Wat is de naam van je huisdier?

5,729
bekeken
20
antwoorden
Laatste post geleden 14 jaar geleden door bigjay36
Lipstick
 • Gestart door
 • Lipstick
 • United States Admin 13900
 • laatste activiteit 2 maanden geleden

Lezers van dit topic lazen ook:

 • Beste leden, ShinyWilds Casino is op 1 mei gesloten. Vanaf vandaag zijn stortingen niet meer mogelijk. Actieve bonussen moeten tot 22 april worden ingezet en opnames zijn mogelijk tot 30 april.

  Lees

  ShinyWilds wordt gesloten

  1 388
  2 maanden geleden
 • Lucky Hippo Casino - Exclusief $625 Dragon Feast Freeroll-toernooi Voor nieuwe en bestaande spelers - US OK! Alleen beschikbaar op de mobiele versie! Gegarandeerde prijzenpot: $625 Toernooinaam:...

  Lees
 • Coinbets777 – Exclusieve gratis fiches Alleen voor nieuwe spelers - VS OK! $ 25 gratis fiches Hoe de bonus te claimen : Spelers moeten zich registreren via onze LINK , naar de kassier gaan en de...

  Lees

Participeren in het forum is alleen toegestaan voor actieve leden. Alstublieft of registreren om te posten.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hi Members,

  I have three pets. A boxer named Hazel. A chihuahua (mix) named Bugsy. And a parakeet named Chubs!!!

  What are the names of your pets?

  Lips

  Hallo leden,

  Ik heb drie huisdieren. Een bokser genaamd Hazel. Een chihuahua (mix) genaamd Bugsy. En een parkiet genaamd Chubs!!!

  Wat zijn de namen van uw huisdieren?

  Lippen

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I have Roxie, who is my Lab Mix
  I have Cleo, who is a Shitzu pup
  I have Bella, who is my pure white Cat
  and I have Rebel, who is a tiger cat, and his name says it all.

  I live in a small house, so there is no more room for any more pets.  sad

  To bad, as I would have many more. I love animals.

  Ik heb Roxie, mijn Lab Mix
  Ik heb Cleo, een Shitzu-pup
  Ik heb Bella, mijn puur witte kat
  en ik heb Rebel, een tijgerkat, en zijn naam zegt alles.

  Ik woon in een klein huis, dus er is geen ruimte meer voor huisdieren. sad

  Jammer, want ik zou er nog veel meer hebben. Ik hou van dieren.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I have four cats:

  Tigger, orange and white domestic shorthair cat
  Oreo, black and white domestic shorthair cat
  Cleo (also known as Stinky), a long-haired mixed cat
  Callie, gray domestic shorthair cat

  Ik heb vier katten:

  Teigetje, oranje en witte binnenlandse korthaar kat
  Oreo, zwart-witte binnenlandse korthaar kat
  Cleo (ook bekend als Stinky), een langharige gemengde kat
  Callie, grijze binnenlandse korthaar kat

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I have 2 dogs:
  Sasha- my Border Collie mix (who's our 1st baby)
  Maggie- My Pointer mix (who is IN HEAT & raising my blood pressure this week!)

  Then there's Rosie- the Wippit I dog sit everyday from 8am-5 or 6 pm.( What a pain in the A-- she is)

  Ik heb 2 honden:
  Sasha - mijn Border Collie-mix (die onze eerste baby is)
  Maggie- My Pointer-mix (die IN WARMTE is en deze week mijn bloeddruk verhoogt!)

  Dan is er Rosie, de Wippit. Ik zit elke dag van 8.00 tot 17.00 uur. (Wat een pijn in de A-- ze is)

 • Origineel English Vertaling Dutch

  One parrot (crimson rosella) called "blue" (he must be 20 now)
  One cute little budgie called "the Nutter" - purely and simply cos he is one!  He must be about 15.

  I did have two other budgies but they died - one was called Tommy and the other was called "Lady".

  All these birds were rescued from people who no longer wanted them or treated them badly.

  Eén papegaai (karmozijnrode rosella) genaamd "blauw" (hij moet nu 20 zijn)
  Een schattige kleine parkiet genaamd "de Nutter" - puur en alleen omdat hij er één is! Hij moet ongeveer 15 zijn.

  Ik had nog twee andere parkieten, maar die stierven - de ene heette Tommy en de andere heette "Lady".

  Al deze vogels werden gered van mensen die ze niet langer wilden hebben of slecht behandelden.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  One parrot (crimson rosella) called "blue" (he must be 20 now)
  One cute little budgie called "the Nutter" - purely and simply cos he is one!  He must be about 15.

  I did have two other budgies but they died - one was called Tommy and the other was called "Lady".

