Moet dit dier worden neergeschoten?

4,620
bekeken
17
antwoorden
Laatste post geleden 14 jaar geleden door BOOIE
Lipstick
 • Gestart door
 • Lipstick
 • United States Admin 13900
 • laatste activiteit 1 maand geleden

Lezers van dit topic lazen ook:

 • WaaromWaarom is er een beperking op mijn opnamepagina, ik ben zeker al geverifieerd. Het kan geen week duren om naar iemands ID en selfie te kijken. Verwijder de beperking zodat je door kunt gaan met...

  Lees

  OPGELOST: Pacific draait casino

  9 1.15 K
  2 maanden geleden
 • Ik denk dat deze site een andere manier moet bedenken om deze casino's te beoordelen. Ofwel hebben we veel te veel mensen die ze beoordelen en er zelfs nooit hebben gespeeld, ofwel worden de mensen...

  Lees

  Casinolijstbeoordelingen

  3 593
  2 maanden geleden
 • Eternal Slots Casino - Exclusieve eerste stortingsbonus Alleen nieuwe spelers - VS OK! 111% tot $ 300 Hoe de bonus te claimen: Spelers moeten zich aanmelden via onze LINK , de bonuscode invoeren en...

  Lees

  Exclusieve inschrijfbonus voor Eternal S...

  1 1.01 K
  2 maanden geleden

Participeren in het forum is alleen toegestaan voor actieve leden. Alstublieft of registreren om te posten.

 • Origineel English Vertaling Dutch
  Hiya LCB'ers,

  Pets are our best friends. One of the reason for this is they are loyal and will defend us to the end.

  There was recently a story in our local paper about a dog that seriously injured its owner. The reason was to defend a member in the family. Apparently the father was psychically abusing his daughter when the dog jumped in to protect the child.

  The dog was later taken away and terminated. That story bother me considering the dog did what came natural, to protect his loved ones.

  Do you think a animal should be put to sleep in situations like this?

  Lips
  Hoi LCB'ers,

  Huisdieren zijn onze beste vrienden. Eén van de redenen hiervoor is dat ze loyaal zijn en ons tot het einde toe zullen verdedigen.

  Onlangs stond er in onze plaatselijke krant een verhaal over een hond die zijn baasje ernstig verwondde. De reden was om een lid van de familie te verdedigen. Blijkbaar mishandelde de vader zijn dochter psychisch toen de hond erin sprong om het kind te beschermen.

  De hond werd later meegenomen en beëindigd. Dat verhaal stoorde me, aangezien de hond deed wat natuurlijk was: zijn dierbaren beschermen.

  Vindt u dat een dier in dit soort situaties moet worden ingeslapen?

  Lippen
 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hiya Lips,

  Do I think the dogs should have been put down, not really sure. IF the dogs injuries were severe enough that the dog would suffer, maybe. For protecting the little girl ABSOLUTELY NOT!

  Put me in a room with this jerk alone for 5 minutes, what the dog did to him would be nothing after I got through with him.

  LH

  Hallo Lippen,

  Of ik vind dat de honden hadden moeten worden afgemaakt, weet ik niet zeker. ALS de verwondingen van de hond zo ernstig waren dat de hond eronder zou lijden, misschien. Voor het beschermen van het kleine meisje ABSOLUUT NIET!

  Zet me vijf minuten alleen in een kamer met deze eikel, wat de hond hem heeft aangedaan zou niets zijn nadat ik met hem klaar was.

  LH

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Absolutely NOT.

  That dog is a HERO. And I think this man should be put away for abusing his kid.

  Absoluut niet.

  Die hond is een HELD. En ik vind dat deze man moet worden opgesloten omdat hij zijn kind heeft misbruikt.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I do not think the animal should of been put to sleep, but anytime an animal shows aggression towards a human and injures them, this is what happens.

  It troubles me.

  They do not take into account why the animal was acting out in the manner it was.  

  I do know this.....This animal died with "Honor,"  in my opinion.

                                                                  PMM

  Ik denk niet dat het dier in slaap had moeten worden gebracht, maar elke keer dat een dier agressie vertoont tegenover een mens en hem of haar verwondt, gebeurt dit.

  Het baart mij zorgen.

  Ze houden er geen rekening mee waarom het dier zich zo gedroeg.

  Ik weet dit wel...Dit dier stierf naar mijn mening met "Eer".

