Het grote wekelijkse nieuwe debat

27,085
bekeken
136
antwoorden
Laatste post geleden 2 jaar geleden door Tony Wells
Lipstick
 • Gestart door
 • Lipstick
 • United States Admin 13900
 • laatste activiteit 1 maand geleden

Lezers van dit topic lazen ook:

 • Everygame Casino - Exclusief $ 400 freeroll-toernooi in april Voor nieuwe en bestaande spelers - VS OK Houd er rekening mee dat het toernooiplatform alleen voor desktop en download beschikbaar is....

  Lees
 • Spinrollz Casino recensie Inschrijfbonus: 100% tot €/$500 + 200 gratis spins Inschrijfbonus - Noorwegen: 100% tot 5000 NOK + 200 gratis spins Inschrijfbonus - Nieuw-Zeeland: 100% tot € 1000 + 200...

  Lees

  Spinrollz Casinobonussen en promoties

  1 444
  2 maanden geleden
 • Voor wie het aangaat: Ik heb meer dan 10 keer gestort en opgenomen op mijn Betus-account. Wat KYC betreft, heb ik mijn licentie, foto met ID en energierekening geverifieerd. Ik gebruik Betus vanwege...

  Lees

Participeren in het forum is alleen toegestaan voor actieve leden. Alstublieft of registreren om te posten.

 • Origineel English Vertaling Dutch
  Hi Members,

  Some members have expressed interest in having a debate. In discussing a topic, opinions are welcome. Please keep in mind that they are just that, opinions from members. This debate is to not be taken personally. Attacking or insulting another member will not be accepted and bear in mind to respect different points of view.  Remember its ok to agree to disagree!!

  The American Dream

  What is the American dream? It is said to be a land of opportunity. It’s a country wherein every man or woman can succeed regardless of race, religion or family history. America is the land of prosperity, recognition, power, liberty and justice for all.

  But our we losing that American dream? We live in a society of materialistic worth. We live beyond our means. We are in deep credit card debt. It is said that most Americans are two paychecks away from filing bankruptcy if they were to lose their job.

  Is the American Dream just an illusion?

  Lips
  Hallo leden,

  Sommige leden hebben belangstelling getoond voor een debat. Bij het bespreken van een onderwerp zijn meningen welkom. Houd er rekening mee dat dit precies dat is: meningen van leden. Dit debat mag niet persoonlijk worden opgevat. Het aanvallen of beledigen van een ander lid wordt niet geaccepteerd. Houd er rekening mee dat u verschillende standpunten moet respecteren. Onthoud dat het oké is om het ermee eens te zijn dat je het er niet mee eens bent!!

  De Amerikaanse droom

  Wat is de Amerikaanse droom? Er wordt gezegd dat het een land van kansen is. Het is een land waarin iedere man of vrouw kan slagen, ongeacht ras, religie of familiegeschiedenis. Amerika is het land van welvaart, erkenning, macht, vrijheid en gerechtigheid voor iedereen.

  Maar zijn we die Amerikaanse droom aan het verliezen? We leven in een samenleving van materialistische waarde. Wij leven boven onze stand. We zitten met grote creditcardschulden. Er wordt gezegd dat de meeste Amerikanen twee salarisstrookjes verwijderd zijn van het indienen van een faillissement als ze hun baan zouden verliezen.

  Is de Amerikaanse Droom slechts een illusie?

  Lippen
 • Origineel English Vertaling Dutch
  I agree the era of mom staying home while dad brought home the bacon is over. One of my favorite eras has to be the 50's when living that part of the American dream was alive and well.

  We have become so materialistic that we have lost sight of the institution of family. What i find interesting mariann, is the need to make reference about working woman "getting on you". It says it all. In todays society if a woman does not have a career and chooses to be a stay home mom she is considered to lack ambition.

  I have often said i wish i was in the era of the 50's when women proudly wore their apron and baked a hot apple pie. Took care of children and held the family together.

  How sad it is, those days are gone. Our roles as women have changed. I don't think we really had a choice. Keeping up with social and economical society we now live in makes it almost impossible for the middle class family.

  Lips
  Ik ben het ermee eens dat het tijdperk waarin moeder thuis bleef terwijl vader het spek mee naar huis nam, voorbij is. Een van mijn favoriete tijdperken moet toch wel de jaren vijftig zijn, toen dat deel van de Amerikaanse droom nog springlevend was.

  We zijn zo materialistisch geworden dat we het instituut gezin uit het oog hebben verloren. Wat ik interessant vind, Mariann, is de noodzaak om te verwijzen naar een werkende vrouw die 'je lastig valt'. Het zegt het allemaal. Als een vrouw in de huidige maatschappij geen carrière heeft en ervoor kiest om thuis te blijven, wordt ze beschouwd als een gebrek aan ambitie.

  Ik heb vaak gezegd dat ik wenste dat ik in het tijdperk van de jaren vijftig was toen vrouwen trots hun schort droegen en een hete appeltaart bakten. Zorgde voor de kinderen en hield het gezin bij elkaar.

  Hoe droevig is het, die dagen zijn voorbij. Onze rol als vrouwen is veranderd. Ik denk niet dat we echt een keuze hadden. Het bijhouden van de sociale en economische samenleving waarin we nu leven, maakt het voor de middenklassefamilie bijna onmogelijk.

  Lippen
 • Origineel English Vertaling Dutch

  Also i beleive, since both parents are working, children growing up in a working family have changed and it has affected the society. Alot are without supervision, and are almost growing up on their own. Making choices and descions without adult mentors to advise them. So what's a child going to do but act like a child into adulthood. They join gangs for the togetherness and leadership. Parents are too tired to even interact. Theres so much more of the effects of both parents working as compared to stay at home parenting.
  So is the American Dream really worth it? We are losing our children in this sacrifce.

  Ik geloof ook dat, omdat beide ouders werken, kinderen die opgroeien in een werkend gezin veranderd zijn en dat dit de samenleving heeft beïnvloed. Velen hebben geen toezicht en groeien bijna zelfstandig op. Keuzes maken en beslissingen nemen zonder dat volwassen mentoren hen adviseren. Dus wat kan een kind anders doen dan zich als een kind gedragen tot in de volwassenheid? Ze sluiten zich aan bij bendes vanwege de saamhorigheid en het leiderschap. Ouders zijn te moe om zelfs maar met elkaar om te gaan. Er zijn zoveel meer gevolgen als beide ouders werken, in vergelijking met thuisblijvend ouderschap.
  Is de American Dream het echt waard? Wij verliezen onze kinderen door dit offer.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Thanks to Bush and Obama, the American dream has been put on hold for at least a generation.  Their wild spending and borrowing has created such a huge debt load that this will be the first generation ON RECORD that does worse, financially, than the one before.  Sad days.  Happiness will have to be without financial success....hmmmm...not a bad thing, though! 

  Dankzij Bush en Obama is de Amerikaanse droom minstens een generatie in de wacht gezet. Hun wilde uitgaven en leningen hebben zo'n enorme schuldenlast veroorzaakt dat dit de eerste generatie ON RECORD zal zijn die het financieel slechter doet dan de vorige. Trieste dagen. Geluk zal zonder financieel succes moeten zijn...hmmmm...maar dat is geen slechte zaak!

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Basically we are working are butts off for nothing..? The only thing we can enjoy is eat and sleep, and barely that. Gas and food are so high as well.
  No one has a future?.. Some people are so troubled by our (americas) and their own debts they are having heartattacks and strokes, some are commiting suicide.
  Some are even going so far as getting into selling illegal merchandise (drugs and et el etc.), and we know why they do that, can't afford the taxes..

