Is het echt een held?

3,904
bekeken
11
antwoorden
Laatste post geleden 14 jaar geleden door soda69
Lipstick
 • Gestart door
 • Lipstick
 • United States Admin 13900
 • laatste activiteit 1 maand geleden

Lezers van dit topic lazen ook:

 • Er worden tegenwoordig zoveel nieuwe casino's gelanceerd en het is niet meer dan normaal dat je ze allemaal wilt testen en ontdekken of ze goed zijn. Wat zeg je om te beginnen over deze vijf? Stem in...

  Lees

  GESLOTEN april 2024 $500 REAL CASH-wedst...

  223 14.53 K
  2 maanden geleden
 • Woopwin Casino - Spring Eggspedition Promo geldig: 29 maart om 00:01 CET - zondag 7 april om 23:59 CET Prijzenpot: € 75.000 Meld u eenvoudig aan en laat de rollen draaien op geselecteerde spellen,...

  Lees

  Woopwin Casino-toernooien

  1 364
  2 maanden geleden
 • Slots Plus - Exclusief Thai Emerald Freeroll-toernooi ter waarde van $ 625 Voor nieuwe en bestaande spelers - US OK! Alleen beschikbaar op de mobiele versie! Gegarandeerde prijzenpot: $625...

  Lees

Participeren in het forum is alleen toegestaan voor actieve leden. Alstublieft of registreren om te posten.

 • Origineel English Vertaling Dutch
  Hi Guys and Dolls!!

  Here is something i have often thought about that haunts me. If a member of society jumps in to rescue a person from harms way is that what makes a hero?

  Now of course i am not referring to a person who risks their own life.....that truly is a hero. There was a story not too long ago about a man who had a heart attack in his car and a passer by called 911. He was considered a hero!!!

  Acts of helping out mankind should be a natural instinct. Much too often there is praise given to acts of common decency that we all should have.

  I will admit i have seen situations in my lifetime where people have simply walked away instead of helping a person on the street. I never quite understood that mentality.

  There was once a situation where a group of girls were beating this girl up senseless as they had her on the ground in front of my house. Cars drove by....not even offering to help. People walked by and even stopped to watch the fight.

  Not one single solitary person came to his girls aid. I flew to my phone to call 911 and headed out the door as fast as i could to break up the fight. I was so angry as the on lookers stood there and did nothing to help this girl.

  Later the mother stopped by my house to thank you and said i was a hero to step in. I know in her eyes i probably was. But in reality..........that's not a hero. That is instinct.

  Do you believe some are considered heroes when they shouldn't be? Even more so can someone explain how many have the "i don't want to get involved" mentality?

  Lips
  Hallo jongens en poppen!!

  Hier is iets waar ik vaak aan heb gedacht en dat mij achtervolgt. Als een lid van de samenleving tussenbeide komt om iemand te redden van het kwaad, is dat dan wat iemand tot een held maakt?

  Nu heb ik het natuurlijk niet over iemand die zijn eigen leven riskeert. Dat is echt een held. Er was nog niet zo lang geleden een verhaal over een man die een hartaanval kreeg in zijn auto en een voorbijganger belde 911. Hij werd als een held beschouwd!!!

  Het helpen van de mensheid zou een natuurlijk instinct moeten zijn. Veel te vaak wordt er lof gegeven aan daden van algemeen fatsoen die we allemaal zouden moeten hebben.

  Ik moet toegeven dat ik in mijn leven situaties heb gezien waarin mensen gewoon wegliepen in plaats van iemand op straat te helpen. Ik heb die mentaliteit nooit helemaal begrepen.

  Er was eens een situatie waarin een groep meisjes dit meisje zinloos in elkaar sloegen terwijl ze haar voor mijn huis op de grond hielden. Auto's reden voorbij... en boden niet eens aan om te helpen. Mensen liepen voorbij en stopten zelfs om naar het gevecht te kijken.

  Geen enkele eenzame persoon kwam zijn meisjes te hulp. Ik vloog naar mijn telefoon om 911 te bellen en liep zo snel als ik kon de deur uit om het gevecht te beëindigen. Ik was zo boos toen de toeschouwers daar stonden en niets deden om dit meisje te helpen.

