Ben je ooit iets ‘verloren’?

8,374
bekeken
31
antwoorden
Laatste post geleden 14 jaar geleden door wmmeden
PMM2008
 • Gestart door
 • PMM2008
 • United States Mighty! Member 3103
 • laatste activiteit 3 jaar geleden

Lezers van dit topic lazen ook:

 • Jackpoty Casino - Exclusieve aanmeldingsbonus Alleen nieuwe spelers - Geen VS! 150% tot € 500 Hoe de bonus te claimen: Spelers moeten zich aanmelden via onze LINK en de code invoeren tijdens het...

  Lees
 • Hallo, kunnen jullie me allemaal helpen met het krijgen van mijn geld van Posh casino. Ik heb vorige maand 1300 gewonnen en ik heb een Bitcoin-opname gedaan en deze werd op 9 april door hen...

  Lees
 • Winscore Casinorecensie Inschrijfbonus: 100% tot €/$200 2e stortingsbonus: 50% tot €/$250 3e stortingsbonus: 50% tot €/$250 4e stortingsbonus: 100% tot €/$300 Inschrijfbonus - Noorwegen: 100%...

  Lees

  Winscore Casinobonussen en promoties

  1 577
  2 maanden geleden

Participeren in het forum is alleen toegestaan voor actieve leden. Alstublieft of registreren om te posten.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hi Gang:

    The other day I misplaced my car keys. I mean I looked everywhere, and could not locate them. Luckily a friend had another set for me, as I still have not located the original set.


  Have you ever misplaced something and it simply is never to be found again? Keys? Jewelry? Paperwork? The list is endless.

                                                                  PMM

  Hallo bende:

  Laatst was ik mijn autosleutels kwijt. Ik bedoel, ik heb overal gezocht en ze niet kunnen vinden. Gelukkig had een vriend een andere set voor mij, want ik heb de originele set nog steeds niet gevonden.


  Bent u ooit iets kwijtgeraakt en kunt u het simpelweg nooit meer terugvinden? Sleutels? Juwelen? Papierwerk? De lijst is eindeloos.

  PMM

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Does losing my mind count?

  Telt het verliezen van mijn verstand mee?

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hi Gang:

    The other day I misplaced my car keys. I mean I looked everywhere, and could not locate them. Luckily a friend had another set for me, as I still have not located the original set.


  Have you ever misplaced something and it simply is never to be found again? Keys? Jewelry? Paperwork? The list is endless.

                                                                  PMM


  my mind...

  Hallo bende:

  Laatst was ik mijn autosleutels kwijt. Ik bedoel, ik heb overal gezocht en ze niet kunnen vinden. Gelukkig had een vriend een andere set voor mij, want ik heb de originele set nog steeds niet gevonden.


  Bent u ooit iets kwijtgeraakt en kunt u het simpelweg nooit meer terugvinden? Sleutels? Juwelen? Papierwerk? De lijst is eindeloos.

  PMM


  mijn gedachten...
 • Origineel English Vertaling Dutch

  lots of money, my sanity, my patience, my self control, oh, and yeah, my birth certificate!!

  veel geld, mijn gezond verstand, mijn geduld, mijn zelfbeheersing, oh, en ja, mijn geboorteakte!!

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Lost a 10K gold ring with a Ruby in it which (I'm guessing (was about 5 carats...in size) I believe that it really was stolen, but no real proof...

  But that was about 25 years ago....Was my Fathers though...

  Ik ben een 10K gouden ring kwijtgeraakt met een robijn erin die (ik vermoed (was ongeveer 5 karaat... groot) volgens mij echt gestolen is, maar geen echt bewijs...

  Maar dat was ongeveer 25 jaar geleden. Was mijn vader echter...

 • Origineel English Vertaling Dutch

  My gold ring with "Mum" on it.  My son bought it for me.  It was a cold day and it fell off my finger.  Do you think I could find it?  Nope.  I still have not found it and that was about a year ago.

  Sigh......

  blue

  Mijn gouden ring met "Mum" erop. Mijn zoon heeft het voor mij gekocht. Het was een koude dag en het viel van mijn vinger. Denk je dat ik het kan vinden? Nee. Ik heb het nog steeds niet gevonden en dat is ongeveer een jaar geleden.

