Vreemd bijgeloof

7,642
bekeken
29
antwoorden
Laatste post geleden 14 jaar geleden door allyoop
debo2759
 • Gestart door
 • debo2759
 • United States Hero Member 558
 • laatste activiteit 4 jaar geleden

Lezers van dit topic lazen ook:

 • Eternal Slots Casino - Exclusieve bonus zonder storting Alleen nieuwe spelers - spelers uit Duitsland welkom! Bedrag: $ 77 Hoe ontvang ik de bonus: Nieuwe spelers moeten zich registreren via onze...

  Lees

  Eternal Slots Casino - Exclusieve bonus ...

  2 1.44 K
  2 maanden geleden
 • Nadat ik had vertrouwd op wat een gerenommeerd casino BetSafe leek en daar een volledige verificatie had ondergaan, ontving ik bij een poging mijn winst op te nemen de meest absurde excuses van de...

  Lees
 • HOI, Tegenwoordig is er veel discussie over de nieuwe regels die door de politiek worden voorgesteld om fysiek gokken te controleren, in het bijzonder de regels die verband houden met AWP- en...

  Lees

Participeren in het forum is alleen toegestaan voor actieve leden. Alstublieft of registreren om te posten.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I thought it might be fun to list some superstitions. Here is a list of mine that I learned while growing up. Please note that I am from Mostly Irish descent:

  1. NO bird figurines in the house(bad luck).
  2. Always come in the same door you came out of.
  3. Never prolong waving goodbye to someone as they will get bad luck.
  4. Drop a fork a woman is coming by soon.
  5. Drop a knife a man is coming by soon.
  6. Drop a spoon and a baby is coming either by birth or to your house.

  I am sure I will think of more at some point!!!

  Ik dacht dat het misschien leuk zou zijn om wat bijgeloof op te sommen. Hier is een lijst van mij die ik tijdens mijn jeugd heb geleerd. Houd er rekening mee dat ik van overwegend Ierse afkomst ben:

  1. GEEN vogelfiguurtjes in huis (pech).
  2. Kom altijd door dezelfde deur waar je vandaan kwam.
  3. Laat het uitzwaaien van iemand nooit duren, want dan krijgt hij of zij pech.
  4. Laat een vork vallen, er komt binnenkort een vrouw langs.
  5. Laat een mes vallen, er komt binnenkort een man langs.
  6. Laat een lepel vallen en er komt een baby bij je geboorte of bij jou thuis.

  Ik weet zeker dat ik er ooit nog meer zal bedenken!!!

 • Origineel English Vertaling Dutch

  *If you spill salt, put some in your right hand and throw over your left shoulder*

  *never set your bed with the foot of the bed directly in front of the bedroom door*
  (It's an old Italian superstition- leading to death)

  *itchy palm=money

  *itchy nose=fight

  *ears ringing= someone is talking about you

  .....yes, Debo, my Mom was big on the knife,fork,spoon thing too  smiley

  *Als je zout morst, doe het dan in je rechterhand en gooi het over je linkerschouder*

  *zet je bed nooit met het voeteneinde direct voor de slaapkamerdeur*
  (Het is een oud Italiaans bijgeloof dat tot de dood leidt)

  *jeukende handpalm=geld

  *jeukende neus=vechten

  *oren rinkelen= iemand heeft het over jou

  Ja, Debo, mijn moeder was ook groot in het mes-vork-lepel-gedoe smiley

 • Origineel English Vertaling Dutch

  ...and don't put new shoes on the table,

  Never say "it has never happened to me" when talking about something bad.

  Itchy palm  - give with the right and receive (money) in the left depending on which one is itching.

  don't walk under a ladder

  Broken mirror - 7 years bad luck.

  Those are off the top of my head.

  blue

  ...en zet geen nieuwe schoenen op tafel,

  Zeg nooit "het is mij nog nooit overkomen" als je over iets slechts praat.

