ONOPGELOST: Rollers.io-zwendel!

1,193
bekeken
12
antwoorden
Laatste post geleden 3 maanden geleden door tough_nut
Renegade99
 • Gestart door
 • Renegade99
 • Italy Newbie 6
 • laatste activiteit 2 maanden geleden

Lezers van dit topic lazen ook:

 • Hallo casinogemeenschap, ik kan jullie input ergens over gebruiken. Omdat ik al jarenlang een bijdrage leverde, werden onlangs mijn privileges ingetrokken omdat ik mijn oorspronkelijke recensie van...

  Lees

  Correct gebruik van de website

  1 636
  2 maanden geleden
 • Slotexo Casino - Slot van de week Promo geldig: 13 MEI 2024. - 19 MEI 2024. Prijzenpot: 1100 munten In aanmerking komende spellen: Wijsheid van Athene Hoe werkt het? - Als u geen account heeft, kunt...

  Lees

  Slotexo Casino-toernooien

  6 562
  2 maanden geleden
 • De loterij heeft inderdaad een speciale plaats in onze harten en samenlevingen. Het is een mix van hoop, toeval en de gedeelde droom van een betere toekomst die mensen samenbrengt. De eenvoud van het...

  Lees

Participeren in het forum is alleen toegestaan voor actieve leden. Alstublieft of registreren om te posten.

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Ciao a tutti.

  Ho diverse volte giocato nel casinò in questione, avendo poca fortuna.

  Vista la mia attività di gioco, il VIP Manager (Bella) si palesa via mail offrendomi un bonus del 120% sul deposito, senza limiti di prelievo e con una scommessa massima di 5€. Accetto questo bonus e quindi procedo completando il wagering. Arrivo a vincere una somma di circa 2000€, che incremento con scommesse di bet superiore a 5€ (ormai il wager si era concluso) e arrivando ad un importo di 3400€. Quando finalmente faccio il ritiro, le vincite vengono confiscate e mi viene rimborsato solo il deposito iniziale. Secondo loro, avrei infranto la regola della scommessa massima, ma ciò è stato fatto solo dopo aver completato il rollover.

   

  Spiego la situazione per gradi.

   

  1) Contatto il VIP Manager per capire il motivo della confisca, e mi spiega appunto che ho violato le regole sulla scommessa massima. Fa riferimento però non al bonus che mi ha offerto, ma ad un presunto bonus cashback LV 3. Pensavo si riferisse ad un vecchio bonus cashback dove effettivamente, pensandoci, avrei potuto violare la scommessa massima, ma non capivo in che modo potesse essere legato al bonus offertomi dal VIP manager e che ha originato le vincite.

  Chiedo quindi spiegazioni in chat, ad un agente molto gentile, che mi spiega la faccenda.

   

  2) L'agente di chat mi spiega che, mentre stavo giocando con le mie vincite (ormai il wager era completato, quindi ho potuto alzare il bet), ho ricevuto un bonus cashback (di cui non mi sono accorto!) accreditato automaticamente, e per questo bonus specifico ho violato la regola sulla scommessa massima. Gli spiego che non mi sono proprio accorto di questo bonus, e che non era giusto che fossi punito per una violazione non fatta volontariamente.

  L'agente si dimostra collaborativo e mi invita a mandare una trascrizione della chat fatta con lui al mio vip manager, cosa che avrebbe fatto anche lui con il dipartimento che si occupa del pagamento.

   

  3) Scrivo quindi al vip manager, che però continua a negarmi le vincite, facendo riferimento alla violazione dei termini sulla scommessa massima. Gli spiego che non mi sono accorto di questo bonus accreditato automaticamente, e che non è giusto confiscarmi tutte le vincite per una presunta violazione fatta su un bonus che non ho richiesto (Avrei mai potuto rischiare 3000€ di vincite per un bonus di 50€? Impossibile!). A questo punto il manager vip sostiene che avrei fatto una violazione anche sul bonus accreditato del 120%, ma credo sia una scusa inventata per negarmi a tutti i costi le vincite (Prima non aveva accennato a questa presunta violazione). Peccato che posso vedere solo le ultime 50 transazioni e non possa provarlo. 

   

  4) Successivamente, ricevo la stessa mail in tre diverse lingue in cui c'è scritto che avrei ricevuto le mie vincite ma di fare attenzione la prossima volta ai termini del bonus. Esulto quindi e penso che sia tutto finito. Chiedo conferma al vip manager, che mi dice che la mail è stata inviata per errore. 

  Addirittura una mail in 3 lingue diverse? Mi sento davvero preso in giro!

  Nella mail si dice espressamente che è possibile ricevere delle vincite anche se si violano le regole. E allora perché a me non è concessa questa possibilità? Ho fatto molti depositi sul loro sito, le mie perdite superano di gran lunga le mie vincite e non mi sono mai comportato scorrettamente. Mi sento così frustrato e trattato ingiustamente. 

