Awp Slots: is de uitbetaling van 74% een gelegaliseerde diefstal?

722
bekeken
4
antwoorden
Laatste post geleden 3 maanden geleden door Casinista932
Casinista932
 • Gestart door
 • Casinista932
 • Italy Hero Member 876
 • laatste activiteit 1 maand geleden

Lezers van dit topic lazen ook:

 • Coinbets777 – Exclusieve gratis fiches Alleen voor nieuwe spelers - VS OK! $ 25 gratis fiches Hoe de bonus te claimen : Spelers moeten zich registreren via onze LINK , naar de kassier gaan en de...

  Lees
 • Vegas Casino Online - Exclusief $500 Locking Archer Freeroll-toernooi Voor nieuwe en bestaande spelers - US OK! Gegarandeerde prijzenpot: $ 500 Toernooinaam: Locking Archer De beste 20 spelers winnen...

  Lees
 • Casino Brango - Exclusief $ 330 mei-freerolltoernooi VS oké! Prijzenpot: $ 330 Alleen beschikbaar in de Instant Play-versie! Toernooinaam: LCBRMAY31 De beste 3 plaatsen winnen de prijs Hoe deel te...

  Lees

Participeren in het forum is alleen toegestaan voor actieve leden. Alstublieft of registreren om te posten.

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Ciao,

  Ultimamente quando si parla di gioco d'azzardo in Italia si discute molto di dipendenza, della lotta all'illegalità, dei bandi di gara riguardo le concessioni o dei buoni risultati del settore.

  È vero che si parla anche delle risorse che il gioco d'azzardo porta nelle casse dello stato ma difficilmente si entra nello specifico.

  Non è nemmeno troppo complicato reperire informazioni riguardo le percentuali che lo stato percepisce da ogni singola specialità.

  In particolare quello che sorprende è la resa delle slot Awp (ex Newslot) e la facilità e la leggerezza con cui lo stato e il gestore delle macchinette  riescono a sottrarre denaro dalle tasche dei giocatori.

  Cosa può indurre un giocatore a sperperare il proprio denaro in questi tipo di slot?

  Il ritorno al giocatore (RTP) è di poco superiore al 70% e il premio massimo è di 100 volte la puntata.

  Almeno in giochi come il lotto o i gratta e vinci l'irrisoria probabilità di vincere è compensata da una grosso premio.

  Ho pensato che molte delle persone che giocano alle slot awp non le conoscono abbastanza o sono talmente dipendenti dal gioco da non avere a la lucidità per considerare fattori come il payout.

  Ho pensato che lo stato ha lasciato volutamente questa specialità, come anche i gratta e vinci e le lotterie, prive di controllo e tracciabilità.

  Non si conosce chi ci gioca e la provenienza del denaro ma in compenso rendono veramente bene allo stato...quasi il 20% del totale giocato.

  Uno stato come l'Italia che assume il monopolio del gioco, per una questione di legalità ed ordine pubblico, poi dovrebbe gestirlo in maniera seria, onesta e coerente.

  In un contesto dove il gioco è una ricca fonte di introiti poi è complicato attuare una campagna credibile di lotta alle dipendenze.

   

   

   

   

   

   

   

   

  HOI,

  Als we het in Italië over gokken hebben, is er de laatste tijd veel discussie over verslaving, de strijd tegen de illegaliteit, aanbestedingen rond concessies of de goede resultaten van de sector.

  Het is waar dat we het ook hebben over de middelen die gokken naar de staatskas brengt, maar het is moeilijk om op details in te gaan.

  Het is niet eens zo ingewikkeld om informatie te vinden over de percentages die de staat van elk afzonderlijk specialisme ontvangt.

  Wat vooral verrassend is, zijn de prestaties van AWP-slots (voorheen Newslot) en het gemak en de lichtheid waarmee de staat en de exploitant van de machines erin slagen geld uit de zakken van de spelers te stelen.

  Wat zou ervoor kunnen zorgen dat een speler zijn geld verspilt aan dit soort slots?

  Het rendement voor de speler (RTP) is iets meer dan 70% en de maximale prijs is 100 keer de inzet.