  Jeukende handpalm - geef met de rechterkant en ontvang (geld) met de linkerkant, afhankelijk van welke jeukt.

  loop niet onder een ladder door

  Gebroken spiegel - 7 jaar pech.

  Die zijn even uit mijn hoofd.

  blauw

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hi debo.. let me see... theres some i follow and have been forever.. i never use the last match out of a book of matches, while walking together never split poles, those are both badluck, find a cat whisker it's good luck, see a penny pick it up all the day you have goodluck

  Hallo Debo.. laat me eens kijken... er zijn er een paar die ik volg en dat zijn ze altijd geweest.. ik gebruik nooit de laatste wedstrijd uit een luciferboekje, terwijl ik samen loop, splijt ik nooit palen, die zijn allebei pech, zoek een kattenbakkebaard, het is veel succes, zie een cent, raap het op, de hele dag heb je geluk

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Never carry a shovel into the house= Burying someone later
  Black cat crosses path=Bad luck (I have had that happen 100's of times, nothing happened)


  That's what recall.

  Draag nooit een schop in huis = Iemand later begraven
  Zwarte kat kruist pad = Pech (ik heb dat al honderden keren meegemaakt, er gebeurde niets)


  Dat is wat herinneren.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Okay, I just heard a crazy one from a friend.....

  If you put a knife under the bed during childbirth, it cuts the pain down. HAHAHAH

                                                                PMM

  Oké, ik hoorde net iets geks van een vriend.....

  Als je tijdens de bevalling een mes onder het bed legt, verzacht dat de pijn. HAHAHA

  PMM

 • Origineel English Vertaling Dutch

  oh!.... open an umbrella in the house=bad luck

  step on a crack-break your mother's back...lol

  oh!....paraplu opendoen in huis=pech

  stap op een scheur en breek de rug van je moeder...lol

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Geez...I don't know where to start...since I was growing up in place where most people  believe in superstitions that have been handed down from a long time ago and I never understood why my grandmother,mother,aunts,...would said so many weird saying that didn't make any senses at all but now? well...I don't believe in them, but I can't ignore them.
  *Don't cut your nails at night, some animals like mice will eat your nails, and then they'll become you or they'll take your spirit..
  *Never face the bed north, you will have nightmares and will bring you a bad luck.
  *Don't step on the door frame,your good luck will blow away.
  *If you break mirror in the morning, something bad will come in your way.
  * if you see crows or ravens when you are leaving your house, you will be in trouble and have bad luck all day but if you see magpies or listen to their calls  early in the morning, you will have good luck for a day.
  *Don't present a boyfriend or a girlfriend with a pair of shoes. If you do, your boyfriend or girlfriend will leave you.

  Jeetje... ik weet niet waar ik moet beginnen... aangezien ik opgroeide op een plek waar de meeste mensen geloven in bijgeloof dat al heel lang geleden is overgeleverd en ik heb nooit begrepen waarom mijn grootmoeder, moeder, tantes, ...zoveel rare uitspraken zou hebben gedaan die nergens op sloegen, maar nu? Nou... ik geloof er niet in, maar ik kan ze niet negeren.
  *Knip je nagels niet 's nachts, sommige dieren zoals muizen zullen je nagels opeten, en dan zullen ze jou worden of ze zullen je geest afpakken.
  *Kijk nooit met het bed naar het noorden, u zult nachtmerries krijgen en ongeluk brengen.
  *Stap niet op het deurkozijn, je geluk zal wegwaaien.
  *Als je 's ochtends de spiegel breekt, zal er iets ergs op je pad komen.
  * als je kraaien of raven ziet als je je huis verlaat, zit je de hele dag in de problemen en heb je pech, maar als je eksters ziet of 's morgens vroeg naar hun oproepen luistert, heb je een dag geluk.
  * Geef een vriend of vriendin geen paar schoenen cadeau. Als je dat doet, zal je vriend of vriendin je verlaten.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Funny thing about this all. Check out (I am not sure of location) the Northen New Englad places. Barns with hex symbols painted on buildings and this has been for generations!