  Eigenlijk zijn we voor niets aan het werk..? Het enige waar we van kunnen genieten is eten en slapen, en nauwelijks daarvan. Gas en voedsel zijn ook zo hoog.
  Heeft niemand een toekomst? Sommige mensen hebben zoveel last van ons (Amerika) en hun eigen schulden dat ze hartaanvallen en beroertes krijgen, sommigen plegen zelfmoord.
  Sommigen gaan zelfs zo ver dat ze illegale koopwaar (drugs en dergelijke) gaan verkopen, en we weten waarom ze dat doen, we kunnen de belastingen niet betalen.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Great topic lips. When you said that we are deep in credit card debt, that caught my attention. I am in banking and I must tell you that the federal regulations are becoming more stringent on banks to protect the consumer. I agree to a certain extent and many lenders have not been on the up and up but when does the responsibility fall on us as consumers? If I buy something I can't afford that is my problem. I shouldn't need the government to babysit me because I can't control myself. After all, you did say "we" are in debt.

  Geweldig onderwerp lippen. Toen u zei dat we diep in de creditcardschulden zitten, trok dat mijn aandacht. Ik zit in het bankwezen en ik moet u zeggen dat de federale regelgeving voor banken steeds strenger wordt om de consument te beschermen. Ik ben het er tot op zekere hoogte mee eens en veel kredietverstrekkers zijn er nog niet mee bezig, maar wanneer ligt de verantwoordelijkheid bij ons als consumenten? Als ik iets koop dat ik niet kan betalen, is dat mijn probleem. Ik zou de overheid niet nodig hebben om op mij te passen, omdat ik mezelf niet kan beheersen. Je zei tenslotte dat "wij" schulden hebben.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  grapeu.....well, the Government IS going to be baby sitting us.  They want to control the type cars we drive, how much money we make, how much electricity we use, how much health care we receive, etc.  The day of Big Brother has arrived. 

  Grapeu.....nou ja, de regering zal op ons passen. Ze willen controle hebben over het soort auto's waarin we rijden, hoeveel geld we verdienen, hoeveel elektriciteit we gebruiken, hoeveel gezondheidszorg we krijgen, enz. De dag van Big Brother is aangebroken.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Doc, what do you think would be the consequences by over stepping the boundaries the "babysitters" have been controlling us with?
  What if we all stopped using electricity, stop buying gas, screw it im not paying my taxes this year, and so forth.. They are depending on us therefore we are depending on ourselves. We are footing our own bill.

  P.S. We cannot predict the future, as far as buying something now we figured we could afford, (years of doing well and good credit) then unforseeningly a month later lose your job, had no way of knowing that would happen, little by little the middle class person goes into a debt he can't ever catch back up with. Late fees, interest fees and whatever else kind of fees are added, you can't keep above water.

  Doc, wat zouden volgens jou de gevolgen zijn als we de grenzen overschrijden waarmee de 'babysitters' ons controleren?
  Wat als we allemaal zouden stoppen met het gebruik van elektriciteit, stoppen met het kopen van gas, het verpesten, ik betaal dit jaar mijn belastingen niet, enzovoort. Ze zijn afhankelijk van ons, daarom zijn we afhankelijk van onszelf. Wij betalen onze eigen rekening.

  PS We kunnen de toekomst niet voorspellen, voor zover het kopen van iets waarvan we dachten dat we het ons konden veroorloven (jarenlang goed doen en een goede kredietwaardigheid) en vervolgens een maand later onverwacht je baan verliezen, hadden we geen idee dat dat zou gebeuren, beetje bij beetje de iemand uit de middenklasse gaat schulden aan die hij nooit meer kan inhalen. Late kosten, rentekosten en wat voor andere kosten dan ook, u kunt niet boven water blijven.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  drpsyce38, the goverment IS going to be babysitting us? They already ARE.

  drpsyce38, gaat de overheid op ons passen? Dat zijn ze al.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Imagin.ation, I have to comment on buying something now you thought you could afford.
  You are correct that we can't predict the future. That is why anytime we buy something with money we do not actually have, the potential that anything can happen should automatically enter our minds.

  Verbeelding, ik moet iets zeggen over het kopen van iets waarvan je dacht dat je het je kon veroorloven.
  Je hebt gelijk als je zegt dat we de toekomst niet kunnen voorspellen. Dat is de reden waarom elke keer dat we iets kopen met geld dat we eigenlijk niet hebben, het potentieel dat er iets kan gebeuren automatisch in onze gedachten moet opkomen.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I totally agree with you, Grapeu.

  Ik ben het helemaal met je eens, Grapeu.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  By the way, great topic, Lips.  grin

  Trouwens, leuk onderwerp, Lips. grin

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Then why even bother with credit? Credit is depending on future..
  Future depends on us
  Paying our bills and getting that a1 credit is a goal we work for..
  We can't always just think something like that is going to happen, we think
  it will not happen, it does and we end in debt with fees fees fees, who gets those fees, what are they for, we just take it for granted and figure
  200.00 in fees is for paperwork, processing, and to hear someone call us up with if you pay 1000.00 now on a card you only used 500.00 in real credit it will bring you just below the deep end of the water, cards are frozen you can't use them any longer, but you are continueing with bookoo fees..
  The credit thing is crazy and out of control, why is it..?
  Credit depends on future, future depends on keeping your job and paying the bills, paying the bills gives you credit and a future.
  The cycle.. we need to recycle our own systems..


  P.S. I myself have been in the situation, luckily i got out of debt, but i have a friend that is in misery, and she was way well off then i was..

  Waarom dan nog moeite doen met krediet? Krediet is afhankelijk van de toekomst..
  De toekomst hangt van ons af
  Het betalen van onze rekeningen en het verkrijgen van dat a1-tegoed is een doel waar we voor werken.
  We kunnen niet altijd zomaar denken dat zoiets gaat gebeuren, denken we
  het zal niet gebeuren, dat gebeurt wel en we eindigen in schulden met vergoedingen, vergoedingen, wie krijgt die vergoedingen, waar zijn ze voor, we beschouwen het gewoon als vanzelfsprekend en berekenen
  200,00 aan kosten is voor papierwerk, verwerking en om iemand ons te horen bellen als u nu 1000,00 betaalt op een kaart die u slechts hebt gebruikt 500,00 aan echt krediet, het brengt u net onder het diepe water, kaarten zijn bevroren, dat kunt u Je gebruikt ze niet langer, maar je gaat door met de Bookoo-kosten.
  Het kredietgedoe is krankzinnig en uit de hand gelopen, waarom is dat...?
  Krediet hangt af van de toekomst, de toekomst hangt af van het behouden van je baan en het betalen van de rekeningen. Het betalen van de rekeningen geeft je krediet en een toekomst.
  De cyclus.. we moeten onze eigen systemen recyclen..


  PS Ik heb zelf in deze situatie gezeten, gelukkig ben ik uit de schulden gekomen, maar ik heb een vriendin die in de problemen zit, en zij had het veel beter dan ik.

 • Origineel English Vertaling Dutch
  I think the problem with our country is we have no choice but to have credit card debt. Want to buy a house? Ya better have a credit card. Want to buy a new car? Ya better have a credit card. Want to rent a movie........reserve a hotel room.....rent a car....... Ya better have a credit card.

  We are conditioned to believe that the only way to survive is to have credit card debt. I know when i paid off my credit card debt i was adviced to keep charging!! Why? To keep a credit history. Without a credit history your a good as dead in the water as far as making a major purchase.

  This is why we are in the condition we are in. The government shoves down our throats to charge charge charge!! We are not given a choice......where is the freedom in that?