  Bij spellen als de loterij of krasloten wordt de verwaarloosbare kans om te winnen tenminste gecompenseerd door een grote prijs.

  Ik dacht dat veel mensen die AWP-slots spelen er niet genoeg over weten of zo verslaafd zijn aan het spel dat ze niet de duidelijkheid hebben om rekening te houden met factoren als de uitbetaling.

  Ik dacht dat de staat deze specialiteit, evenals krasloten en loterijen, opzettelijk zonder controle en traceerbaarheid had gelaten.

  We weten niet wie ze speelt of waar het geld vandaan komt, maar aan de andere kant maken ze een hele goede winst voor de staat...bijna 20% van het totaal dat wordt gespeeld.

  Een staat als Italië die uitgaat van een monopolie op kansspelen, vanwege een kwestie van legaliteit en openbare orde, zou dit vervolgens op een serieuze, eerlijke en coherente manier moeten beheren.

  In een context waarin gamen een rijke bron van inkomsten is, is het ingewikkeld om een geloofwaardige campagne te voeren om verslavingen te bestrijden.

  HI,

  Lately when we talk about gambling in Italy there has been a lot of discussion about addiction, the fight against illegality, tenders regarding concessions or the good results of the sector.

  It is true that we also talk about the resources that gambling brings to the state coffers but it is difficult to go into specifics.

  It is not even too complicated to find information regarding the percentages that the state receives from each individual specialty.

  In particular, what is surprising is the performance of AWP slots (formerly Newslot) and the ease and lightness with which the state and the operator of the machines manage to steal money from the players' pockets.

  What could make a player waste their money on these types of slots?

  The return to player (RTP) is just over 70% and the maximum prize is 100 times the stake.

  At least in games like the lottery or scratch cards the negligible probability of winning is compensated by a large prize.

  I thought that many of the people who play AWP slots don't know enough about them or are so addicted to the game that they don't have the clarity to consider factors such as the payout.

  I thought that the state deliberately left this specialty, as well as scratch cards and lotteries, without control and traceability.

  We don't know who plays them or where the money comes from, but on the other hand they make a really good profit for the state...almost 20% of the total played.

  A state like Italy that assumes a monopoly on gaming, for a question of legality and public order, should then manage it in a serious, honest and coherent manner.

  In a context where gaming is a rich source of income, it is complicated to implement a credible campaign to fight addictions.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hey Casinista932

  AWP slots feature a lower reward because the cost of playing is cheaper, although 74% is still a low payout.
  RTP depends on the market itself as well as on the operator, and it is up to the state agency and not up to the games themselves. The Italian state agency that gives the license specifies the lowest legal RTP, but no one takes away the operator's ability to choose a higher one.

  Hallo Casinista932

  AWP-slots bieden een lagere beloning omdat de speelkosten goedkoper zijn, hoewel 74% nog steeds een lage uitbetaling is.
  RTP is afhankelijk van de markt zelf en van de exploitant, en het is een zaak van de overheidsinstantie en niet van de spellen zelf. Het Italiaanse staatsagentschap dat de licentie verstrekt, specificeert de laagste wettelijke RTP, maar niemand ontneemt de exploitant de mogelijkheid om een hogere te kiezen.

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Ciao Neskez,

  Grazie per la risposta 🙂

  È vero come dici che lo stato impone all'operatore un payout minimo al 74% ma allo stesso tempo pretende una quota fissa del 19,6% sulla raccolta.

  Per raccolta si intende la totalità del denaro che viene giocato sulla awp.

  Quindi di fatto chi gestisce le awp si muoverà tra questi due percentuali che determineranno un ritorno al giocatore dal 74% minimo ad un massimo di 80,4% (100%-19.6%)

  Ragionevolmente l'operatore rispetterà il minimo obbligatorio fissato dallo stato e cercherà di mantenere la sua quota parte che si aggira sul 6%.

   

   

   

  Hallo Neskez,

  Bedankt voor het antwoord 🙂

  Het is waar, zoals u zegt, dat de staat de exploitant een minimumuitkering van 74% oplegt, maar tegelijkertijd een vast quotum van 19,6% bij de inning eist.