  All these birds were rescued from people who no longer wanted them or treated them badly.
  Blue...Bless your heart for saving those birds.  I read your post and I must be emotional today as it made me smile, yet tear up.  Oh why can't all people be so loving to animals. Don't they know how precious they are, and what an animal has to offer us each day?

  A quick story...I had a parakeet once. I swear that little guy knew when I was on the phone. He'de be quiet all day, and when I would answer that phone he would start his chirping, and pretty soon it would go to screeching.  Happily of course, and I couldn't even hear the person on the other end of the line half the time.  I'd hang up, and he'de be quiet again.
  Do you have any idea why he did that? laugh_out_loud

                                                      PMM

  Eén papegaai (karmozijnrode rosella) genaamd "blauw" (hij moet nu 20 zijn)
  Een schattige kleine parkiet genaamd "de Nutter" - puur en alleen omdat hij er één is! Hij moet ongeveer 15 zijn.

  Ik had nog twee andere parkieten, maar die stierven - de ene heette Tommy en de andere heette "Lady".

  Al deze vogels werden gered van mensen die ze niet langer wilden hebben of slecht behandelden.
  Blauw... Zegen je hart voor het redden van die vogels. Ik heb je bericht gelezen en ik moet vandaag emotioneel zijn, want het deed me glimlachen en toch huilen. Oh, waarom kunnen niet alle mensen zo liefdevol voor dieren zijn? Weten ze niet hoe kostbaar ze zijn en wat een dier ons elke dag te bieden heeft?

  Een kort verhaal...Ik had ooit een parkiet. Ik zweer dat die kleine man het wist toen ik aan de telefoon was. Hij zou de hele dag stil zijn, en als ik de telefoon opnam, begon hij te tjilpen, en al snel ging het over in krijsen. Gelukkig natuurlijk, en de helft van de tijd kon ik de persoon aan de andere kant van de lijn niet eens horen. Ik zou ophangen en hij zou weer stil zijn.
  Heb je enig idee waarom hij dat deed? laugh_out_loud

  PMM
 • Origineel English Vertaling Dutch

  I have 1 and his name is Hemi, he has been with me for 7 years..he was 7 months old when i got him...it was on a sunday and his B-day is 7/5/02...He is my Baby

  BOOIE

  Ik heb er 1 en zijn naam is Hemi, hij is al 7 jaar bij mij..hij was 7 maanden oud toen ik hem kreeg...het was op een zondag en zijn B-dag is 7/5/02... Hij is mijn kindje

  BOOIE

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I have a toy poodle and his name is Harley I just tell everyone he's a sporster.

  Ik heb een speelgoedpoedel en zijn naam is Harley. Ik vertel iedereen gewoon dat hij een sportster is.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Awwww Pam, bless you.

  I don't know why they do that but each time I am on the phone, my Blue goes mental too.  I guess its the sound and tones of our voice is all I can think of.  He doesn't talk at all but he does do the sound of the phone ringing (well to a degree).  He also does a cute whistle and he makes a little "peeping" sound when he's eating something he really likes. 

  The nutter and "lady" came as a pair and the guy just didn't want them anymore.

  Little Tommy was 3 when I got him - his owner had him and just didn't like him.  But he talked a lot and he loved sitting on my finger and my shoulder.

  And dear sweet Blue - was beaten up by his owner whilst he was in his cage.  He has a huge fear of hands which makes it difficult to handle him.  I don't know what the guy used to do to him but he was a nervous wreck and a mess when I got him. 

  I think I told the story of blue before but for those that do not know, his owner was a very mean man and his 10 year old daughter had a pet rabbit and one day when she came home from school, he had killed, cooked and made her eat her pet rabbit.  This was quite a few years ago and the daughter is the one that told me about the rabbit and the plight of blue. 

  Enough said I guess.

  blue

  Awwww Pam, groetjes.

  Ik weet niet waarom ze dat doen, maar elke keer als ik aan de telefoon ben, wordt mijn Blue ook gek. Ik denk dat het het geluid en de tonen van onze stem het enige is dat ik kan bedenken. Hij praat helemaal niet, maar hij doet wel het geluid van de rinkelende telefoon (tot op zekere hoogte). Hij fluit ook schattig en maakt een piepgeluidje als hij iets eet dat hij erg lekker vindt.

  De gek en de "dame" kwamen als een paar en de man wilde ze gewoon niet meer.

  Kleine Tommy was drie toen ik hem kreeg - zijn baasje had hem en vond hem gewoon niet leuk. Maar hij praatte veel en hij vond het heerlijk om op mijn vinger en schouder te zitten.

  En lieve lieve Blue - werd door zijn baasje in elkaar geslagen terwijl hij in zijn kooi zat. Hij heeft een enorme angst voor handen, waardoor het lastig is om met hem om te gaan. Ik weet niet wat die man met hem deed, maar hij was een zenuwachtig wrak en een puinhoop toen ik hem kreeg.