  Lips
  Ik denk dat het probleem met ons land is dat we geen andere keus hebben dan creditcardschulden te hebben. Wilt u een huis kopen? Je kunt beter een creditcard hebben. Wilt u een nieuwe auto kopen? Je kunt beter een creditcard hebben. Wil je een film huren... een hotelkamer reserveren... een auto huren... Je kunt maar beter een creditcard hebben.

  We zijn geconditioneerd om te geloven dat de enige manier om te overleven het hebben van creditcardschulden is. Ik weet dat toen ik mijn creditcardschuld afbetaalde, ik het advies kreeg om te blijven opladen!! Waarom? Om een kredietgeschiedenis bij te houden. Zonder kredietgeschiedenis bent u zo goed als dood als het gaat om het doen van een grote aankoop.

  Dit is de reden waarom we ons in de toestand bevinden waarin we ons bevinden. De overheid duwt ons door de strot om kosten in rekening te brengen!! Er wordt ons geen keuze gegeven. Waar zit daarin de vrijheid?

  Lippen
 • Origineel English Vertaling Dutch

  One of my casinos just offered me  $5000. in credit....

  What the heck do you think of that??  Talk about the downfall of America.

  Eén van mijn casino's heeft mij zojuist $5000 aangeboden. in krediet....

  Wat denk je daar in vredesnaam van?? Over de ondergang van Amerika gesproken.

 • Origineel English Vertaling Dutch

     I have found that the American dream has changed from when the founders fought to create this country that their fight was basically for the greater good of all.
      In today's society it is for the greater good of oneself. Let your neighbor suffer as long as you are not. It's now what can "I" achieve not what can we achieve. Just recently, I was talking , more like arguing with my 19 year old nephew and his girlfriend about this sort of thing. What really hit me was their beliefs that their rights in this country is to live the dream by only worrying about themselves and if people are losing their jobs its not their problem those people should go get another or two jobs or even three if they have to to support their families. Those peoples misfortunes are their own problems not theirs.
      This is where our country is going wrong.People need to stop only thinking of their own survival and others dint matter. Too many times people like that get into high positions like CEO's. People who take what they need or want and dint care about the people who work for them.
      Greed runs this country not the people. Wars are created to make money, people are laid off to assure the greedy ones get theirs, insurance companies deny to keep cash flowwing, and yes banks create credit cards to charge their interest for their upper management.
      If you seen all CEO's live with 30% less than what they get, there would be more people working and making better money

  Ik heb ontdekt dat de Amerikaanse droom is veranderd sinds de tijd dat de oprichters vochten om dit land te creëren, hun strijd in wezen voor het grotere goed van iedereen was.
  In de huidige maatschappij is het voor het grotere goed van jezelf. Laat uw naaste lijden zolang u dat niet doet. Het gaat er nu om wat ‘ik’ kan bereiken, niet wat wij kunnen bereiken. Onlangs was ik aan het praten, meer als ruzie met mijn 19-jarige neefje en zijn vriendin over dit soort dingen. Wat mij echt raakte was hun overtuiging dat het hun recht in dit land is om de droom waar te maken door zich alleen maar zorgen te maken over zichzelf en als mensen hun baan verliezen, is dat niet hun probleem. Die mensen zouden nog een of twee banen moeten gaan zoeken, of zelfs drie als dat nodig is. om hun families te ondersteunen. De tegenslagen van die mensen zijn hun eigen problemen, niet die van hen.
  Dit is waar het met ons land fout gaat. Mensen moeten ophouden alleen maar aan hun eigen overleving te denken, terwijl anderen er niet toe doen. Te vaak komen zulke mensen op hoge posities zoals CEO's. Mensen die nemen wat ze nodig hebben of willen, en zich niets aantrekken van de mensen die voor hen werken.
  Hebzucht bestuurt dit land, niet de mensen. Oorlogen worden gecreëerd om geld te verdienen, mensen worden ontslagen om ervoor te zorgen dat de hebzuchtigen hun geld krijgen, verzekeringsmaatschappijen weigeren de cashflow in stand te houden, en ja, banken creëren creditcards om hun rente in rekening te brengen voor hun hogere management.
  Als je alle CEO's zou zien leven met 30% minder dan wat ze krijgen, zouden er meer mensen werken en beter geld verdienen

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Credit is the future, it depends on it..
  We cannot predict the future, therefore.. Credit is not some kind of nestegg we work our butts off to have, credit takes our future and flushes our life away. Credit is the working persons prison.. you are marked for it.
  We have no choice.. this cycle we are stuck in so why penalize those that cannot pay do to job loss or anything else unpredictable, credit wants us to default? Is it expected?  Louiseff.. you are right GREED and FEEEEEES!!!

  Krediet is de toekomst, het hangt ervan af..
  We kunnen de toekomst daarom niet voorspellen. Krediet is niet een soort nestegg waar we ons uiterste best voor doen; krediet neemt onze toekomst weg en spoelt ons leven weg. Krediet is de gevangenis voor werkende personen. Je bent ervoor gemarkeerd.
  We hebben geen keus... in deze cyclus zitten we vast, dus waarom zouden we degenen die niet kunnen betalen straffen voor baanverlies of iets anders onvoorspelbaars, het krediet wil dat we in gebreke blijven? Wordt het verwacht?  Louiseff.. je hebt gelijk HEBZUCHT en FEEEEEES!!!

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Louiseff.  I have to agree with you 100% on the greed point!  I think a big part of the current economic problem stems from greed.

  Now, where I might diverge a bit from your point is your quickness to blame CEOs.  Yes, some have been greedy, greedy, greedy.  But MORE people were greedy and bought houses they could not afford, or took out lines of credit they could not afford.  Yes, the banks gave those loans out (the idiots!)  but people are not mindless creatures.  Good decisions have to be made.

  Thanks to people like Dictator Obama, we have a blame game going on focusing on a few greedy CEOS.  Where is the accountability for average citizens living within their means?  Where is the accountability of our government borrowing trillions of dollars?  Even if we taxed the "greedy CEOs" at 90% the revenue would be a drop in the sea compared to the trillions in debt we are racking up.

  Louiseff. Ik ben het 100% met je eens op het punt van hebzucht! Ik denk dat een groot deel van het huidige economische probleem voortkomt uit hebzucht.

  Waar ik misschien een beetje van afwijk, is uw snelheid om CEO's de schuld te geven. Ja, sommigen zijn hebzuchtig, hebzuchtig, hebzuchtig geweest. Maar MEER mensen waren hebzuchtig en kochten huizen die ze zich niet konden veroorloven, of sloten kredietlijnen af die ze zich niet konden veroorloven. Ja, de banken hebben die leningen verstrekt (de idioten!) maar mensen zijn geen hersenloze wezens. Er moeten goede beslissingen genomen worden.

  Dankzij mensen als Dictator Obama hebben we een schuldspel waarbij we ons concentreren op een paar hebzuchtige CEO's. Waar is de verantwoordelijkheid voor de gemiddelde burger die binnen zijn mogelijkheden leeft? Waar is de verantwoordelijkheid van onze regering die biljoenen dollars leent? Zelfs als we de ‘hebzuchtige CEO’s’ zouden belasten met 90%, zouden de inkomsten een druppel op een gloeiende plaat zijn vergeleken met de biljoenen schulden die we aan het opbouwen zijn.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  If our legistrators, CEOS, presidents, and who ever else is up their collar in our government with their undeserved wages, took just a half of wage cut, gave that half back to america, and paid proper taxes (ahem) it could probably settle half our debt cheesy

  Bring them to our level, let them see what it is REALLY like.

  Als onze wetgevers, CEO's, presidenten en wie dan ook die in onze regering met hun onverdiende lonen de nek omdraaien, slechts de helft van de loonsverlaging zouden nemen, die helft terug aan Amerika zouden geven en de juiste belastingen zouden betalen (ahem), zou het waarschijnlijk tot een oplossing kunnen komen. de helft van onze schulden cheesy

  Breng ze naar ons niveau, laat ze zien hoe het ECHT is.

