Hoe kan ik: Verificatie/KYC

2,932
bekeken
10
antwoorden
Laatste post geleden 19 dagen geleden door Đức Tâm Bùi
Anchi
 • Gestart door
 • Anchi
 • Serbia Admin 12473
 • laatste activiteit 15 uur geleden

Lezers van dit topic lazen ook:

 • Hallo allemaal, hier een leuke bonus voor spelers bij qbet casino. De bonus is voor bestaande spelers en nieuwe spelers in het casino 🎉 Exclusieve aanbieding: win 50 extra gratis spins door de...

  Lees

  Qbet Casino Geen storting

  2 1.53 K
  2 maanden geleden
 • Ik heb gehoord dat het Eurobets casino nu onder ander management staat en mensen is gaan betalen, dus besloot ik mijn klacht bij te werken. Ik hoop dat de casinoadministratie van Eurobets mijn klacht...

  Lees
 • Dit is het account van mijn man, maar ik ben zijn vrouw en vraag om hulp. Ik ben dol op de harde manier waarop Grand Rush casino niet anders is dan alle andere oplichtingscasino's. Het verbaast me...

  Lees

  ONOPGELOST: Grand Rush Casino is een opl...

  15 1.04 K
  2 maanden geleden

Participeren in het forum is alleen toegestaan voor actieve leden. Alstublieft of registreren om te posten.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  How to Verify Identity at an Online Casino? Insightful Guide on KYC + Cool Tips!


  Identity verification or KYC (Know Your Customer) is a procedure online casinos implement to:

  • ensure regulatory compliance

  • prevent fraud, money laundering, underage gambling, risk gambling, and identity theft

  • promote responsible gambling.

  In this insightful guide, we will give you a thorough explanation of why ID verification is needed, when it is done, what documents are required, and share some tips on how to go through the entire process with as little hassle as possible!
   

  Why Do Casinos Require Players to Verify Their Identity?

  Most online casinos today require some form of identity verification.

  The procedure itself varies between casinos and depends on specific regulatory requirements, a player's activity, betting patterns, and amounts deposited/cashed out.
   

  Do Crypto Casinos Require Players to Verify Identity?

  As you probably know,  cryptocurrencies are often described as “anonymous” payment methods. Due to this, players assume that no ID verification is required, but that’s not right. It’s a casino’s own right to demand the process to be completed, even if it runs as a crypto-only platform.

  *HOT TIP* If you are unsure if verification is needed, feel free to reach out to support via live chat.
   

  When Does a Player Need to Verify Their Identity?

  This depends on the casino’s internal policy. Most casinos will verify a player's identity upon the first withdrawal request.

  Verification may be repeated once cumulative withdrawals reach a specified amount.

  Some operators may require players to finalize the verification process upon registering or making the initial deposit.

  We advise you to check the Terms for ID verification requirements and complete it ASAP. Do this at the earliest convenience the casino allows, to prevent delays and issues upon withdrawals.

  *HOT TIP* Always have up-to-date docs prepared!
   

  What Documents Are Needed for ID Verification?
   
  Different casinos have different requirements, but most commonly, the necessary documents include:

   

  • proof of identity and age (front and back of ID card, passport, driver’s license, or any similar government-issued document)

  • proof of address (such as utility bill no older than 3 months)

  • proof of payment method ownership and proof of deposit

  • selfie with ID documents (possibly with casino website opened in the back), video or phone verification.

  • Face matching between ID document photo and a selfie-picture

   

  As for the payment method proof, if using a credit card, you may be asked to provide a scanned copy of the card or to fill in a credit card verification form while registering.

  Other possible options include an email payment/deposit confirmation notification and a screenshot of the payment notification with clear details like email address and/or account ID.

  A relatively small number of casinos have some less common requirements. For example, a player may be asked to photograph themselves next to post signs or other landmarks as proof of location or to submit an image of themselves with a local daily newspaper. In the case of high-value deposits/wagering, casinos may want to check the source of funds (SOF).

  Bear in mind that some casinos do not accept mobile phone bills.

  Also, take note that some casinos may ask for notarized documents - certification by a notary public may incur additional costs. 