  Later kwam de moeder bij mij thuis langs om je te bedanken en zei dat ik een held was om tussenbeide te komen. Ik weet in haar ogen dat ik dat waarschijnlijk ook was. Maar in werkelijkheid is dat geen held. Dat is instinct.

  Gelooft u dat sommigen als helden worden beschouwd, terwijl dat niet het geval zou moeten zijn? Sterker nog, kan iemand uitleggen hoeveel mensen de 'ik wil er niet bij betrokken raken'-mentaliteit hebben?

  Lippen
 • Origineel English Vertaling Dutch

  The act of saving someone from danger should be a natural instinct, but I would have to say that anyone that would do even the smallest thing to save someone I love, Would definitely be a hero to me! 

  Het redden van iemand uit gevaar zou een natuurlijk instinct moeten zijn, maar ik zou moeten zeggen dat iedereen die ook maar het kleinste ding zou doen om iemand van wie ik houd te redden, zeker een held voor mij zou zijn!

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I strongly believe that nowadays any person who helped another one, especially saved someone's life should be considered as a hero! As you said, lips, in our society there are so many examples when people just passed away...it's the worst most have lost or are losing their humanity! It seems to me that the idiom "Every man for himself" is becoming more and more actual!  :'( :'( :'(
  I think any "action" should be seen and appreciated! Even if not something serious!
  What's more, I believe that if people are appreciated, proud of themselves, they will do one more "good action"!!! So our world might become a bit better... tongue tongue tongue

  Ik ben ervan overtuigd dat tegenwoordig iedereen die een ander heeft geholpen, en vooral iemands leven heeft gered, als een held moet worden beschouwd! Zoals je zei, lippen, in onze samenleving zijn er zoveel voorbeelden van mensen die net zijn overleden... het is het ergste dat de meesten hun menselijkheid hebben verloren of nog steeds aan het verliezen zijn! Het lijkt mij dat het idioom "Ieder voor zich" steeds actueler wordt! :'( :'( :'(
  Ik vind dat elke "actie" gezien en gewaardeerd moet worden! Ook al is het niet iets ernstigs!
  Bovendien geloof ik dat als mensen gewaardeerd worden en trots op zichzelf zijn, ze nog een "goede actie" zullen doen!!! Zodat onze wereld misschien een beetje beter wordt... tonguetonguetongue

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Not too long ago I had written the following story of one of many incidents that happened in my life -

  One day after leaving a club and standing around talking to friends in the parking lot, I hear a girl scream for help. I looked and realize she was one of our friends. She was surrounded by a bunch of other girls who were hitting and pushing her to the ground. Quickly I ran to her and intervened. I grabbed my friend out of harms way and put her into one of our cars and told the driver to take off. As the car drove off, it ran over one of the girls foot. I believe one of the guy friends of this girl must have thought I had hit  her or something because he drew a gun...and pointed it right at me. I turned and ran as fast as I could and then BANG!!!! miracously just moments before I had lost my balance and fell. As I fell, I heard a high pitch whizzzzz go right by my ear...the sound of the gunshot and me falling seemed simultaneous ...it looked as if was hit. Another group guys ran up to me as I was lying there out of breath and gasping for air. As I attemped to get back up, I was greeted with a kick to the back of my head and then another one to my side causing me to fall back to the ground. Once I was down, the kicks just kept coming. I stayed in a fetal position until finally bouncers from the club came over to break things up. An ambulance came and the paramedics insisted that I allow them to bring me in to get checked. And so, I got checked  out and amazingly I wasn't hurt at all - even the next day not even a bruise. The girl came by to thank me for helping her. I couldn't believe what i was hearing when she told me why she was ambushed by those girls. They wanted her shoes! She had a pair of docks and those girls wanted to roll her for them. Cwazy!!!