  Zucht......

  blauw

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I couldn't find my keys as well for days I put them in the pantry by mistake when I was putting away my groceries but luckily for a craving of some cookies....lol I went nuts looking for them.

  Ik kon mijn sleutels ook dagenlang niet vinden. Ik legde ze per ongeluk in de voorraadkast toen ik mijn boodschappen aan het opbergen was, maar gelukkig had ik zin in koekjes... lol, ik werd gek op zoek naar ze.

 • Origineel English Vertaling Dutch
  Where do i begin.......i seriously think i have a problem with this. Since i was a kid i lost everything you can imagine. As i grew up it has not got much better.

  One of the classic things i do and i think its the reason why i lose things.....

  I will for example put the paper plate in the sink and put the fork in the garbage. I have been through so much silverware you wouldn't even believe it. I am a pro at putting milk in the cabinet and crackers in the fridge.

  My only excuse is i tend to have about 100 thoughts racing in my mind all the time. Hmmm that did seem like an excuse huh..........lmaooo!!

  Lips
  Waar moet ik beginnen.... ik denk serieus dat ik hier een probleem mee heb. Sinds ik een kind was, verloor ik alles wat je maar kunt bedenken. Naarmate ik ouder werd, is het niet veel beter geworden.

  Een van de klassieke dingen die ik doe en ik denk dat dit de reden is waarom ik dingen verlies...

  Ik leg bijvoorbeeld het papieren bord in de gootsteen en de vork in de vuilnisbak. Ik heb zoveel zilverwerk meegemaakt dat je het niet eens zou geloven. Ik ben een professional in het plaatsen van melk in de kast en crackers in de koelkast.

  Mijn enige excuus is dat ik de neiging heb om de hele tijd ongeveer 100 gedachten in mijn hoofd te hebben. Hmmm dat leek me wel een excuus he..........lmaooo!!

  Lippen
 • Origineel English Vertaling Dutch

  The most places i've found my lost items were in the fridge so check there.. and Lips.. good gosh.. i cannot beleive i finally see someone that does the same thing i do, i even worry myself that i do that thinking theres something wrong with me, but realize i have 1000 things racing through my mind and it just doesn't register quick enough what im doing.. I DO THE SAME THING!!! I have that BackwardReversed thingAmacallit!

  De meeste plaatsen waar ik mijn verloren spullen heb gevonden, waren in de koelkast, dus kijk daar eens.. en Lips.. goede god.. ik kan niet geloven dat ik eindelijk iemand zie die hetzelfde doet als ik, ik maak me er zelfs zorgen over dat ik dat doe Ik denk dat er iets mis is met mij, maar realiseer me dat er 1000 dingen door mijn hoofd razen en het registreert gewoon niet snel genoeg wat ik doe.. IK DOE HETZELFDE!!! Ik heb dat BackwardReversed-dingAmacallit!

 • Origineel English Vertaling Dutch

  The worst thing i found myself doing when my mind was in a frenzy was.. i with one hand put the lighter to my lips lit it, was holding the cigarette in its position away from my lips (reversed the positioning) i said ooops realizing it reversed it to the right position, but everyone saw me.. sad it was embarressing they were laughing... lol

  Het ergste dat ik mezelf deed toen mijn geest in een razernij was, was.. ik bracht met één hand de aansteker naar mijn lippen, stak hem aan, hield de sigaret in zijn positie, weg van mijn lippen (de positie omgekeerd) ik zei oeps, beseffend het draaide het om naar de juiste positie, maar iedereen zag mij.. sad het was beschamend dat ze lachten... lol

 • Origineel English Vertaling Dutch
  Oh oh oh girl!!! I have put the lighter to my lips thinking it was the ciggy and tried to lite the ciggy as the lighter!

  I have picked up jars on the table thinking it was my drink and started to drink from olive jars, yahtzee cups...etc.

  Or this one drives me crazy.....i will look for something for a half hour...finally find it....lay it down relieved i have found it. Come back to it ten minutes later........and forget where i put it........and have to search all over again!!!!!!!!

  This just can't be normal behavior.

  Lips
  Oh oh meid!!! Ik heb de aansteker tegen mijn lippen gehouden, denkend dat het de sigaret was, en probeerde de sigaret aan te steken als de aansteker!