  PMM

 • Origineel English Vertaling Dutch

  In two words: HELL NO.
  The similiar thing happened to me (minus the abuse).
  I had come back from college to visit and our dog Fritz slept on my bed.
  One morning my mom came in to wake me up. Fritz was in a deep sleep,
  got startled and bit mom in the face (stitches/bruising/etc). I think he was thinking he was trying to protect me and wasnt fully awake yet.
  My mom insisted on putting him down the next day.
  He had never ever acted aggresively towards anyone before.
  I begged her to donate him to a shelter, she wouldn't. sad
  Ohhh, Im getting sad just typing all this. :'(
  Anyway, the minute a dog behaves like a dog and exhibits its natural instincts, society is way to quick and harsh to punish by death. There are many no-kill shelters around the world that openly take pets that have shown aggression.

  In twee woorden: HEL NEE.
  Mij is hetzelfde overkomen (zonder het misbruik).
  Ik was teruggekomen van de universiteit en onze hond Fritz sliep op mijn bed.
  Op een ochtend kwam mijn moeder binnen om mij wakker te maken. Fritz lag in een diepe slaap,
  schrok en beet moeder in het gezicht (hechtingen/blauwe plekken/etc). Ik denk dat hij dacht dat hij me probeerde te beschermen en dat hij nog niet helemaal wakker was.
  Mijn moeder stond erop om hem de volgende dag in te laten slapen.
  Hij had zich nog nooit agressief jegens iemand gedragen.
  Ik smeekte haar om hem aan een opvangcentrum te doneren, maar dat wilde ze niet. sad
  Ohhh, ik word al verdrietig als ik dit allemaal typ. :'(
  Hoe dan ook, zodra een hond zich als een hond gedraagt en zijn natuurlijke instincten vertoont, is de samenleving veel te snel en te hardvochtig om met de dood te straffen. Er zijn veel no-kill-opvangcentra over de hele wereld die openlijk huisdieren opvangen die agressie hebben getoond.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I'm with everyone else, the dog is the hero and was just doing what his instincts told him.  What a sad story...WAY too many of those in the news it seems...sad sad sad.  I visit my local dog shelter often, to either see if there might be a 'new' German Shepherd in need of a home or to donate dog treats & food.  I always, no matter what, leave there sad because of the stories about how some of the dogs came to be there.  Some, because they "exhibited aggressive behavior" towards a human.  I am almost always certain that it was not the dogs fault that it displayed aggressive behavior but they cannot speak for themselves and shall either end up abandoned, abused or dropped off at the shelter.  What is wrong with us humans????

  Ik ben met alle anderen, de hond is de held en deed gewoon wat zijn instinct hem vertelde. Wat een droevig verhaal... VEEL te veel van degenen die in het nieuws zijn, zo lijkt het... droevig, verdrietig, verdrietig. Ik bezoek mijn plaatselijke hondenasiel vaak, om te kijken of er misschien een 'nieuwe' Duitse herder is die een thuis nodig heeft, of om hondensnacks en voedsel te doneren. Ik ga daar altijd, wat er ook gebeurt, verdrietig weg vanwege de verhalen over hoe sommige honden daar terecht zijn gekomen. Sommigen omdat ze ‘agressief gedrag vertoonden’ tegenover een mens. Ik ben er bijna altijd zeker van dat het niet de schuld van de hond was dat hij agressief gedrag vertoonde, maar ze kunnen niet voor zichzelf spreken en zullen uiteindelijk in de steek gelaten, mishandeld of bij het asiel afgezet worden. Wat is er mis met ons mensen????

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I concur that the dog didn't need this. I only hope the father gets what he deserves.

  I had a group of friends who asked me about my dogs once and when I explained about how I got them and learned the abuse they suffered, they asked me if I wanted to kill the previous owners.

  "Nope" I replied. "Just take them 25 miles from help, blow off their knee caps and leave them"

  Justice.

  Ik ben het ermee eens dat de hond dit niet nodig had. Ik hoop alleen dat de vader krijgt wat hij verdient.

  Ik had een groep vrienden die me een keer naar mijn honden vroegen en toen ik uitlegde hoe ik aan ze kwam en hoorde welk misbruik ze leden, vroegen ze me of ik de vorige eigenaren wilde vermoorden.

  "Nee" antwoordde ik. "Breng ze gewoon 40 kilometer van de hulp af, blaas hun knieschijven eraf en laat ze liggen"

  Gerechtigheid.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  It sounds totally wrong to me.  I agree - it should not have been put down for doing what was natural.

  Lips, you've reminded me of my cousin who had a dalmation.  Stunning dog but stone deaf as is quite the norm for this breed.

  The dog ran away from the wife of my cousin and she phoned my cousin up and told him what had happened.  He left his work, found the dog and put him back indoors.

  A few days passed and the same thing happened.  He left work, found the dog and put it indoors.

  Again for the third time it happened again.  He got the dog, took it to the vet and had it put down immediately.

  I was totally gobsmacked that the vet did it and even more upset that my cousin could be so unfair/cruel/mean/intollerant to a deaf dog.