  Make me wonder about that area..Evil rests and waits maybe??

  Het grappige aan dit alles. Bekijk (ik ben niet zeker van de locatie) de plaatsen in Noord-New Englad. Schuren met hexadecimale symbolen op gebouwen geschilderd en dit al generaties lang!

  Ik vraag me af wat dat gebied is. Het kwaad rust en wacht misschien??

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hi Genenco- I was born and  raised in New England and alot of those hex signs has to do with the Salem Witch Trials. New England sure does have a lot of spooky places and lore. Maybe thats why I moved to Florida-lol.

  Hallo Genenco, ik ben geboren en getogen in New England en veel van die hexadecimale tekens hebben te maken met de Salem Witch Trials. New England heeft zeker veel griezelige plaatsen en overleveringen. Misschien ben ik daarom naar Florida verhuisd, lol.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Don't cross a blackcats path,
  Don't walk under a ladder,
  Left palm itches - brings you money,
  Nose itches - someones thinking about you
  Break a mirror - seven years bad luck
  Never look into a mirror in the dark while saying bloody mary (this i think maybe more of a urban legend) What do you think?

  Steek het zwarte kattenpad niet over,
  Loop niet onder een ladder door,
  Linkerhand jeukt - brengt je geld,
  Neus jeukt - iemand denkt aan je
  Breek een spiegel - zeven jaar pech
  Kijk nooit in een spiegel in het donker terwijl je Bloody Mary zegt (dit denk ik misschien meer als een stadslegende). Wat denk jij?

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I thought of another one- Do not open an umbrella inside ANYWHERE- Real bad luck coming your way.

  Ik dacht aan een andere. Open nergens een paraplu. Echte pech komt jouw kant op.

 • Origineel English Vertaling Dutch
  Hi Debo,

  Love this question!! I think we are all superstitious to an extent, especially the gambler. I have my own quirks when it comes to that. "oh my i won when i sat this way.......oh put ur cursor just right here in that spot.....oh focus on each spin or i won't win"........etc.

  At the land casino its even worse........"oh no the person next to me can't leave they were my good luck charm........I have to wear this outfit cuz i won last time i was here.......Oh no don't sit next to me, i feel your bad luck"!!! The list is endless.

  One superstition i have created for myself. When i was a little girl i came out of the store with my dad holding my hand.....i had a penny and i threw it on the ground saying that won't buy nothing daddy!

  Needless to say i felt his wrath, as he went on to tell me the importance of a penny! Ever since that moment i HAVE to pick a penny up off the ground when i see it. I feel like it's bad luck if i don't and good luck if i do.

  The phrase comes to my mind when i pick it up...."find a penny pick it up...all day long have good luck"!!

  Lips
  Hallo Debo,

  Ik hou van deze vraag!! Ik denk dat we allemaal tot op zekere hoogte bijgelovig zijn, vooral de gokker. Wat dat betreft heb ik zo mijn eigenaardigheden. "Oh mijn, ik heb gewonnen toen ik zo zat...oh zet je cursor precies hier op die plek...oh concentreer je op elke draai, anders win ik niet"...... ..enz.

  In het landcasino is het zelfs nog erger..."Oh nee, de persoon naast mij kan niet weggaan, ze waren mijn geluksbrenger......Ik moet deze outfit dragen, want ik heb gewonnen" de laatste keer dat ik hier was.......Oh nee, ga niet naast me zitten, ik voel je pech"!!! De lijst is eindeloos.

  Eén bijgeloof heb ik voor mezelf gecreëerd. Toen ik een klein meisje was, kwam ik de winkel uit met mijn vader die mijn hand vasthield. Ik had een cent en ik gooide die op de grond en zei: daar koop ik niets voor, papa!