  Ik heb potten op tafel gepakt, denkend dat het mijn drankje was, en begon te drinken uit olijfpotten, yahtzee-bekers... enz.

  Of ik word er gek van.... ik zoek een half uur naar iets... vind het eindelijk... leg het neer, opgelucht dat ik het heb gevonden. Kom er tien minuten later op terug... en vergeet waar ik het heb neergezet... en moet helemaal opnieuw zoeken!!!!!!!!

  Dit kan gewoon geen normaal gedrag zijn.

  Lippen
 • Origineel English Vertaling Dutch

  I tell you something that is almost as bad. I have to know where EVERYTHING is in my house. If anything at all is unaccounted for, I will literally tear my house apart until I find it. I'm not talking about major things here, but all items, this includes twist ties, hair pretties, every single bit of change, my husbands lighters, my son's lego (I know exactly how many pieces he should have) batteries. My daugther (who is autistic) is a mouther and once swallowed a hair barette.  So off we go in the ambulance to the hospitial to surgically remove it. I have been a mess ever since. It is so bad for me that I put all the tiny objects that we are going to throw away into a ziplock so I can check it over and over to make sure it is there, and when I am satified, I take it outside to the garbage and check it again before I throw it away.  I cannot tell you how many times  I have dug through the trash to make sure the twist tie I threw away was in there.

  Ik vertel je iets dat bijna net zo erg is. Ik moet weten waar ALLES in mijn huis is. Als er überhaupt iets vermist wordt, scheur ik letterlijk mijn huis uiteen totdat ik het vind. Ik heb het hier niet over belangrijke dingen, maar over alle items, inclusief stropdassen, haarversieringen, elk klein kleingeld, de aanstekers van mijn man, de legobatterijen van mijn zoon (ik weet precies hoeveel stuks hij zou moeten hebben). Mijn dochter (die autistisch is) is een monder en heeft ooit een haarspeld ingeslikt. Dus gaan we met de ambulance naar het ziekenhuis om het operatief te verwijderen. Sindsdien ben ik een puinhoop. Het is zo erg voor mij dat ik alle kleine voorwerpen die we gaan weggooien in een ritssluiting stop, zodat ik het keer op keer kan controleren om er zeker van te zijn dat het er is, en als ik tevreden ben, neem ik het mee naar buiten, naar de afval en controleer het nog een keer voordat ik het weggooi. Ik kan je niet vertellen hoe vaak ik door de prullenbak heb gegraven om er zeker van te zijn dat de stropdas die ik had weggegooid daar zat.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  LMAO OMG.. Lips.. i've done all of that.. you think there is something wrong with us? sad
  I've even turned the TV "OFF" then sat down to watch it.. WTH...

  LMAO OMG.. Lippen.. Ik heb dat allemaal gedaan.. Denk je dat er iets mis is met ons? sad
  Ik heb zelfs de tv uitgezet en ben toen gaan zitten om ernaar te kijken. WTH...

 • Origineel English Vertaling Dutch
  ROFLMAOOOOOOOOOO!!! Imagin....just imagine us in the same house!!!!! Wow now that would a trip!

  ROFLMAOOOOOOOOOO!!! Stel je voor... stel je voor dat we in hetzelfde huis zijn!!!!! Wauw, dat zou een reis zijn!

 • Origineel English Vertaling Dutch

  wmmeden.. when my daughter was little.. legos or marbles were not allowed in my house, i had a very great fear of what you just described, anything with small parts that she could get her hands on were not available to her, including doritos chips because i once saw a child choking on them just put a fear in me... i went through that not as bad, but about as bad.

  wmmeden.. toen mijn dochter klein was.. lego's of knikkers waren niet toegestaan in mijn huis, ik had een hele grote angst voor wat je zojuist beschreef, alles met kleine onderdelen waar ze aan kon komen was niet voor haar beschikbaar, inclusief doritos chips omdat ik ooit een kind erin zag stikken, ik werd er gewoon bang van... ik heb dat niet zo erg meegemaakt, maar ongeveer net zo erg.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  OMG you guys!!!!!!!! this crap is soooooooooooooo funny!!!!!
  I thought i was the only one  ;D grin grin
  no words can even say...i have truly found a home here grin

