Zijn casino's zonder ADM-licenties een reëel gevaar?

817
bekeken
3
antwoorden
Laatste post geleden 3 maanden geleden door Casinista932
Casinista932
 • Gestart door
 • Casinista932
 • Italy Hero Member 876
 • laatste activiteit 1 maand geleden

Lezers van dit topic lazen ook:

 • Fijne dag of niet! Ik wil een recensie delen van verschillende casino's - 21Casino en Reloadcasino. Aanvankelijk speelde ik bij zowel 21Casino als Reloadcasino, in eerste instantie ging alles prima,...

  Lees
 • Hallo, Het is tien dagen geleden dat ik mijn uitbetaling heb aangevraagd en ik heb nog geen cent ontvangen. Ze blijven excuses maken en het proces vertragen zonder enige legitieme reden. Deze...

  Lees
 • Ik kreeg de uitnodiging voor het chique casino. Ik kreeg de $ 500 niet zoals er staat, dus heb ik $ 50 gestort. Ik won eigenlijk tot ongeveer € 1000,- en ging toen uitbetalen. Ik kon er geen geld...

  Lees

  Chique casino-ervaring

  2 329
  2 maanden geleden

Participeren in het forum is alleen toegestaan voor actieve leden. Alstublieft of registreren om te posten.

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Ciao,

  Come gran parte dei giocatori italiani sapranno sul sito dei monopoli di stato è disponibile sia una lista dei concessionari autorizzati, sia quella dei siti soggetti ad inibizione.

  Ma questa seconda lista è veramente necessaria o si rischia di fare pubblicità gratuita a siti irregolari?

  In questi ultimi anni il mercato interno, regolamentato da Adm, è indubbiamente cresciuto.

  C'è un gran numero di operatori, l'offerta dei giochi è veramente grande, c'è anche una buona varietà di bonus e promozioni.

  È cresciuto il numero delle slot con jackpot, i massimali di vincita sulle scommesse sportive sono stati aumentati.

  Non c'è una motivazione reale se non quella della curiosità che potrebbe spingere un giocatore Italiano a rivolgersi ad un casinò online estero.

  Quando gioco in un sito adm le mie vincite sono tassate.

  Nel momento in cui richiedo il pagamento di una vincita non devo presentare documenti aggiuntivi, selfie o atti notarili.

  I requisiti di giocata su bonus sono vantaggiosi rispetto a quelli offerti dai siti esteri.

  L'unica cosa che non capisco è il blocco di 180 giorni che Adm permette ai siti per verifiche e approfondimenti.

  Ma spero che a questa situazione fastidiosa si trovi una soluzione.

  Per ultima, ma non meno importante, la varietà dei metodi di pagamento.

  Ormai i siti esteri ti obbligano a utilizzare esclusivamente le criptovalute e questo parla chiaro sulla brutta piega che stanno prendendo.

  In passato potevi dubitare di chi detenesse la proprietà di aziende di gaming registrate nei paradisi fiscali.

  Adesso c'è la certezza che molti di loro siano impegnati in una massiccia opera di riciclaggio.

  Penso che Adm dovrebbe concentrare maggiori energie sui soggetti che già detengono una concessione e su quelli che si apprestano ad acquisirla.

  Questo per non rischiare che alcune situazioni cadano in prescrizione come accaduto recentemente.

  Sarebbe grave preoccuparsi di pericoli esterni per poi capire troppo tardi che soggetti inadeguati hanno in mano il controllo dei mercati regolamentati.

   

   

  HOI,

  Zoals de meeste Italiaanse spelers zullen weten, staat er op de website van de staatsmonopolies zowel een lijst met geautoriseerde dealers als een lijst met sites waarvoor een verbod geldt.

  Maar is deze tweede lijst echt nodig of riskeren we gratis adverteren op onregelmatige sites?

  De afgelopen jaren is de interne markt, gereguleerd door ADM, ongetwijfeld gegroeid.

  Er is een groot aantal operators, het spelaanbod is erg groot, er is ook een goede variëteit aan bonussen en promoties.

  Het aantal slots met jackpots is gegroeid en de winstlimieten voor sportweddenschappen zijn verhoogd.

  Er is geen andere echte motivatie dan nieuwsgierigheid die een Italiaanse speler ertoe zou kunnen aanzetten zich tot een buitenlands online casino te wenden.

  Als ik op een adm-site speel, worden mijn winsten belast.

  Wanneer ik om uitbetaling van een winst verzoek, hoef ik geen aanvullende documenten, selfies of notariële akten te overleggen.

  De inzetvereisten voor bonussen zijn voordelig in vergelijking met die van buitenlandse sites.

  Het enige dat ik niet begrijp, is het blok van 180 dagen dat Adm sites toestaat voor controles en inzichten.

  Maar ik hoop dat er een oplossing komt voor deze vervelende situatie.

