GELUKKIG IS ER eCOGRA

1,348
bekeken
8
antwoorden
Laatste post geleden 6 jaar geleden door Gerolamo76
Gerolamo76
 • Gestart door
 • Gerolamo76
 • Italy Hero Member 610
 • laatste activiteit 4 maanden geleden

Lezers van dit topic lazen ook:

 • Justbit Casino - PASEN YGG Promo geldig: 10:00:00 CET 28 maart 2024. - 23:59:00 CET 7 april 2024. Prijzenpot: € 46.000 - Als u nog geen account heeft, kunt u zich HIER aanmelden. Er is geen...

  Lees

  Justbit Casino-toernooien

  1 371
  2 maanden geleden
 • Hallo, ik heb mij geregistreerd bij Qassino Casino maar heb mijn winst van €3000 niet ontvangen. Ik speelde in het casino zonder bonusgeld en overtrad geen enkele regel. Toen ik werd geverifieerd...

  Lees
 • Hallo LCB'ers , Welkom in de wereld van spanning en entertainment, waar elk moment gevuld is met spanning en mogelijkheden! Justbit is meer dan alleen een casino; het is een plek waar elke speler...

  Lees

  Justbit-ondersteuning en klachtenthread

  5 871
  2 maanden geleden

Participeren in het forum is alleen toegestaan voor actieve leden. Alstublieft of registreren om te posten.

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  wink Ciao a tutti , proprio perche' in post inseriti da me in questo forum a proposito di processori RTG , ci tenevo a puntuallizzare che esiste per chi non lo sapesse un controllore , ossia  eCOGRA..

  eCOGRA  e' marchio di garanzia per i casino che ne meritano la certificazione , proprio perche' non tutti anzi molti sono diciamo "scoretti " e possono avere RTG truccato o non consono a valori prestabiliti .

  eCOGRA contralla sia RTG ma anche i pagamenti le licenze e il buon operato di un casino , quindi se volete essere molto sicuri di giocare in un casino serio vi consiglio di guardare se ha il marchio eCOGRA  .

  onestamente non so' se c'e' ne sono altri cosi , se qualcuno lo sa potrebbe farcelo sapere ??' 

  Ciao a tuttti 

  wink Hallo allemaal, juist omdat ik in berichten die ik op dit forum heb geplaatst over RTG-processors, erop wilde wijzen dat voor degenen die niet weten dat er een controller is, namelijk eCOGRA..

  eCOGRA is een garantiemerk voor casino's die certificering verdienen, juist omdat ze niet allemaal, en veel zelfs, laten we zeggen, "oneerlijk" zijn en mogelijk RTG hebben die vervalst is of niet voldoet aan vooraf vastgestelde waarden.

  eCOGRA controleert zowel RTG als betalingen, licenties en het goede werk van een casino, dus als je er zeker van wilt zijn dat je in een serieus casino speelt, raad ik je aan om te controleren of het het merk eCOGRA heeft.

  Ik weet eerlijk gezegd niet of er nog meer van dit soort zijn. Als iemand het weet, kunnen ze het ons dan laten weten??'

  Hallo allemaal

  wink Hello everyone, precisely because in posts I inserted in this forum about RTG processors, I wanted to point out that for those who don't know there is a controller, namely eCOGRA..

  eCOGRA is a guarantee mark for casinos that deserve certification, precisely because not all of them, indeed many are, let's say, "unfair" and may have RTG that is rigged or does not conform to pre-established values.

  eCOGRA checks both RTG but also payments, licenses and the good work of a casino, so if you want to be very sure of playing in a serious casino I advise you to check if it has the eCOGRA brand.

  I honestly don't know if there are others like this, if anyone knows could they let us know??'

  Hello everyone

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Ciao Gero,

  Esistono numerose società che si occupano del mondo del gioco: quelle che testano i software, quelle che controllano l'operato delle società e anche quelle che si propongono di risolvere i contenziosi tra giocatore e casinò/bookmaker.

  Se vedi in fondo alle homepage dei siti di gambling ci sono una serie di sigle che dovrebbero rappresentare una garianzia per i giocatori....sono medaglie di cui si fregiano i vari siti :)

  La CertifiedFairGambling (CFG), la iTechLabs, la Gaming Laboratories International (GLI), la TST e la SQS si occupano della certificazione dei software.

  Le società come la eCOGRA, la IGC, la RGA verificano che le società del gioco operino in modo corretto, se l'ambiente di gioco offre insomma delle tutele e delle garanzie per i clienti (noi).

   

  Hallo Gero,

  Er zijn talloze bedrijven die zich bezighouden met de gamingwereld: bedrijven die software testen, bedrijven die toezicht houden op de activiteiten van bedrijven en ook bedrijven die geschillen tussen spelers en casino's/bookmakers willen oplossen.