 • Origineel English Vertaling Dutch

      My mom always told me history repeats itself. Dig into the history of the world and look at all sides of governments, wars, buisness. You will see these problems we face are not the first but the first for OUR generation. Same problems just a different year.
      We humans are destined to repeat our mistakes no matter how much lower class humans scream, vote and protest.

  Mijn moeder vertelde me altijd dat de geschiedenis zich herhaalt. Duik in de geschiedenis van de wereld en bekijk alle kanten van regeringen, oorlogen en het zakenleven. U zult zien dat deze problemen waarmee wij worden geconfronteerd niet de eerste zijn, maar de eerste voor ONZE generatie. Zelfde problemen alleen een ander jaar.
  Wij mensen zijn voorbestemd om onze fouten te herhalen, ongeacht hoeveel mensen uit de lagere klassen schreeuwen, stemmen en protesteren.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Louiseff.  I have to agree with you 100% on the greed point!  I think a big part of the current economic problem stems from greed.

  Now, where I might diverge a bit from your point is your quickness to blame CEOs.  Yes, some have been greedy, greedy, greedy.  But MORE people were greedy and bought houses they could not afford, or took out lines of credit they could not afford.  Yes, the banks gave those loans out (the idiots!)  but people are not mindless creatures.  Good decisions have to be made.

  Thanks to people like Dictator Obama, we have a blame game going on focusing on a few greedy CEOS.  Where is the accountability for average citizens living within their means?  Where is the accountability of our government borrowing trillions of dollars?  Even if we taxed the "greedy CEOs" at 90% the revenue would be a drop in the sea compared to the trillions in debt we are racking up.
       Im sorry but do you not remember Bush borrowed money for a war? Obama borrows for the people!  HHHHMMMM!  Big difference there. Dont believe me about Bush? Check your history! Also the projected debt would be gone by this year and Bush led us into the highest debt we have seen since Reagan. So when you start in debt for a war that didnt make money like Bush had planned unfortunatly you have to borrow to save people who are suffering. Even if it means bailing out banks and car companies so more people dont lose their homes and their jobs. It was for the good of THE PEOPLE.

  Louiseff. Ik ben het 100% met je eens op het punt van hebzucht! Ik denk dat een groot deel van het huidige economische probleem voortkomt uit hebzucht.

  Waar ik misschien een beetje van afwijk, is uw snelheid om CEO's de schuld te geven. Ja, sommigen zijn hebzuchtig, hebzuchtig, hebzuchtig geweest. Maar MEER mensen waren hebzuchtig en kochten huizen die ze zich niet konden veroorloven, of sloten kredietlijnen af die ze zich niet konden veroorloven. Ja, de banken hebben die leningen verstrekt (de idioten!) maar mensen zijn geen hersenloze wezens. Er moeten goede beslissingen genomen worden.

  Dankzij mensen als Dictator Obama hebben we een schuldspel waarbij we ons concentreren op een paar hebzuchtige CEO's. Waar is de verantwoordelijkheid voor de gemiddelde burger die binnen zijn mogelijkheden leeft? Waar is de verantwoordelijkheid van onze regering die biljoenen dollars leent? Zelfs als we de ‘hebzuchtige CEO’s’ zouden belasten met 90%, zouden de inkomsten een druppel op een gloeiende plaat zijn vergeleken met de biljoenen schulden die we aan het opbouwen zijn.
  Het spijt me, maar herinnert u zich niet dat Bush geld leende voor een oorlog? Obama leent voor het volk! HHHHMMMM! Groot verschil daar. Geloof je me niet over Bush? Controleer uw geschiedenis! Ook zou de verwachte schuld dit jaar verdwenen zijn en Bush leidde ons naar de hoogste schulden die we sinds Reagan hebben gezien. Dus als je schulden begint te maken voor een oorlog die geen geld opleverde zoals Bush had gepland, moet je helaas lenen om mensen te redden die lijden. Zelfs als dat betekent dat banken en autobedrijven moeten worden gered, zodat meer mensen hun huis en baan niet verliezen. Het was voor het welzijn van DE MENSEN.
 • Origineel English Vertaling Dutch

  Louiseff....well....keep in mind, I am no Bush fan!  He was an economy wrecker, too.  I blame him as much as Obama.  So, the old "Bush was WORSE" is pretty moot.

  Bush's largest deficit was $400 billion.....which is TOO high.  Obama = $1.4 trillion.

  One is hard pressed to find anyone Obama's wild borrowing and spending have benefited, save Wall Street firms and assorted government workers. 

  Louiseff... nou ja... onthoud: ik ben geen fan van Bush! Hij was ook een economische verwoester. Ik geef hem net zoveel de schuld als Obama. Het oude ‘Bush was WORSE’ is dus nogal discutabel.

  Het grootste tekort van Bush bedroeg 400 miljard dollar. Dat is TE hoog. Obama = 1,4 biljoen dollar.

  Het is moeilijk om iemand te vinden waar Obama's wilde leningen en uitgaven van hebben geprofiteerd, behalve Wall Street-bedrijven en diverse overheidsmedewerkers.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Imagination....
  If we took 90% of all CEOs pay in tax, it would be TINY compared to the deficit that Dictator Obama is racking up.

  Under Obama you will:
  Be paying for taxes and fees.
  Be paying more for energy.
  More for health insurance.
  Rationed health care.

  And Obama said unemployment would stop at 8% under his WONDERFUL Stimulas package.  Hmmmm...its 10% now with no end in sight.

  Already tires cost more for your car, up 20% due to Obama's direct policy.  Just tires, yes, but a herbinger of things to come.....

  Keep buying gold, folks.  The Obama Depression is coming.  And folks, I am a Democrat!  lol

  Verbeelding....
  Als we zouden aannemen dat 90% van alle CEO's belasting betalen, zou dat KLEIN zijn vergeleken met het tekort dat Dictator Obama aan het opbouwen is.

  Onder Obama zul je:
  Betaal voor belastingen en toeslagen.
  Betaal meer voor energie.
  Meer voor de zorgverzekering.
  Gerantsoeneerde gezondheidszorg.

  En Obama zei dat de werkloosheid onder zijn PRACHTIGE stimuleringspakket zou stoppen bij 8%. Hmmmm... het is nu 10% en het einde is nog niet in zicht.

  Banden kosten nu al meer voor uw auto, een stijging van 20% dankzij het directe beleid van Obama. Alleen maar banden, ja, maar een voorbereiding op de dingen die nog komen gaan...

  Blijf goud kopen, mensen. De Obama-depressie komt eraan. En mensen, ik ben een democraat! lol

 • Origineel English Vertaling Dutch

      i don't want to get in a big thing with anyone , but drpsyce38 it sounds to me like you don't have the complete story but just partial facts . And your using parts to try to make your argument . 
      Now that being said I'm not pro Bush or Obama . Yes when Bush left office there was a debt of 400 billion , but that's not all that was left during his term is when all the bad mortgages  were handed out .  which led to a globale recession . Now Obama comes along and he has to try to stimulate the economy so the money he puts in would have had to be done by anyone else in his position . Now I'm not saying the way he is trying  stimulate the economy is right . I believe he's f***d up big . But there hasn't been enough time gone by yet to see the full affect of his stimulate package .

  ik wil met niemand iets belangrijks te maken hebben, maar drpsyce38 het klinkt mij alsof je niet het volledige verhaal hebt, maar slechts gedeeltelijke feiten. En je gebruikt onderdelen om je argument te onderbouwen.
  Nu dat gezegd is, ben ik geen pro Bush of Obama. Ja, toen Bush zijn ambt verliet, was er een schuld van 400 miljard, maar dat is niet het enige dat er tijdens zijn ambtsperiode overbleef, namelijk toen alle slechte hypotheken werden uitgedeeld. wat leidde tot een mondiale recessie. Nu komt Obama langs en moet hij proberen de economie te stimuleren, zodat het geld dat hij erin steekt door iemand anders in zijn positie had moeten worden gedaan. Nu zeg ik niet dat de manier waarop hij de economie probeert te stimuleren juist is. Ik geloof dat hij groot is. Maar er is nog niet genoeg tijd verstreken om het volledige effect van zijn stimuleringspakket te zien.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  bigjay....good points.