  *HOT TIP* All details must be clearly visible in selfies, scans, or copies. Make sure the documents are not cropped or blurred!
   

  How to Provide Documents for ID Verification?

  First of all, players need to check which particular documents are needed. Make sure to check whether the operator requires photocopied documents, scanned documents, or screenshots.

  These are the possible options for how documents may be submitted:

  • via email

  • via a dedicated page on the site

  • third-party service secure transfer

  • through mobile app

  Once the required documents are sent, a casino will send a confirmation that the documents are received.

  Some operators have it as a section under “My Account” or “My Profile”, so players can check the status and the progress of the verification process.

  In addition to this, players in certain countries may complete instant verification through some of the following bank accounts:

   

  BankID 

  • eIDAS

  Trustly 

  Sofort 

  • Rapid ID

  • IDnow

  • Jumio

  Pay N Play

   

  How Long Does It Take for a Casino to Verify Documents?

  In some casinos, the process is instant, so a player has the documents verified immediately upon submitting them, let’s say within 15 minutes.

  On average, the verification process is completed anywhere between 2-5 business days. On extremely rare occasions, a casino may need up to 15 working days to verify a consumer’s identity.

  *HOT TIP* Some casinos do not complete the verification process on weekends - Saturday and Sunday. This may be the reason why the process may take longer than expected.

   

  Why KYC is Unsuccessful
   

  • Inadequate documents or omission of documents

  • Data in documents not clearly visible

  • Mismatched data between the registration form and provided documents

  • Inaccurate information provided by omission or oversight

  • Provided documents are not in the player's name

  • Documents provided in a wrong form 

  • Player has multiple accounts

  • Technical issues


  This is pretty much a retrospective of all significant things ID verification-related. If you’ve had any unusual requirements from casinos or experiences with overly long procedures, feel free to share them here in this thread.

  Don’t forget to read the Terms and Conditions! Have fun & gamble responsibly!

  Hoe verifieer ik de identiteit bij een online casino? Inzichtelijke gids over KYC + coole tips!


  Identiteitsverificatie of KYC (Know Your Customer) is een procedure die online casino’s implementeren om:

  • naleving van de regelgeving garanderen

  • fraude, het witwassen van geld, gokken door minderjarigen, risicogokken en identiteitsdiefstal voorkomen

  • het bevorderen van verantwoord gokken.

  In deze inzichtelijke gids geven we u een grondige uitleg waarom ID-verificatie nodig is, wanneer dit wordt gedaan, welke documenten vereist zijn, en delen we enkele tips over hoe u het hele proces met zo min mogelijk gedoe kunt doorlopen!

  Waarom vereisen casino's dat spelers hun identiteit verifiëren?

  De meeste online casino’s vereisen tegenwoordig een vorm van identiteitsverificatie.

  De procedure zelf varieert per casino en is afhankelijk van specifieke wettelijke vereisten, de activiteit van een speler, inzetpatronen en gestorte/uitbetaalde bedragen.

  Vereisen Crypto-casino's dat spelers hun identiteit verifiëren?

  Zoals u waarschijnlijk weet, worden cryptocurrencies vaak omschreven als ‘anonieme’ betaalmethoden. Hierdoor gaan spelers ervan uit dat er geen ID-verificatie vereist is, maar dat klopt niet. Het is het eigen recht van een casino om te eisen dat het proces wordt voltooid, zelfs als het als een platform met alleen cryptovaluta draait.

  *HOTE TIP* Als u niet zeker weet of verificatie nodig is, neem dan gerust contact op met ondersteuning via livechat.

  Wanneer moet een speler zijn identiteit verifiëren?

  Dit is afhankelijk van het interne beleid van het casino. De meeste casino's verifiëren de identiteit van een speler bij het eerste opnameverzoek.

  De verificatie kan worden herhaald zodra de cumulatieve opnames een bepaald bedrag bereiken.

  Sommige operators kunnen van spelers verlangen dat ze het verificatieproces voltooien bij registratie of bij het doen van de eerste storting.

  Wij raden u aan de Voorwaarden te controleren op vereisten voor identiteitsverificatie en deze zo snel mogelijk in te vullen. Doe dit zo snel mogelijk als het casino dit toestaat, om vertragingen en problemen bij opnames te voorkomen.