  Als je onderaan de startpagina's van goksites kijkt, zie je een reeks acroniemen die een garantie voor de spelers zouden moeten vertegenwoordigen... het zijn medailles waar de verschillende sites trots op zijn :)

  CertifiedFairGambling (CFG), iTechLabs, Gaming Laboratories International (GLI), TST en SQS houden zich bezig met softwarecertificering.

  Bedrijven als eCOGRA, IGC, RGA controleren of gamingbedrijven correct functioneren, als de gamingomgeving bescherming en garanties biedt voor klanten (ons).

  Hi Gero,

  There are numerous companies that deal with the world of gaming: those that test software, those that monitor the operations of companies and also those that aim to resolve disputes between players and casinos/bookmakers.

  If you look at the bottom of the homepages of gambling sites there are a series of acronyms that should represent a guarantee for the players... they are medals that the various sites boast of :)

  CertifiedFairGambling (CFG), iTechLabs, Gaming Laboratories International (GLI), TST and SQS deal with software certification.

  Companies such as eCOGRA, IGC, RGA verify that gaming companies operate correctly, if the gaming environment offers protection and guarantees for customers (us).

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  wink e bravo casinista932 , va be allora aggiorniamo grazie al tuo prezioso contributo il titolo 

  PER FORTUNA CHE CI SONO 

  La CertifiedFairGambling (CFG), la iTechLabs, la Gaming Laboratories International (GLI), la TST e la SQS si occupano della certificazione dei software.

  Le società come la eCOGRA, la IGC, la RGA verificano che le società del gioco operino in modo corretto, se l'ambiente di gioco offre insomma delle tutele e delle garanzie per i clienti (noi)

  coolDOVE TROVIAMO QUESTI CERTIFICATI IN TEORIA GIOCHIAMO IN SICUREZZA 

  wink en goede casinospeler932, oké, laten we dan de titel bijwerken dankzij je waardevolle bijdrage

  GELUKKIG ZIJN DAT

  CertifiedFairGambling (CFG), iTechLabs, Gaming Laboratories International (GLI), TST en SQS houden zich bezig met softwarecertificering.

  Bedrijven zoals eCOGRA, IGC, RGA verifiëren dat gamingbedrijven correct opereren, of de gamingomgeving bescherming en garanties biedt voor klanten (ons)

  cool WAAR WE DEZE CERTIFICATEN VINDEN, SPELEN WE IN THEORIE VEILIG

  wink and good casino player932, okay then let's update the title thanks to your precious contribution

  LUCKILY THEY ARE

  CertifiedFairGambling (CFG), iTechLabs, Gaming Laboratories International (GLI), TST and SQS deal with software certification.

  Companies such as eCOGRA, IGC, RGA verify that gaming companies operate correctly, if the gaming environment offers protection and guarantees for customers (us)

  cool WHERE WE FIND THESE CERTIFICATES IN THEORY WE PLAY SAFELY

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English
  ....

  coolDOVE TROVIAMO QUESTI CERTIFICATI IN TEORIA GIOCHIAMO IN SICUREZZA 

  Non posso metterci la mano sul fuoco...anzi, non la metterei nemmeno sotto l'acqua calda :)

  Specialmente su quelle società che controllano che l'ambiente di gioco sia adeguato.

  Conosci chi le dirige e chi le finanzia?

  E' un po come la consob e le società di revisione che controllano le societa quotate in borsa.

  Spesso gli enti predisposti al controllo e i soggetti che devono essere controllati hanno degli interessi comuni da difendere.

  Nel mondo del gioco girano talmente tanti miliardi di euro all'anno che la decima parte sarebbe sufficiente a corrompere mezzo pianeta.

  Invece sulle società che testano i software sono più fiducioso perche' i numeri non mentono.

   

  ....

  cool WAAR WE DEZE CERTIFICATEN VINDEN, SPELEN WE IN THEORIE VEILIG

  Ik kan mijn hand niet op het vuur leggen... sterker nog, ik zou hem niet eens onder heet water willen houden :)

  Vooral bij die bedrijven die controleren of de spelomgeving adequaat is.

  Weet u wie ze leidt en wie ze financiert?

  Het lijkt een beetje op Consob en de accountantskantoren die beursgenoteerde bedrijven controleren.

  Vaak hebben de instanties die verantwoordelijk zijn voor de controle en de onderdanen die gecontroleerd moeten worden, gemeenschappelijke belangen te verdedigen.

  In de gamingwereld gaan er zoveel miljarden euro’s per jaar om dat een tiende daarvan genoeg zou zijn om de halve planeet te corrumperen.

  Ik heb echter meer vertrouwen in de bedrijven die software testen, omdat de cijfers niet liegen.