  Nog niet zo lang geleden had ik het volgende verhaal geschreven over een van de vele incidenten die in mijn leven plaatsvonden:

  Op een dag nadat ik een club verlaat en op de parkeerplaats met vrienden sta te praten, hoor ik een meisje om hulp schreeuwen. Ik keek en besefte dat ze een van onze vrienden was. Ze werd omringd door een stel andere meisjes die haar sloegen en tegen de grond duwden. Snel rende ik naar haar toe en kwam tussenbeide. Ik pakte mijn vriendin uit de gevarenzone, zette haar in een van onze auto's en zei tegen de chauffeur dat hij moest vertrekken. Toen de auto wegreed, reed hij over een van de voeten van het meisje. Ik geloof dat een van de vrienden van dit meisje dacht dat ik haar had geslagen of zoiets, omdat hij een pistool trok... en het recht op mij richtte. Ik draaide me om en rende zo snel als ik kon en toen BANG!!!! Op wonderbaarlijke wijze had ik vlak daarvoor mijn evenwicht verloren en viel. Terwijl ik viel, hoorde ik een hoog gezoem vlak langs mijn oor gaan... het geluid van het geweerschot en mijn val leken gelijktijdig... het leek alsof ik geraakt was. Een andere groep jongens rende naar me toe terwijl ik daar buiten adem lag en naar adem snakte. Toen ik probeerde weer op te staan, werd ik begroet met een trap tegen mijn achterhoofd en daarna nog een trap tegen mijn zij, waardoor ik weer op de grond viel. Toen ik eenmaal beneden was, bleven de trappen maar komen. Ik bleef in een foetushouding totdat uiteindelijk uitsmijters van de club langskwamen om de boel op te breken. Er kwam een ambulance en de paramedici stonden erop dat ik hen mocht binnenbrengen voor controle. En dus werd ik onderzocht en verbazingwekkend genoeg raakte ik helemaal niet gewond - zelfs de volgende dag niet eens een blauwe plek. Het meisje kwam langs om mij te bedanken voor mijn hulp. Ik kon niet geloven wat ik hoorde toen ze me vertelde waarom ze door die meisjes in een hinderlaag was gelokt. Ze wilden haar schoenen! Ze had een paar dokken en die meisjes wilden haar daarvoor rollen. Gek!!!

 • Origineel English Vertaling Dutch

  The label of HERO is like looking at art....its all in the eye of the beholder.

  Het label van HERO is alsof je naar kunst kijkt... het zit allemaal in het oog van de toeschouwer.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Not too long ago I had written the following story of one of many incidents that happened in my life -

  One day after leaving a club and standing around talking to friends in the parking lot, I hear a girl scream for help. I looked and realize she was one of our friends. She was surrounded by a bunch of other girls who were hitting and pushing her to the ground. Quickly I ran to her and intervened. I grabbed my friend out of harms way and put her into one of our cars and told the driver to take off. As the car drove off, it ran over one of the girls foot. I believe one of the guy friends of this girl must have thought I had hit  her or something because he drew a gun...and pointed it right at me. I turned and ran as fast as I could and then BANG!!!! miracously just moments before I had lost my balance and fell. As I fell, I heard a high pitch whizzzzz go right by my ear...the sound of the gunshot and me falling seemed simultaneous ...it looked as if was hit. Another group guys ran up to me as I was lying there gasping for breath. As I attemped to get back up, I was greeted with a kick to the back of my head and then another one to my side causing me to fall back to the ground. Once I was down, the kicks just kept coming. I stayed in a fetal position until finally bouncers from the club came over to break things up. An ambulance came and the paramedics insisted that I allow them to bring me in to get checked. And so, I got checked  out and amazingly I wasn't hurt at all - even the next day not even a bruise. The girl came by to thank me for helping her. I couldn't believe what i was hearing when she told me why she was ambushed by those girls. They wanted her shoes! She had a pair of docks and those girls wanted to roll her for them. Cwazy!!!

  OMG Soda..that's a hell of a story!  Glad you're ok.  You really are a hero...
  helping the girl, AND saving the shoes!!