  *HOTE TIP* Zorg ervoor dat u altijd up-to-date documenten bij de hand heeft!

  Welke documenten zijn nodig voor identiteitsverificatie?
  Verschillende casino's hebben verschillende vereisten, maar meestal omvatten de benodigde documenten:

  • identiteitsbewijs en leeftijd (voor- en achterkant van identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of een soortgelijk door de overheid uitgegeven document)

  • bewijs van adres (zoals energierekening niet ouder dan 3 maanden)

  • bewijs van eigendom van de betaalmethode en bewijs van storting

  • selfie met ID-documenten (eventueel met casinowebsite achterin geopend), video- of telefoonverificatie.

  • Gezichtsmatching tussen ID-documentfoto en een selfie-foto

  Wat betreft het bewijs van de betaalmethode: als u een creditcard gebruikt, wordt u mogelijk gevraagd om een gescande kopie van de kaart te verstrekken of om tijdens de registratie een creditcardverificatieformulier in te vullen.

  Andere mogelijke opties zijn onder meer een e-mailbevestiging van de betaling/aanbetaling en een screenshot van de betalingsmelding met duidelijke details zoals e-mailadres en/of account-ID.

  Een relatief klein aantal casino's heeft een aantal minder gebruikelijke vereisten. Een speler kan bijvoorbeeld worden gevraagd om zichzelf te fotograferen naast borden of andere herkenningspunten als bewijs van locatie, of om een afbeelding van zichzelf in te dienen bij een plaatselijk dagblad. In het geval van stortingen/inzetten met een hoge waarde willen casino's mogelijk de bron van het geld (SOF) controleren.

  Houd er rekening mee dat sommige casino's geen mobiele telefoonrekeningen accepteren.

  Houd er ook rekening mee dat sommige casino's om notariële documenten kunnen vragen; certificering door een notaris kan extra kosten met zich meebrengen.

  *HOT TIP* Alle details moeten duidelijk zichtbaar zijn op selfies, scans of kopieën. Zorg ervoor dat de documenten niet bijgesneden of wazig zijn!

  Hoe documenten verstrekken voor ID-verificatie?

  Allereerst moeten spelers controleren welke specifieke documenten nodig zijn. Zorg ervoor dat u controleert of de operator gefotokopieerde documenten, gescande documenten of schermafbeeldingen nodig heeft.

  Dit zijn de mogelijke opties voor de manier waarop documenten kunnen worden ingediend:

  • via e-mail

  • via een speciale pagina op de site

  • beveiligde overdracht door derden

  • via mobiele app

  Zodra de vereiste documenten zijn verzonden, stuurt een casino een bevestiging dat de documenten zijn ontvangen.

  Sommige operators hebben het als een sectie onder “Mijn account” of “Mijn profiel”, zodat spelers de status en de voortgang van het verificatieproces kunnen controleren.

  Daarnaast kunnen spelers in bepaalde landen de directe verificatie voltooien via een aantal van de volgende bankrekeningen:

  BankID

  • eIDAS

  Betrouwbaar

  Zacht

  • Snelle identificatie

  • IDnu

  • Jumio

  Betaal en speel

  Hoe lang duurt het voordat een casino documenten verifieert?

  In sommige casino's vindt het proces onmiddellijk plaats, zodat een speler de documenten onmiddellijk na indiening laat verifiëren, bijvoorbeeld binnen 15 minuten.

  Gemiddeld wordt het verificatieproces tussen de 2 en 5 werkdagen voltooid. In uiterst zeldzame gevallen kan het zijn dat een casino tot 15 werkdagen nodig heeft om de identiteit van een consument te verifiëren.

  *HOTE TIP* Sommige casino's voltooien het verificatieproces niet in het weekend - zaterdag en zondag. Dit kan de reden zijn dat het proces langer duurt dan verwacht.

