Droom een beetje Droom met mij mee......

5,367
bekeken
16
antwoorden
Laatste post geleden 14 jaar geleden door satansmuff
Lipstick
 • Gestart door
 • Lipstick
 • United States Admin 13900
 • laatste activiteit 1 maand geleden

Lezers van dit topic lazen ook:

 • Ik kwam toevallig uw pagina tegen waarop de bedragen staan die u ontvangt voor dagelijkse check-ins, opmerkingen, enz. en zag dat er stond dat u elk jaar $ 3 ontvangt voor uw verjaardag. Ik was in...

  Lees

  $ 3 voor verjaardag van LCB

  10 714
  2 maanden geleden
 • Nadat ik had vertrouwd op wat een gerenommeerd casino BetSafe leek en daar een volledige verificatie had ondergaan, ontving ik bij een poging mijn winst op te nemen de meest absurde excuses van de...

  Lees
 • Uitbetaling ruim een maand uitgesteld

  Lees

  ONOPGELOST: Sector777

  8 741
  2 maanden geleden

Participeren in het forum is alleen toegestaan voor actieve leden. Alstublieft of registreren om te posten.

 • Origineel English Vertaling Dutch
  Hiya LCB’ers,

  It seems lately I can not remember my dreams. I know I have to be dreaming when I wake up and can remember just a fragment of a dream.

  Some people dream in color and have such vivid dreams they could be full length movies! Others will dream about people they have never met before and see them clear as a bell! Dreams can represent our accomplishments….particularly when we are able to fly in a dream.

  While others have recurring dreams….something on a subconcious level that needs to be resolved. I had one of those dreams for the longest time. I had the same recurring dreams for a few years and never understood why. Once I realized why……..the dreams stop.

  Everytime I met a new friend in my life I would dream that they moved. I would watch them pack the car and pull away……and I would cry and cry! It would be so intense that I could wake up in sweat with my heart pounding.

  When I was in junior high my best friend who I went all through grade school with moved. It was a sudden move. I had left for the summer on a family vacation and when I returned home, I called her. The phone was disconnected. A few months later she called me to say they had moved out of state. I took that very hard……and never quite came to terms with it. I blocked out the sorrow I felt and basically lost contact with her.

  Once I realized that this is why I was having the recurring dreams of friends moving……the dreams stopped!

  Have you ever had recurring dreams or a dream that you will never forget?

  Lips
  Hoi LCB'ers,

  Het lijkt erop dat ik de laatste tijd mijn dromen niet kan herinneren. Ik weet dat ik moet dromen als ik wakker word en kan me slechts een fragment van een droom herinneren.

  Sommige mensen dromen in kleur en hebben zulke levendige dromen dat het wel een volledige film zou kunnen zijn! Anderen zullen dromen over mensen die ze nog nooit eerder hebben ontmoet en ze zo helder als een klok zien! Dromen kunnen onze prestaties vertegenwoordigen… vooral als we in een droom kunnen vliegen.

  Terwijl anderen terugkerende dromen hebben….iets op een onbewust niveau dat moet worden opgelost. Eén van die dromen heb ik het langst gehad. Ik had een paar jaar lang dezelfde terugkerende dromen en begreep nooit waarom. Toen ik eenmaal besefte waarom……..de dromen stoppen.

  Elke keer dat ik een nieuwe vriend in mijn leven ontmoette, droomde ik dat ze verhuisden. Ik keek hoe ze de auto inpakten en wegreden... en ik huilde en huilde! Het zou zo intens zijn dat ik zwetend wakker kon worden met bonzend hart.

  Toen ik op de middelbare school zat, verhuisde mijn beste vriend, met wie ik de hele lagere school heb doorlopen. Het was een plotselinge beweging. Ik was voor de zomer op familievakantie vertrokken en toen ik thuiskwam, belde ik haar. De verbinding met de telefoon werd verbroken. Een paar maanden later belde ze me om te zeggen dat ze de staat hadden verlaten. Ik vond dat heel moeilijk… en kwam er nooit helemaal mee in het reine. Ik blokkeerde het verdriet dat ik voelde en verloor feitelijk het contact met haar.

  Toen ik eenmaal besefte dat dit de reden was dat ik de terugkerende dromen had van bewegende vrienden... stopten de dromen!

  Heb je ooit terugkerende dromen gehad of een droom die je nooit zult vergeten?

  Lippen
 • Origineel English Vertaling Dutch

  I have alot of dreams. I dont know if everyone dreams all the time, but I do.
  Even when I lay down for a short nap, I still dream.

  I guess the dreams I like the most are the ones when I see my lost loved ones. 
  I dreampt about my Mother and she hugged me once.  I could feel the warmth of her and smell her against my shoulder. WOW, it was so real.  That is one I will never forget.

                                                                      PMM

  Ik heb veel dromen. Ik weet niet of iedereen de hele tijd droomt, maar ik wel.
  Zelfs als ik een kort dutje doe, droom ik nog steeds.

