Hulp bij zelfdoding: euthanasie... Genade of moord?

3,290
bekeken
9
antwoorden
Laatste post geleden 14 jaar geleden door genenco
PMM2008
 • Gestart door
 • PMM2008
 • United States Mighty! Member 3103
 • laatste activiteit 3 jaar geleden

Lezers van dit topic lazen ook:

 • Jackpot Capital , Slotastic & Grande Vegas - Exclusief $ 400 freeroll-toernooi voor mei Voor nieuwe en bestaande spelers – US OK! Alleen beschikbaar op desktop! met Microsoft Edge Gegarandeerde...

  Lees
 • Pacific-spins leken in eerste instantie geweldig. Toen ik positief was op 661, werd het spel plotseling afgesloten met de mededeling dat ik werd uitgelogd omdat een ander apparaat had ingelogd. Dat...

  Lees
 • Hallo LCB'ers, Laten we alle voordelen van Pay'n'Play-casino's eens verkennen - en hiervoor bracht onze tester een bezoek aan Boost Casino. Bekijk ons volledige rapport, maar hier zijn de...

  Lees

Participeren in het forum is alleen toegestaan voor actieve leden. Alstublieft of registreren om te posten.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Assisted suicide is the process by which an individual, who may otherwise be incapable, is provided with the means (drugs or equipment) to commit suicide. In some cases, the terms aid in dying or death with dignity are preferred.  

  The term euthanasia refers to an act that ends a life in a painless manner, performed by someone other than the patient. This may include withholding common treatments resulting in death, removal of the patient from life support, or the use of lethal substances or forces to end the life of the patient.  How do you feel about these practices? Are they merciful? Or are we playing God?
  Should assisted suicide remain illegal in your opinion?


                                                                        PMM

  Hulp bij zelfdoding is het proces waarbij een persoon, die anders misschien niet in staat zou zijn, de middelen (medicijnen of apparatuur) krijgt om zelfmoord te plegen. In sommige gevallen wordt de voorkeur gegeven aan de termen hulp bij het sterven of waardig sterven.

  De term euthanasie verwijst naar een handeling die op een pijnloze manier een leven beëindigt, uitgevoerd door iemand anders dan de patiënt. Dit kan onder meer het achterwege laten van gebruikelijke behandelingen die de dood tot gevolg hebben, het verwijderen van de levensondersteuning van de patiënt of het gebruik van dodelijke stoffen of krachten om het leven van de patiënt te beëindigen.  Hoe denkt u over deze praktijken? Zijn ze barmhartig? Of spelen wij voor God?
  Moet hulp bij zelfdoding volgens u illegaal blijven?


  PMM

 • Origineel English Vertaling Dutch

  The problem here is WHO gets to "assist."  The wife who is sick of her husband's gambling?  The daughter who wants to inherit the moolah?  The son who has a social cause to prove? 

  The terminally ill "kill" themselves all the time by not eating.  A common practice you see in Hospice setting for example. 

  Since the one who "assists" is such a very, very problematic position, I would have to say NO to assited suicide.

  Het probleem hier is WIE mag ‘helpen’. De vrouw die het gokken van haar man beu is? De dochter die de moolah wil erven? De zoon die een sociale zaak te bewijzen heeft?

  De terminaal zieken 'doden' zichzelf voortdurend door niet te eten. Een veel voorkomende praktijk die je bijvoorbeeld in de hospice-omgeving ziet.

  Omdat degene die ‘helpt’ zo’n zeer, zeer problematische positie heeft, zou ik NEE moeten zeggen tegen hulp bij zelfdoding.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Once again it's someone else's choice to make...not ours and who are we to say you can't kill yourself? Unless it directly effects me than it's not my say......I think the only time it is legal is if your are dying anyways, and why not......if I knew 100% that I was gonna die a slow and painful death with much suffering and NO possibility of recovering, then YES.....I would want that option available to me. I don't see that as killing at all....if you saw a bug that got stepped on squiggling around with half it's insides hanging out, would you squish it and put it out of it's misery, or sit there and watch it to see how long it will take for it to stop moving?????  And for those of you who say they would squish it, do you feel better that you helped the little bugger out or sit there and say, damn i just killed it!!! We have been doing this to animals for years now. If something is wrong that can't be fixed we put it down, if it's injured and in pain....we put it down, and this is what we call being humane, so why not do it with humans?