  OMG jullie!!!!!!!! deze onzin is zooooooooooooo grappig!!!!!
  Ik dacht dat ik de enige was ;D gringrin
  geen woorden kunnen zelfs zeggen... ik heb hier echt een thuis gevonden grin

 • Origineel English Vertaling Dutch

  You guys on here are hilarious. I love reading ya'll's nutty post. I can remember when I smoked a time or two lighting the wrong end of the ciggy. Good times. laugh_out_loud

  Jullie hier zijn hilarisch. Ik vind het leuk om jullie gekke post te lezen. Ik kan me herinneren dat ik een paar keer rookte en het verkeerde uiteinde van de sigaret opstak. Goede Tijden. laugh_out_loud

 • Origineel English Vertaling Dutch

  LMAO OMG.. Lips.. i've done all of that.. you think there is something wrong with us? sad
  I've even turned the TV "OFF" then sat down to watch it.. WTH...


  Did that too!
  And I found it to be so much more entertaining than when it was still on, that I've pulled the powerplug ever since.


  LMAO OMG.. Lippen.. Ik heb dat allemaal gedaan.. Denk je dat er iets mis is met ons? sad
  Ik heb zelfs de tv uitgezet en ben toen gaan zitten om ernaar te kijken. WTH...


  Heb dat ook gedaan!
  En ik vond het zoveel leuker dan toen het nog aan stond, dat ik sindsdien de stekker uit het stopcontact heb getrokken.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Yes, yes I have PMM... MY MIND and just like you with the keys I still have not been able to locate it grin grin grin grin grin grin

  Ja, ja, ik heb PMM... MIJN GEEST en net als jij met de sleutels heb ik het nog steeds niet kunnen vinden gringringringringringrin

 • Origineel English Vertaling Dutch

  LMAO.. you're right slots we don't need any entertainment we can entertain ourselves with the craziness we do!

  LMAO.. je hebt gelijk slots, we hebben geen entertainment nodig, we kunnen onszelf vermaken met de gekte die we doen!

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Where do i begin.......i seriously think i have a problem with this. Since i was a kid i lost everything you can imagine. As i grew up it has not got much better.

  One of the classic things i do and i think its the reason why i lose things.....

  I will for example put the paper plate in the sink and put the fork in the garbage. I have been through so much silverware you wouldn't even believe it. I am a pro at putting milk in the cabinet and crackers in the fridge.

  My only excuse is i tend to have about 100 thoughts racing in my mind all the time. Hmmm that did seem like an excuse huh..........lmaooo!!

  Lips  OMG! You are so funny!

  Waar moet ik beginnen.... ik denk serieus dat ik hier een probleem mee heb. Sinds ik een kind was, verloor ik alles wat je maar kunt bedenken. Naarmate ik ouder werd, is het niet veel beter geworden.

  Een van de klassieke dingen die ik doe en ik denk dat dit de reden is waarom ik dingen verlies...

  Ik leg bijvoorbeeld het papieren bord in de gootsteen en de vork in de vuilnisbak. Ik heb zoveel zilverwerk meegemaakt dat je het niet eens zou geloven. Ik ben een professional in het plaatsen van melk in de kast en crackers in de koelkast.

  Mijn enige excuus is dat ik de neiging heb om de hele tijd ongeveer 100 gedachten in mijn hoofd te hebben. Hmmm dat leek me wel een excuus he..........lmaooo!!

  Lippen  OMG! Jij bent zo grappig!
 • Origineel English Vertaling Dutch
  LOL!!!  I lose something DAILY!!!  (my mind has been GONE) 

  I blame it on ADHD!!!!! hehe  That's always a good excuse!!!!  cheesy
  LOL!!! Ik verlies DAGELIJKS iets!!! (mijn gedachten zijn verdwenen)

  Ik geef de schuld aan ADHD!!!!! hehe, dat is altijd een goed excuus!!!! cheesy
 • Origineel English Vertaling Dutch

  Err um well, I lost my glasses once and walked around looking for them for a couple of minutes before I realized I was wearing them......all together now, DUHHHHHH!
  Back in the late 70's when I was wayyyy younger,( the stoner years) I was with some friends and we had been drinking a bit and smoking wacky tobacky and I did the lips poked out about ready to light them like a cigarette thing, when my friend who was as goofy, saw what I was about to do and said,"hey,don't do that".When I realized what I had almost done we just laughed for about 10 minutes. Ahhh youth.