  Last but not least, de verscheidenheid aan betaalmethoden.

  Buitenlandse sites dwingen je nu om uitsluitend cryptocurrencies te gebruiken en dit spreekt duidelijk over de slechte wending die ze nemen.

  In het verleden heb je misschien getwijfeld wie eigenaar was van kansspelbedrijven die in belastingparadijzen waren geregistreerd.

  Nu bestaat de zekerheid dat velen van hen betrokken zijn bij een enorme recyclinginspanning.

  Ik denk dat ADM meer energie moet besteden aan degenen die al een concessie hebben en aan degenen die zich voorbereiden om deze te verwerven.

  Dit is om te voorkomen dat sommige situaties verjaard worden, zoals recentelijk is gebeurd.

  Het zou ernstig zijn als we ons zorgen zouden maken over externe gevaren en dan te laat zouden begrijpen dat ontoereikende individuen controle hebben over de gereguleerde markten.

  HI,

  As most Italian players will know, on the state monopolies website there is both a list of authorized dealers and a list of sites subject to inhibition.

  But is this second list really necessary or do we risk free advertising on irregular sites?

  In recent years the internal market, regulated by ADM, has undoubtedly grown.

  There is a large number of operators, the offer of games is really large, there is also a good variety of bonuses and promotions.

  The number of slots with jackpots has grown and the winning limits on sports betting have been increased.

  There is no real motivation other than curiosity that could push an Italian player to turn to a foreign online casino.

  When I play on an adm site my winnings are taxed.

  When I request payment of a winnings I do not have to present additional documents, selfies or notarial deeds.

  The wagering requirements on bonuses are advantageous compared to those offered by foreign sites.

  The only thing I don't understand is the 180 day block that Adm allows sites for checks and insights.

  But I hope that a solution can be found to this annoying situation.

  Last but not least, the variety of payment methods.

  Foreign sites now force you to use cryptocurrencies exclusively and this speaks clearly about the bad turn they are taking.

  In the past you might have doubted who owned gaming companies registered in tax havens.

  Now there is the certainty that many of them are engaged in a massive recycling effort.

  I think that ADM should focus more energy on those who already hold a concession and on those who are preparing to acquire it.

  This is to avoid the risk of some situations becoming statute barred as happened recently.

  It would be serious to worry about external dangers and then understand too late that inadequate individuals have control of the regulated markets.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  It might be a stretch to say that all offshore casinos are dangerous for players specifically, it depends on the casino. Obviously, players depositing at unlicensed offshore sites may have adverse effects on the country's economy and there are money laundering concerns, but I think that's another topic. 

  But it is of course far better to put your trust in locally regulated operators as far as transparency in terms of RNG and reliable payments go. If something goes wrong, you can file a complaint with a regulatory body and expect a resolution within legal limits. You have a range of responsible gaming tools they have to provide and marketing/advertising guidelines are strict. 

  There's growth in iGaming everywhere and Italy has become a target market for many software and casino brands, so you can expect many more will seek to obtain the licenses and enter.  I think there's currently a very diverse offering in the country - sports, slots, live dealer. 

  Het is misschien wat overdreven om te zeggen dat alle offshore casino's gevaarlijk zijn voor spelers, het hangt af van het casino. Het is duidelijk dat spelers die storten op offshore-sites zonder vergunning negatieve gevolgen kunnen hebben voor de economie van het land en dat er zorgen bestaan over het witwassen van geld, maar ik denk dat dat een ander onderwerp is.

  Maar het is natuurlijk veel beter om uw vertrouwen te stellen in lokaal gereguleerde operators als het gaat om transparantie in termen van RNG en betrouwbare betalingen. Als er iets misgaat, kunt u een klacht indienen bij een toezichthoudende instantie en binnen de wettelijke grenzen een oplossing verwachten. Je beschikt over een reeks verantwoorde speltools die ze moeten bieden en de marketing-/reclamerichtlijnen zijn streng.

  Er is overal sprake van groei in iGaming en Italië is een doelmarkt geworden voor veel software- en casinomerken, dus je kunt verwachten dat nog veel meer bedrijven zullen proberen de licenties te verkrijgen en toe te treden. Ik denk dat er momenteel een heel divers aanbod is in het land: sport, slots, live dealer.

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Ciao Sylvanas, grazie per la tua risposta.

  È vero, come hai detto, che non tutti i casinò registrati all'estero costituiscono un problema per i giocatori, ma nemmeno per i governi.

  Molti casinò , non operando con licenza italiana, rispettano le normative locali e vietano ai giocatori di iscriversi.

  Si tratta di società affermate che avevano una licenza sul territorio italiano e poi non hanno rinnovato la concessione.

  Altre società, come hai detto anche tu, stanno aspettando la prossima gara di autunno per acquisire una licenza di gioco in Italia.

  Considera che l'80% della tassazione che lo stato Italiano riceve dal gioco d'azzardo proviene da lotto, lotterie istantanee e slot machine nei punti fisici.