  But, there is little evidence the Stimulus has done much of anything.  What measurable has been stimulated?  Even a little bit?  One would think dumping billions into the economy, even in one year's time, would have an immediate up-tick SOMEWHERE.  What has blipped up, even in the slightest?

  bigjay....goede punten.

  Maar er is weinig bewijs dat de Stimulus veel heeft gedaan. Welk meetbare is gestimuleerd? Zelfs een klein beetje? Je zou denken dat het dumpen van miljarden in de economie, zelfs binnen een jaar, ERGENS een onmiddellijke opleving zou teweegbrengen. Wat is er, zelfs maar een klein beetje, naar boven gekomen?

 • Origineel English Vertaling Dutch

  you know when they first passed stimulate package  I thought it was garbage and wouldn't do much but I'm trying hold out to see how it does over a period of time . cause they did say it would not be a quick fix . but the reason i think it'll do little is  they did not put enough towards infrastructure . It will be blue workers that bring our country out of the recession . I think if Obama would have applied half the money he's put out so far to to our countries decaying infrastructure it would have been a win win all a way around . But theres a lot of people out there a lot smarter then me so hopefully I'm wrong and they have done so far is rightfor the countries sake

  Weet je, toen ze voor het eerst het Stimuleringspakket passeerden, dacht ik dat het onzin was en niet veel zou doen, maar ik probeer vol te houden om te zien hoe het over een bepaalde periode gaat. omdat ze zeiden dat het geen snelle oplossing zou zijn. maar de reden dat ik denk dat het weinig zal opleveren, is dat ze niet genoeg hebben geïnvesteerd in de infrastructuur. Het zullen de blauwe werkers zijn die ons land uit de recessie zullen halen. Ik denk dat als Obama de helft van het geld dat hij tot nu toe heeft uitgegeven aan de in verval geraakte infrastructuur van onze landen zou hebben besteed, het in alle opzichten een overwinning zou zijn geweest. Maar er zijn veel mensen die veel slimmer zijn dan ik, dus hopelijk heb ik het mis en hebben ze het tot nu toe goed gedaan in het belang van het land

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I want to say really quickly, we all got that stimulus check.. last year mmhmm, good idea there, give it to us, tell us to buy american made..
  What did we do..?
  We bought japanese, china, german, taiwan, mexico etc etc products lol
  How many of us bought american?
  They got rich off our stimulus sad

  But, really does anyone here have any good ideas that would help this trouble we are in, would a stimlus work for us to pay our debts?
  We have things to say about it, but how about some ideas?

  Ik wil heel snel zeggen: we hebben allemaal die stimuleringscheck gekregen. Vorig jaar mmhmm, goed idee, geef het aan ons, zeg ons dat we Amerikaanse makelij moeten kopen.
  Wat hebben we gedaan..?
  We kochten Japanse, Chinese, Duitse, Taiwan, Mexico enz. Enz. producten lol
  Hoeveel van ons kochten Amerikaans?
  Ze zijn rijk geworden van onze stimuleringsmaatregelen sad

  Maar heeft iemand hier werkelijk goede ideeën die deze problemen waarin we ons bevinden kunnen helpen? Zou een stimulans voor ons werken om onze schulden af te betalen?
  We hebben er dingen over te zeggen, maar hoe zit het met enkele ideeën?

 • Origineel English Vertaling Dutch

      We will climb out of are recession it's just going to be a slow process . One key thing Obama has done so far was to stop the downward spiral that we were in . it's no quick fix it'll probably 4 to 6 years and even then we will never be back like we were before . But that's good our economy before was false puffed up and could not support it self

  We zullen uit deze recessie klimmen, maar het zal een langzaam proces zijn. Eén van de belangrijkste dingen die Obama tot nu toe heeft gedaan, was het doorbreken van de neerwaartse spiraal waarin we ons bevonden. het is geen snelle oplossing, het zal waarschijnlijk 4 tot 6 jaar duren en zelfs dan zullen we nooit meer terug zijn zoals voorheen. Maar dat is goed, onze economie was voorheen vals opgeblazen en kon zichzelf niet onderhouden

 • Origineel English Vertaling Dutch

  bigjay......you are so RIGHT ON!  Where are the bridges, schools, roads, etc. they were going to build?????

  bigjay......je hebt gelijk! Waar zijn de bruggen, scholen, wegen etc. die ze gingen bouwen?????

 • Origineel English Vertaling Dutch

  They are saving those areas for the windmills they want to build lol
  So we can have jobs in 5 years... we have to figure ways to conserve our energy resources for this glorious future we have coming

  Ze bewaren die gebieden voor de windmolens die ze willen bouwen lol
  Dus we kunnen over vijf jaar banen hebben... we moeten manieren bedenken om onze energiebronnen te behouden voor deze glorieuze toekomst die ons te wachten staat

 • Origineel English Vertaling Dutch
  Lot of comments thrown out at Obama. When he was elected we all had hopes for a better America. In all honesty don't you think he still does?

  The real question is why can't he make some of these changes that have been suggested here. I am wondering if he could........wouldn't he? What is going on inside that he can not divulge to the public.

  I can't help but feel that its beyond the American public's comprehension. It sounds so easy as citizens of this country to sit back and say he should do this or that and all will be resolved.

  But for every change is a domino effect. I think that is what we don't realize or even know about. I visualize Obama first stepping into office with such a promise of a better tomorrow.......then comes the inside knowledge........"oh no, he exclaims......how can i ever fix this country".

  Its a mess that is for sure, but for every patch that is repaired another leak springs. I want to say that i am not saying this because i'm a Obama lover one way or the other.......and feel the need to defend him. I say it only because is there really a man in this country that could put a quick fix to repair the damage done?

  I personally don't think so
  Er worden veel opmerkingen naar Obama geslingerd. Toen hij werd gekozen, hadden we allemaal hoop op een beter Amerika. Denk je eerlijk gezegd niet dat hij dat nog steeds doet?

  De echte vraag is waarom hij een aantal van de hier voorgestelde veranderingen niet kan doorvoeren. Ik vraag me af of hij dat zou kunnen... zou hij dat niet doen? Wat er binnenin gebeurt, kan hij niet aan het publiek bekendmaken.

  Ik kan het niet helpen, maar ik heb het gevoel dat het het begrip van het Amerikaanse publiek te boven gaat. Het klinkt als burgers van dit land zo gemakkelijk om achterover te leunen en te zeggen dat hij dit of dat moet doen en dan zal alles opgelost zijn.

  Maar elke verandering heeft een domino-effect. Ik denk dat dit is wat we ons niet realiseren of zelfs maar weten. Ik visualiseer dat Obama voor het eerst aan de macht komt met zo'n belofte van een betere toekomst. Dan komt de voorkennis. "O nee, roept hij uit. Hoe kan ik dat doen?" repareer dit land ooit".