  Nog niet zo lang geleden had ik het volgende verhaal geschreven over een van de vele incidenten die in mijn leven plaatsvonden:

  Op een dag nadat ik een club verlaat en op de parkeerplaats met vrienden sta te praten, hoor ik een meisje om hulp schreeuwen. Ik keek en besefte dat ze een van onze vrienden was. Ze werd omringd door een stel andere meisjes die haar sloegen en tegen de grond duwden. Snel rende ik naar haar toe en kwam tussenbeide. Ik pakte mijn vriendin uit de gevarenzone, zette haar in een van onze auto's en zei tegen de chauffeur dat hij moest vertrekken. Toen de auto wegreed, reed hij over een van de voeten van het meisje. Ik geloof dat een van de vrienden van dit meisje dacht dat ik haar had geslagen of zoiets, omdat hij een pistool trok... en het recht op mij richtte. Ik draaide me om en rende zo snel als ik kon en toen BANG!!!! Op wonderbaarlijke wijze had ik vlak daarvoor mijn evenwicht verloren en viel. Terwijl ik viel, hoorde ik een hoog gezoem vlak langs mijn oor gaan... het geluid van het geweerschot en mijn val leken gelijktijdig... het leek alsof ik geraakt was. Een andere groep jongens rende naar me toe terwijl ik daar naar adem lag te snakken. Toen ik probeerde weer op te staan, werd ik begroet met een trap tegen mijn achterhoofd en daarna nog een trap tegen mijn zij, waardoor ik weer op de grond viel. Toen ik eenmaal beneden was, bleven de trappen maar komen. Ik bleef in een foetushouding totdat uiteindelijk uitsmijters van de club langskwamen om de boel op te breken. Er kwam een ambulance en de paramedici stonden erop dat ik hen mocht binnenbrengen voor controle. En dus werd ik onderzocht en verbazingwekkend genoeg raakte ik helemaal niet gewond - zelfs de volgende dag niet eens een blauwe plek. Het meisje kwam langs om mij te bedanken voor mijn hulp. Ik kon niet geloven wat ik hoorde toen ze me vertelde waarom ze door die meisjes in een hinderlaag was gelokt. Ze wilden haar schoenen! Ze had een paar dokken en die meisjes wilden haar daarvoor rollen. Gek!!!

  OMG Soda..dat is een geweldig verhaal! Fijn dat het goed met je gaat. Je bent echt een held...
  het meisje helpen, EN de schoenen redden!!
 • Origineel English Vertaling Dutch
  Soda you had me hanging on every word!!! I am so glad you are ok! I just knew you would never be the type to sit back and watch it all happen!!

  Lips
  Soda, je liet me aan elk woord hangen!!! Ik ben zo blij dat het goed met je gaat! Ik wist gewoon dat jij nooit het type zou zijn om achterover te leunen en het allemaal te zien gebeuren!!

  Lippen
 • Origineel English Vertaling Dutch

  Soda, you're a real HERO!  kiss kiss
  The story is crazy! It's like a scene from an action film! Glad you weren't hurt!

  Soda, je bent een echte HELD! kisskiss
  Het verhaal is te gek! Het lijkt wel een scène uit een actiefilm! Fijn dat je niet gewond bent geraakt!

 • Origineel English Vertaling Dutch

  amazingly i have more...here's another that i just remembered...

  it was at the same club..this time inside...i was with my group of friends on the dance floor and having a good time....when a bouncer approached me to tell me my friend Sing is in trouble. The bouncer lead the way as I followed him to the back of the club and into a restricted area. From there he lead me to a narrow hall or stairwell...it was poorly lit but enough to see Sing confronted by another guy who I also knew - however I can't remember his name (refer to him as "the guy" herein) but I do remember the guy belonged to an asian gang that you do not want to mess with. This night was Sing's first time coming out with my friends to this club I knew Sing did not know them. Sing lived in the same area of the city as I did and we had been friends throughout highschool. Another thing to know about Sing - he is a great fighter - learning kungfu from his father. However, this time I feared this would be a fight he would not win and would get seriously injured. And I was right...just as I arrived...the guy reached behind his back to pull out a knife..I grabbed Sing's shoulder, pulled him back hard and tripped him causing him to fall behind me. As he fell he swore at me but i think it was because i had caught him off guard and not knowing it was me. Once he acknowlegded who I was...he stopped the swearing, dusted himself off and stood behind me....