  Onnodig te zeggen dat ik zijn toorn voelde, toen hij me verder vertelde hoe belangrijk een cent is! Sinds dat moment MOET ik een cent van de grond rapen als ik het zie. Ik heb het gevoel dat het pech is als ik het niet doe, en veel geluk als ik het wel doe.

  De zin komt in me op als ik het oppak... "zoek een cent, raap het op... de hele dag veel succes"!!

  Lippen
 • Origineel English Vertaling Dutch

  my own supertition,

  when I'm on a winning streak, I wont get a hair-cut, I wont cut my nails, it doesnt matter how long or dirty it gonna be, lol. 

  hair cut, cut nails = cut your winning streak off

  and I'll do the opposite when I hit a losing streak, it means to shake off my bad luck and start winning again, lol

  grin grin grin

  mijn eigen bijgeloof,

  als ik een winning streak heb, laat ik mijn haar niet knippen, knip ik mijn nagels niet, het maakt niet uit hoe lang of vies het zal zijn, lol.

  haar knippen, nagels knippen = je winning streak doorbreken

  en ik zal het tegenovergestelde doen als ik een verliezende streak heb, het betekent dat ik mijn pech van me af moet schudden en opnieuw moet beginnen met winnen, lol

  gringringrin

 • Origineel English Vertaling Dutch

  my own supertition,

  when I'm on a winning streak, I wont get a hair-cut, I wont cut my nails, it doesnt matter how long or dirty it gonna be, lol. 

  hair cut, cut nails = cut your winning streak off

  and I'll do the opposite when I hit a losing streak, it means to shake off my bad luck and start winning again, lol

  grin grin grin


  Heaven help us Taaadaaa.

  You've been on a winning streak since before Christmas!  shocked

  I hope your hair remains long and your nails don't break.

  blue

  mijn eigen bijgeloof,

  als ik een winning streak heb, laat ik mijn haar niet knippen, knip ik mijn nagels niet, het maakt niet uit hoe lang of vies het zal zijn, lol.

  haar knippen, nagels knippen = je winning streak doorbreken

  en ik zal het tegenovergestelde doen als ik een verliezende streak heb, het betekent dat ik mijn pech van me af moet schudden en opnieuw moet beginnen met winnen, lol

  gringringrin


  De hemel sta ons bij Taaadaaa.

  Je hebt al een winning streak sinds vóór Kerstmis! shocked

  Ik hoop dat je haar lang blijft en dat je nagels niet breken.

  blauw
 • Origineel English Vertaling Dutch

  Another thing to mention about the penny, i mentioned it earlier as well as lips, and me too it started when i was very young, when i would pick up the penny i'd say the little saying. I had faith it will bring Goodluck!

  On my daughters birthday, i gave her a 5 gallon water jug with a penny in it i picked up, and told her for now on put your pennies you pick up in this jug, and on your next birthday we will see how much you got. To my surprize she loved it, every penny went in there she and i found on the ground, next birthday came and she wanted to continue filling it.. It got so full we had to move it with a dollie, couldn't lift it, 7 years she filled it finally we tipped it over and started counting just for fun, we made piles of 1,000 all over the living room and down the hall, we got tired only half way through but it was up to 142,000

  Sooo see a penny pick it up.. and years later you'll have some bucks!

  Nog iets om op te noemen over de cent, ik noemde het eerder, evenals lippen, en ook bij mij begon het toen ik heel jong was, toen ik de cent oppakte, zei ik het kleine gezegde. Ik had er vertrouwen in dat het geluk zou brengen!