  Het is zeker een puinhoop, maar voor elke gerepareerde patch ontstaat er weer een lek. Ik wil zeggen dat ik dit niet zeg omdat ik op de een of andere manier een Obama-liefhebber ben... en de behoefte voel om hem te verdedigen. Ik zeg het alleen omdat er werkelijk een man in dit land is die een snelle oplossing kan bedenken om de aangerichte schade te herstellen?

  Persoonlijk denk ik van niet
 • Origineel English Vertaling Dutch

  The system is patch ontop of patch, it just cannot be repaired any more.
  We need an all new system, not one made with echoing, selfish conjuring promises but one made with effort.. "yes thats going to work", if it doesn't then its back at one. A devoted panel that cares nothing about anything except to derive a new system to correct this awful mess we are in.

  Het systeem is patch op patch, het kan gewoon niet meer worden gerepareerd.
  We hebben een geheel nieuw systeem nodig, niet een systeem dat is gemaakt met echoënde, egoïstische bezwerende beloften, maar een systeem dat met inspanning is gemaakt. 'Ja, dat gaat werken', als dat niet het geval is, is het weer één systeem. Een toegewijd panel dat nergens om geeft, behalve om een nieuw systeem te bedenken om deze vreselijke puinhoop waarin we ons bevinden te corrigeren.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I agree lips. We are in a mess with no way for a quick clean up.
  I think we sit back and point the finger because "it's his job". If any one of us were assigned this massive task, how judgemental would we be? 

  Ik ben het er mee eens, lippen. We zitten in een puinhoop en kunnen niet snel opruimen.
  Ik denk dat we achterover leunen en met de vinger wijzen, want "het is zijn taak". Als iemand van ons deze enorme taak zou krijgen, hoe veroordelend zouden we dan zijn?

 • Origineel English Vertaling Dutch

  No one can clean it up in one year...agreed!  However, one can make it worse very quickly.  And that is what Obama is doing.  

  Fact:  He has borrowed and spent more in one year, than all the Presidents in US history did COMBINED.

  He is making people dependent on government.  Millions will become wards-of-the-state.***

  He wants to tax "the rich" to pay for all this, but there are not enough rich people to satisfy his spending mania.  Already 86% of all taxes are paid by just 25% of the workforce.  (Up from 84% in 2000)  The top 1% pay 40% of ALL taxes.  There simply are not enough rich people to tax anymore.  This means average people are going to see a huge increase in taxes (or taxes disguised as "fees.")

  You will be forced purchase health insurance at 12% of your salary.  If you fail to do so, you can be put in jail.  This is in the Bill up for vote this week in the Senate.  No one denies this reality in the proposed legislation.

  ***Just look at the Youtube videos of people REALLY believing Obama is going to give them a free car, house, and spending cash.

  Niemand kan het binnen een jaar opruimen... akkoord! Je kunt het echter heel snel erger maken. En dat is wat Obama doet.

  Feit: Hij heeft in één jaar meer geleend en uitgegeven dan alle presidenten in de Amerikaanse geschiedenis GECOMBINEERD.

  Hij maakt mensen afhankelijk van de overheid. Miljoenen zullen een deel van de staat worden.***

  Hij wil ‘de rijken’ belasten om dit allemaal te kunnen betalen, maar er zijn niet genoeg rijke mensen om zijn bestedingsmanie te bevredigen. 86% van alle belastingen wordt nu al betaald door slechts 25% van de beroepsbevolking. (Vergeleken met 84% in 2000) De bovenste 1% betaalt 40% van ALLE belastingen. Er zijn simpelweg niet genoeg rijke mensen meer om belasting te betalen. Dit betekent dat de gemiddelde mens een enorme belastingverhoging te zien krijgt (of belastingen vermomd als ‘vergoedingen’).

  U wordt gedwongen een zorgverzekering af te sluiten tegen 12% van uw salaris. Als u dit niet doet, kunt u in de gevangenis belanden. Dit staat in het wetsvoorstel dat deze week in de Senaat ter stemming wordt voorgelegd. Niemand ontkent deze realiteit in de voorgestelde wetgeving.

  ***Kijk maar eens naar de YouTube-video's van mensen die ECHT geloven dat Obama hen een gratis auto, huis en zakgeld gaat geven.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Drpsyce38, your president for the next year. Tell us what your agenda is.

  Drpsyce38, uw president voor het komende jaar. Vertel ons wat uw agenda is.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  grapeu......bottom line:  Do not create a debt so large no one can pay it off.  This is the number one killer of the economy.  Cut spending.  Cut, cut.  Do not raise taxes.

  Grapeu......bottom line: Creëer geen schulden die zo groot zijn dat niemand ze kan afbetalen. Dit is doodsoorzaak nummer één van de economie. Bezuinigen. Snij snij. Verhoog de belastingen niet.

 • Origineel English Vertaling Dutch
  Debate #2

  To Swing or not to Swing that is the question.


  There are couples who are married and very happy. There is just one twist to their relationship that is not main stream in society. They are swingers. These couples believe that it strengthens their marriage. Sexual activity should not be limited or deprived to just one partner. It's a natural act of enjoyment. This does not change the love the married couple has for each other. It is always done with the consent of their partner and knowledge.

  There are married couples who believe that monogamy is what marriage is. Being faithful to just one person is the true expression of love. It is against religion and vows taken to have multiple partners.

  Sexual desire is a natural part of life. Should we not be allowed to act upon our desires? Has becoming civilized in today's culture deprived us? Is having one partner showing the greatest expression of love?

  Lips
  Debat #2

  Swingen of niet swingen, dat is de vraag.


  Er zijn stellen die getrouwd zijn en heel gelukkig zijn. Er is slechts één wending in hun relatie die niet de hoofdstroom in de samenleving is. Het zijn swingers. Deze paren geloven dat het hun huwelijk versterkt. Seksuele activiteit mag niet worden beperkt of onthouden aan slechts één partner. Het is een natuurlijke daad van genieten. Dit verandert niets aan de liefde die het echtpaar voor elkaar heeft. Het gebeurt altijd met toestemming van hun partner en medeweten.

  Er zijn getrouwde stellen die geloven dat monogamie het huwelijk is. Trouw zijn aan slechts één persoon is de ware uitdrukking van liefde. Het is in strijd met religie en de geloften die zijn afgelegd om meerdere partners te hebben.

  Seksueel verlangen is een natuurlijk onderdeel van het leven. Moeten wij niet naar onze verlangens handelen? Heeft het beschaafd worden in de huidige cultuur ons beroofd? Is het hebben van één partner de grootste uiting van liefde?

  Lippen
 • Origineel English Vertaling Dutch

  Monogamy is a wonderful thought but I truly do not believe that humans are meant to be monogamous. In my opinion, that is why there are so many relationships destroyed by unfaithful partners. Many of us can consciously make the choice to be with one person or partners may make the choice to have the infamous “open relationship”. Marriage is for those people. Bottom line, both people must be on board.

  Monogamie is een prachtige gedachte, maar ik geloof echt niet dat mensen monogaam zijn. Naar mijn mening zijn er daarom zoveel relaties kapotgemaakt door ontrouwe partners. Velen van ons kunnen bewust de keuze maken om met één persoon samen te zijn, of partners kunnen de keuze maken om de beruchte ‘open relatie’ te hebben. Het huwelijk is voor die mensen. Het komt erop neer dat beide mensen aan boord moeten zijn.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Marriage is sacred to me, you make vows to God and each other.
  One partner for me for life is all i'll need, whatever sexual desires my husband needs or wants i'll be all that. I'll be Tinkerbell one night and Ms.SheWolf the next, all my love, devotion, attention, concentration etc goes to my husband, my mind, heart, body and soul are his.
  With issues as "swingers" it makes it so marriage was more of its convinence, having the papers just for security. Why get married if you are just going to fool around. You want other sexual partners don't get married.
  I think with the swingers thing your marriage heads for trouble.