   

  Vi ringrazio per il vostro aiuto.

  Hallo iedereen.

  Ik heb meerdere keren in het betreffende casino gespeeld, met weinig geluk.

  Gezien mijn spelactiviteit verschijnt de VIP Manager (Bella) via e-mail en biedt mij een stortingsbonus van 120% aan, zonder opnamelimieten en met een maximale inzet van € 5. Ik accepteer deze bonus en ga vervolgens verder met het voltooien van de inzet. Uiteindelijk won ik een bedrag van ongeveer €2000, dat ik verhoogde met inzetten van meer dan €5 (de inzet was nu afgelopen) en bereikte een bedrag van €3400. Wanneer ik uiteindelijk de opname doe, worden de winsten in beslag genomen en krijg ik alleen de eerste storting terug. Volgens hen had ik de regel voor de maximale inzet overtreden, maar dit gebeurde pas nadat de rollover was voltooid.

  Ik zal de situatie stap voor stap uitleggen.

  1) Ik neem contact op met de VIP Manager om de reden voor de inbeslagname te begrijpen, en hij legt mij uit dat ik de regels voor de maximale inzet heb overtreden. Het verwijst echter niet naar de bonus die hij mij aanbood, maar naar een vermeende cashbackbonus van LV 3. Ik dacht dat hij verwees naar een oude cashbackbonus waarbij ik, als ik erover nadacht, de maximale inzet had kunnen overtreden, maar dat deed ik.' Ik begrijp niet hoe dit gekoppeld kan worden aan de bonus die mij door de VIP-manager wordt aangeboden en waaruit de winst voortkomt.

  Ik vraag dan om uitleg in de chat, van een zeer vriendelijke agent, die mij de zaak uitlegt.

  2) De chatagent legt mij uit dat ik, terwijl ik met mijn winst aan het spelen was (de weddenschap was inmiddels afgerond, dus ik kon de weddenschap verhogen), een cashback-bonus ontving (wat ik niet had opgemerkt!) bijgeschreven automatisch, en voor deze specifieke bonus heb ik de regel voor maximale inzet overtreden. Ik leg hem uit dat ik deze bonus niet echt heb opgemerkt, en dat het niet juist was dat ik werd gestraft voor een overtreding die niet vrijwillig was gedaan.

  De agent blijkt meewerkend en nodigt mij uit om een transcriptie van de chat met hem naar mijn VIP-manager te sturen, wat hij ook zou doen met de afdeling die zich met de betaling bezighoudt.

  3) Ik schrijf vervolgens naar de VIP-manager, die mij echter de winst blijft weigeren, verwijzend naar de schending van de voorwaarden voor de maximale inzet. Ik leg hem uit dat ik deze automatisch bijgeschreven bonus niet heb opgemerkt, en dat het niet juist is om al mijn winsten in beslag te nemen wegens een vermeende overtreding van een bonus waar ik niet om heb gevraagd (kan ik ooit €3000 aan winst riskeren voor een € 50 bonus? Onmogelijk!). Op dit punt beweert de VIP-manager dat ik ook de 120% gecrediteerde bonus zou hebben geschonden, maar ik denk dat dit een excuus is dat is verzonnen om mij koste wat het kost de winst te ontzeggen (hij had deze vermeende overtreding niet eerder genoemd). Jammer dat ik alleen de laatste 50 transacties kan zien en het niet kan bewijzen.

  4) Vervolgens ontvang ik dezelfde e-mail in drie verschillende talen waarin staat dat ik mijn winst zou ontvangen, maar dat ik de volgende keer op de voorwaarden van de bonus moet letten. Dus ik ben blij en denk dat het allemaal voorbij is. Ik vraag de VIP-manager om bevestiging, die mij vertelt dat de e-mail per ongeluk is verzonden.

  Zelfs een e-mail in 3 verschillende talen? Ik voel me echt bedrogen!

  In de e-mail staat specifiek dat het mogelijk is om winsten te ontvangen, zelfs als je de regels overtreedt. Dus waarom krijg ik deze kans niet? Ik heb veel stortingen gedaan op hun site, mijn verliezen zijn veel groter dan mijn winsten en ik heb me nooit verkeerd gedragen. Ik voel me zo gefrustreerd en oneerlijk behandeld.

  Dank je voor je hulp.

  Hi everyone.

  I have played at the casino in question several times, having little luck.

  Given my gaming activity, the VIP Manager (Bella) appears via email offering me a 120% deposit bonus, with no withdrawal limits and with a maximum bet of €5. I accept this bonus and then proceed to complete the wagering. I ended up winning a sum of around €2000, which I increased with bets exceeding €5 (the wager had now ended) and reaching an amount of €3400. When I finally make the withdrawal, the winnings are confiscated and I am only refunded the initial deposit. According to them, I had broken the maximum bet rule, but this was only done after completing the rollover.