  He regrets it to this day....damn right too.

  blue

  Het klinkt mij volkomen verkeerd in de oren. Ik ben het ermee eens: het had niet moeten worden neergezet omdat het deed wat natuurlijk was.

  Lips, je deed me denken aan mijn neef die een dalmatiër had. Prachtige hond maar steendoof, zoals de norm is voor dit ras.

  De hond rende weg bij de vrouw van mijn neef en zij belde mijn neef op en vertelde hem wat er was gebeurd. Hij verliet zijn werk, vond de hond en zette hem weer binnen.

  Een paar dagen gingen voorbij en hetzelfde gebeurde. Hij verliet zijn werk, vond de hond en zette hem binnen.

  Voor de derde keer gebeurde het opnieuw. Hij haalde de hond, bracht hem naar de dierenarts en liet hem onmiddellijk afslachten.

  Ik was totaal verbijsterd dat de dierenarts het deed en nog meer van streek dat mijn neef zo oneerlijk/wreed/gemeen/onverdraagzaam kon zijn tegen een dove hond.

  Hij heeft er tot op de dag van vandaag spijt van. En verdomd gelijk ook.

  blauw

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I also agree, that dog shouldnt be punished.

  I think pet lovers should consider having a CHIHUAHUA, why? lol
  1/  it costs less to raise and take care of a chihuahua
  2/  if a chihuahua bites, it wont be a major damage and it wont be put to sleep like this dog above

  just a thought, lol
  cool
  2/ 

  Ik ben het er ook mee eens dat die hond niet gestraft mag worden.

  Ik denk dat dierenliefhebbers moeten overwegen om een CHIHUAHUA te nemen, waarom? lol
  1/ het kost minder om een chihuahua groot te brengen en te verzorgen
  2/ Als een chihuahua bijt, zal dat geen grote schade aanrichten en zal hij niet in slaap worden gebracht zoals deze hond hierboven

  Het is maar een gedachte, lol
  cool
  2/

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I don't think the dog should have been put down....but if you really go back and think about it.....we wouldn't have our beloved pets at all if it weren't for people in the past putting down animals that showed the slighest bit of aggression. It's how we domesticated animals to start with...alot of breeding and putting down the ones that weren't up to what we wanted. So I would have to guess that's just our way of keeping things in check....It's NOT right, but what else can we do?

  Ik denk niet dat de hond had moeten worden afgemaakt... maar als je er echt over nadenkt... zouden we onze geliefde huisdieren helemaal niet hebben als de mensen in de wereld er niet waren geweest. voorbij het afmaken van dieren die ook maar het geringste beetje agressie vertoonden. Het is de manier waarop we in het begin dieren hebben gedomesticeerd... veel fokken en de dieren laten inslapen die niet voldeden aan wat we wilden. Dus ik zou moeten veronderstellen dat dit gewoon onze manier is om de zaken onder controle te houden. Het klopt NIET, maar wat kunnen we nog meer doen?

 • Origineel English Vertaling Dutch
  That is a horrible story blue! Way too sad. A sweet soul who's only crime was to be deaf... :'(

  I will never understand people who do this. I don't think to these people think animals are thought of as living creatures with feelings.

  Even when given away to shelters i feel sad..don't get me wrong it's the best thing to do and is better than being put down. But i think how they must pine for their owner.

  But then again......if an owner would give them up surely they weren't that great to begin with.

  ps taaa.........i do have a Chihuahua too!!! He is gonna be 15 years old in August and he is spry as a chicken!!

  Lips
  Dat is een verschrikkelijk verhaal blauw! Veel te verdrietig. Een lieve ziel wiens enige misdaad was doof te zijn... :'(

  Ik zal mensen die dit doen nooit begrijpen. Ik denk niet dat deze mensen denken dat dieren worden gezien als levende wezens met gevoelens.

  Zelfs als ik het aan opvangcentra geef, voel ik me verdrietig. Begrijp me niet verkeerd, het is het beste wat je kunt doen en het is beter dan neergezet te worden. Maar ik denk dat ze moeten smachten naar hun baasje.

  Maar nogmaals... als een eigenaar ze zou opgeven, waren ze in het begin zeker niet zo geweldig.

  ps taaa.........ik heb ook een Chihuahua!!! Hij wordt in augustus 15 jaar en hij is zo kwiek als een kip!!

  Lippen
 • Origineel English Vertaling Dutch

  The one thing that really yanks my chain is that "Oh it's showing AGRESSION".. Well, let me say this, I come to your home and yank your food from you, are you going to docile sit there like an idiot or at least try and get it back?

  I NEVER tried that, I'd be quick to growl at this and (If I had teeth) I'd possibly bite.!! But today's kennel/adoption idiots want to dog to show not a "bit" of aggression. I can understand with children around, but then if you're thinking of getting a pet, then maybe you'd better not have kids or be ready to train BOTH of them what is acceptable and what is not.