  Op de verjaardag van mijn dochter gaf ik haar een waterkan van 5 gallon met een cent erin die ik had opgehaald, en vertelde haar dat ze voorlopig de centen die je ophaalt in deze kan moet doen, en op je volgende verjaardag zullen we zien hoeveel je hebt gekregen . Tot mijn verbazing vond ze het geweldig, elke cent ging erin die zij en ik op de grond vonden, de volgende verjaardag kwam en ze wilde doorgaan met het vullen ervan. Hij raakte zo vol dat we hem moesten verplaatsen met een dolly, hij kon hem niet optillen , 7 jaar lang vulde ze het, eindelijk lieten we het omvallen en begonnen te tellen, gewoon voor de lol, we maakten stapels van 1.000 door de hele woonkamer en in de gang, we werden pas halverwege moe, maar het was tot 142.000

  Zoooo zie een cent oprapen.. en jaren later heb je wat geld!

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Thank you all for your posts! I have really enjoyed reading them.

  Bedankt allemaal voor jullie berichten! Ik heb ze met heel veel plezier gelezen.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I just got a new haircut when I recently had 3 days losing, lol.  I sure did look like a caveman couple days ago. lol.
  my own supertition,

  when I'm on a winning streak, I wont get a hair-cut, I wont cut my nails, it doesnt matter how long or dirty it gonna be, lol. 

  hair cut, cut nails = cut your winning streak off

  and I'll do the opposite when I hit a losing streak, it means to shake off my bad luck and start winning again, lol

  grin grin grin


  Heaven help us Taaadaaa.

  You've been on a winning streak since before Christmas!  shocked

  I hope your hair remains long and your nails don't break.

  blue

  Ik heb net een nieuw kapsel gekregen toen ik onlangs 3 dagen verloor, lol. Ik zag er een paar dagen geleden echt uit als een holbewoner. lol.
  mijn eigen bijgeloof,

  als ik een winning streak heb, laat ik mijn haar niet knippen, knip ik mijn nagels niet, het maakt niet uit hoe lang of vies het zal zijn, lol.

  haar knippen, nagels knippen = je winning streak doorbreken

  en ik zal het tegenovergestelde doen als ik een verliezende streak heb, het betekent dat ik mijn pech van me af moet schudden en opnieuw moet beginnen met winnen, lol

  gringringrin


  De hemel sta ons bij Taaadaaa.

  Je hebt al een winning streak sinds vóór Kerstmis! shocked

  Ik hoop dat je haar lang blijft en dat je nagels niet breken.

  blauw
 • Origineel English Vertaling Dutch

  When you dream about fish, a relative or someone close to you is pregnant

  Als je over vis droomt, is een familielid of iemand uit je omgeving zwanger

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Wow! I never heard of that one! I wonder what a fish has to do with it...

  Wauw! Daar heb ik nog nooit van gehoord! Ik vraag me af wat een vis ermee te maken heeft...

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Oh boy where to start is right, my mother also tells us the one about buying shoes for your man,if you do he will walk away from you,(to this day we have to buy shoes for my Dad, that she wants him to have) please don't laugh too hard
  Also my mother says if you sweep the floor and sweep the debris out over the threshold you will sweep your man away,(my parents will celebrate 51 years of marriage this year, hmm...)
  Right palm itches,money coming in, left palm itches, money going out.
  And never NEVER throw nail or hair clippings away where someone can get ahold of them,or I guess they can work a mojo on you, I never asked so I'm guessing here.
  And the dreaming of fish thing(someone is pregnant) shes mentioned too,when I was younger either I or one of my sisters mentioned dreaming of fish and I swear she looked at us through squinted suspicious eyes for days after, sheesh!
  Also don't talk about your dreams (bad dreams) before you eat breakfast or they will come true. My mother says she was born with a "veil" over her face,and her mother believed in a lot of that stuff so maybe thats why,oddly my dear mother scoffs at the idea of me and my sister going to get readings from Irene Hughes....go figure.