  I'll explain the situation step by step.

  1) I contact the VIP Manager to understand the reason for the confiscation, and he explains to me that I violated the rules on the maximum bet. However, it refers not to the bonus he offered me, but to an alleged LV 3 cashback bonus. I thought he was referring to an old cashback bonus where actually, thinking about it, I could have violated the maximum bet, but I didn't understand how it could be linked to the bonus offered to me by the VIP manager and which originated the winnings.

  I then ask for explanations in chat, from a very kind agent, who explains the matter to me.

  2) The chat agent explains to me that, while I was playing with my winnings (by now the wager was completed, so I was able to raise the bet), I received a cashback bonus (which I didn't notice!) credited automatically, and for this specific bonus I violated the max bet rule. I explain to him that I didn't really notice this bonus, and that it wasn't right that I was punished for a violation that wasn't done voluntarily.

  The agent appears to be cooperative and invites me to send a transcript of the chat with him to my VIP manager, which he would also do with the department that deals with payment.

  3) I then write to the VIP manager, who however continues to deny me the winnings, referring to the violation of the terms on the maximum bet. I explain to him that I didn't notice this automatically credited bonus, and that it's not right to confiscate all my winnings for an alleged violation made on a bonus that I didn't request (Could I ever risk €3000 in winnings for a €50 bonus? Impossible!). At this point the VIP manager claims that I would have also violated the 120% credited bonus, but I think it is an excuse invented to deny me the winnings at all costs (He had not previously mentioned this alleged violation). Too bad I can only see the last 50 transactions and can't prove it.

  4) Next, I receive the same email in three different languages saying that I would receive my winnings but to pay attention to the terms of the bonus next time. So I rejoice and think it's all over. I ask the VIP manager for confirmation, who tells me that the email was sent by mistake.

  Even an email in 3 different languages? I feel really cheated!

  The email specifically says that it is possible to receive winnings even if you violate the rules. So why isn't I allowed this opportunity? I have made many deposits on their site, my losses far exceed my wins and I have never misbehaved. I feel so frustrated and treated unfairly.

  Thank you for your help.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hello Renegade99,

  First of all, welcome to LCB! Glad to have you here. smiley

  Sorry to hear about your experience at the casino. Please note that we haven't listed this casino on our website, but we will try to find their contact information and help you further.

  Can you please send us your casino username/id via private message so we can reach out to the casino representative and inquire about your case?

  Thanks.

  Hallo Renegade99 ,

  Allereerst welkom bij LCB! Ik ben blij dat je hier bent. smiley

  Sorry om te horen over uw ervaring in het casino. Houd er rekening mee dat we dit casino niet op onze website hebben vermeld, maar we zullen proberen hun contactgegevens te vinden en u verder te helpen.

  Kunt u ons uw gebruikersnaam/ID van het casino via een privébericht sturen, zodat we contact kunnen opnemen met de casinovertegenwoordiger en kunnen informeren naar uw zaak?

  Bedankt.

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Grazie davvero per l'aiuto che hai deciso di fornirmi. Ti ho scritto il nick in privato. Vorrei mandarti altro materiale via mail per aiutarti a valutare meglio il caso (Qui preferisco di no perché ci sono informazioni private). È possibile avere un tuo indirizzo mail?

  Hartelijk dank voor de hulp die u mij wilde bieden. Ik heb je bijnaam privé geschreven. Ik wil u graag ander materiaal per e-mail sturen om u te helpen de zaak beter te beoordelen (dit doe ik liever niet omdat er privé-informatie is). Is het mogelijk om uw e-mailadres te krijgen?

  Thank you very much for the help you decided to provide me. I wrote your nickname privately. I would like to send you other material via email to help you better evaluate the case (Here I prefer not to because there is private information). Is it possible to have your email address?

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hello Renegade99,

  Thanks for sharing your casino credentials with us!

  We will reach out to a casino representative to inquire about your case. We will ask for further information if needed; don't worry.

  Keep you posted.
   

  Hallo Renegade99 ,

  Bedankt dat u uw casinogegevens met ons deelt!

  We zullen contact opnemen met een casinovertegenwoordiger om naar uw zaak te informeren. Indien nodig zullen wij om verdere informatie vragen; maak je geen zorgen.

  Houden u op de hoogte.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hello Renegade99,

  We have reached out to the casino again.

  Keep you posted.

  Hallo Renegade99 ,

  We hebben opnieuw contact opgenomen met het casino.

  Houden u op de hoogte.

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Grazie mille per il vostro lavoro! :)

  Heel erg bedankt voor je werk! :)

  Thank you so much for your work! :)

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hello Renegade99,

  We contacted the casino again, but it continues to send us automatic ticket messages.