  Waarom KYC niet succesvol is

  • Ontoereikende documenten of weglating van documenten

  • Gegevens in documenten niet duidelijk zichtbaar

  • Niet-overeenkomende gegevens tussen het registratieformulier en de verstrekte documenten

  • Onnauwkeurige informatie verstrekt door weglating of onoplettendheid

  • De verstrekte documenten staan niet op naam van de speler

  • Documenten die in een verkeerde vorm zijn verstrekt

  • Speler heeft meerdere accounts

  • Technische problemen


  Dit is vrijwel een terugblik op alle belangrijke zaken die verband houden met ID-verificatie. Als je ongebruikelijke eisen hebt gehad van casino's of ervaringen hebt met te lange procedures, deel ze dan hier in deze draad.

  Vergeet niet de Algemene Voorwaarden te lezen! Veel plezier en gok verantwoord!

 • Origineel English Vertaling Dutch

  How is it safe to send a picture of your credit card over email?  Can you cover up your number except for the last 4 digits and cover the cvc code?

  Hoe is het veilig om een foto van uw creditcard via e-mail te verzenden? Kunt u uw nummer afdekken, behalve de laatste 4 cijfers en de cvc-code?

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hello goon1018,

  Yes, just cover the last 4 digits and CVC number.

  Hallo goon1018,

  Ja, bedek alleen de laatste 4 cijfers en het CVC-nummer.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Eine Frage, Verifizierung alles gut und schön, doch bei manchen Casinos habe ich das Gefühl die wollen einen nur hinhalten.

  Aktueller Fall: alle Dokumente bestätigt bis auf ein Selfie mit Ausweis ID. 

  Bitte laden Sie ein Selfie mit Ihrem Ausweisdokument und einem Blatt Papier mit dem Text „Hallo Lucky7even, aktuelles Datum“ hoch. Bitte beachten Sie, dass das Blatt Papier liniert oder kariert sein sollte (eintöniges Papier akzeptieren wir nicht). Beachten Sie, dass alle Informationen deutlich sichtbar sein müssen. Auch Ihre Hand, die diese Dokumente hält, sollte sichtbar sein.

  Ok Anforderung erledigt. Dann kommt eine Email mit abgelehnt. Nächster Text kam,

   Der Ellbogen der Hand, mit der Sie das ID-Dokument halten, sollte sichtbar sein.
  Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Geduld

  Abgelehnt wurde der Spass nun schon 4 mal und langsam ist meine Geduld am Ende. Wie soll man sich da noch gedulden. Und das alles nur weil eine Auszahlungsanfrage mit 50€ ansteht. 

  "One question, verification is all well and good, but I have the feeling that some casinos just want to stall you. Current case: all documents confirmed except for a selfie with ID card. Please upload a selfie with your ID and a piece of paper with the text "Hello Lucky7even, current date". Please note that the sheet of paper should be lined or squared (we do not accept monotonous paper). Note that all information must be clearly visible. Your hand holding these documents should also be visible.

  Ok request done. Then an email comes with rejected. next text came The elbow of the hand holding the ID document should be visible. Thank you for your understanding and patience

  The fun has now been rejected 4 times and my patience is slowly coming to an end. How are you supposed to be patient? And all this just because a withdrawal request with €50 is pending."

  - Google translate by moderator tough_nut

  Eén vraag: verificatie is allemaal leuk en aardig, maar bij sommige casino's heb ik het gevoel dat ze je gewoon willen tegenhouden.

  Huidig dossier: alle documenten bevestigd behalve een selfie met identiteitskaart.

  Upload een selfie met uw identiteitsbewijs en een vel papier met de tekst “Hallo Lucky7even, huidige datum”. Houd er rekening mee dat het vel papier gelinieerd of vierkant moet zijn (we accepteren geen monotoon papier). Let op: alle informatie moet duidelijk zichtbaar zijn. Uw hand die deze documenten vasthoudt, moet ook zichtbaar zijn.

  Oké, verzoek voltooid. Dan komt er een e-mail waarin staat dat het is afgewezen. Volgende sms kwam,

  De elleboog van de hand die het identiteitsbewijs vasthoudt, moet zichtbaar zijn.
  Bedankt voor uw begrip en geduld

  De pret is inmiddels 4 keer afgewezen en mijn geduld raakt langzaamaan op. Hoe moet je geduld hebben? En dit allemaal alleen maar omdat er een opnameverzoek van € 50 in behandeling is.