  Het huwelijk is voor mij heilig, je maakt geloften aan God en elkaar.
  Eén partner voor mij voor het leven is alles wat ik nodig heb, welke seksuele verlangens mijn man ook nodig heeft of wil, ik zal dat alles zijn. De ene avond zal ik Tinkerbell zijn en de volgende avond mevrouw SheWolf. Al mijn liefde, toewijding, aandacht, concentratie etc. gaat naar mijn man, mijn geest, hart, lichaam en ziel zijn van hem.
  Met kwesties als 'swingers' zorgt het ervoor dat het huwelijk meer een van zijn overtuigingskracht was, het hebben van de papieren alleen maar voor de veiligheid. Waarom trouwen als je gewoon voor de gek houdt. Je wilt dat andere seksuele partners niet trouwen.
  Ik denk dat met het swingersgedoe je huwelijk op problemen afstevent.

 • Origineel English Vertaling Dutch
  Is there really a correlation between love and sex with swingers? I think those are two completely different areas. Love is emotional.........sex is desire for these couples. Of course when we are in love having intimacy is part of the loving expression........but not in all cases.

  Sexual arousal has nothing to do with love at all in many cases. In open couple relationships.....the partner is not out seeking "love". They are out to have a good time.

  I will say........i am TOTALLY against it. Call me jealous.......but NO one would touch MY man!!!

  Lips
  Is er echt een verband tussen liefde en seks met swingers? Ik denk dat dit twee totaal verschillende gebieden zijn. Liefde is emotioneel. Seks is verlangen voor deze koppels. Als we verliefd zijn, is intimiteit natuurlijk een onderdeel van de liefdevolle expressie... maar niet in alle gevallen.

  Seksuele opwinding heeft in veel gevallen helemaal niets met liefde te maken. In open paarrelaties is de partner niet op zoek naar 'liefde'. Ze zijn eropuit om een leuke tijd te hebben.

  Ik zal zeggen... ik ben er TOTAAL tegen. Noem me jaloers.......maar NIEMAND zou MIJN man aanraken!!!

  Lippen
 • Origineel English Vertaling Dutch

  I have to have feelings to have sex with a man, perferable love..
  It aint just wham bam thank you MAN for me..
  Sex is not just sex to me.. it is a gift of love and passion to my partner, that i have for him..
  It just doesn't do the do for me when its just sex.. 

  Ik moet gevoelens hebben om seks te hebben met een man, perfecte liefde..
  Het is niet zomaar wham bam, bedankt MAN voor mij..
  Seks is voor mij niet alleen seks. Het is een geschenk van liefde en passie voor mijn partner, dat ik voor hem heb.
  Het werkt gewoon niet voor mij als het alleen maar seks is..

 • Origineel English Vertaling Dutch
  Ok, with that said it brings up a whole new issue here. There are men that do not feel the same way women do in regards to sex. We as women have a more emotional connection to intimacy.

  Some men don't need love nor does it even enter into the equation when looking for pleasure with a woman. I think women put a lot more emphasis on love then men do when sharing intimacy.

  Lips
  Oké, dat gezegd hebbende, brengt het hier een geheel nieuw probleem naar voren. Er zijn mannen die niet hetzelfde denken als vrouwen als het gaat om seks. Wij als vrouwen hebben een meer emotionele band met intimiteit.

  Sommige mannen hebben geen liefde nodig en het komt zelfs niet in aanmerking als ze op zoek zijn naar plezier met een vrouw. Ik denk dat vrouwen veel meer nadruk leggen op liefde dan mannen wanneer ze intimiteit delen.

  Lippen
 • Origineel English Vertaling Dutch

  Well.. why do we marry?

  You know some countries, up to 4 wives are allowed, the marriages are more of showing wealth, pride, prominence.. and more..
  It's not even about sex or love.. how strange is that?
  I could never see myself happy in a marriage, my husband married with 3 other women.. hell no, and seriously i don't know how they do it and get along.
  Gosh.. knowing my husband is off to the next room with another wife having sex.. or another household gone for days with her, or even all at the same time lol

  The swing thing can work great there lol..
  Not for me im not sharing my husband, and i'd smack him if he even thought about it!!! Just kidding on smacking him tongue

  Nou.. waarom trouwen we?

  Weet je, in sommige landen zijn maximaal vier vrouwen toegestaan, de huwelijken zijn meer bedoeld om rijkdom, trots, bekendheid te tonen.. en meer..
  Het gaat niet eens over seks of liefde.. hoe vreemd is dat?
  Ik zou mezelf nooit gelukkig zien in een huwelijk, mijn man trouwde met drie andere vrouwen.. hel nee, en serieus, ik weet niet hoe ze het doen en met elkaar overweg kunnen.
  Goh.. wetende dat mijn man naar de volgende kamer gaat met een andere vrouw die seks heeft.. of een ander huishouden dat dagenlang met haar meegaat, of zelfs allemaal tegelijk lol

  Het schommel ding kan daar prima werken lol..
  Niet voor mij, ik deel mijn man niet, en ik zou hem een klap geven als hij er zelfs maar aan zou denken!!! Ik maakte maar een grapje toen ik hem sloeg tongue

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Psychology 101....people have sex for many, many different reasons. 

  Psychologie 101....mensen hebben seks om heel veel verschillende redenen.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I truely believe the American dream is to have happiness and peace in there lives.  To be able to live comfortably and not worry about how or when they are going to be able to pay the rent and other bills or if they will be able to afford food for the family until the next paycheck comes in.  I know money does not buy you happiness but it does provide the essentials for living.

  Ik geloof echt dat de Amerikaanse droom is om geluk en vrede in hun leven te hebben. Om comfortabel te kunnen leven en zich geen zorgen te hoeven maken over hoe en wanneer ze de huur en andere rekeningen kunnen betalen, of dat ze eten voor het gezin kunnen betalen tot de volgende salarisstrook binnenkomt. Ik weet dat geld dat niet is. koop je geluk, maar het biedt wel de essentiële levensbehoeften.

 • Origineel English Vertaling Dutch
  Debate #3

  What happened to Freedom of Speech?

  Bill/amendment #1.

  Congress shall make no law respecting an Establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

  Exactly what is Freedom of Speech? Should we be allowed to voice our opinions no matter who we may or may not offend. Many times we have asked ourselves....what happened to freedom of speech when someone loses their jobs, or they become tainted by news media for speaking their minds.

  Maybe there should be more limitations on what we say. Is it right to unjustly attack a group, person, religious beliefs and political opinions? 

  We may not be allowed to slander a persons religious beliefs or ethic background but its ok for example to call someone over weight ugly and cruel names and that goes unnoticed and is accepted.

  Do you believe that being denied to voice our opinions only stifles any resolution to problems in our world today? Who decides what is considered appropriate opinion to inappropriate opinions?

  Lips
  Debat #3

  Wat is er gebeurd met de vrijheid van meningsuiting?

  Wetsvoorstel/amendement nr. 1.

  Het Congres zal geen wet maken die een religieus establishment respecteert, of de vrije uitoefening daarvan verbiedt; of het inkorten van de vrijheid van meningsuiting of van de pers; of het recht van het volk om vreedzaam bijeen te komen en de regering te verzoeken om herstel van de grieven.

  Wat is vrijheid van meningsuiting precies? Moeten we onze mening mogen uiten, ongeacht wie we wel of niet beledigen. We hebben ons vaak afgevraagd wat er met de vrijheid van meningsuiting gebeurt als iemand zijn baan verliest, of als hij door de nieuwsmedia wordt besmet omdat hij zijn mening uitspreekt.

