Op weg naar Atlantic City!!! Ik heb je input nodig...antwoord alsjeblieft!

5,534
bekeken
21
antwoorden
Laatste post geleden 14 jaar geleden door drpsyce38
drpsyce38
 • Gestart door
 • drpsyce38
 • United States Super Hero 1493
 • laatste activiteit 4 jaar geleden

Lezers van dit topic lazen ook:

 • iNetBet , Kudos , PrimaPlay , RedCherry , LadyLuck en TripleSeven Casino - Exclusief $ 250 april freeroll-toernooi Voor nieuwe en bestaande spelers – US OK! Beschikbaar op Instant Play en mobiel!...

  Lees

  GESLOTEN: iNetBet, Kudos, PrimaPlay, Red...

  5 1.26 K
  2 maanden geleden
 • Nadat ik had vertrouwd op wat een gerenommeerd casino BetSafe leek en daar een volledige verificatie had ondergaan, ontving ik bij een poging mijn winst op te nemen de meest absurde excuses van de...

  Lees
 • Nieuwe Funclub Uitbetalingsverzoek voor $ 180 ingediend op 3.4.2024, en vervolgens KYC-documenten indienen op 3.6.2024. Ze reageren nooit op mijn e-mails en de livechat zegt dat ik een bericht naar...

  Lees

Participeren in het forum is alleen toegestaan voor actieve leden. Alstublieft of registreren om te posten.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hello LCB friends and family!  In a few days I am going to Atlantic City to do some gambling!  The itch has grown strong and now, I must scratch!

  I play a lot of roulette.  So, please give me a number, 1 -36.  I will play the numbers you supply.

  Thanks!

  Hallo LCB-vrienden en familie! Over een paar dagen ga ik naar Atlantic City om wat te gokken! De jeuk is sterk geworden en nu moet ik krabben!

  Ik speel veel roulette. Dus geef me alsjeblieft een nummer, 1 -36. Ik zal de nummers spelen die u aanlevert.

  Bedankt!

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Good luck
  You wont a winning number. 26 Dont you need color for this one to Red
  Try some card to they pay out better them the set games
  May you hight BIG

  Succes
  Je zult geen winnend nummer zijn. 26 Heb je geen kleur nodig voor deze bij Rood
  Probeer een kaart, ze betalen beter uit in de vaste spellen
  Moge je GROOT worden

 • Origineel English Vertaling Dutch

  hi doc, i only give you the tip to place sequenciaal bets, like if your luck number is 17, then bet on 25 and 34 as well, like 10 dollar on 17, then 1 dollar each on 25 and 34: cause somehow it often seems to fall just next to the number you want ^^
  then if 17 would hit you have 34 times bet, and if it just misses, you have just 3 times bet.

  but go for your own gut feeling!

  good luck, hope you bring the house down!

  hallo doc, ik geef je alleen de tip om opeenvolgend in te zetten, bijvoorbeeld als je geluksgetal 17 is, zet dan ook in op 25 en 34, bijvoorbeeld 10 dollar op 17, dan 1 dollar elk op 25 en 34: want op de een of andere manier komt het vaak voor lijkt net naast het gewenste nummer te vallen ^^
  Als er dan 17 valt, heb je 34 keer de inzet, en als hij net mist, heb je slechts 3 keer ingezet.

  maar ga voor je eigen onderbuikgevoel!

  veel succes, ik hoop dat je het huis neerhaalt!

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hi Doc:
      Have a great time in AC.  Good Luck, and the number I like for you is "17"

  Let us know how it went for you when you get back. smiley smiley smiley smiley

  Be careful, and have fun.....

                                                            PMM

  Hallo dokter:
  Veel plezier in AC. Veel succes, en het nummer dat ik leuk voor je vind is "17"

  Laat ons weten hoe het je is vergaan als je terugkomt. smileysmileysmileysmiley

  Wees voorzichtig en geniet ervan....

  PMM

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Doc,

  I was going to suggest '17' too. How funny PMM did. If you're still in AC on March 7th, I'll see you there!  tongue

  Dokter,

  Ik wilde ook '17' voorstellen. Wat grappig dat PMM dat deed. Als je 7 maart nog in AC bent, dan zie ik je daar! tongue

 • Origineel English Vertaling Dutch

  i didnt take 17  as random example either: its my own lucky number.
  lol if we three would be in the same casino there would be some huge staacks on nr 17:)

  ik heb 17 ook niet als willekeurig voorbeeld genomen: het is mijn eigen geluksgetal.
  lol als wij drieën in hetzelfde casino zouden zijn, zouden er een paar enorme stapels zijn op nr 17 :)

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Doc, I wish you all the best, I pick 22 because it is my personal lucky number. So many good things in my life happened on the 22nd of some months. Like I got married on 6/22 had my daughter on 2/22 and the first time I had breast cancer was told I was cancer free also on 2/22.