  "Eén vraag: verificatie is allemaal leuk en aardig, maar ik heb het gevoel dat sommige casino's je gewoon willen tegenhouden. Huidig geval: alle documenten bevestigd behalve een selfie met ID-kaart. Upload een selfie met je ID en een stukje papier met de tekst "Hallo Lucky7even, huidige datum". Houd er rekening mee dat het vel papier gelinieerd of vierkant moet zijn (we accepteren geen eentonig papier). Houd er rekening mee dat alle informatie duidelijk zichtbaar moet zijn. Uw hand die deze documenten vasthoudt, moet ook zichtbaar.

  Oké verzoek gedaan. Vervolgens komt er een e-mail met afgewezen. volgende sms kwam. De elleboog van de hand die het identiteitsbewijs vasthoudt, moet zichtbaar zijn. Bedankt voor uw begrip en geduld

  De pret is inmiddels 4 keer afgewezen en mijn geduld raakt langzaamaan op. Hoe moet je geduld hebben? En dit allemaal alleen maar omdat er een opnameverzoek van € 50 in behandeling is."

  - Google vertalen door moderator stoer_nut

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hello JessicaG,

  Could you please send us the documents that you submitted to them via private message so we can check and review?

  Thank you in advance.

  Hallo JessicaG ,

  Kunt u ons de documenten sturen die u via een privébericht hebt ingediend, zodat we deze kunnen controleren en beoordelen?

  Alvast bedankt.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Habe Ihnen über private Nachrichte den Email Verlauf geschickt und die Bilder. 

  Translation: 

  "I've private messaged you with the email history and pictures."

  Ik heb je de e-mailgeschiedenis en de foto's via een privébericht gestuurd.

  Vertaling:

  "Ik heb je een privébericht gestuurd met de e-mailgeschiedenis en foto's."

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hi Jessica,

  Thank you for providing us with the documents. Once we review we will get back to you with the clarification.

  Keep you posted for any updates.

  Hoi Jessica,

  Bedankt voor het verstrekken van de documenten. Zodra we dit hebben beoordeeld, nemen we contact met u op met de verduidelijking.

  Houd u op de hoogte voor eventuele updates.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hi Jessica,

  We have answered you via private message about this matter. We need to kindly ask you to post only on English language from now on.

  Thank you for your understanding.

  Hoi Jessica,

  Wij hebben u via een privébericht hierover geantwoord. We moeten je vriendelijk vragen om vanaf nu alleen in het Engels te posten.

  Bedankt voor uw begrip.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  👉I like my point of view 

  I really hate verification casinos, then they always use the excuse of not meeting the verification requirements or that. I only like to participate in cryptocurrency casinos with fast transactions without KYC

  👉Ik houd van mijn standpunt

  Ik heb echt een hekel aan verificatiecasino's, dan gebruiken ze altijd het excuus dat ze niet aan de verificatievereisten voldoen of zo. Ik neem alleen graag deel aan cryptocurrency-casino's met snelle transacties zonder KYC

Feedback van Leden

Plaats jouw reactie.

lcb activiteiten in de afgelopen 24 uur

Meest bekeken forum posts

MelissaN
MelissaN Serbia 2 maanden geleden
60

Eternal Slots Casino - Exclusieve bonus zonder storting Alleen nieuwe spelers - VS OK! Bedrag: $ 77 Hoe de bonus te claimen: Spelers moeten zich aanmelden via onze LINK en de bonuscode invoeren....
Eternal Slots Casino Exclusieve bonus zonder storting

Sylvanas
Sylvanas Serbia 10 dagen geleden
86

Ben je klaar voor meer geldprijzen en het testen van online casino's? In juni hebben we een aantal opwindende kandidaten, zoals het VS-vriendelijke Decode Casino - zustersite van het gevestigde...
$ 500 LCB juni 2024 Real Cash-wedstrijd: laten we casino's testen!

tough_nut
tough_nut 2 maanden geleden
2

Lion Slots Casino - Exclusieve bonus zonder storting Alleen nieuwe spelers - VS OK! Bedrag: $ 40 Hoe u de bonus kunt claimen: Nieuwe spelers moeten zich aanmelden via onze LINK en bij registratie de...
Lion Slots Exclusieve bonus zonder storting