  Non c'è pericolo riguardo questo tipo di attività di gioco che non fanno parte dell'offerta dei casinò esteri senza licenza che accettano giocatori dall'Italia.

  Le scommesse, le attività di casinò online e il poker sono specialità dove i margini di guadagno per gli operatori e per lo stato italiano sono minori.

  Però bisogna anche dire che esistono una moltitudine di casino esteri con, ad esempio, sede a Cipro e licenza a Curacao che nascono come funghi.

  Non parlo dei marchi storici, delle aziende che operano in ambito internazionale da decenni.

  C'è una reale situazione in cui l'utilizzo esclusivo di criptovalute possa nascondere pericoli di riciclaggio.

  Come dici il discorso richiederebbe tempo e approfondimenti...ma siamo qui per questo, no? 🙂

   

   

   

  Hallo Sylvanas, bedankt voor je antwoord.

  Het is waar, zoals u zei, dat niet alle in het buitenland geregistreerde casino's een probleem vormen voor spelers, maar zelfs niet voor overheden.

  Veel casino's, die niet onder een Italiaanse licentie opereren, respecteren de lokale regelgeving en verbieden spelers zich te registreren.

  Het gaat om gevestigde bedrijven die een vergunning hadden op Italiaans grondgebied en de concessie vervolgens niet verlengden.

  Andere bedrijven wachten, zoals u ook zei, op de volgende aanbesteding in het najaar om een kansspellicentie in Italië te verwerven.

  Bedenk dat 80% van de belasting die de Italiaanse staat ontvangt op gokken afkomstig is van lotto, instantloterijen en gokautomaten op fysieke locaties.

  Er bestaat geen gevaar met betrekking tot dit soort spelactiviteiten die geen deel uitmaken van het aanbod van buitenlandse casino's zonder vergunning die spelers uit Italië accepteren.

  Weddenschappen, online casino-activiteiten en poker zijn specialiteiten waarbij de winstmarges voor exploitanten en de Italiaanse staat lager zijn.

  Maar het moet ook gezegd worden dat er een veelvoud aan buitenlandse casino’s is met bijvoorbeeld hoofdkantoor op Cyprus en vergunning op Curaçao die als paddenstoelen uit de grond schieten.

  Ik heb het niet over historische merken, bedrijven die al tientallen jaren internationaal actief zijn.

  Er bestaat een reële situatie waarin het exclusieve gebruik van cryptocurrencies de gevaren van het witwassen van geld zou kunnen verbergen.

  Zoals u zegt, zou de discussie tijd en diepgaande analyse vergen... maar daar zijn we hier voor, toch? 🙂

  Hi Sylvanas, thanks for your reply.

  It's true, as you said, that not all casinos registered abroad are a problem for players, but not even for governments.

  Many casinos, not operating under an Italian license, respect local regulations and prohibit players from registering.

  These are established companies that had a license on Italian territory and then did not renew the concession.

  Other companies, as you also said, are waiting for the next autumn tender to acquire a gaming license in Italy.

  Consider that 80% of the taxation that the Italian state receives from gambling comes from lotto, instant lotteries and slot machines in physical locations.

  There is no danger regarding this type of gaming activity which is not part of the offer of unlicensed foreign casinos that accept players from Italy.

  Betting, online casino activities and poker are specialties where the profit margins for operators and the Italian state are lower.

  But it must also be said that there are a multitude of foreign casinos with, for example, headquarters in Cyprus and license in Curacao that spring up like mushrooms.

  I'm not talking about historic brands, companies that have operated internationally for decades.

  There is a real situation in which the exclusive use of cryptocurrencies could hide money laundering dangers.

  As you say, the discussion would require time and in-depth analysis... but that's what we're here for, right? 🙂

Feedback van Leden

Plaats jouw reactie.

lcb activiteiten in de afgelopen 24 uur

Meest bekeken forum posts

tough_nut
tough_nut 2 maanden geleden
11

Coinbets777 - Exclusieve gratis fiches Alleen nieuwe spelers - VS OK! $ 25 $ 30 $ 45 Gratis fiches Hoe de bonus te claimen: Spelers moeten zich aanmelden via onze LINK , naar Kassier gaan en de bonus...
Coinbets777 Exclusieve bonus zonder storting

Dzile
Dzile Serbia 15 dagen geleden
114

Welkom bij weer een echte maandelijkse geldwedstrijd! Het is heet in juli en het zal nog heter worden zodra we deze populaire weggeefactie starten, dus maak je klaar om een deel van de prijzenpot van...
LCB $500 juli Real Cash-wedstrijd: laten we casino's testen!

František Kázmér
František Kázmér Slovakia 2 maanden geleden
13

25$ freebet-code - BIGLEAGUE gewaardeerd op 14.5.2024
Betwhale.ag Casino Geen aanbetaling