  Have a great time and good luck!

  LH

  Doc, ik wens u het allerbeste, ik kies 22 omdat dit mijn persoonlijke geluksgetal is. Er gebeurden zoveel goede dingen in mijn leven op de 22e van een paar maanden. Zoals ik trouwde op 22/06, kreeg mijn dochter op 22/2 en de eerste keer dat ik borstkanker kreeg, werd mij ook op 22/2 verteld dat ik kankervrij was.

  Veel plezier en succes!

  LH

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I wish you all the luck and here is the lucky number-8
  Have a safe trip and hope you win loads of money.
  Good luck! smiley smiley smiley

  Ik wens je veel geluk en hier is het geluksgetal : 8
  Een veilige reis gewenst en ik hoop dat je veel geld wint.
  Succes! smileysmileysmiley

 • Origineel English Vertaling Dutch

  How about #12.  I like that number.

  Good luck.

  medtrans

  Hoe zit het met #12. Ik vind dat nummer leuk.

  Succes.

  Medtrans

 • Origineel English Vertaling Dutch

  ok i on a lot of money using this system read carefuly find a talbe with only one zero then watch carefully once the same color comes in three times bet that number if it doesn't win double your bet keep boubling until it comes in once you win walk and start the process all over again works 99% of the time i son showed me in vegas and in two days won over 2000 good luck and this is my secret so don't tell anyone ok lol

  oké, ik heb veel geld, gebruik dit systeem, lees aandachtig, vind een talbe met slechts één nul, kijk dan zorgvuldig zodra dezelfde kleur binnenkomt, zet drie keer op dat nummer in als het niet wint, verdubbel je inzet, blijf bobbelen totdat het binnenkomt zodra je win walk en begin het proces helemaal opnieuw werkt 99% van de tijd die mijn zoon me in Vegas liet zien en in twee dagen won ik meer dan 2000 veel succes en dit is mijn geheim, dus vertel het aan niemand oké lol

 • Origineel English Vertaling Dutch

  oops you don't bet the number you bet the color example red came in three times you bet black got it

  oeps, je zet niet het nummer in waarop je gokt, bijvoorbeeld de kleur rood kwam drie keer binnen, je wedt dat zwart het heeft gekregen

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I would go for number 12 and 2 neighbours either side on the wheel so you have 5 numbers all together.

  I guess you have the wheels with 0 and 00 and not the European ones with one zero?

  blue

  Ik zou voor nummer 12 gaan en 2 buren aan weerszijden van het stuur, zodat je in totaal 5 nummers hebt.

  Ik neem aan dat je de wielen met 0 en 00 hebt en niet de Europese met één nul?

  blauw

 • Origineel English Vertaling Dutch

  acgofer......I'll be leaving on the 3 or 4th....darn it!  So close! 

  acgofer......Ik vertrek op de 3e of 4e... verdorie! Zo dichtbij!

 • Origineel English Vertaling Dutch

  GOOD LUCK DR!!

  Remember what you get with a "black chip" hehe

  I say 24, even though I am no a big roulette player! lol

  VEEL SUCCES DR!!

  Onthoud wat je krijgt met een "zwarte chip" hehe

  Ik zeg 24, ook al ben ik geen grote roulettespeler! lol

 • Origineel English Vertaling Dutch

  First off, wishing u the best of luck my friend.  I'm going to suggest that u try # 16.  I might also suggest the # 3.  If you play these two let me know the outcome. 
  I have always done well by these when playing..........

  Allereerst wens ik je veel succes, mijn vriend. Ik ga voorstellen dat je # 16 probeert. Ik zou ook # 3 kunnen voorstellen. Als je deze twee speelt, laat me dan de uitkomst weten.
  Ik heb hier altijd goed mee gespeeld tijdens het spelen..........

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Shelli.....oh, there will be some black-chip fun planned smiley

  Shelli...oh, er staat wat black-chip-plezier op de planning smiley

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I think I have slot vouchers from Ballys for those days- you can have them if you want. But I'm not sure if you need my comp card.