  Met verzamelen bedoelen we het totale geldbedrag dat op de AWP wordt gespeeld.

  Dus in feite zal degene die de AWP's beheert zich tussen deze twee percentages bewegen, wat een rendement voor de speler zal bepalen van minimaal 74% tot maximaal 80,4% (100% -19,6%).

  Redelijkerwijs zal de exploitant het door de staat vastgestelde verplichte minimum respecteren en proberen zijn aandeel, dat rond de 6% ligt, te behouden.

  Hi Neskez,

  Thanks for the reply 🙂

  It is true, as you say, that the state imposes a minimum payout of 74% on the operator but at the same time demands a fixed quota of 19.6% on collection.

  By collection we mean the total amount of money that is played on the AWP.

  So in fact whoever manages the AWPs will move between these two percentages which will determine a return to the player from a minimum of 74% to a maximum of 80.4% (100%-19.6%)

  Reasonably, the operator will respect the mandatory minimum set by the state and will try to maintain its share which is around 6%.

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Ciao,

  Mi devo scusare ma la percentuale del payout nell'oggetto del messaggio, relativo alle slot AWP, non è corretta.

  Da ciò che è scritto sul sito dei monopoli di stato (ADM) e che riporto qui risulta che:

  "L’art. 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha variato la misura minima del pay out fissando la percentuale delle somme giocate destinata alle vincite in misura non inferiore al 65%, a decorrere dal 1° gennaio 2020"

  È probabile quindi che anche il "Preu", la percentuale del 19,6% che riceveva l'erario sul totale del giocato sulla AWP, sia stata aumentata.

  Questa precisazione non fa altro che rafforzare quello che volevo trasmettere attraverso questo post.

   

  HOI,

  Ik moet me verontschuldigen, maar het uitbetalingspercentage in het onderwerp van het bericht, met betrekking tot AWP-slots, is onjuist.

  Uit wat op de website van de staatsmonopolies (ADM) staat en wat ik hier rapporteer, blijkt het volgende:

  "Artikel 1, paragraaf 732, van wet 27 december 2019, nr. 160, heeft de minimale uitbetalingsgrootte gewijzigd door het percentage van de gespeelde bedragen dat bestemd is voor winsten vast te stellen op niet minder dan 65%, vanaf 1 januari 2020"

  Het is daarom waarschijnlijk dat ook de ‘Preu’, het percentage van 19,6% dat de schatkist ontving over het totaal gespeelde bedrag op de AWP, werd verhoogd.

  Deze verduidelijking versterkt alleen maar wat ik met dit bericht wilde overbrengen.

  HI,

  I have to apologize but the payout percentage in the subject of the message, relating to AWP slots, is incorrect.

  From what is written on the state monopolies (ADM) website and which I report here, it appears that:

  "Article 1, paragraph 732, of law 27 December 2019, n. 160, changed the minimum payout size by setting the percentage of the sums played destined for winnings at no less than 65%, starting from the 1st January 2020"

  It is therefore probable that the "Preu", the percentage of 19.6% that the treasury received on the total amount played on the AWP, was also increased.

  This clarification only reinforces what I wanted to convey through this post.

Feedback van Leden

Plaats jouw reactie.

lcb activiteiten in de afgelopen 24 uur

Meest bekeken forum posts

Dzile
Dzile Serbia 20 dagen geleden
143

Welkom bij weer een echte maandelijkse geldwedstrijd! Het is heet in juli en het zal nog heter worden zodra we deze populaire weggeefactie starten, dus maak je klaar om een deel van de prijzenpot van...
LCB $500 juli Real Cash-wedstrijd: laten we casino's testen!

František Kázmér
František Kázmér Slovakia 2 maanden geleden
15

25$ freebet-code - BIGLEAGUE gewaardeerd op 14.5.2024
Betwhale.ag Casino Geen aanbetaling

Crazyej
Crazyej United States 2 maanden geleden
61

KatsCasino heeft me opgelicht. Ik heb me aangemeld voor de ndb-bonus en heb de play-through gewonnen. Ze vroegen om mijn KYC-documenten. mijn identiteitsbewijs komt uit Las Vegas en ik woon ook in...
Kats Casino-klacht