  Ik denk dat de dromen die ik het leukst vind, de dromen zijn waarin ik mijn verloren dierbaren zie.
  Ik droomde over mijn moeder en ze omhelsde me een keer. Ik kon de warmte van haar voelen en haar tegen mijn schouder ruiken. WAUW, het was zo echt. Dat is er één die ik nooit zal vergeten.

  PMM

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I think drpysce would agree with me.

  I didn't learn about my Fathers death (How it was) till 15. From age 9-14 I had the most god awful dreams of monsters taking away my mother. Or, me being chased by nameless things only our dreams can bring out,

  After I learned. THEN the monsters came after ME...Couldn't win for losing tongue

  Other then some very "ahem" dreams which I can recall (Oh yeah!) I rarely now really remember them. I think the intensity of it has a bit to do with the memory.

  Ik denk dat drpysce het met mij eens zou zijn.

  Ik hoorde pas op mijn vijftiende over de dood van mijn vader (hoe het was). Van mijn negende tot mijn veertiende had ik de meest verschrikkelijke dromen over monsters die mijn moeder wegnamen. Of als ik wordt achtervolgd door naamloze dingen die alleen onze dromen naar voren kunnen brengen,

  Nadat ik het had geleerd. TOEN kwamen de monsters achter mij aan... Ik kon niet winnen door te verliezen tongue

  Afgezien van enkele zeer "ahem"-dromen die ik me kan herinneren (Oh ja!) herinner ik me ze zelden echt. Ik denk dat de intensiteit ervan een beetje te maken heeft met het geheugen.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I have dreams almost every night! They're always multicolored
  and soooo real! I don't know maybe all people feel the same, but dreams have I'd say powerful emotional influence on me!!! And it doesn't matter what a dream is about: horror, thriller, adult movie... lol All worries and feelings continue even if the dream is over! I remember once I dreamt how my boyfriend was unfaithful to me...Having woken up I blamed him just because "I can have such dreams by accident!!!". We argued and then he had to apologize that I had had a nightmare! Now it sounds so funny!  grin grin

  Ik droom bijna elke nacht! Ze zijn altijd veelkleurig
  en zoooo echt! Ik weet niet, misschien voelen alle mensen hetzelfde, maar dromen hebben een krachtige emotionele invloed op mij!!! En het maakt niet uit waar een droom over gaat: horror, thriller, film voor volwassenen... lol Alle zorgen en gevoelens blijven bestaan, zelfs als de droom voorbij is! Ik herinner me dat ik een keer droomde dat mijn vriend mij ontrouw was... Toen ik wakker werd, gaf ik hem de schuld alleen maar omdat "ik per ongeluk zulke dromen kan hebben!!!". We maakten ruzie en toen moest hij zich verontschuldigen dat ik een nachtmerrie had gehad! Nu klinkt het zo grappig! gringrin

 • Origineel English Vertaling Dutch
  Oh Phib that is too cute!! I know exactly what you mean though. If someone did us wrong in a dream, we wake up ticked off at that person!

  Lips
  Oh Phib, dat is te schattig!! Ik weet echter precies wat je bedoelt. Als iemand ons in een droom iets heeft aangedaan, worden we boos op die persoon!

  Lippen
 • Origineel English Vertaling Dutch

  Oh, there's one more thing about dreams I'd like to share with you guys...I think most of people have had a dream how they fall from a big height...I always wake up VERY frightened after this dream!! shocked shocked shocked shocked shocked shocked shocked shocked
  Generally I'm afraid of height and try to avoid places which can provoke it! wink But this summer I still don't know how, but I summoned up my courage and went on a ride...You might know it...It's a vertically standing column with some seats around. So these seats went up 20-25 meters at a few seconds and then...FREE FALL...I just felt those terrible emotions from the dream! Since that moment I've cope with my phobia!  grin tongue grin tongue grin

  Oh, er is nog één ding over dromen dat ik met jullie wil delen... Ik denk dat de meeste mensen een droom hebben gehad hoe ze van grote hoogte vallen... Ik word altijd HEEL bang wakker na deze droom!! shockedshockedshockedshockedshockedshockedshockedshocked
  Over het algemeen heb ik hoogtevrees en probeer ik plaatsen te vermijden die dit kunnen uitlokken! wink Maar deze zomer weet ik nog steeds niet hoe, maar ik raapte mijn moed bij elkaar en ging een ritje maken...Je kent het misschien wel...Het is een verticaal staande kolom met wat stoelen eromheen. Dus deze stoelen gingen in een paar seconden 20-25 meter omhoog en toen...VRIJE VAL...Ik voelde gewoon die vreselijke emoties uit de droom! Sinds dat moment kan ik omgaan met mijn fobie! grintonguegrintonguegrin

 • Origineel English Vertaling Dutch
  It always seems we wake up before hitting the ground. I wonder if its an urban legend that we wake up because if we didn't the trauma in our dream could cause such panic we could die.

  I know when i have those kind of dreams i wake up with my heart pounding. It takes a few minutes to calm down. Sometimes the dream will linger in my thoughts all day.

  Lips
  Het lijkt altijd alsof we wakker worden voordat we de grond raken. Ik vraag me af of het een stadslegende is dat we wakker worden, want als we dat niet zouden doen, zou het trauma in onze droom zoveel paniek kunnen veroorzaken dat we zouden kunnen sterven.

