Hoe zit het met die toevalligheden..

3,955
bekeken
12
antwoorden
Laatste post geleden 14 jaar geleden door BIGLEAN
Imagin.ation
 • Gestart door
 • Imagin.ation
 • United States Superstar Member 5026
 • laatste activiteit 5 jaar geleden

Lezers van dit topic lazen ook:

 • Vijf maanden lang heb ik bijna $1000 achtervolgd die ze mij schuldig zijn, maar ik werd geconfronteerd met een spervuur van leugens en excuses. Het is nu duidelijk dat hun bedrijfsmodel gebaseerd is...

  Lees
 • Onopgelost: Sunrise-slots betalen niet uit nadat ik had bevestigd dat ik aan de algemene voorwaarden voldeed, na verificatie van mijn identiteit, om vervolgens mijn winst op te vragen. Bekijk...

  Lees
 • Dit is het account van mijn man, maar ik ben zijn vrouw en vraag om hulp. Ik ben dol op de harde manier waarop Grand Rush casino niet anders is dan alle andere oplichtingscasino's. Het verbaast me...

  Lees

  ONOPGELOST: Grand Rush Casino is een opl...

  15 1.06 K
  2 maanden geleden

Participeren in het forum is alleen toegestaan voor actieve leden. Alstublieft of registreren om te posten.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I moved from Vegas to Minnesota years ago, now i'm moved back..
  While i lived in Vegas i met a friend that i stayed aquinted with for many years, met her as a neighbor, and we got to be very close, she moved around alot, but we always stayed contacted, suddenly she just disappeared i hadn't heard from her for 2 years.. Well back to me in Minnesota...

  I was registering my daughter for school and was sitting on a side bench waiting for them to do her paper work, looking downward, i was reading a pamplet, when from the corner of my eye i notice someone standing there in pajama pants, i didn't look up, and to myself i said, those pajama pants and being in public remind me of my friend from Vegas, and also said who's going to come here in pajamas... I looked up and at that person and it was HER, my friend from Vegas.. 2000 miles and 2 years later.. we meet again.. her in her PJ's and me with my words, Get dressed WOMAN!!! which i always said to her...

  Any coincidences or one in a millions happen to any of you?

  Ik ben jaren geleden van Vegas naar Minnesota verhuisd, nu ben ik terug verhuisd.
  Toen ik in Vegas woonde, ontmoette ik een vriendin met wie ik jarenlang heb leren kennen, ontmoette haar als buurvrouw, en we moesten heel dichtbij zijn, ze verhuisde veel, maar we bleven altijd contact houden, plotseling verdween ze gewoon. Ik heb al twee jaar niets van haar gehoord. Nou terug naar mij in Minnesota...

  Ik was mijn dochter aan het inschrijven voor school en zat op een zijbank te wachten tot ze haar papierwerk had gedaan. Ik keek naar beneden, ik was een pammetje aan het lezen, toen ik vanuit mijn ooghoek iemand zag staan in een pyjamabroek. Ik keek niet op, en tegen mezelf zei ik: die pyjamabroek en het feit dat ik in het openbaar ben, doen me denken aan mijn vriend uit Vegas, en zei ook wie hier in pyjama komt... Ik keek op en naar die persoon en het was HAAR , mijn vriendin uit Vegas.. 2000 mijl en 2 jaar later.. we ontmoeten elkaar weer.. haar in haar PJ's en ik met mijn woorden: Kleed je aan VROUW!!! wat ik altijd tegen haar zei...

  Zijn er toevalligheden of één op de miljoenen die iemand van jullie overkomt?

 • Origineel English Vertaling Dutch
  Sometimes i don't think they are coincidences at all. I think there is a reason much bigger than you or i. What that reason is......maybe one day we will know.......

  Lips
  Soms denk ik dat het helemaal geen toeval is. Ik denk dat er een reden is die veel groter is dan jij of ik. Wat die reden is......misschien zullen we het ooit weten......

  Lippen
 • Origineel English Vertaling Dutch

  Lips, I hear ya...I have faith that there are other things working at play.