  Nogmaals, het is de keuze van iemand anders... niet de onze, en wie zijn wij om te zeggen dat je geen zelfmoord kunt plegen? Tenzij het mij rechtstreeks raakt, is het niet mijn mening... Ik denk dat het alleen legaal is als je toch doodgaat, en waarom niet... als ik 100% wist dat ik zou sterven een langzame en pijnlijke dood met veel lijden en GEEN mogelijkheid om te herstellen, dan JA.....Ik zou willen dat die optie voor mij beschikbaar was. Ik zie dat helemaal niet als moord. Als je een insect ziet waarop je trapt, rondkronkelend terwijl de helft van zijn ingewanden eruit hangt, zou je hem dan platdrukken en uit zijn lijden verlossen, of daar zitten kijken en ernaar kijken? om te zien hoe lang het zal duren voordat het stopt met bewegen????? En voor degenen onder jullie die zeggen dat ze hem zouden verpletteren: voel je je beter dat je de kleine klootzak hebt geholpen, of zit je daar en zegt: verdomd, ik heb hem net vermoord!!! Wij doen dit al jaren met dieren. Als er iets mis is dat niet kan worden opgelost, leggen we het neer, als het gewond is en pijn heeft... leggen we het neer, en dit noemen we menselijk zijn, dus waarom zouden we het niet bij mensen doen?

 • Origineel English Vertaling Dutch

  The terminally ill "kill" themselves all the time by not eating.  A common practice you see in Hospice setting for example. 

  My daughter is a Hospice nurse and she has told me this same thing many times. God bless her I don't know how she deals with it but she loves her job. I don't know how to answer the question but I do know my personal feelings about it. If I was terminally ill, I would think it was an act of mercy and I would never ask anyone to assist me unless the suffering was unbearable. Could I assist someone myself, I don't think so.

  De terminaal zieken 'doden' zichzelf voortdurend door niet te eten. Een veel voorkomende praktijk die je bijvoorbeeld in de hospice-omgeving ziet.

  Mijn dochter is verpleegster in het Hospice en ze heeft mij hetzelfde vaak verteld. God zegene haar. Ik weet niet hoe ze ermee omgaat, maar ze houdt van haar werk. Ik weet niet hoe ik de vraag moet beantwoorden, maar ik ken wel mijn persoonlijke gevoelens erover. Als ik ongeneeslijk ziek was, zou ik denken dat het een daad van barmhartigheid was en ik zou nooit iemand om hulp vragen, tenzij het lijden ondraaglijk was. Zou ik zelf iemand kunnen helpen, dat denk ik niet.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I think there are two separate issues we are mixing.  First, the RIGHT to die.  I think most people would agree a terminally ill person has the right to chose that....self starvation for example.

  But, the topic was ASSISTED suicide.  My point keeps coming back to WHO gets to be the one to ASSIST.  How in the world would we regulate who the mercy killers were in the USA?

  Ik denk dat er twee afzonderlijke kwesties zijn die we door elkaar halen. Ten eerste het RECHT om te sterven. Ik denk dat de meeste mensen het erover eens zijn dat een terminaal zieke persoon het recht heeft om daarvoor te kiezen. Zelfuithongering bijvoorbeeld.

  Maar het onderwerp was GEASSISTEERDE zelfmoord. Mijn punt komt steeds terug op WIE degene mag zijn die HELPT. Hoe zouden we in vredesnaam kunnen bepalen wie de genademoordenaars waren in de VS?

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Correct me if I'm wrong, but in order to assist a suicide don't you have to be some kind of professional in the medical field??......That's who should and maybe do assist with that...............

  Corrigeer me als ik het mis heb, maar om een zelfmoord te helpen, hoef je niet een of andere professional op medisch gebied te zijn?......Dat is wie daarbij zou moeten en misschien zal helpen... ..............

 • Origineel English Vertaling Dutch
  Hi PMM,

  I am really split on this. Speaking in "general" I would say if that person is suffering so badly then they should have that right to die.

  On a emotional level i can't ever imagine someone that i love being put to death as in a mercy killing.

  I think as humans we are selfish when it comes to letting go. Caring for someone and loving them is a powerful thing. Seeing them suffer is excruciating to watch. But we are creatures of hope and miracles.

  Would we forever wonder if it was the right thing?

  I remember a famous quote: True love is wanting your partner to die first.......to carry on the burden and the pain of the loss. There is some truth in that. How many times have we all said.......i want to die first....i can't bear to live without you?

  Lips
  Hallo PMM,

  Ik ben hier echt verdeeld over. In ‘algemeen’ gesproken zou ik zeggen dat als die persoon zo erg lijdt, hij of zij het recht moet hebben om te sterven.

  Op emotioneel vlak kan ik me nooit voorstellen dat iemand van wie ik houd, ter dood wordt gebracht als bij een genadeloze moord.

