op dit punt. Bedankt House Speak Nancy Pelosi, ik vind haar een geweldige vrouw! Ga Nancy!

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Dazzling.....Yep, Obamacare will be enforced by the IRS.  For example, that is where you will be fined and pursued if you don't buy insurance. 

  Oogverblindend... Ja, Obamacare zal worden afgedwongen door de IRS. Daar krijgt u bijvoorbeeld een boete en vervolging als u geen verzekering afsluit.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hi Dr, I knew I would get a reply out of you!  How have you been?  Well I still thing you are great....no matter if you an obama hater or not!  wink

  Hallo dokter, ik wist dat ik een antwoord van u zou krijgen! Hoe was het met je? Nou, ik denk nog steeds dat je geweldig bent....of je nu een obama-hater bent of niet! wink

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Yeah, great to hear from you!  Glad you are still around.

  Oh, I don't hate the Pres.  Just some of his policies....health care being one of them.

  For example.  I own a small business.  Before the Recession I employed 14 people.  I had to cut that to 9 with ZERO profit.  I stay open to give the 9 jobs.  Things are slowing starting to improve in the economy and I could re-hire some.  But, I am sure not going to hire ANY with Obama about to tax me more and me having to pay out more in health benefit costs. 

  Trust me 1000s of small business owners are doing the same as me.  We won't hire as long as Obama is threatening to tax and inserting uncertainty into the economy.

  So, you see the end result of all this?  Yeah, you may get your doctor's visit after a 3 month wait.  But, you won't have a job.

  Ja, leuk om van je te horen! Fijn dat je er nog bent.

  Oh, ik haat de president niet. Zomaar een paar van zijn beleidsmaatregelen. Gezondheidszorg is daar één van.

  Bijvoorbeeld. Ik heb een klein bedrijf. Vóór de recessie had ik veertien mensen in dienst. Ik moest dat terugbrengen naar 9 zonder winst. Ik blijf open om de 9 banen te geven. De zaken in de economie vertragen en beginnen te verbeteren en ik zou er een paar opnieuw kunnen aannemen. Maar ik ben er zeker van dat ik niemand ga inhuren terwijl Obama op het punt staat mij meer te belasten en dat ik meer moet betalen aan de kosten van de gezondheidszorg.

  Geloof me, duizenden eigenaren van kleine bedrijven doen hetzelfde als ik. We zullen niet aannemen zolang Obama dreigt met belastingen en onzekerheid in de economie brengt.

  Zie je het eindresultaat van dit alles? Ja, u kunt na een wachttijd van drie maanden een doktersbezoek krijgen. Maar je zult geen baan hebben.

 • Origineel English Vertaling Dutch


  I totally disagree, Canada, England have had health care as well as many different countries for decades. That is a rumor about waiting 3 months for an appt. Have you ever seen Michael Moores movie SICKO. I suggest everyone sees it. Even the docs say that is a rumor, patients are seen right away, oh and by the way the docs make an average salary of a Million. HA listen to the haters. Never did understand why every citizen would not want their neighbors to have healthcare, as well as themselves. Small businesses will also get an incentive for hiring, that did not tell you that part. I wonder why?


  Ik ben het daar absoluut niet mee eens. Canada en Engeland hebben al tientallen jaren gezondheidszorg, evenals veel verschillende landen. Dat gaat een gerucht over 3 maanden wachten op een appt. Heb je ooit de film SICKO van Michael Moore gezien? Ik stel voor dat iedereen het ziet. Zelfs de dokters zeggen dat dit een gerucht is, patiënten worden meteen gezien, oh en trouwens, de dokters verdienen een gemiddeld salaris van een miljoen. HA luister naar de haters. Ik heb nooit begrepen waarom elke burger niet zou willen dat zijn buren gezondheidszorg zouden krijgen, en ook zijzelf niet. Kleine bedrijven krijgen ook een prikkel om personeel aan te nemen, maar dat heeft u dat deel niet verteld. Ik vraag me af waarom?
 • Origineel English Vertaling Dutch

  Im with the Doc on this one.  If I wanted this much federal control Id move to China!  Since when did we become a country in favor of communism?