  ....

  cool WHERE WE FIND THESE CERTIFICATES IN THEORY WE PLAY SAFELY

  I can't put my hand on the fire...in fact, I wouldn't even put it under hot water :)

  Especially on those companies that check that the gaming environment is adequate.

  Do you know who directs them and who finances them?

  It's a bit like Consob and the auditing firms that control companies listed on the stock exchange.

  Often the bodies responsible for control and the subjects who must be controlled have common interests to defend.

  In the world of gaming there are so many billions of euros per year that a tenth of it would be enough to corrupt half the planet.

  However, I am more confident about the companies that test software because the numbers don't lie.

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  crycrycry   in cuore mio lo so' , che il mondo in generale  putroppo e' corotto , 

  pero' mi piace pensare che tra chi a ha il certificato e chi non c'e lo ha , meglio giocare con chi e' marchiato , poi e' chiaro che in questo mondo cosi ricco di soldi quello che veramente succede non lo sapremo mai veramente.

  thumbs_up  eCOGRA che io sappia per esperienza personale nei casino dove ho giocato ,non ho mai avuto un solo problema , sia nelle slot e sia nei pagamenti , e te lo dice uno che in otto anni li ha girati quasi tutti ,belli e brutti , non facevo caso pero'  hai certificati di qui parlavi prima , se vuoi pero' ti posso poi raccontare le esperienze negative dei casino canaglia , che sputtanano il mercato ,ma sopratutto di rubano letteralmente i soldi e i dati , un giocatore inesperto puo' cadere nelle loro trappole ,tra blog , promozioni super bonus ecc e cc , sono una e vera e propria truffa al 100% , dove c'e' eCogra  questi problemi non esistono e questo te lo  garantisco per prima e diretta esperienza .

  quindi comunque diffidenze a parte  IPP IPP URRA ad eCOGRA in primis 

  crycrycry Diep in mijn hart weet ik dat de wereld in het algemeen helaas corrupt is,

  maar ik denk graag dat tussen degenen die het certificaat hebben en degenen die dat niet hebben, het beter is om te spelen met degenen die gemarkeerd zijn, dan is het duidelijk dat we in deze wereld die zo rijk is aan geld nooit echt zullen weten wat er werkelijk gebeurt.

  thumbs_up eCOGRA, voor zover ik uit persoonlijke ervaring weet in de casino's waar ik heb gespeeld, heb ik nooit een enkel probleem gehad, zowel met de slots als met de betalingen, en dit wordt verteld door iemand die in acht jaar tijd bijna allemaal heeft gespeeld , goed en slecht, dat heb ik niet gedaan voor het geval je certificaten hebt van hier waar je het eerder over had, maar als je wilt kan ik je dan vertellen over de negatieve ervaringen van malafide casino's, die de markt in diskrediet brengen, maar vooral letterlijk stelen geld en data, een onervaren speler kan in de val lopen, tussen blogs, superbonuspromoties enz. en cc, ze zijn een echte 100% oplichterij, waar eCogra is, bestaan deze problemen niet en ik garandeer dit uit eerste en directe ervaring.

  wantrouw daarom in ieder geval naast IPP IPP URRA vooral eCOGRA

  crycrycry I know in my heart that the world in general is unfortunately corrupt,

  but I like to think that between those who have the certificate and those who don't, it's better to play with those who are marked, then it's clear that in this world so rich in money we will never really know what really happens .

  thumbs_up eCOGRA as far as I know from personal experience in the casinos where I have played, I have never had a single problem, both in the slots and in the payments, and this is told by someone who in eight years has played almost all of them, good and bad, I didn't in case you have certificates from here you were talking about before, but if you want I can then tell you about the negative experiences of rogue casinos, which discredit the market, but above all they literally steal money and data, an inexperienced player can fall into their traps, between blogs, super bonus promotions etc and cc, they are a real 100% scam, where there is eCogra these problems do not exist and I guarantee this from first and direct experience.

  therefore in any case mistrust apart from IPP IPP URRA to eCOGRA first and foremost

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Gero...condivido pienamente il tuo pensiero.

  Certamente la certificazione di un ente importante e riconosciuto fa la differenza tra un casinò ed un altro.

  In questo senso, come già ho scritto, è importante controllare anche la giurisdizione in cui ha acquisito la licenza e in cui opera la società di gioco.

  Per quanto riguarda il discorso estero...

  Giurisdizioni come Kahnawake, Gibilterra, Alderney esercitano controlli più restrittivi e sono quindi più sicure se messe a confronto con Costa Rica, Panama, Belize o Comoros.

  Gero...Ik ben het volledig eens met je gedachten.

  Zeker de certificering van een belangrijke en erkende instantie maakt het verschil tussen het ene casino en het andere.

  In die zin is het, zoals ik al heb geschreven, belangrijk om ook de jurisdictie te controleren waarin het kansspelbedrijf de licentie heeft verkregen en waarin het actief is.

