Een medewerker roosteren...hoe ver moet je gaan?

7,219
bekeken
23
antwoorden
Laatste post geleden 14 jaar geleden door nalgenie
Lipstick
 • Gestart door
 • Lipstick
 • United States Admin 13900
 • laatste activiteit 1 maand geleden

Lezers van dit topic lazen ook:

 • HOI, Als we het in Italië over gokken hebben, is er de laatste tijd veel discussie over verslaving, de strijd tegen de illegaliteit, aanbestedingen rond concessies of de goede resultaten van de...

  Lees
 • HOI, Ik dacht na over enkele uitspraken van een manager van de Kindred-groep die klaagde over de beperkingen die het waardigheidsdecreet hier in Italië oplegde. In het bijzonder het onvermogen van...

  Lees
 • Vegas Casino Online - Exclusief $ 500 Nine Realms Freeroll-toernooi Voor nieuwe en bestaande spelers - US OK! Gegarandeerde prijzenpot: $ 500 Toernooinaam: Negen Rijken De beste 20 spelers winnen de...

  Lees

Participeren in het forum is alleen toegestaan voor actieve leden. Alstublieft of registreren om te posten.

 • Origineel English Vertaling Dutch
  Hiya LCB'ers

  I was playing catch up with some old friends when a discussion came up that made me think........

  At a friends work there was a retirement party for one of the employees. When someone retires coworkers and supervisors do a roast on the employee. This particular employee was known to douse himself in cologne. It was so strong that it would linger in the room long after he left.

  On the day of his retirement party, a supervisor cracked a joke about it. This is what she said......"thanks for saving the company fuel on our cars. We saved an astronomical amount of money fueling cars from the fumes of your cologne"

  Apparently the retired man was embarrassed by the comment and there was mixed opinions whether or not that was going too far. Some felt the roasting should be kept mainly about work and not personal. While others laughed in good fun.

  Lips

  Do you think this supervisor crossed the line with this comment?
  Hallo LCB'ers

  Ik was aan het bijkletsen met een paar oude vrienden toen er een discussie ontstond die me aan het denken zette...

  Op het werk van een vriend was er een pensioenfeest voor een van de medewerkers. Wanneer iemand met pensioen gaat, roosteren collega's en leidinggevenden de werknemer. Het was bekend dat deze specifieke werknemer zichzelf in eau de cologne overgoot. Het was zo sterk dat het nog lang na zijn vertrek in de kamer bleef hangen.

  Op de dag van zijn pensioenfeestje maakte een leidinggevende er een grapje over. Dit is wat ze zei......"bedankt voor het besparen van bedrijfsbrandstof op onze auto's. We hebben een astronomisch bedrag aan geld bespaard door auto's te tanken uit de dampen van jouw parfum"

  Blijkbaar schaamde de gepensioneerde man zich voor de opmerking en waren de meningen verdeeld of dat wel of niet te ver ging. Sommigen vonden dat het roosteren vooral over werk moest gaan en niet over persoonlijk. Terwijl anderen er hartelijk om lachten.

  Lippen

  Denkt u dat deze toezichthouder met deze opmerking de grens heeft overschreden?
 • Origineel English Vertaling Dutch

  No....personally I think he was an idiot for not saying anything from the start and waiting for someone to retire before they opened their mouth! I know I woulda at least mentioned that is was a little strong, hell maybe I'd be saving the guy some money on cologne....lol

  Nee... persoonlijk denk ik dat hij een idioot was omdat hij vanaf het begin niets zei en wachtte tot iemand met pensioen ging voordat hij zijn mond open deed! Ik weet dat ik op zijn minst had gezegd dat het een beetje sterk was, misschien zou ik die man wat geld besparen op eau de cologne... lol

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Yes, very bad. If it's "Slightly" embaressing, that's different. But this amounted to shame and that's something that this person will remember for a very long time.

  Would have done alot better to approach it long ago. I view this as kind of "Gutless" knowing this person probably won't retailiate as they're leaving and so, get in your last "Cheap Shot" as you can.

  Ja, heel erg. Als het 'enigszins' gênant is, is dat anders. Maar dit kwam neer op schaamte en dat is iets dat deze persoon zich nog heel lang zal herinneren.

  Het zou veel beter zijn geweest om het al lang geleden te benaderen. Ik beschouw dit als een beetje 'laf', wetende dat deze persoon waarschijnlijk niet zal verkopen als hij weggaat, en dus doe je laatste 'goedkope foto' als je kunt.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Not over the line.  We as a society have gotten HYPER sensitive to things.....we really need to lighten up as a culture.  We sure take things too seriously.