  This is a rather gruesome coincidence. Friends and family were bugging me (while I was still pregnant) about protecting my then soon to be born son from my cat Leo. I continuosly got bombarded with stories about how infants and cats dont mix, they can eat the babies lips off from the smell of milk, suffocate them accidentily, scratch their eyes etc. Some even strongly suggested I give him away. Well, the very same night I came home from the hospital with my newborn, just an hour later Leo got hit by a car and died instantly. It was horrific, sad, and traumatic. He never ran into the street, he was smart as a whip, how could this happen? BUT I now can't help but think that maybe someone or something was protecting my son from Leo accidently harming him..who knows?
  Maybe I just convinced myself of that to help me get past my grief. Dang, I miss that cat.

  Lippen, ik hoor je... ik heb er vertrouwen in dat er andere dingen een rol spelen.

  Dit is een nogal gruwelijk toeval. Vrienden en familie vielen me lastig (terwijl ik nog zwanger was) over het beschermen van mijn toen binnenkort geboren zoon tegen mijn kat Leo. Ik werd voortdurend gebombardeerd met verhalen over hoe baby's en katten niet met elkaar omgaan, ze kunnen de lippen van de baby's opeten door de geur van melk, ze per ongeluk laten stikken, hun ogen krabben enz. Sommigen stelden zelfs sterk voor om hem weg te geven. Nou, diezelfde avond kwam ik met mijn pasgeboren baby thuis uit het ziekenhuis, slechts een uur later werd Leo aangereden door een auto en was op slag dood. Het was verschrikkelijk, verdrietig en traumatisch. Hij rende nooit de straat op, hij was zo slim als een zweep, hoe kon dit gebeuren? MAAR ik kan nu niet anders dan denken dat misschien iemand of iets mijn zoon beschermde tegen Leo die hem per ongeluk kwaad deed... wie weet?
  Misschien heb ik mezelf daar gewoon van overtuigd om over mijn verdriet heen te komen. Dang, ik mis die kat.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I was walking in downtown Seattle to catch my bus home from school, but had a limp because I had gotten a nail stuck in my foot and I was in pain.
  Anyway a handsome man pulls up driving kind of slow, rolls down his window and asked if I was ok and if I needed a ride, ewww, creepy. I said no I am fine, I don't know you and I am not getting in your car. So he parked because he had business downtown and came over and we talked for a while(all while he is still trying to convince me he is not a killer and I would be safe taking a ride from him) and he gave me his business card and goes on about his business. I throw it in the garbage as soon as he left tongue

  So never saw him again for months, until one day I was walking from home(moms house) to go to the store and buy some snacks, candy... and this man is working in his yard and he immediately stops and gets closer to me and says "I think I know you, didn't I meet you downtown and you were hurt?" And sure enough it was him, again we chatted for a little while and he gave me his card again and asked if I would stop by for a visit on my way back from the store! I told him I would but had no intention on doing that, my mom taught me well! But I did however call him this time and we talked for a long time and I eventually visited him and that him is my husband to this day! That was in 1985, I was still in high school and he was divorced with two daughters ages 1 and 2(he is 10yrs my senior. Pervert, I know right wink). They are now 24 and 25(both have a child of their own, 4 & 1 and one more on the way) and we have a 22 y.o. son and have been so much in love(or either on drugs grin) that we started over again huh and have 10 and 8 y.o. sons! My little dangels (devil and angels). I am just joking around, they truly are good boys!

  What is the likely hood that he lived only a block away from my moms house on the same street and he just happen to be home and outside that very day and we had never seen each other before that day downtown! And even though he seemed kind hearted and was handsome and all, I had no intentions on talking to him again.

  Well I am glad God is always working, because he put in front of me one of the most beautiful(as a whole) human beings that I have ever encountered. He says I am the love of his life and I say he is the man of my dreams :'( kiss

  Ik liep door het centrum van Seattle om de bus van school naar huis te halen, maar liep mank omdat er een spijker in mijn voet zat en ik pijn had.
  Hoe dan ook, een knappe man komt langzaam aan rijden, draait zijn raampje naar beneden en vraagt of het goed met me gaat en of ik een ritje nodig heb, ewww, griezelig. Ik zei nee, het gaat goed, ik ken je niet en ik stap niet in je auto. Dus hij parkeerde omdat hij zaken had in de binnenstad en kwam langs en we praatten een tijdje (terwijl hij me nog steeds probeert te overtuigen dat hij geen moordenaar is en dat ik veilig een ritje met hem zou kunnen maken) en hij gaf me zijn visitekaartje en gaat verder met zijn zaken. Ik gooi het in de vuilnis zodra hij wegging tongue