  We must mark this complaint as Unresolved, and if get a genuine reply we will reopen it.

  Thanks for your understanding.

  Hallo Renegade99 ,

  We hebben opnieuw contact opgenomen met het casino, maar het blijft ons automatische ticketberichten sturen.

  We moeten deze klacht als onopgelost markeren en als we een oprecht antwoord krijgen, zullen we deze heropenen.

  Bedankt voor uw begrip.

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Questa non è per niente una bella notizia :(

  Vi ringrazio comunque per il lavoro che svolgete. Spero ci saranno aggiornamenti positivi. 

  Dit is helemaal geen goed nieuws :(

  Hoe dan ook, bedankt voor het werk dat je doet. Ik hoop dat er positieve updates komen.

  This is not good news at all :(

  Anyway, thank you for the work you do. I hope there will be positive updates.

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  C'è per caso qualche aggiornamento?

  Is er toevallig een update?

  Is there any update by any chance?

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hello Renegade99,

  Unfortunately, there have been no updates.

  We have been unable to get in touch with any casino representative, so we cannot offer further assistance.

  We will mark this complaint Unresolved.

  Hallo Renegade99 ,

  Helaas zijn er geen updates geweest.

  We hebben geen contact kunnen opnemen met een vertegenwoordiger van het casino, dus we kunnen geen verdere hulp bieden.

  Wij zullen deze klacht als Onopgelost markeren.

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Oggi ho ricevuto questa mail:

   
  "Please, note that bonuses are not available for you anymore. From now you can play only for your real money.
  You can still make deposits, play and withdraw the funds.
  As soon as we see your bonus ratio lowers you’ll be able to get our bonuses, open level rewards and also participate in tournaments.
  Thank you for understanding!"
   
  È ormai da quando mi hanno confiscato le vincite che non gioco più su questo sito e, in generale, la maggior parte dei miei depositi è sempre stata senza bonus.
   
  "Casualmente", dopo aver scritto il reclamo, mi hanno precluso dal loro programma bonus. Si stanno comportando in maniera sempre più meschina.

  Vandaag ontving ik deze e-mail:

  "Houd er rekening mee dat er geen bonussen meer voor u beschikbaar zijn. Vanaf nu kunt u alleen voor echt geld spelen.
  U kunt nog steeds stortingen doen, spelen en het geld opnemen.
  Zodra we zien dat uw bonusratio daalt, kunt u onze bonussen en open level-beloningen ontvangen en ook deelnemen aan toernooien.
  Dank u voor uw begrip!"
  Ik heb niet meer op deze site gespeeld sinds ze mijn winst in beslag hebben genomen en over het algemeen is het merendeel van mijn stortingen altijd zonder bonussen geweest.
  "Toevallig" hebben ze mij, nadat ik de klacht had geschreven, uitgesloten van hun bonusprogramma. Ze gedragen zich steeds gemener.

  Today I received this email:

  "Please, note that bonuses are not available for you anymore. From now you can play only for your real money.
  You can still make deposits, play and withdraw the funds.
  As soon as we see your bonus ratio lowers you'll be able to get our bonuses, open level rewards and also participate in tournaments.
  Thank you for understanding!"
  I haven't played on this site since they confiscated my winnings and, in general, the majority of my deposits have always been without bonuses.
  "Coincidentally", after I wrote the complaint, they barred me from their bonus program. They are behaving more and more meanly.
 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hello Renegade99,

   We would like to assist you, but unfortunately, they are not responding to our emails and are unwilling to cooperate in resolving complaints.

  Hallo Renegade99 ,

  Wij willen u graag helpen, maar helaas reageren zij niet op onze e-mails en willen zij niet meewerken aan het oplossen van klachten.

Feedback van Leden

Plaats jouw reactie.

lcb activiteiten in de afgelopen 24 uur

Meest bekeken forum posts

Dzile
Dzile Serbia 23 dagen geleden
155

Welkom bij weer een echte maandelijkse geldwedstrijd! Het is heet in juli en het zal nog heter worden zodra we deze populaire weggeefactie starten, dus maak je klaar om een deel van de prijzenpot van...
LCB $500 juli Real Cash-wedstrijd: laten we casino's testen!

František Kázmér
František Kázmér Slovakia 2 maanden geleden
19

25$ freebet-code - BIGLEAGUE gewaardeerd op 14.5.2024
Betwhale.ag Casino Geen aanbetaling

Crazyej
Crazyej United States 2 maanden geleden
68

KatsCasino heeft me opgelicht. Ik heb me aangemeld voor de ndb-bonus en heb de play-through gewonnen. Ze vroegen om mijn KYC-documenten. mijn identiteitsbewijs komt uit Las Vegas en ik woon ook in...
Kats Casino-klacht