  grin cheesy tongue

  Ehm, ik ben een keer mijn bril kwijtgeraakt en heb er een paar minuten naar gezocht voordat ik besefte dat ik hem droeg... nu allemaal samen, DUHHHHHH!
  Eind jaren zeventig, toen ik veel jonger was (de stoner-jaren), was ik met een paar vrienden en we hadden een beetje gedronken en gekke tobacky gerookt en ik stak de lippen naar buiten, klaar om ze aan te steken als een sigarettending, toen Mijn vriend, die net zo maf was, zag wat ik ging doen en zei: "Hé, doe dat niet". Toen ik besefte wat ik bijna had gedaan, lachten we ongeveer tien minuten. Ahh jeugd.

  grincheesytongue

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Lips and Imagin.  You have described my sister to a tee.  shocked

  She is exactly the same and since a child has "lost" things all the time and does to this day.  She loses her car keys all the time and if she goes out, god help us.  She is a walking disaster bless her.  But like you guys she has a 1000 things racing through her brain.  She is truly a diamond.

  blue

  Lippen en verbeelding. Je hebt mijn zus tot in de puntjes beschreven. shocked

  Ze is precies hetzelfde en aangezien een kind voortdurend dingen "verloren" heeft, en dat tot op de dag van vandaag nog steeds doet. Ze verliest voortdurend haar autosleutels en als ze uitgaat, God sta ons bij. Ze is een wandelende ramp, zegen haar. Maar net als jullie heeft ze duizend dingen in haar hoofd. Ze is echt een diamant.

  blauw

 • Origineel English Vertaling Dutch

      A long time ago, I lost something, but if I remember his name, does that still count?  I looked all over the place for about 30 mins for my big old purse until I realized it was on my shoulder.

  Lang geleden ben ik iets kwijtgeraakt, maar als ik zijn naam onthoud, telt dat dan nog? Ik zocht ongeveer 30 minuten lang overal naar mijn grote oude tas totdat ik besefte dat hij op mijn schouder zat.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I tell you something that is almost as bad. I have to know where EVERYTHING is in my house. If anything at all is unaccounted for, I will literally tear my house apart until I find it. I'm not talking about major things here, but all items, this includes twist ties, hair pretties, every single bit of change, my husbands lighters, my son's lego (I know exactly how many pieces he should have) batteries. My daugther (who is autistic) is a mouther and once swallowed a hair barette.  So off we go in the ambulance to the hospitial to surgically remove it. I have been a mess ever since. It is so bad for me that I put all the tiny objects that we are going to throw away into a ziplock so I can check it over and over to make sure it is there, and when I am satified, I take it outside to the garbage and check it again before I throw it away.  I cannot tell you how many times  I have dug through the trash to make sure the twist tie I threw away was in there.
  I can only imagine your anguish as your daughter was rushed to the hospital. It instills fear in us and can makes us even more protective. The worry and fear you have has got to have taken a toll on you. Your obviously a very good mom. Sometimes just finding the humor in ourselves helps!!!

  Lips

  Ik vertel je iets dat bijna net zo erg is. Ik moet weten waar ALLES in mijn huis is. Als er überhaupt iets vermist wordt, scheur ik letterlijk mijn huis uiteen totdat ik het vind. Ik heb het hier niet over belangrijke dingen, maar over alle items, inclusief stropdassen, haarversieringen, elk klein kleingeld, de aanstekers van mijn man, de legobatterijen van mijn zoon (ik weet precies hoeveel stuks hij zou moeten hebben). Mijn dochter (die autistisch is) is een monder en heeft ooit een haarspeld ingeslikt. Dus gaan we met de ambulance naar het ziekenhuis om het operatief te verwijderen. Sindsdien ben ik een puinhoop. Het is zo erg voor mij dat ik alle kleine voorwerpen die we gaan weggooien in een ritssluiting stop, zodat ik het keer op keer kan controleren om er zeker van te zijn dat het er is, en als ik tevreden ben, neem ik het mee naar buiten, naar de afval en controleer het nog een keer voordat ik het weggooi. Ik kan je niet vertellen hoe vaak ik door de prullenbak heb gegraven om er zeker van te zijn dat de stropdas die ik had weggegooid daar zat.
  Ik kan me alleen maar uw angst voorstellen toen uw dochter met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht. Het boezemt ons angst in en kan ons nog meer beschermend maken. De zorgen en angst die je hebt, moeten hun tol hebben geëist. Je bent duidelijk een hele goede moeder. Soms helpt het vinden van de humor in onszelf!!!