  Dus heb hem maandenlang nooit meer gezien, totdat ik op een dag van huis (moeders huis) liep om naar de winkel te gaan en wat snacks en snoep te kopen... en deze man werkt in zijn tuin en hij stopt onmiddellijk en komt dichter bij mij en zegt: "Ik denk dat ik je ken, heb ik je niet in de stad ontmoet en raakte je gewond?" En inderdaad, hij was het, we hebben weer een tijdje zitten kletsen en hij gaf me weer zijn kaartje en vroeg of ik even langs wilde komen op de terugweg van de winkel! Ik vertelde hem dat ik dat zou doen, maar dat was ik niet van plan, mijn moeder heeft het mij goed geleerd! Maar ik heb hem deze keer wel gebeld en we hebben lang gepraat en uiteindelijk heb ik hem bezocht en dat hij tot op de dag van vandaag mijn man is! Dat was in 1985, ik zat nog op de middelbare school en hij was gescheiden en had twee dochters van 1 en 2 jaar oud (hij is 10 jaar ouder dan ik. Pervert, ik weet het goed wink ). Ze zijn nu 24 en 25 (beide hebben zelf een kind, 4 en 1 en nog een onderweg) en we hebben een zoon van 22 en zijn zo verliefd geweest (of aan de drugs grin ) dat we opnieuw begonnenhuh en heb zonen van 10 en 8 jaar! Mijn kleine engeltjes (duivel en engelen). Ik maak maar een grapje, het zijn echt brave jongens!

  Wat is de waarschijnlijke oorzaak dat hij slechts een blok verwijderd was van het huis van mijn moeder in dezelfde straat en dat hij diezelfde dag toevallig thuis en buiten was en dat we elkaar vóór die dag in de stad nog nooit hadden gezien! En ook al leek hij goedhartig en knap en zo, ik was niet van plan nog een keer met hem te praten.

  Welnu, ik ben blij dat God altijd aan het werk is, omdat hij mij een van de mooiste (als geheel) menselijke wezens heeft voorgesteld die ik ooit ben tegengekomen. Hij zegt dat ik de liefde van zijn leven ben en ik zeg dat hij de man van mijn dromen is :'( kiss

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Lips, I hear ya...I have faith that there are other things working at play.

  This is a rather gruesome coincidence. Friends and family were bugging me (while I was still pregnant) about protecting my then soon to be born son from my cat Leo. I continuosly got bombarded with stories about how infants and cats dont mix, they can eat the babies lips off from the smell of milk, suffocate them accidentily, scratch their eyes etc. Some even strongly suggested I give him away. Well, the very same night I came home from the hospital with my newborn, just an hour later Leo got hit by a car and died instantly. It was horrific, sad, and traumatic. He never ran into the street, he was smart as a whip, how could this happen? BUT I now can't help but think that maybe someone or something was protecting my son from Leo accidently harming him..who knows?
  Maybe I just convinced myself of that to help me get past my grief. Dang, I miss that cat.

  OMG! That is an amazing story!

  Lippen, ik hoor je... ik heb er vertrouwen in dat er andere dingen een rol spelen.

  Dit is een nogal gruwelijk toeval. Vrienden en familie vielen me lastig (terwijl ik nog zwanger was) over het beschermen van mijn toen geboren zoon tegen mijn kat Leo. Ik werd voortdurend gebombardeerd met verhalen over hoe baby's en katten niet met elkaar omgaan, ze kunnen de lippen van de baby's opeten door de geur van melk, ze per ongeluk laten stikken, hun ogen krabben enz. Sommigen stelden zelfs sterk voor om hem weg te geven. Nou, diezelfde avond kwam ik met mijn pasgeboren baby thuis uit het ziekenhuis, slechts een uur later werd Leo aangereden door een auto en was op slag dood. Het was verschrikkelijk, verdrietig en traumatisch. Hij rende nooit de straat op, hij was zo slim als een zweep, hoe kon dit gebeuren? MAAR ik kan nu niet anders dan denken dat misschien iemand of iets mijn zoon beschermde tegen Leo die hem per ongeluk kwaad deed... wie weet?
  Misschien heb ik mezelf daar gewoon van overtuigd om over mijn verdriet heen te komen. Dang, ik mis die kat.