  verbazingwekkend genoeg heb ik er nog meer... hier is er nog eentje die ik me net herinnerde...

  het was in dezelfde club..deze keer binnen...ik was met mijn groep vrienden op de dansvloer en had het naar mijn zin... toen een uitsmijter me benaderde om me te vertellen dat mijn vriend Sing in de problemen zit. De uitsmijter ging voorop terwijl ik hem volgde naar de achterkant van de club en naar een afgesloten ruimte. Van daaruit leidde hij me naar een smalle gang of trappenhuis... het was slecht verlicht, maar genoeg om Sing te zien worden geconfronteerd met een andere man die ik ook kende - maar ik kan me zijn naam niet herinneren (verwijs naar hem als "de man" hierin ) maar ik herinner me dat de man tot een Aziatische bende behoorde waar je niet mee wilt rotzooien. Deze avond was Sing's eerste keer dat ik met mijn vrienden naar deze club kwam. Ik wist dat Sing ze niet kende. Sing woonde in hetzelfde deel van de stad als ik en we waren de hele middelbare school vrienden geweest. Nog iets dat je moet weten over Sing: hij is een geweldige vechter en hij leert kungfu van zijn vader. Deze keer vreesde ik echter dat dit een gevecht zou zijn dat hij niet zou winnen en ernstig gewond zou raken. En ik had gelijk... net toen ik aankwam... reikte de man achter zijn rug om een mes te trekken. Ik pakte Sing's schouder, trok hem hard naar achteren en liet hem struikelen waardoor hij achter me viel. Toen hij viel, vloekte hij tegen mij, maar ik denk dat het kwam omdat ik hem overrompeld had en niet wist dat ik het was. Toen hij eenmaal erkende wie ik was, stopte hij met vloeken, stofte zichzelf af en ging achter me staan.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  sorry had to start a new post...as the page kept bouncing up and down..character limit? dunno.

  anyway...so there i was standing in between Sing who was behind me...and the guy who now had the tip of his knife piercing my chest. the guy starting yelling at me to mind my own business and get out of the way...during this time pressure would be applied to the knife and my chest every so often to make his point that he was serious. I just stood there never taking my eyes off of the guy. finally he stopped yelling allowing me to finally speak..."i don't know what happened, but this guy (Sing) is a good guy...and is a good friend...if he didn't respect you its because he doesn't know you..it's his first time here...he not know...ok?" With that the guy pulled the knife back and concealed it in his back pocket. The guy then leaned over to speak to Sing..."You lucky Ed your friend...if Ed not here...you...no more." He then leaned into me..."ok come...tell him (Sing) come...we go drink" Phewww...I brought Sing up to the VIP room at sat with the guy and his boyz'n girlz..and drank (another thing you should know...i actually didn't like alcohol but for Sings sake I drank that night). One the way home..Sing told me how he never gets scared except for this time....inside he was freaking out.

  Sorry, ik moest een nieuw bericht starten...omdat de pagina steeds op en neer stuiterde..tekenlimiet? ik weet niet.

  Hoe dan ook... dus daar stond ik tussen Sing die achter me stond... en de man die nu met de punt van zijn mes in mijn borst prikte. de man die tegen me begon te schreeuwen dat ik me met mijn eigen zaken moest bemoeien en uit de weg moest gaan... gedurende deze tijd werd er zo nu en dan druk uitgeoefend op het mes en mijn borst om duidelijk te maken dat hij het meende. Ik stond daar maar, zonder mijn ogen van de man af te wenden. Eindelijk hield hij op met schreeuwen, waardoor ik eindelijk kon praten... 'Ik weet niet wat er is gebeurd, maar deze man (Sing) is een goede kerel... en is een goede vriend... als hij je niet respecteerde, is het omdat hij je niet kent..het is zijn eerste keer hier...hij weet het niet...ok?" Daarop trok de man het mes terug en verborg het in zijn achterzak. De man boog zich toen voorover om met Sing te praten... "Je hebt geluk, Ed, je vriend... als Ed er niet is... jij... niet meer." Hij leunde toen tegen me aan... "Oké kom... vertel hem (zing) kom... we gaan drinken" Phewww... Ik bracht Sing naar de VIP-kamer waar ik bij de man en zijn jongen en zijn meisje zat. ..en dronk (nog iets dat je moet weten... ik hield eigenlijk niet van alcohol, maar in hemelsnaam dronk ik die avond). Op weg naar huis vertelde Sing me dat hij nooit bang wordt, behalve deze keer. Van binnen raakte hij in paniek.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  oh just add to my first story....about 8 years after the incident....a friend needed a favour...he needed a ride to his doctor's appointment and then to work after. i remember offering him a lift. it was a 40 min drive from the doctor's office to the company where my friend worked. we got into a conversation about the old school days and how things were yada yada....