  Niet over de lijn. Wij als samenleving zijn HYPERgevoelig geworden voor dingen. We moeten als cultuur echt lichter worden. We nemen de zaken zeker te serieus.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Here Here to that!!  I think most good jokes made involving real people more likley than not are embarissing in some way.  Just think of the last time you or a friend said "don't make me bring that one thing up" when you made a joke about them.

  That said discretiion should be shown in the workplace,  maybe the cologne was to mask obnotious B.O. but if they were retiring I think they would rather hear about the cologne than a joke involving their work performance.  Rember personal jokes are only made by people that consider you a friend or complete asses...

  Hier, daarheen!! Ik denk dat de meeste goede grappen waarbij echte mensen betrokken zijn, op de een of andere manier beschamend zijn. Denk maar eens aan de laatste keer dat jij of een vriend zei: 'Laat me dat ene ding niet ter sprake brengen', toen je een grapje over hem of haar maakte.

  Dat gezegd zijnde zou op de werkplek discretie moeten worden getoond. Misschien was de geur bedoeld om de irritante BO te maskeren, maar als ze met pensioen zouden gaan, denk ik dat ze liever over de geur zouden horen dan een grap over hun werkprestaties. Onthoud dat persoonlijke grappen alleen worden gemaakt door mensen die je als een vriend of complete klootzak beschouwen...

 • Origineel English Vertaling Dutch
  I have never been one to intentionally say something to hurt someones feelings......but i do have a sense of humor. I don't really see any harm in what she said to him. I think it was all in good fun.

  The problem is we don't know the sensitive "triggers" to people. In situations like this i think the person has to realize that it was poking fun. It was not meant to insult him or laugh at him, rather to laugh with him.

  Lips
  Ik heb nooit iemand opzettelijk iets gezegd om iemands gevoelens te kwetsen......maar ik heb wel gevoel voor humor. Ik zie eigenlijk geen kwaad in wat ze tegen hem zei. Ik denk dat het allemaal erg leuk was.

  Het probleem is dat we de gevoelige ‘triggers’ voor mensen niet kennen. In situaties als deze denk ik dat de persoon moet beseffen dat het een grapje was. Het was niet de bedoeling om hem te beledigen of uit te lachen, maar om met hem mee te lachen.

  Lippen
 • Origineel English Vertaling Dutch

  I don't believe that comment was inappropriate at all. Sometimes hearing the truth hurts...& come on now...if he's that sensitive he needs 2 grow a pair & get over it. It was a Roast...& every1 knows that there aren't any rules of Roasting.

  Ik geloof helemaal niet dat die opmerking ongepast was. Soms doet het pijn om de waarheid te horen... en kom op... als hij zo gevoelig is, moet hij een paar laten groeien en er overheen komen. Het was een Roast... en iedereen weet dat er geen regels zijn voor het Roasten.

 • Origineel English Vertaling Dutch
  Ahhhhh kitty, now i remember why i loved you so much!!!! Love your way with words!

  Lips
  Ahhhhh Kitty, nu herinner ik me waarom ik zoveel van je hield!!!! Houd van jouw manier met woorden!

  Lippen
 • Origineel English Vertaling Dutch

  One rule. 

  if whatever your roasting does not change color than you need to turn up the heat and continue untill it does.

  Eén regel.

  Als uw braadproces niet van kleur verandert, moet u het vuur hoger zetten en doorgaan totdat dit wel het geval is.

 • Origineel English Vertaling Dutch
  Jako clever words to live by when roasting someone! We all need a sense of humor. Laughter is a wonderful cure all!!

  Lips
  Jako slimme woorden om naar te leven als je iemand roostert! We hebben allemaal gevoel voor humor nodig. Lachen is een wondermiddel allemaal!!

  Lippen
 • Origineel English Vertaling Dutch

  true this was totally called for imo:)

  i think its a very moderate roast in terms of humiliation:)
  if the roast reminded the fella of his hypothetical problem jakoman was thinking about..hmm still perfectly acceptable, he'll survive one moment of uncomfy-ness ^^

  waar, dit was absoluut nodig imo:)

  ik denk dat het een zeer gematigde braadstuk is in termen van vernedering :)
  als het gebraad de kerel herinnerde aan zijn hypothetische probleem waar Jakoman aan dacht... hmm nog steeds volkomen acceptabel, zal hij een moment van ongemakkelijkheid overleven ^^

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Sadly, we have taken being "offened" to an unhealthy level.  It has gotten to the point we are afraid to interact with people in a healthy, fun, and creative way for fear of being labeled a "hate monger" or something.