  OMG! Dat is een geweldig verhaal!
 • Origineel English Vertaling Dutch

  OMG, right back at you!
  You always hear about soul companions and how certain people are ment for one another, you and your hub are a perfect example of that.
  Awww, Im a sucker for romance.

  OMG, meteen terug naar jou!
  Je hoort altijd over zielsverwanten en hoe bepaalde mensen voor elkaar bedoeld zijn, jij en je hub zijn daar een perfect voorbeeld van.
  Awww, ik ben een sucker voor romantiek.

 • Origineel English Vertaling Dutch
  Ya both had great stories!! Tye yours what tragic, but as you said maybe there was good reason for it. Perfect example of how we tend to shake our fist and look up at the sky and say "why why why"!

  We may not know why but i have faith that there has to be some good reason for it.

  Slot i read yours and i feel like i was right there with you. I walked down memory lane holding all the visuals along the way. Straight out of the ghost of Christmas past! I got goose bumps just reading it. A classic love story of Serendipity at it's best!

  Lips
  Jullie hadden allebei geweldige verhalen!! De jouwe is wat tragisch, maar zoals je zei, misschien was er een goede reden voor. Perfect voorbeeld van hoe we de neiging hebben onze vuist te schudden, naar de lucht te kijken en te zeggen "waarom waarom waarom"!

  We weten misschien niet waarom, maar ik heb er vertrouwen in dat er een goede reden voor moet zijn.

  Slot, ik heb de jouwe gelezen en het voelt alsof ik bij je was. Ik liep door mijn geheugen en hield onderweg alle beelden vast. Rechtstreeks uit de geest van het kerstverleden! Ik kreeg kippenvel als ik het las. Een klassiek liefdesverhaal van Serendipity op zijn best!

  Lippen
 • Origineel English Vertaling Dutch

  Ya both had great stories!! Tye yours what tragic, but as you said maybe there was good reason for it. Perfect example of how we tend to shake our fist and look up at the sky and say "why why why"!

  We may not know why but i have faith that there has to be some good reason for it.

  Slot i read yours and i feel like i was right there with you. I walked down memory lane holding all the visuals along the way. Straight out of the ghost of Christmas past! I got goose bumps just reading it. A classic love story of Serendipity at it's best!

  Lips


  Aww thanks Lips! It truly is a love story and I am glad that I am one of the main characters :-)

  Jullie hadden allebei geweldige verhalen!! De jouwe is wat tragisch, maar zoals je zei, misschien was er een goede reden voor. Perfect voorbeeld van hoe we de neiging hebben onze vuist te schudden, naar de lucht te kijken en te zeggen "waarom waarom waarom"!

  We weten misschien niet waarom, maar ik heb er vertrouwen in dat er een goede reden voor moet zijn.

  Slot, ik heb de jouwe gelezen en het voelt alsof ik bij je was. Ik liep door mijn geheugen en hield onderweg alle beelden vast. Rechtstreeks uit de geest van het kerstverleden! Ik kreeg kippenvel als ik het las. Een klassiek liefdesverhaal van Serendipity op zijn best!

  Lippen


  Aww bedankt Lips! Het is echt een liefdesverhaal en ik ben blij dat ik een van de hoofdpersonen ben :-)
 • Origineel English Vertaling Dutch

  OKAY....here's another....lol
  Another LCB co-wink-a-dink!
  So, come to find out a certain LCB member lives real close to me. Andddddd she just so happens to have to be 5 mins from my house every other Friday nite, due to a bad situation. But now, her bad situation could turn out to be an opportunity to meet up and hang w/the 1 and only....ME!!  cheesy
  How cool is THAT? We could LCB it together, as well as play the casinos heehee.  tongue Then, we find out we used to live an hr or so away from each other in a different part of the state.
  Funny how things happen.