  Lippen
 • Origineel English Vertaling Dutch

  LOL!!!  I lose something DAILY!!!  (my mind has been GONE) 

  I blame it on ADHD!!!!! hehe  That's always a good excuse!!!!   :D


  i blame it on my mother...when she was alive, the first words out of her mother were..."i lost blah, blah blah...can you help me find it?  or say a prayer to saint anthony for me to help me find it"   i was like...yeah, yeah.. mom.  now i am just like her  grin

  LOL!!! Ik verlies DAGELIJKS iets!!! (mijn gedachten zijn verdwenen)

  Ik geef de schuld aan ADHD!!!!! hehe, dat is altijd een goed excuus!!!! :D


  Ik geef het mijn moeder de schuld...toen ze nog leefde, waren de eerste woorden van haar moeder..."Ik ben verloren, bla, bla...kan je me helpen het te vinden? Of zeg een gebed tot Sint Antonius voor mij om me te helpen het te vinden." Ik had zoiets van... ja, ja... mam. nu ben ik net als zij grin
 • Origineel English Vertaling Dutch

  i have lost a goldring which i have gotten from my father before he dies.
  i didnt find this ring again. I was very sad about the loose.

  Ik ben een gouden ring kwijtgeraakt die ik van mijn vader heb gekregen voordat hij stierf.
  Ik heb deze ring niet meer gevonden. Ik was erg verdrietig over de losse.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I think we all suffer from ADHD shell lol and most who have ADHD have CBD which makes us fanatical at ripping the house apart looking for the things we can t find lol


  LOL!!!  I lose something DAILY!!!  (my mind has been GONE) 

  I blame it on ADHD!!!!! hehe  That's always a good excuse!!!!  cheesy

  Ik denk dat we allemaal last hebben van ADHD-shell lol en de meesten die ADHD hebben, hebben CBD, wat ons fanatiek maakt in het uit elkaar halen van het huis op zoek naar de dingen die we niet kunnen vinden lol


  LOL!!! Ik verlies DAGELIJKS iets!!! (mijn gedachten zijn verdwenen)

  Ik geef de schuld aan ADHD!!!!! hehe, dat is altijd een goed excuus!!!! cheesy

 • Origineel English Vertaling Dutch

  i have lost a goldring which i have gotten from my father before he dies.
  i didnt find this ring again. I was very sad about the loose.
  I lost a beautiful emerald ring. When i tell how your gonna be sick. I was cleaning off the kitchen table after cooking. I had laid my ring on the table as to not get dough in it. I scooped the crumbs in one hand and put my ring in the other.

  Not til the next day did i realize i had thrown the ring in the garbage and the crumbs on the sink!! I ran to the garbage to get it and the garbage man had already come. Ohhh i could tell ya stories.

  Lips

  Ik ben een gouden ring kwijtgeraakt die ik van mijn vader heb gekregen voordat hij stierf.
  Ik heb deze ring niet meer gevonden. Ik was erg verdrietig over de losse.
  Ik ben een prachtige smaragdgroene ring kwijtgeraakt. Als ik vertel hoe je ziek gaat worden. Na het koken was ik de keukentafel aan het opruimen. Ik had mijn ring op tafel gelegd om er geen deeg in te krijgen. Ik schepte de kruimels in mijn ene hand en stopte mijn ring in de andere.

  Pas de volgende dag besefte ik dat ik de ring in de vuilnisbak had gegooid en de kruimels op de gootsteen! Ik rende naar de vuilnis om het te halen en de vuilnisman was al gekomen. Ohhh ik zou je verhalen kunnen vertellen.