  Helaas hebben we het 'beledigd' zijn naar een ongezond niveau gebracht. Het is zover gekomen dat we bang zijn om op een gezonde, leuke en creatieve manier met mensen om te gaan, uit angst om als ‘haatzaaier’ of zoiets te worden bestempeld.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  That is why I take the stance that I hate everyone that is not me equally, I make fun of everyone.  If I didn't then there would be a problem.  People forgot that the people that are "hate mongers" historicaly have done it behind closed doors or while hiding behind something.  The real racists and other people with similar problems with stupidity don't usualy advertize it

  Daarom neem ik het standpunt in dat ik iedereen die niet ik ben, in gelijke mate haat, en dat ik iedereen belachelijk maak. Als ik dat niet deed, zou er een probleem zijn. Mensen vergaten dat de mensen die historisch gezien ‘haatzaaiers’ zijn, dit achter gesloten deuren hebben gedaan of terwijl ze zich ergens achter verstopten. De echte racisten en andere mensen met soortgelijke problemen met domheid maken er gewoonlijk geen reclame voor

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hey jako,

  I'm not sure how old you are, but I LOVED George Carlin!!!!!  He use to say.
  "I'm not prejudice I hate everyone equally!!!"

  Hey jako,

  Ik weet niet zeker hoe oud je bent, maar ik was dol op George Carlin!!!!! Hij zei altijd.
  "Ik heb geen vooroordelen, ik haat iedereen evenveel!!!"

 • Origineel English Vertaling Dutch

  lol, maybe that is where I got it from.  I have seen him on tv a long time age.  He had some really good bits.

  lol, misschien heb ik het daar vandaan. Ik heb hem al heel lang op tv gezien. Hij had een paar hele goede stukjes.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  He sure did!!  I am sure you know "Ralphie" his stuff reminds me a lot of George Carlin.  wink

  Dat heeft hij zeker gedaan!! Ik weet zeker dat je weet dat "Ralphie" zijn spullen me veel aan George Carlin doen denken. wink

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I think that people should tread lightly when roasting someone that you work with. I would not want to offend anyone- lips_sealed

  Ik denk dat mensen voorzichtig moeten zijn als ze iemand met wie je werkt, roosteren. Ik zou niemand willen beledigen- lips_sealed

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hiya LCB'ers

  I was playing catch up with some old friends when a discussion came up that made me think........

  At a friends work there was a retirement party for one of the employees. When someone retires coworkers and supervisors do a roast on the employee. This particular employee was known to douse himself in cologne. It was so strong that it would linger in the room long after he left.

  On the day of his retirement party, a supervisor cracked a joke about it. This is what she said......"thanks for saving the company fuel on our cars. We saved an astronomical amount of money fueling cars from the fumes of your cologne"

  Apparently the retired man was embarrassed by the comment and there was mixed opinions whether or not that was going too far. Some felt the roasting should be kept mainly about work and not personal. While others laughed in good fun.

  Lips

  Do you think this supervisor crossed the line with this comment?  omg...thats so funny...my eyes are watering.  hey, when a bunch of peeps get together, someone always gets it...and it is usually the party person.
  where i am from, anyway...all in fun.  i don't usually wait for a party to raz someone here or there.  lifes too short to take yourself too serious.  as long as you are not being nasty.

  Hallo LCB'ers

  Ik was aan het bijkletsen met een paar oude vrienden toen er een discussie ontstond die me aan het denken zette...

  Op het werk van een vriend was er een pensioenfeest voor een van de medewerkers. Wanneer iemand met pensioen gaat, roosteren collega's en leidinggevenden de werknemer. Het was bekend dat deze specifieke werknemer zichzelf in eau de cologne overgoot. Het was zo sterk dat het nog lang na zijn vertrek in de kamer bleef hangen.

  Op de dag van zijn pensioenfeestje maakte een leidinggevende er een grapje over. Dit is wat ze zei......"bedankt voor het besparen van bedrijfsbrandstof op onze auto's. We hebben een astronomisch bedrag aan geld bespaard door auto's te tanken uit de dampen van jouw parfum"

  Blijkbaar schaamde de gepensioneerde man zich voor de opmerking en waren de meningen verdeeld of dat wel of niet te ver ging. Sommigen vonden dat het roosteren vooral over werk moest gaan en niet over persoonlijk. Terwijl anderen er hartelijk om lachten.