  Oké...hier is er nog een...lol
  Nog een LCB-co-wink-a-dink!
  Kom er dus achter dat een bepaald LCB-lid heel dicht bij mij woont. Endddddd, ze moet toevallig elke vrijdagavond 5 minuten van mijn huis verwijderd zijn vanwege een slechte situatie. Maar nu zou haar slechte situatie een gelegenheid kunnen zijn om elkaar te ontmoeten en rond te hangen met de enige echte... IK!! cheesy
  Hoe cool is dat? We zouden het samen kunnen LCBen, en ook in de casino's kunnen spelen, heehee. tongue Dan komen we erachter dat we vroeger ongeveer een uur van elkaar verwijderd woonden, in een ander deel van de staat.
  Grappig hoe dingen gebeuren.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I was walking in downtown Seattle to catch my bus home from school, but had a limp because I had gotten a nail stuck in my foot and I was in pain.
  Anyway a handsome man pulls up driving kind of slow, rolls down his window and asked if I was ok and if I needed a ride, ewww, creepy. I said no I am fine, I don't know you and I am not getting in your car. So he parked because he had business downtown and came over and we talked for a while(all while he is still trying to convince me he is not a killer and I would be safe taking a ride from him) and he gave me his business card and goes on about his business. I throw it in the garbage as soon as he left tongue

  So never saw him again for months, until one day I was walking from home(moms house) to go to the store and buy some snacks, candy... and this man is working in his yard and he immediately stops and gets closer to me and says "I think I know you, didn't I meet you downtown and you were hurt?" And sure enough it was him, again we chatted for a little while and he gave me his card again and asked if I would stop by for a visit on my way back from the store! I told him I would but had no intention on doing that, my mom taught me well! But I did however call him this time and we talked for a long time and I eventually visited him and that him is my husband to this day! That was in 1985, I was still in high school and he was divorced with two daughters ages 1 and 2(he is 10yrs my senior. Pervert, I know right wink). They are now 24 and 25(both have a child of their own, 4 & 1 and one more on the way) and we have a 22 y.o. son and have been so much in love(or either on drugs grin) that we started over again huh and have 10 and 8 y.o. sons! My little dangels (devil and angels). I am just joking around, they truly are good boys!

  What is the likely hood that he lived only a block away from my moms house on the same street and he just happen to be home and outside that very day and we had never seen each other before that day downtown! And even though he seemed kind hearted and was handsome and all, I had no intentions on talking to him again.

  Well I am glad God is always working, because he put in front of me one of the most beautiful(as a whole) human beings that I have ever encountered. He says I am the love of his life and I say he is the man of my dreams :'( kiss
  Awww,SLOT!!! That was a really cute, sweet story. In your case, I think it was more than just a coincidence but a fate, true fate brought the two of you. So romantic.

  Ik liep door het centrum van Seattle om de bus van school naar huis te halen, maar liep mank omdat er een spijker in mijn voet zat en ik pijn had.
  Hoe dan ook, een knappe man komt langzaam aan rijden, draait zijn raampje naar beneden en vraagt of het goed met me gaat en of ik een ritje nodig heb, ewww, griezelig. Ik zei nee, het gaat goed, ik ken je niet en ik stap niet in je auto. Dus hij parkeerde omdat hij zaken had in de binnenstad en kwam langs en we praatten een tijdje (terwijl hij me nog steeds probeert te overtuigen dat hij geen moordenaar is en dat ik veilig een ritje met hem zou kunnen maken) en hij gaf me zijn visitekaartje en gaat verder met zijn zaken. Ik gooi het in de vuilnis zodra hij wegging tongue

  Dus heb hem maandenlang nooit meer gezien, totdat ik op een dag van huis (moeders huis) liep om naar de winkel te gaan en wat snacks en snoep te kopen... en deze man werkt in zijn tuin en hij stopt onmiddellijk en komt dichter bij mij en zegt: "Ik denk dat ik je ken, heb ik je niet in de stad ontmoet en raakte je gewond?" En inderdaad, hij was het, we hebben weer een tijdje zitten kletsen en hij gaf me weer zijn kaartje en vroeg of ik even langs wilde komen op de terugweg van de winkel! Ik vertelde hem dat ik dat zou doen, maar dat was ik niet van plan, mijn moeder heeft het mij goed geleerd! Maar ik heb hem deze keer wel gebeld en we hebben lang gepraat en uiteindelijk heb ik hem bezocht en dat hij tot op de dag van vandaag mijn man is! Dat was in 1985, ik zat nog op de middelbare school en hij was gescheiden en had twee dochters van 1 en 2 jaar oud (hij is 10 jaar ouder dan ik. Pervert, ik weet het goed wink ). Ze zijn nu 24 en 25 (beide hebben zelf een kind, 4 en 1 en nog een onderweg) en we hebben een zoon van 22 en zijn zo verliefd geweest (of aan de drugs grin ) dat we opnieuw begonnenhuh en heb zonen van 10 en 8 jaar! Mijn kleine engeltjes (duivel en engelen). Ik maak maar een grapje, het zijn echt brave jongens!