  Oh jongen, waar te beginnen is goed, mijn moeder vertelt ons ook die over het kopen van schoenen voor je man, als je dat doet, zal hij bij je weglopen (tot op de dag van vandaag moeten we schoenen kopen voor mijn vader, dat ze wil dat hij dat doet hebben) lach alsjeblieft niet te hard
  Ook zegt mijn moeder dat als je de vloer veegt en het puin over de drempel veegt, je je man wegveegt (mijn ouders vieren dit jaar 51 jaar huwelijk, hmm...)
  De rechterhandpalm jeukt, er komt geld binnen, de linkerhand jeukt, er gaat geld uit.
  En gooi NOOIT nagel- of haarknipsels weg waar iemand ze kan pakken, of ik denk dat ze je een mojo kunnen bezorgen, ik heb het nooit gevraagd, dus ik gok hier.
  En het dromen over vissen (iemand is zwanger) heeft ze ook genoemd, toen ik jonger was, noemde ik of een van mijn zussen dromen over vissen en ik zweer dat ze ons dagenlang met samengeknepen wantrouwige ogen aankeek, sheesh!
  Praat ook niet over je dromen (nare dromen) voordat je gaat ontbijten, anders komen ze uit. Mijn moeder zegt dat ze geboren is met een 'sluier' over haar gezicht, en haar moeder geloofde in veel van dat soort dingen, dus misschien is dat de reden waarom mijn lieve moeder vreemd genoeg spot met het idee dat ik en mijn zus lezingen gaan krijgen van Irene Hughes ....ga figuur.

 • Origineel English Vertaling Dutch
  shocked 
  Tell your mom THANKS, now I know how to get rid of my man!!!! hehe
  shocked
  Zeg tegen je moeder: BEDANKT, nu weet ik hoe ik van mijn man af moet komen!!!! haha
 • Origineel English Vertaling Dutch

  shocked 
  Tell your mom THANKS, now I know how to get rid of my man!!!! hehe

  Yeah just buy him some shoes and sweep trash over the threshold, that ought to do it!

  shocked
  Zeg tegen je moeder: BEDANKT, nu weet ik hoe ik van mijn man af moet komen!!!! haha

  Ja, koop gewoon wat schoenen voor hem en veeg het afval over de drempel, dat zou moeten lukken!
 • Origineel English Vertaling Dutch


  Right palm itches,money coming in, left palm itches, money going out.  How 'bout if your left ear itches, someone is talking bad about you and if your right ear itches, someone is talking kindly about you. grin


  De rechterhandpalm jeukt, er komt geld binnen, de linkerhand jeukt, er gaat geld uit.  Wat dacht je van als je linkeroor jeukt, iemand slecht over je praat en als je rechteroor jeukt, praat iemand vriendelijk over je. grin
 • Origineel English Vertaling Dutch

  Has anyone heard of this one?  Always get up in bed the same way you came in bed-don't switch sides- if you do bad things coming your way!

  Heeft iemand hiervan gehoord? Sta altijd op dezelfde manier op als u in bed bent gekomen - wissel niet van kant - als er slechte dingen op uw pad komen!

 • Origineel English Vertaling Dutch

    Here is a casino one,  If you win big allways tip someone.

    Last time I won a large ammount at the land casino the hostess and girl with the money left before I had the chance.  So I tipped the guy next to me $40.  Right before we left he was broke looking for tickets, we said hi and gave him $20 more.  On the next spin my girlfriend won an extra $500.  That was a good day.

  Hier is er een in het casino. Als je veel wint, geef dan altijd iemand een fooi.

  De laatste keer dat ik een groot bedrag won in het landcasino, vertrokken de gastvrouw en het meisje met het geld voordat ik de kans kreeg. Dus gaf ik de man naast mij $ 40 fooi. Vlak voordat we vertrokken was hij blut op zoek naar kaartjes, we zeiden hallo en gaven hem $ 20 extra. Bij de volgende draai won mijn vriendin $ 500 extra. Dat was een goede dag.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Here is another thing-Always play the end machines in a land based casino because they are usually programmed to win! Read that somewhere.