  Lippen

  Denkt u dat deze toezichthouder met deze opmerking de grens heeft overschreden?  omg...dat is zo grappig...mijn ogen tranen. Hé, als een stel piepgeluiden bij elkaar komt, snapt iemand het altijd... en dat is meestal de feestganger.
  waar ik vandaan kom, hoe dan ook... allemaal leuk. Normaal gesproken wacht ik niet tot een feestje iemand hier of daar kapot maakt. Het leven is te kort om jezelf te serieus te nemen. zolang je maar niet vervelend doet.
 • Origineel English Vertaling Dutch

  I think that people should tread lightly when roasting someone that you work with. I would not want to offend anyone- lips_sealed


  I am sure the retiree knew what a "roast' is, he could have just said no!  If u guys are going to roast me, then no party! lol

  I don't think I would want to be roasted.  I enjoy a good laugh, but I don't think I could handle a bunch of people (family, friends, whoever)cracking "jokes" about me for any length of time.  I would start talkin s### back and then it wouldn't be fun anymore. lol

  Ik denk dat mensen voorzichtig moeten zijn als ze iemand met wie je werkt, roosteren. Ik zou niemand willen beledigen- lips_sealed


  Ik weet zeker dat de gepensioneerde wist wat een "geroosterd" is, hij had gewoon nee kunnen zeggen! Als jullie mij gaan roosteren, dan geen feest! lol

  Ik denk niet dat ik geroosterd zou willen worden. Ik lach graag, maar ik denk niet dat ik het aankan dat een groep mensen (familie, vrienden, wie dan ook) voor langere tijd 'grappen' over mij maken. Ik begon te praten ### terug en dan zou het niet meer leuk zijn. lol
 • Origineel English Vertaling Dutch

  Truthfuly, as long as it was not meant in a malitious way, he was probibly embarissed because he never knew that he was wearing that much cologne and no one ever said anything.  Just be happy the joke was made to your face instead of after you left.

  Eerlijk gezegd, zolang het niet kwaadaardig bedoeld was, schaamde hij zich waarschijnlijk omdat hij nooit wist dat hij zoveel parfum droeg en niemand ooit iets zei. Wees gewoon blij dat de grap in je gezicht werd gemaakt in plaats van nadat je wegging.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Truthfuly, as long as it was not meant in a malitious way, he was probibly embarissed because he never knew that he was wearing that much cologne and no one ever said anything.  Just be happy the joke was made to your face instead of after you left.

  Eerlijk gezegd, zolang het niet kwaadaardig bedoeld was, schaamde hij zich waarschijnlijk omdat hij nooit wist dat hij zoveel parfum droeg en niemand ooit iets zei. Wees gewoon blij dat de grap in je gezicht werd gemaakt in plaats van nadat je wegging.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I bet you're right.  He probably worked with the kind of people that let you walk around all day with a booger hanging out!  lol

  Ik wed dat je gelijk hebt. Hij werkte waarschijnlijk met het soort mensen dat je de hele dag laat rondlopen met een booger die rondhangt! lol

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Truthfuly, as long as it was not meant in a malitious way, he was probibly embarissed because he never knew that he was wearing that much cologne and no one ever said anything.  Just be happy the joke was made to your face instead of after you left.


  ya jako...i think that's just what it was.  if he doesnt have thick skin by his age...gotta admit that was pretty funny  grin

  Eerlijk gezegd, zolang het niet kwaadaardig bedoeld was, schaamde hij zich waarschijnlijk omdat hij nooit wist dat hij zoveel parfum droeg en niemand ooit iets zei. Wees gewoon blij dat de grap in je gezicht werd gemaakt in plaats van nadat je wegging.


  ja jako... ik denk dat dat precies was wat het was. als hij op zijn leeftijd geen dikke huid heeft... moet ik toegeven dat dat behoorlijk grappig was grin

Feedback van Leden

Plaats jouw reactie.

lcb activiteiten in de afgelopen 24 uur

Meest bekeken forum posts

MelissaN
MelissaN Serbia 2 maanden geleden
63

Eternal Slots Casino - Exclusieve bonus zonder storting Alleen nieuwe spelers - VS OK! Bedrag: $ 77 Hoe de bonus te claimen: Spelers moeten zich aanmelden via onze LINK en de bonuscode invoeren....
Eternal Slots Casino Exclusieve bonus zonder storting

Sylvanas
Sylvanas Serbia 18 dagen geleden
132

Ben je klaar voor meer geldprijzen en het testen van online casino's? In juni hebben we een aantal opwindende kandidaten, zoals het VS-vriendelijke Decode Casino - zustersite van het gevestigde...
$ 500 LCB juni 2024 Real Cash-wedstrijd: laten we casino's testen!

tough_nut
tough_nut 2 maanden geleden
4

Lion Slots Casino - Exclusieve bonus zonder storting Alleen nieuwe spelers - VS OK! Bedrag: $ 40 Hoe u de bonus kunt claimen: Nieuwe spelers moeten zich aanmelden via onze LINK en bij registratie de...
Lion Slots Exclusieve bonus zonder storting