  and then he told me about a night in front of "the" club in the parking lot and how he almost shot a guy because he was crazy in love with the girl who had her foot run over..as listen i couldn't help shaking my head, at first in disbelief but afterward in laughter...i waited to stop at a red light before I turned to him and said..."Yo!! That was me you almost shot.."...his face just looked as if he had seen a ghost..and then for the remainder of the ride to his work....he kept apologizing...and telling me he didn't know...i told him "it was alright..its the past...and here we are as friends being able to talk about...that's amazing."

  since that day...whenever we should happen to see each other again..it's a topic that always come up.

  oh voeg gewoon toe aan mijn eerste verhaal... ongeveer 8 jaar na het incident... een vriend had een gunst nodig... hij had een lift nodig naar de afspraak bij zijn dokter en daarna naar zijn werk. Ik herinner me dat ik hem een lift aanbood. het was 40 minuten rijden van de dokterspraktijk naar het bedrijf waar mijn vriend werkte. we raakten in gesprek over de oude schooltijd en hoe het ging yada yada....

  en toen vertelde hij me over een avond voor "de" club op de parkeerplaats en hoe hij bijna een man neerschoot omdat hij verliefd was op het meisje wiens voet overreden werd. Luister, ik kon het niet helpen Ik schudde mijn hoofd, eerst vol ongeloof maar daarna lachend... ik wachtte tot ik bij een rood licht stopte voordat ik me naar hem toe draaide en zei... "Yo!! Dat was ik, je schoot bijna..."... zijn gezicht zag eruit alsof hij een geest had gezien... en gedurende de rest van de rit naar zijn werk... bleef hij zich verontschuldigen... en vertelde me dat hij het niet wist... ik zei tegen hem "het was oké..het is verleden tijd...en hier zijn we als vrienden waar we over kunnen praten...dat is geweldig."

  sinds die dag... telkens als we elkaar weer zouden zien... is het een onderwerp dat altijd ter sprake komt.

Feedback van Leden

Plaats jouw reactie.

lcb activiteiten in de afgelopen 24 uur

Meest bekeken forum posts

MelissaN
MelissaN Serbia 2 maanden geleden
63

Eternal Slots Casino - Exclusieve bonus zonder storting Alleen nieuwe spelers - VS OK! Bedrag: $ 77 Hoe de bonus te claimen: Spelers moeten zich aanmelden via onze LINK en de bonuscode invoeren....
Eternal Slots Casino Exclusieve bonus zonder storting

Sylvanas
Sylvanas Serbia 18 dagen geleden
132

Ben je klaar voor meer geldprijzen en het testen van online casino's? In juni hebben we een aantal opwindende kandidaten, zoals het VS-vriendelijke Decode Casino - zustersite van het gevestigde...
$ 500 LCB juni 2024 Real Cash-wedstrijd: laten we casino's testen!

tough_nut
tough_nut 2 maanden geleden
4

Lion Slots Casino - Exclusieve bonus zonder storting Alleen nieuwe spelers - VS OK! Bedrag: $ 40 Hoe u de bonus kunt claimen: Nieuwe spelers moeten zich aanmelden via onze LINK en bij registratie de...
Lion Slots Exclusieve bonus zonder storting