  Lippen
 • Origineel English Vertaling Dutch


  I tell you something that is almost as bad. I have to know where EVERYTHING is in my house. If anything at all is unaccounted for, I will literally tear my house apart until I find it. I'm not talking about major things here, but all items, this includes twist ties, hair pretties, every single bit of change, my husbands lighters, my son's lego (I know exactly how many pieces he should have) batteries. My daugther (who is autistic) is a mouther and once swallowed a hair barette.  So off we go in the ambulance to the hospitial to surgically remove it. I have been a mess ever since. It is so bad for me that I put all the tiny objects that we are going to throw away into a ziplock so I can check it over and over to make sure it is there, and when I am satified, I take it outside to the garbage and check it again before I throw it away.  I cannot tell you how many times  I have dug through the trash to make sure the twist tie I threw away was in there.
  I can only imagine your anguish as your daughter was rushed to the hospital. It instills fear in us and can makes us even more protective. The worry and fear you have has got to have taken a toll on you. Your obviously a very good mom. Sometimes just finding the humor in ourselves helps!!!

  Lips

  Thank you for your kind words, Lips. My daughter is 9 and I had hoped she would have outgrown this by now. I have calmed down quite a bit.  I think it is just because she can't talk and I wouldn't know if she had swallowed something.  You gotta find the humor, though. You are absolutely right about that.


  Ik vertel je iets dat bijna net zo erg is. Ik moet weten waar ALLES in mijn huis is. Als er überhaupt iets vermist wordt, scheur ik letterlijk mijn huis uiteen totdat ik het vind. Ik heb het hier niet over belangrijke dingen, maar over alle items, inclusief stropdassen, haarversieringen, elk klein kleingeld, de aanstekers van mijn man, de legobatterijen van mijn zoon (ik weet precies hoeveel stuks hij zou moeten hebben). Mijn dochter (die autistisch is) is een monder en heeft ooit een haarspeld ingeslikt. Dus gaan we met de ambulance naar het ziekenhuis om het operatief te verwijderen. Sindsdien ben ik een puinhoop. Het is zo erg voor mij dat ik alle kleine voorwerpen die we gaan weggooien in een ritssluiting stop, zodat ik het keer op keer kan controleren om er zeker van te zijn dat het er is, en als ik tevreden ben, neem ik het mee naar buiten, naar de afval en controleer het nog een keer voordat ik het weggooi. Ik kan je niet vertellen hoe vaak ik door de prullenbak heb gegraven om er zeker van te zijn dat de stropdas die ik had weggegooid daar zat.
  Ik kan me alleen maar uw angst voorstellen toen uw dochter met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht. Het boezemt ons angst in en kan ons nog meer beschermend maken. De zorgen en angst die je hebt, moeten hun tol hebben geëist. Je bent duidelijk een hele goede moeder. Soms helpt het vinden van de humor in onszelf!!!

  Lippen

  Bedankt voor je vriendelijke woorden, Lips. Mijn dochter is 9 en ik had gehoopt dat ze hier inmiddels ontgroeid zou zijn. Ik ben behoorlijk tot rust gekomen. Ik denk dat het komt omdat ze niet kan praten en ik zou niet weten of ze iets heeft ingeslikt. Maar je moet de humor wel vinden. Daar heb je volkomen gelijk in.

Feedback van Leden

Plaats jouw reactie.

lcb activiteiten in de afgelopen 24 uur

Meest bekeken forum posts

tough_nut
tough_nut 2 maanden geleden
11

Coinbets777 - Exclusieve gratis fiches Alleen nieuwe spelers - VS OK! $ 25 $ 30 $ 45 Gratis fiches Hoe de bonus te claimen: Spelers moeten zich aanmelden via onze LINK , naar Kassier gaan en de bonus...
Coinbets777 Exclusieve bonus zonder storting

Dzile
Dzile Serbia 15 dagen geleden
114

Welkom bij weer een echte maandelijkse geldwedstrijd! Het is heet in juli en het zal nog heter worden zodra we deze populaire weggeefactie starten, dus maak je klaar om een deel van de prijzenpot van...
LCB $500 juli Real Cash-wedstrijd: laten we casino's testen!

František Kázmér
František Kázmér Slovakia 2 maanden geleden
13

25$ freebet-code - BIGLEAGUE gewaardeerd op 14.5.2024
Betwhale.ag Casino Geen aanbetaling