  Wat is de waarschijnlijke oorzaak dat hij slechts een blok verwijderd was van het huis van mijn moeder in dezelfde straat en dat hij diezelfde dag toevallig thuis en buiten was en dat we elkaar vóór die dag in de stad nog nooit hadden gezien! En ook al leek hij goedhartig en knap en zo, ik was niet van plan nog een keer met hem te praten.

  Welnu, ik ben blij dat God altijd aan het werk is, omdat hij mij een van de mooiste (als geheel) menselijke wezens heeft voorgesteld die ik ooit ben tegengekomen. Hij zegt dat ik de liefde van zijn leven ben en ik zeg dat hij de man van mijn dromen is :'( kiss
  Owww, SLOT!!! Dat was een heel leuk, lief verhaal. In jouw geval denk ik dat het meer was dan alleen toeval, maar een lot, het ware lot dat jullie twee bracht. Zo romantisch.
 • Origineel English Vertaling Dutch

  Slots.. i love your story.. that leaves me wordless.. it is fairytale come true.
  Thats why i love making these threads, look at all the WONDERFUL things we members have to say
  These stories in our lives tells us how many good things there are, and more and more everyday.
  Every story here brightens the days... theres just so much out there..

  Slots.. ik hou van je verhaal.. dat laat me woordeloos.. het is een sprookje dat uitkomt.
  Dat is waarom ik deze onderwerpen zo graag maak. Kijk eens naar alle PRACHTIGE dingen die onze leden te zeggen hebben
  Deze verhalen in ons leven vertellen ons hoeveel goede dingen er zijn, en elke dag meer en meer.
  Elk verhaal hier fleurt de dagen op... er is zoveel..

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Slots.. i love your story.. that leaves me wordless.. it is fairytale come true.
  Thats why i love making these threads, look at all the WONDERFUL things we members have to say
  These stories in our lives tells us how many good things there are, and more and more everyday.
  Every story here brightens the days... theres just so much out there..


  Thanks Imagin, and thanks for coming up with all these interesting topics that keep us interacting with each other! Love it!

  Slots.. ik hou van je verhaal.. dat laat me woordeloos.. het is een sprookje dat uitkomt.
  Dat is waarom ik deze onderwerpen zo graag maak. Kijk eens naar alle PRACHTIGE dingen die onze leden te zeggen hebben
  Deze verhalen in ons leven vertellen ons hoeveel goede dingen er zijn, en elke dag meer en meer.
  Elk verhaal hier fleurt de dagen op... er is zoveel..


  Bedankt, Imagin, en bedankt voor het bedenken van al deze interessante onderwerpen die ervoor zorgen dat we met elkaar blijven communiceren! Hou ervan!

Feedback van Leden

Plaats jouw reactie.

lcb activiteiten in de afgelopen 24 uur

Meest bekeken forum posts

MelissaN
MelissaN Serbia 2 maanden geleden
60

Eternal Slots Casino - Exclusieve bonus zonder storting Alleen nieuwe spelers - VS OK! Bedrag: $ 77 Hoe de bonus te claimen: Spelers moeten zich aanmelden via onze LINK en de bonuscode invoeren....
Eternal Slots Casino Exclusieve bonus zonder storting

Sylvanas
Sylvanas Serbia 13 dagen geleden
105

Ben je klaar voor meer geldprijzen en het testen van online casino's? In juni hebben we een aantal opwindende kandidaten, zoals het VS-vriendelijke Decode Casino - zustersite van het gevestigde...
$ 500 LCB juni 2024 Real Cash-wedstrijd: laten we casino's testen!

tough_nut
tough_nut 2 maanden geleden
3

Lion Slots Casino - Exclusieve bonus zonder storting Alleen nieuwe spelers - VS OK! Bedrag: $ 40 Hoe u de bonus kunt claimen: Nieuwe spelers moeten zich aanmelden via onze LINK en bij registratie de...
Lion Slots Exclusieve bonus zonder storting