  I remember when we had the cutest longhaired kitten living at the house, I had just fed the dogs, this kitten saw this and wanted to join. I heard the most vicious growl come the smaller one and that kitten stopped dead and slowly backed up.

  After that no problems grin The smaller dog actually was normally friendly to it, but not with the food!

  Het enige dat echt aan mijn ketting rukt, is: "Oh, het toont AGRESSIE". Nou, laat me dit zeggen, ik kom naar je huis en ruk je eten van je af, ga je daar volgzaam zitten als een idioot of ga je daar tenminste volgzaam zitten als een idioot? proberen het terug te krijgen?

  Ik heb dat NOOIT geprobeerd, ik zou hier snel over grommen en (als ik tanden had) zou ik mogelijk bijten.!! Maar de huidige kennel-/adoptie-idioten willen dat honden geen ‘beetje’ agressie tonen. Ik kan het begrijpen met kinderen in de buurt, maar als je erover denkt een huisdier te nemen, kun je misschien beter geen kinderen krijgen of bereid zijn om BEIDE te leren wat acceptabel is en wat niet.

  Ik weet nog dat toen we het schattigste langharige kitten in huis hadden, ik net de honden te eten had gegeven, dit kitten zag dit en wilde mee doen. Ik hoorde het meest gemene gegrom, het kleinere, en dat katje stopte dood en reed langzaam achteruit.

  Daarna geen problemen grin De kleinere hond was er normaal gesproken vriendelijk tegen, maar niet met het eten!

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Too bad everyone doesn't think like you Gene....Unfortunately for any living thing that crosses mankinds path, we must either destroy, control, or manipulate...include mankind itself!

  Jammer dat iedereen niet zo denkt, Gene. Helaas moeten we voor elk levend wezen dat het pad van de mensheid kruist, ofwel vernietigen, controleren of manipuleren... de mensheid zelf erbij betrekken!

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Absolutely NOT.

  That dog is a HERO. And I think this man should be put away for abusing his kid.  I totally agree!!!

  Absoluut niet.

  Die hond is een HELD. En ik vind dat deze man moet worden opgesloten omdat hij zijn kind heeft misbruikt.  Ik ben het er helemaal mee eens!!!
 • Origineel English Vertaling Dutch

  HECK NO!!

  Maybe we should terminate the DAD!!! 

  ECHT NIET!!

  Misschien moeten we de DAD beëindigen!!!

 • Origineel English Vertaling Dutch

  How can they kill the dog.  It was doing it's job protecting the owner.

  Hoe kunnen ze de hond doden? Het deed zijn werk om de eigenaar te beschermen.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Would a mother be put to death for defending their young? NO the Dog is clearly loving and shows feeling...if anything the father should suffer...not be put down but suffer. There is absolutely nothing Humane about putting down a protector of a child. Stories like that enrage me Lips, where was this, in what paper did you read? Was it on T.V.?

  BOOIE

  Zou een moeder ter dood worden gebracht omdat ze hun jongen verdedigde? NEE, de hond is duidelijk liefdevol en toont gevoel...als er iets is, zou de vader moeten lijden...niet vernederd worden maar lijden. Er is absoluut niets menselijks aan het neerhalen van een beschermer van een kind. Dat soort verhalen maken me woedend. Lips, waar was dit, in welke krant heb je gelezen? Was het op televisie?

  BOOIE

Feedback van Leden

Plaats jouw reactie.

lcb activiteiten in de afgelopen 24 uur

Meest bekeken forum posts

MelissaN
MelissaN Serbia 2 maanden geleden
60

Eternal Slots Casino - Exclusieve bonus zonder storting Alleen nieuwe spelers - VS OK! Bedrag: $ 77 Hoe de bonus te claimen: Spelers moeten zich aanmelden via onze LINK en de bonuscode invoeren....
Eternal Slots Casino Exclusieve bonus zonder storting

Sylvanas
Sylvanas Serbia 10 dagen geleden
85

Ben je klaar voor meer geldprijzen en het testen van online casino's? In juni hebben we een aantal opwindende kandidaten, zoals het VS-vriendelijke Decode Casino - zustersite van het gevestigde...
$ 500 LCB juni 2024 Real Cash-wedstrijd: laten we casino's testen!

tough_nut
tough_nut 2 maanden geleden
2

Lion Slots Casino - Exclusieve bonus zonder storting Alleen nieuwe spelers - VS OK! Bedrag: $ 40 Hoe u de bonus kunt claimen: Nieuwe spelers moeten zich aanmelden via onze LINK en bij registratie de...
Lion Slots Exclusieve bonus zonder storting