  Ik denk dat we als mensen egoïstisch zijn als het gaat om loslaten. Voor iemand zorgen en van hem of haar houden is iets krachtigs. Hen zien lijden is ondraaglijk om te zien. Maar wij zijn schepselen van hoop en wonderen.

  Zouden we ons voor altijd blijven afvragen of dit wel het juiste was?

  Ik herinner me een beroemd citaat: Ware liefde is willen dat je partner eerst sterft... om de last en de pijn van het verlies te dragen. Daar zit een kern van waarheid in. Hoe vaak hebben we allemaal gezegd: ik wil eerst dood, ik kan het niet verdragen om zonder jou te leven?

  Lippen
 • Origineel English Vertaling Dutch

  Satans......Right..that is what I am talking about.  Who gets to be the "mercy killer" in the medical field?  Who decides?  How much power do they have?  How will they be regulated?  Some HUGE ethical questions here.

  Now...if Obama's heath care package goes through, perhaps the "Death Pannels" will decide!  smiley

  Satans......Juist..dat is waar ik het over heb. Wie wordt de ‘genademoordenaar’ op medisch gebied? Wie beslist? Hoeveel macht hebben ze? Hoe zullen ze worden gereguleerd? Er zijn hier enkele ENORME ethische vragen.

  Nu... als Obama's zorgpakket doorgaat, zullen de "Death Panels" misschien beslissen! smiley

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I have "Heard" about people on an operating table and when the surgeon opened them, they then saw just how advanced the disease (Usually cancer) had advanced, they'd tell the anestelogist to let the patient "Sleep a bit deeper" (In other words, gas them to death)

  This was before the question of assisted suicide came up. I believe the law in Oregon permits this to occur, if you can find a doctor who'll prescribe the drugs to do this.

  Personally, I'm split as to either helping them die, or trying drugs which do kill the pain. I know some cancers (Bone) are terribly hard to nullify the pain and it can be very painful death.

  But yes, I'd leave it to the patient and of course a 3 doctor panel to decide IF the disease is a terminal one.

  It is said in the bible one should "Choose Life" but when that comes to a pain that leaves you moaning hour by hour racked with pain no drug can fully take away, then how would you be if it was you?

  Ik heb gehoord over mensen op een operatietafel en toen de chirurg ze opende, zagen ze hoe gevorderd de ziekte (meestal kanker) was gevorderd. Ze zeiden tegen de anesthesist dat hij de patiënt "een beetje dieper moest laten slapen" ( Met andere woorden: vergassen tot de dood)

  Dit was voordat de kwestie van hulp bij zelfdoding ter sprake kwam. Ik geloof dat de wet in Oregon dit toestaat, als je een dokter kunt vinden die de medicijnen hiervoor voorschrijft.

  Persoonlijk ben ik verdeeld over het helpen van hen bij het sterven, of over het proberen van medicijnen die de pijn doden. Ik weet dat sommige vormen van kanker (bot) vreselijk moeilijk zijn om de pijn teniet te doen en dat het een zeer pijnlijke dood kan zijn.

  Maar ja, ik zou het aan de patiënt en natuurlijk aan een panel van drie artsen overlaten om te beslissen OF de ziekte terminaal is.

  Er wordt in de Bijbel gezegd dat je 'het leven moet kiezen', maar als het om een pijn gaat die je urenlang laat kreunen van de pijn die geen enkel medicijn volledig kan wegnemen, hoe zou je dan zijn als jij het was?

Feedback van Leden

Plaats jouw reactie.

lcb activiteiten in de afgelopen 24 uur

Meest bekeken forum posts

Dzile
Dzile Serbia 19 dagen geleden
138

Welkom bij weer een echte maandelijkse geldwedstrijd! Het is heet in juli en het zal nog heter worden zodra we deze populaire weggeefactie starten, dus maak je klaar om een deel van de prijzenpot van...
LCB $500 juli Real Cash-wedstrijd: laten we casino's testen!

František Kázmér
František Kázmér Slovakia 2 maanden geleden
15

25$ freebet-code - BIGLEAGUE gewaardeerd op 14.5.2024
Betwhale.ag Casino Geen aanbetaling

Crazyej
Crazyej United States 2 maanden geleden
61

KatsCasino heeft me opgelicht. Ik heb me aangemeld voor de ndb-bonus en heb de play-through gewonnen. Ze vroegen om mijn KYC-documenten. mijn identiteitsbewijs komt uit Las Vegas en ik woon ook in...
Kats Casino-klacht