  Wat betreft de buitenlandse discussie...

  Rechtsgebieden zoals Kahnawake, Gibraltar en Alderney oefenen restrictievere controles uit en zijn daarom veiliger in vergelijking met Costa Rica, Panama, Belize of de Comoren.

  Gero...I fully agree with your thoughts.

  Certainly the certification of an important and recognized body makes the difference between one casino and another.

  In this sense, as I have already written, it is important to also check the jurisdiction in which the gaming company acquired the license and in which it operates.

  As for the foreign discussion...

  Jurisdictions such as Kahnawake, Gibraltar, Alderney exercise more restrictive controls and are therefore safer when compared to Costa Rica, Panama, Belize or Comoros.

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Ecco, questa sì che è un'informazione utile, grazie davvero... io con gli RTG soprattutto ho avuto delle esperienze pessime, ma non tanto sul gioco quanto sui cashout... ora cerco di capire se dove gioco c'è questo sistema in vigore... ma è valido solo per i casino RTG? 

  Nou, dit is nuttige informatie, heel erg bedankt... Ik heb vooral vreselijke ervaringen gehad met RTG's, maar niet zozeer met het spel, maar met de uitbetalingen... nu probeer ik te begrijpen of dit systeem bestaat waar ik speel... maar is het alleen geldig voor RTG-casino's?

  Now, this is useful information, thank you very much... I've had some terrible experiences with RTGs in particular, but not so much with the game but with the cashouts... now I'm trying to understand if this system exists where I play in force... but is it only valid for RTG casinos?

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English
  apaveee wrote:

  Ecco, questa sì che è un'informazione utile, grazie davvero... io con gli RTG soprattutto ho avuto delle esperienze pessime, ma non tanto sul gioco quanto sui cashout... ora cerco di capire se dove gioco c'è questo sistema in vigore... ma è valido solo per i casino RTG? 

  Ciao , 

  ci fai sapere quali sono gli RTG dove hai abuto problemi ???

  comunque Ecogra e' sopratutto microgaming , vedi esempio 32red, voglia di vincere, ecc ecc ,

  non mi risulta ecogra per glii RTG al momento, ma casinsta su questo e' piu' esperto di me sapra dare spiegazioni piu' dettagliate.

  Ciaooooo

  apavee schreef:

  Dit is nuttige informatie, heel erg bedankt... Ik heb vooral vreselijke ervaringen gehad met RTG's, maar niet zozeer met het spel, maar met de uitbetalingen... nu probeer ik te begrijpen of dit systeem bestaat waar ik speel... maar is het alleen geldig voor RTG-casino's?

  HOI ,

  Kunt u ons laten weten met welke RTG's u problemen heeft gehad???

  echter Ecogra is vooral microgaming, zie voorbeeld 32red , wens om te winnen , etc etc,

  Ik weet op dit moment niets over een echografie voor de RTG, maar Casinsta is hierin deskundiger dan ik en zal meer gedetailleerde uitleg kunnen geven.

  Hallooooo

  apaveee wrote:

  Now, this is useful information, thank you very much... I've had some terrible experiences with RTGs in particular, but not so much with the game but with the cashouts... now I'm trying to understand if this system exists where I play in force... but is it only valid for RTG casinos?

  HI ,

  Can you let us know which RTGs you have had problems with???

  however Ecogra is above all microgaming, see example 32red , desire to win , etc etc,

  I don't know about an ultrasound for the RTG at the moment, but Casinsta is more expert than me on this and will be able to give more detailed explanations.

  Hellooooo

Feedback van Leden

Plaats jouw reactie.

lcb activiteiten in de afgelopen 24 uur

Meest bekeken forum posts

MelissaN
MelissaN Serbia 2 maanden geleden
60

Eternal Slots Casino - Exclusieve bonus zonder storting Alleen nieuwe spelers - VS OK! Bedrag: $ 77 Hoe de bonus te claimen: Spelers moeten zich aanmelden via onze LINK en de bonuscode invoeren....
Eternal Slots Casino Exclusieve bonus zonder storting

Sylvanas
Sylvanas Serbia 10 dagen geleden
86

Ben je klaar voor meer geldprijzen en het testen van online casino's? In juni hebben we een aantal opwindende kandidaten, zoals het VS-vriendelijke Decode Casino - zustersite van het gevestigde...
$ 500 LCB juni 2024 Real Cash-wedstrijd: laten we casino's testen!

tough_nut
tough_nut 2 maanden geleden
2

Lion Slots Casino - Exclusieve bonus zonder storting Alleen nieuwe spelers - VS OK! Bedrag: $ 40 Hoe u de bonus kunt claimen: Nieuwe spelers moeten zich aanmelden via onze LINK en bij registratie de...
Lion Slots Exclusieve bonus zonder storting