  Hier is nog iets: speel altijd op de eindmachines in een fysiek casino, omdat deze meestal geprogrammeerd zijn om te winnen! Lees dat ergens.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  O, I got some more!!!

  *If you sleep with a fan pointed at you, particularly if it's pointed at your head, the fan will kill you.
  *if you wear white ribbons in your hair, you’re inviting death to come knocking.
  *If you dream of someone who is already dead, do not go with them anywhere in the dream or answer any questions they ask, or you might also die.
  *If you die in your dream, you will have good luck in real life.
  *Do not touch your eyes after touching a butterfly or moth, or you will go blind.
  *if you die in the water, you will be a ghost forever and never find your way to the afterlife.

  O, ik heb er nog een paar!!!

  *Als je slaapt met een ventilator op je gericht, vooral als deze op je hoofd gericht is, zal de ventilator je doden.
  *Als je witte linten in je haar draagt, nodig je de dood uit om aan te kloppen.
  *Als je droomt van iemand die al dood is, ga dan nergens mee in de droom en beantwoord de vragen die ze stellen niet, anders kun je ook sterven.
  *Als je sterft in je droom, zul je veel geluk hebben in het echte leven.
  *Raak uw ogen niet aan nadat u een vlinder of mot heeft aangeraakt, anders wordt u blind.
  *als je in het water sterft, zul je voor altijd een geest zijn en nooit de weg naar het hiernamaals vinden.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  The first day of the new year you should eat greens (representing dollars) black eyed peas (representing coins) seafood (good luck) and the first person who crosses your front door threshold should always be a man.
  If you drop a broom on the floor and happen to step over it, thats supposed to be bad luck, and peacock feathers inside your house is bad luck also.
  Also make sure you wash all dirty laundry before the New year arrives or you'll have trouble keeping up with your laundry for the rest of the year, and NEVER bring in the New year without a few dollars in your purse or wallet, or you will be broke for the rest of the year!

  De eerste dag van het nieuwe jaar moet je groene groenten eten (die staan voor dollars), erwten met zwarte ogen (die voor munten staan) zeevruchten (veel geluk) en de eerste persoon die de drempel van je voordeur overschrijdt, moet altijd een man zijn.
  Als je een bezem op de grond laat vallen en er toevallig overheen stapt, betekent dat pech, en pauwenveren in je huis betekenen ook pech.
  Zorg er ook voor dat je alle vuile was wast voordat het nieuwe jaar aanbreekt, anders zul je moeite hebben om je wasgoed de rest van het jaar bij te houden, en breng NOOIT het nieuwe jaar binnen zonder een paar dollar in je tas of portemonnee, anders zal de rest van het jaar failliet zijn!

Feedback van Leden

Plaats jouw reactie.

lcb activiteiten in de afgelopen 24 uur

Meest bekeken forum posts

MelissaN
MelissaN Serbia 2 maanden geleden
60

Eternal Slots Casino - Exclusieve bonus zonder storting Alleen nieuwe spelers - VS OK! Bedrag: $ 77 Hoe de bonus te claimen: Spelers moeten zich aanmelden via onze LINK en de bonuscode invoeren....
Eternal Slots Casino Exclusieve bonus zonder storting

Sylvanas
Sylvanas Serbia 10 dagen geleden
85

Ben je klaar voor meer geldprijzen en het testen van online casino's? In juni hebben we een aantal opwindende kandidaten, zoals het VS-vriendelijke Decode Casino - zustersite van het gevestigde...
$ 500 LCB juni 2024 Real Cash-wedstrijd: laten we casino's testen!

tough_nut
tough_nut 2 maanden geleden
2

Lion Slots Casino - Exclusieve bonus zonder storting Alleen nieuwe spelers - VS OK! Bedrag: $ 40 Hoe u de bonus kunt claimen: Nieuwe spelers moeten zich aanmelden via onze LINK en bij registratie de...
Lion Slots Exclusieve bonus zonder storting