  Lucky 8, Sicko, is just that a movie. Edited in such a way to best show Moore's opinions. In real life, my Canadian grandmother was put on a waiting list to remove a cancerous tumor 3 months went by and nothing. My mom brought her to the states but it was too late to save her.

  Ik ben bij deze met de dokter. Als ik zoveel federale controle wilde, zou ik naar China verhuizen! Sinds wanneer zijn wij een land dat voorstander is van het communisme?

  Lucky 8, Sicko, is precies dat een film. Zo bewerkt dat de mening van Moore het beste tot uiting komt. In het echte leven werd mijn Canadese grootmoeder op een wachtlijst gezet om een kankergezwel te verwijderen. Drie maanden gingen voorbij en er gebeurde niets. Mijn moeder bracht haar naar de Verenigde Staten, maar het was te laat om haar te redden.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Tyes....you are so right.  There are so many, many things wrong with this:
  1.  Very, very expensive.  Another entitlement program we cannot afford.

  2.  Doctor shortage.  There is a short of doctors at present, now they will be REQUIRED to take on another 32 million people

  3.  Name one big program the government runs well?  Post office?  Pentagon acquisitions?  IRS?  Dept. of Education?  DMV?

  List is endless....

  Tyes....je hebt groot gelijk. Er zijn zoveel, heel veel dingen die hier mis mee zijn:
  1. Heel erg duur. Nog een rechtenprogramma dat we ons niet kunnen veroorloven.

  2. Artsentekort. Er is momenteel een tekort aan artsen, maar nu zullen ze NODIG zijn om nog eens 32 miljoen mensen aan te nemen

  3. Noem één groot programma dat de overheid goed beheert? Postkantoor? Overnames van het Pentagon? Belastingdienst? Afdeling Onderwijs? DMV?

  Lijst is eindeloos....

 • Origineel English Vertaling Dutch


  Sorry for the loss of your Grandmother, tye. But now for all the American citizens who have cancer and NO insurance, they will not be turned away for their pre-exisisting condition. Always two sides to look at it. As far as Michael Moore and his movie SICKO you can only MAKE UP so much.  Bottom line it passed and it is Socialism not Communism.

  The term 'socialism' is variously attributed to Pierre Leroux in 1834, who called socialism "the doctrine which would not give up any of the principles of Liberty, Equality, Fraternity" of the French Revolution of 1789. As far as being entitled to have Health care, every citizen should have that right to healthcare whether they can afford it or not. I think it's only a basic part of belonging to the HUMAN RACE, that you should want your fellow citizens to have Healthcare and be cared for if they can't afford it.  Again, Bottom Line IT PASSED!!!!!  cool


  Gecondoleerd met het verlies van je grootmoeder, Tye. Maar nu zullen alle Amerikaanse burgers die kanker hebben en GEEN verzekering hebben, niet worden afgewezen vanwege hun reeds bestaande aandoening. Altijd twee kanten om ernaar te kijken. Wat Michael Moore en zijn film SICKO betreft, kun je maar een beperkte hoeveelheid VERZINNEN. Het kwam erop neer dat het voorbij was en het is het socialisme, niet het communisme.

  De term 'socialisme' wordt op verschillende manieren toegeschreven aan Pierre Leroux in 1834, die het socialisme "de doctrine noemde die geen enkel van de principes van vrijheid, gelijkheid en broederschap" van de Franse Revolutie van 1789 zou opgeven. Gezondheidszorg, iedere burger zou recht op gezondheidszorg moeten hebben, of hij zich die nu kan veroorloven of niet. Ik denk dat het slechts een fundamenteel onderdeel is van het behoren tot het MENSELIJK RAS, dat je zou willen dat je medeburgers gezondheidszorg krijgen en verzorgd worden als ze dat niet kunnen betalen. Nogmaals, het komt erop neer dat het GESLAAGD is!!!!! cool
 • Origineel English Vertaling Dutch

  Any way you want to look at it: socialism/communism/obamaism...whatever..it is UNCONSTITUTIONAL. The American government shouldn't force its people to buy anything (in this case healthcare). This goes against everything our founding fathers fought for.