  Misschien moeten er meer beperkingen komen op wat we zeggen. Is het juist om een groep, persoon, religieuze overtuigingen en politieke opvattingen onrechtvaardig aan te vallen?

  Het is ons misschien niet toegestaan iemands religieuze overtuigingen of ethische achtergrond te belasteren, maar het is oké om bijvoorbeeld iemand met overgewicht lelijke en wrede namen te geven en dat blijft onopgemerkt en wordt geaccepteerd.

  Gelooft u dat het feit dat we onze mening niet mogen uiten, elke oplossing voor de problemen in onze huidige wereld alleen maar in de weg staat? Wie bepaalt wat als gepaste en ongepaste meningen wordt beschouwd?

  Lippen
 • Origineel English Vertaling Dutch

  I think it is unfair.. but its fair for a reason..

  You are only heard if you are intelligently and meaningfully speaking, i beleive also it is designed to protect the "establishment" and not the individual, that is where it is not fair..

  Ik denk dat het oneerlijk is, maar het is niet voor niets eerlijk.

  Je wordt alleen gehoord als je intelligent en betekenisvol spreekt, ik geloof ook dat het bedoeld is om het ‘establishment’ te beschermen en niet het individu, dat is waar het niet eerlijk is.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Monogamy is a wonderful thought but I truly do not believe that humans are meant to be monogamous. In my opinion, that is why there are so many relationships destroyed by unfaithful partners. Many of us can consciously make the choice to be with one person or partners may make the choice to have the infamous “open relationship”. Marriage is for those people. Bottom line, both people must be on board.

  Basically that is right but depends on gender " I think"
        Like lions in wild the male has a pride of females but as long as that male is the stronger of rivals he is the only one for her. If another male is stronger and beats or kills him she goes to the winner. The female will stay with him until he can no longer defend the pride.
        Same with humans since we all are mammals. Just society regards men keeping "prides" immoral. If it was acceptable every man would take on more than one wife but us females would stay with one man, even if we had to share. Society shapes how we live not us.

  Monogamie is een prachtige gedachte, maar ik geloof echt niet dat mensen monogaam zijn. Naar mijn mening is dat de reden dat er zoveel relaties kapot gaan door ontrouwe partners. Velen van ons kunnen bewust de keuze maken om met één persoon samen te zijn, of partners kunnen de keuze maken om de beruchte ‘open relatie’ te hebben. Het huwelijk is voor die mensen. Het komt erop neer dat beide mensen aan boord moeten zijn.

  In principe klopt dat, maar hangt af van het geslacht "denk ik"
  Net als leeuwen in het wild heeft het mannetje een troep vrouwtjes, maar zolang dat mannetje de sterkste van alle rivalen is, is hij de enige voor haar. Als een ander mannetje sterker is en hem verslaat of doodt, gaat ze naar de winnaar. Het vrouwtje zal bij hem blijven totdat hij de trots niet langer kan verdedigen.
  Hetzelfde geldt voor mensen, aangezien we allemaal zoogdieren zijn. Een rechtvaardige samenleving beschouwt mannen die hun ‘trotsen’ als immoreel houden. Als het acceptabel was, zou elke man meer dan één vrouw aannemen, maar wij vrouwen zouden bij één man blijven, zelfs als we moesten delen. De maatschappij bepaalt hoe wij leven, niet wij.
 • Origineel English Vertaling Dutch

  Freedom of speech.

  Currently, the biggest threat to freedom of speech is what is commonly called "political correctness."  Now, in all fairness, for years what CONTROLED dialogue was white/male/rich power structures.  So, this may be a case of "turn about being fair play!"

  However, political correctness does squelch debate.  For example:

  If one opposes Obama on a matter, at times the race card is played.  "You only say that because Obama is black!"

  If you have legitimate concerns about environmental issues, but really question the science of "global warming"  then you are a painted as a killer of polar bears and a member of the proverbial Flat Earth Society.

  Etc...

  Vrijheid van meningsuiting.

  Momenteel is de grootste bedreiging voor de vrijheid van meningsuiting wat gewoonlijk ‘politieke correctheid’ wordt genoemd. Nu, in alle eerlijkheid, bestond de GECONTROLEERDE dialoog jarenlang uit blanke/mannelijke/rijke machtsstructuren. Dit kan dus een geval zijn van "keer om eerlijk te zijn!"

  Politieke correctheid onderdrukt echter het debat. Bijvoorbeeld:

  Als iemand zich op een bepaald punt tegen Obama verzet, wordt soms de racekaart uitgespeeld. "Dat zeg je alleen maar omdat Obama zwart is!"

  Als je legitieme zorgen hebt over milieukwesties, maar de wetenschap van de ‘opwarming van de aarde’ werkelijk in twijfel trekt, dan word je afgeschilderd als een moordenaar van ijsberen en lid van de spreekwoordelijke Flat Earth Society.

  Enz...

 • Origineel English Vertaling Dutch
  We the people have created censorship. We all have our own strong beliefs in one thing or another. Basically i really think that Americans hate some form of speech or public opinions at one time or another. 

  What is the first thing we do? We want the government to intervene. I think Freedom of Speech is a crock. How many times have you wanted to say something and strongly express an opinion but hold back? We live more and more fear for our voices to be heard.

  There is always going to be difference where opinions are concerned. Instead of losing our jobs, losing our character as individuals.....shouldn't it be instilled that its ok to have your own set a beliefs and still have our dignity? Instead we are shamed and ridiculed by society.

  I think there should be a revised amendment..........It's ok to disagree.

  Lips
  Wij, het volk, hebben censuur gecreëerd. We hebben allemaal onze eigen sterke overtuigingen in het een of het ander. Eigenlijk denk ik echt dat Amerikanen op een of ander moment een vorm van meningsuiting of publieke opinies haten.

  Wat is het eerste dat we doen? Wij willen dat de overheid ingrijpt. Ik vind de vrijheid van meningsuiting een onzin. Hoe vaak heb je iets willen zeggen en krachtig een mening willen uiten, maar je ingehouden? We leven steeds meer in angst dat onze stem gehoord wordt.

  Er zullen altijd verschillen zijn als het om meningen gaat. In plaats van onze banen te verliezen, ons karakter als individuen te verliezen... zou het niet moeten worden bijgebracht dat het oké is om je eigen overtuigingen te hebben en toch onze waardigheid te behouden? In plaats daarvan worden we beschaamd en belachelijk gemaakt door de samenleving.

  Ik denk dat er een herzien amendement moet komen. Het is prima om het daar niet mee eens te zijn.

  Lippen

Feedback van Leden

Plaats jouw reactie.

lcb activiteiten in de afgelopen 24 uur

Meest bekeken forum posts

MelissaN
MelissaN Serbia 2 maanden geleden
60

Eternal Slots Casino - Exclusieve bonus zonder storting Alleen nieuwe spelers - VS OK! Bedrag: $ 77 Hoe de bonus te claimen: Spelers moeten zich aanmelden via onze LINK en de bonuscode invoeren....
Eternal Slots Casino Exclusieve bonus zonder storting

Sylvanas
Sylvanas Serbia 14 dagen geleden
105

Ben je klaar voor meer geldprijzen en het testen van online casino's? In juni hebben we een aantal opwindende kandidaten, zoals het VS-vriendelijke Decode Casino - zustersite van het gevestigde...
$ 500 LCB juni 2024 Real Cash-wedstrijd: laten we casino's testen!

tough_nut
tough_nut 2 maanden geleden
3

Lion Slots Casino - Exclusieve bonus zonder storting Alleen nieuwe spelers - VS OK! Bedrag: $ 40 Hoe u de bonus kunt claimen: Nieuwe spelers moeten zich aanmelden via onze LINK en bij registratie de...
Lion Slots Exclusieve bonus zonder storting