  Ik weet dat als ik dat soort dromen heb, ik wakker word met bonzend hart. Het duurt een paar minuten om te kalmeren. Soms blijft de droom de hele dag in mijn gedachten hangen.

  Lippen
 • Origineel English Vertaling Dutch

  It always seems we wake up before hitting the ground. I wonder if its an urban legend that we wake up because if we didn't the trauma in our dream could cause such panic we could die.

  I know when i have those kind of dreams i wake up with my heart pounding. It takes a few minutes to calm down. Sometimes the dream will linger in my thoughts all day.

  Lips



  For me it was always a secret why I don't hit the ground!? Your legend, lips, sounds very reasonable! The emotions are really very strong!! And it might lead to cardiac arrest.......
  As for flying in dreams...I've heard not everyone can do it! It's the sign that a person has reached a high level in their spiritual development! So, 13oclock, if it's so, my congratulations!  wink tongue wink tongue wink They say that the feelings during the dream and after are inexpressible!!!!

  Het lijkt altijd alsof we wakker worden voordat we de grond raken. Ik vraag me af of het een stadslegende is dat we wakker worden, want als we dat niet zouden doen, zou het trauma in onze droom zoveel paniek kunnen veroorzaken dat we zouden kunnen sterven.

  Ik weet dat als ik dat soort dromen heb, ik wakker word met bonzend hart. Het duurt een paar minuten om te kalmeren. Soms blijft de droom de hele dag in mijn gedachten hangen.

  Lippen



  Voor mij was het altijd een geheim waarom ik de grond niet raakte!? Je legende, lippen, klinkt heel redelijk! De emoties zijn echt heel sterk!! En het kan leiden tot een hartstilstand.......
  Wat betreft vliegen in dromen... ik heb gehoord dat niet iedereen het kan! Het is het teken dat iemand een hoog niveau in zijn spirituele ontwikkeling heeft bereikt! Dus, 13 uur, als het zo is, mijn felicitaties! winktonguewinktonguewink Ze zeggen dat de gevoelens tijdens de droom en daarna onuitsprekelijk zijn!!!!
 • Origineel English Vertaling Dutch

  i believewhen we dream its our brains way of keeping us emotionally fit by giving us these sensations or forcing you to deal with repressed issues. i hope that made sense.

  Ik geloof dat wanneer we dromen, het de manier is waarop onze hersenen ons emotioneel fit houden door ons deze sensaties te geven of je te dwingen met onderdrukte problemen om te gaan. Ik hoop dat dat logisch was.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I typically have very vivid & interesting dreams; if I have a REALLLLLLLLY good one, I can continue it the next nite..... pretty cool wink

  Ik heb doorgaans zeer levendige en interessante dromen; als ik een ECHT goede heb, kan ik er de volgende avond mee doorgaan..... best gaaf wink

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Lips, it's really funny that you brought this up.....we were just discussing dreams in  psychology class last week....The reason you can only remember bits and pieces of dreams is because we only dream bits and pieces....We average between 10-15 a night with each dream lasting between 2-5 mins! I myself found that hard to believe especially when I have a really vivid dream and remember everything about it...I would swear that those dreams lasted at least as long as a movie!!

  Lippen, het is echt grappig dat je dit ter sprake bracht. Vorige week hadden we het net over dromen in de psychologieles. De reden dat je je alleen maar stukjes en beetjes van dromen kunt herinneren, is omdat we alleen maar stukjes en beetjes dromen. ..We gemiddeld tussen de 10 en 15 per nacht, waarbij elke droom tussen de 2 en 5 minuten duurt! Zelf vond ik dat moeilijk te geloven, vooral als ik een heel levendige droom heb en me er alles van herinner... Ik zou zweren dat die dromen minstens net zo lang duurden als een film!!

Feedback van Leden

Plaats jouw reactie.

lcb activiteiten in de afgelopen 24 uur

Meest bekeken forum posts

MelissaN
MelissaN Serbia 2 maanden geleden
63

Eternal Slots Casino - Exclusieve bonus zonder storting Alleen nieuwe spelers - VS OK! Bedrag: $ 77 Hoe de bonus te claimen: Spelers moeten zich aanmelden via onze LINK en de bonuscode invoeren....
Eternal Slots Casino Exclusieve bonus zonder storting

Sylvanas
Sylvanas Serbia 18 dagen geleden
132

Ben je klaar voor meer geldprijzen en het testen van online casino's? In juni hebben we een aantal opwindende kandidaten, zoals het VS-vriendelijke Decode Casino - zustersite van het gevestigde...
$ 500 LCB juni 2024 Real Cash-wedstrijd: laten we casino's testen!

tough_nut
tough_nut 2 maanden geleden
4

Lion Slots Casino - Exclusieve bonus zonder storting Alleen nieuwe spelers - VS OK! Bedrag: $ 40 Hoe u de bonus kunt claimen: Nieuwe spelers moeten zich aanmelden via onze LINK en bij registratie de...
Lion Slots Exclusieve bonus zonder storting