  BTW, lucky 8, I may not agree with your opinions but in no way do I disrespect your voicing them.

  Hoe je het ook wilt bekijken: socialisme/communisme/obamaïsme... wat dan ook... het is ONGRONDSTUK. De Amerikaanse overheid zou haar bevolking niet moeten dwingen iets te kopen (in dit geval gezondheidszorg). Dit druist in tegen alles waar onze grondleggers voor hebben gevochten.

  Tussen haakjes, lucky 8, ik ben het misschien niet eens met je mening, maar ik respecteer op geen enkele manier dat je ze uitspreekt.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  And as for the USA, so much for a FREE COUNTRY huu!!!

  En wat de VS betreft, tot zover een VRIJ LAND huu!!!

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Lucky.....let me just ask a question.....Name one large government program that is run well and is finanically solvent?

  Gelukkig... laat me even een vraag stellen... Noem één groot overheidsprogramma dat goed wordt beheerd en financieel solvabel is?

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Dr. I know if you have elderly relatives here, they are greatful to have Medicare. We have to pay to drive fees to the DMV also we are required by law to have financial responsibility, so yes the government chgs us to drive in the form of auto insurance.

  Dr your point....??????  AIG, was not run well, neither was TOYOTA, GOLDMAN SACKS, I could go on and on. Even where you Bank I guarantee FDIC only guarantees some of your $ not all of it but yet we still do our banking everyday?

  Again IT PASSED, for those who already had it, your life stays the same, who those who did not have it, your life and those of your relatives changed forever because of this historic bill.

  Dr. Ik weet dat als u hier oudere familieleden heeft, zij blij zijn dat ze Medicare hebben. We moeten betalen om rijkosten te betalen aan de DMV. Ook zijn we wettelijk verplicht om financiële verantwoordelijkheid te hebben, dus ja, de overheid dwingt ons om te rijden in de vorm van een autoverzekering.

  Dr. jouw punt....???????? AIG liep niet goed, TOYOTA en GOLDMAN SACKS ook niet, ik kan doorgaan. Zelfs waar u bankiert, garandeer ik dat de FDIC slechts een deel van uw $ garandeert, niet alles, maar toch doen we nog steeds elke dag onze bankzaken?

  Opnieuw ging het voorbij, voor degenen die het al hadden, je leven blijft hetzelfde, voor degenen die het niet hadden, je leven en dat van je familieleden zijn voor altijd veranderd vanwege dit historische wetsvoorstel.
 • Origineel English Vertaling Dutch

  Yes...I agree 100% that some private companies have been badly run.  But, I can name lots that are well run. 

  But, you still didn't answer the question.  Name one large government program that is well run and financially solvent?  You mention Medicare, but that is near broke.

  Ja... ik ben het er 100% mee eens dat sommige particuliere bedrijven slecht geleid zijn. Maar ik kan er veel noemen die goed worden beheerd.

  Maar je hebt de vraag nog steeds niet beantwoord. Noem één groot overheidsprogramma dat goed wordt beheerd en financieel solvabel is? U noemt Medicare, maar dat is bijna failliet.

Feedback van Leden

Plaats jouw reactie.

lcb activiteiten in de afgelopen 24 uur

Meest bekeken forum posts

tough_nut
tough_nut 2 maanden geleden
11

Coinbets777 - Exclusieve gratis fiches Alleen nieuwe spelers - VS OK! $ 25 $ 30 $ 45 Gratis fiches Hoe de bonus te claimen: Spelers moeten zich aanmelden via onze LINK , naar Kassier gaan en de bonus...
Coinbets777 Exclusieve bonus zonder storting

Dzile
Dzile Serbia 15 dagen geleden
114

Welkom bij weer een echte maandelijkse geldwedstrijd! Het is heet in juli en het zal nog heter worden zodra we deze populaire weggeefactie starten, dus maak je klaar om een deel van de prijzenpot van...
LCB $500 juli Real Cash-wedstrijd: laten we casino's testen!

František Kázmér
František Kázmér Slovakia 2 maanden geleden
13

25$ freebet-code - BIGLEAGUE gewaardeerd op 14.5.2024
Betwhale.ag Casino Geen aanbetaling