  Ik denk dat ik voor die dagen slotvouchers van Ballys heb. Je kunt ze krijgen als je wilt. Maar ik weet niet zeker of je mijn comp-kaart nodig hebt.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  acgofer...I am sure you need a players card.  I am getting lots of vouchers in the mail for the Harrah's Casinos, but unfortunately, they are mostly for the weekends.  It appears they are trying to build up Friday through Sunday business.

  acgofer...Ik weet zeker dat je een spelerskaart nodig hebt. Ik krijg veel vouchers per post voor de Harrah's Casino's, maar helaas zijn ze vooral voor het weekend. Het lijkt erop dat ze proberen zaken van vrijdag tot en met zondag op te bouwen.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  i had bot a tape that was called winning slot secrets and this is the only advice i can give you....first of the best machines to play are the one liners because they have less combinations on the reels


  the other thing the tape says is got to a machines and start your bet like this

  for example 25c machine

  1 bet, 2 bet, 3 bet............if you have more then 1.50 back the next is
  1 bet, 2 bet, 3 bet, 3 bet...if  you have more then 2.25 back the next is
  1 bet, 2 bet, 3 bet, 3 bet, 3 bet....if you have more then 3.00 back then stay on the machine and continue with the 3 bets.

  if there are any machines that give coin.....mostly now a days it's voucher, but if they have coin machines

  put in 10.00 and cash out, feel the coins, if the coins are cold, it means the machine was just recently hit, and filled....if the coins are hot, meams the machine has not been hit in a while, reasoning for this is that there is a small fan in the machine, and it is not strong enought to cool the coins, there is only enough power to keep the computer cool....

  it also said, if it is a coin machine FEED it, don't use the credit key, because that way it slows you and the computer down


  GOOD LUCK AND HAVE FUN

  ik had een tape die winnende slotgeheimen heette en dit is het enige advies dat ik je kan geven...de eerste van de beste machines om te spelen zijn de oneliners omdat ze minder combinaties op de rollen hebben


  het andere dat op de tape staat, is dat je naar een machine moet gaan en je weddenschap op deze manier moet beginnen

  bijvoorbeeld 25c-machine

  1 weddenschap, 2 weddenschappen, 3 weddenschappen....Als je meer dan 1,50 terug hebt, is de volgende
  1 weddenschap, 2 weddenschappen, 3 weddenschappen, 3 weddenschappen... als je meer dan 2,25 terug hebt, is de volgende
  1 weddenschap, 2 weddenschappen, 3 weddenschappen, 3 weddenschappen, 3 weddenschappen....als u meer dan 3,00 terug heeft, blijf dan op de machine staan en ga verder met de 3 weddenschappen.

  als er automaten zijn die munten geven...meestal is het tegenwoordig een voucher, maar als ze muntautomaten hebben

  stop er 10,00 in en laat het uitbetalen, voel de munten, als de munten koud zijn, betekent dit dat de machine onlangs is geraakt en gevuld.... als de munten heet zijn, betekent dit dat de machine al een tijdje niet is geraakt, redenering want dit is dat er een kleine ventilator in de machine zit, en deze is niet sterk genoeg om de munten te koelen, er is alleen voldoende kracht om de computer koel te houden....

  er stond ook: als het een muntautomaat is, FEED it, gebruik dan niet de credit-toets, want op die manier worden jij en de computer langzamer


  VEEL SUCCES EN VEEL PLEZIER

 • Origineel English Vertaling Dutch
  C'mon................23!!!!

  Doc if ya win a ton on 23 you can buy the shingle!!!

  Good luck
  Lips
  Kom op............... 23 !!!!

  Doc, als je op 23 een ton wint, kun je de grind kopen!!!

  Succes
  Lippen
 • Origineel English Vertaling Dutch

  Lips...thanks, I leave tonight!  And 23 it is. 

  Lippen...bedankt, ik vertrek vanavond! En 23 is het.

Feedback van Leden

Plaats jouw reactie.

lcb activiteiten in de afgelopen 24 uur

Meest bekeken forum posts

MelissaN
MelissaN Serbia 2 maanden geleden
60

Eternal Slots Casino - Exclusieve bonus zonder storting Alleen nieuwe spelers - VS OK! Bedrag: $ 77 Hoe de bonus te claimen: Spelers moeten zich aanmelden via onze LINK en de bonuscode invoeren....
Eternal Slots Casino Exclusieve bonus zonder storting

Sylvanas
Sylvanas Serbia 10 dagen geleden
85

Ben je klaar voor meer geldprijzen en het testen van online casino's? In juni hebben we een aantal opwindende kandidaten, zoals het VS-vriendelijke Decode Casino - zustersite van het gevestigde...
$ 500 LCB juni 2024 Real Cash-wedstrijd: laten we casino's testen!

tough_nut
tough_nut 2 maanden geleden
2

Lion Slots Casino - Exclusieve bonus zonder storting Alleen nieuwe spelers - VS OK! Bedrag: $ 40 Hoe u de bonus kunt claimen: Nieuwe spelers moeten zich aanmelden via onze LINK en bij registratie de...
Lion Slots Exclusieve bonus zonder storting