  Ik denk dat ik het verhaal van Blue eerder heb verteld, maar voor degenen die het niet weten: zijn eigenaar was een heel gemene man en zijn 10-jarige dochter had een konijn als huisdier en toen ze op een dag thuiskwam van school, had hij gedood, gekookt en liet haar haar konijn opeten. Dit is een flink aantal jaren geleden en de dochter is degene die me over het konijn en het lot van blauw vertelde.

  Genoeg gezegd denk ik.

  blauw

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I miss and loved my pet cat named " Puddy".

  Ik mis en hield van mijn kat genaamd "Puddy".

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Fun question!  I have SOOOO many pets, even most of my cows have names!  But...I do raise my cows for beef so technically they aren't pets even though they are treated as such.  Please don't shout at me if you are a vegan  :'(

  Rescue dog from local shelter, German Shephard named Kaen (pronounced Cane), two Yorkies, Maggie & Bailey, 4 parrots (2 Hyacinth Macaws, Goliath & Gia and 2 Umbrella Cockatoos, Kona and Nikki), barn cats...Boots, Toes, BJ, TJ, Willy and some of my cows have names such as Daisy, Bob, BB, Frannie, Punkin, Angie, Curly and Rosie...other cows we just call "mama cow"!  Oh, and my quarterhorse...his name is Handy.  I have 9 chickens too but they don't have names....just call them "mrs" or "missy" and the rooster is "Mr".  ;D

  Leuke vraag! Ik heb ZOOOOO veel huisdieren, zelfs de meeste van mijn koeien hebben een naam! Maar... ik fok mijn koeien voor rundvlees, dus technisch gezien zijn het geen huisdieren, ook al worden ze als zodanig behandeld. Schreeuw alsjeblieft niet tegen me als je veganist bent :'(

  Reddingshond uit het plaatselijke asiel, Duitse herder genaamd Kaen (uitgesproken als Cane), twee Yorkies, Maggie en Bailey, 4 papegaaien (2 hyacintara's, Goliath en Gia en 2 paraplukaketoes, Kona en Nikki), schuurkatten... Laarzen, tenen , BJ, TJ, Willy en sommige van mijn koeien hebben namen als Daisy, Bob, BB, Frannie, Punkin, Angie, Curly en Rosie...andere koeien noemen we gewoon "mama koe"! Oh, en mijn kwartpaard... zijn naam is Handy. Ik heb ook 9 kippen, maar ze hebben geen naam. Noem ze gewoon "mevrouw" of "juffrouw" en de haan is "Mr". ;D

 • Origineel English Vertaling Dutch

  This is buddy and we have bonnie and clyde

  Dit is maatje en we hebben Bonnie en Clyde

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Awwww Pam, bless you.

  I don't know why they do that but each time I am on the phone, my Blue goes mental too.  I guess its the sound and tones of our voice is all I can think of.  He doesn't talk at all but he does do the sound of the phone ringing (well to a degree).   He also does a cute whistle and he makes a little "peeping" sound when he's eating something he really likes. 

  The nutter and "lady" came as a pair and the guy just didn't want them anymore.

  Little Tommy was 3 when I got him - his owner had him and just didn't like him.  But he talked a lot and he loved sitting on my finger and my shoulder.

  And dear sweet Blue - was beaten up by his owner whilst he was in his cage.  He has a huge fear of hands which makes it difficult to handle him.  I don't know what the guy used to do to him but he was a nervous wreck and a mess when I got him.

  I think I told the story of blue before but for those that do not know, his owner was a very mean man and his 10 year old daughter had a pet rabbit and one day when she came home from school, he had killed, cooked and made her eat her pet rabbit.  This was quite a few years ago and the daughter is the one that told me about the rabbit and the plight of blue. 

  Enough said I guess.

  blue


  gosh Blue....what a sad story.  I was quite heavily involved in parrot rescue/foster back in '99 - 2001.  Saw some pretty horrible situations with the conditions parrots were living in and the abuse & neglect they often endured.  Parrots are highly intelligent creatures and will often turn on themselves in the form of feather destructive behavior, and often mutilation of their flesh, as their way of coping with the abuse/neglect.  I have ZERO tolerance for animal abuse/neglect these days.  I became so burned out after a few years of my involvement that I had to step away for awhile.  Now I just help folks as much as I can by education on how to properly care for parrots and if they do need to rehome a bird, I do my best to help them find a suitable family.  So nice to see other parrot-folks here wink

  Awwww Pam, groetjes.

  Ik weet niet waarom ze dat doen, maar elke keer als ik aan de telefoon ben, wordt mijn Blue ook gek. Ik denk dat het het geluid en de tonen van onze stem het enige is dat ik kan bedenken. Hij praat helemaal niet, maar hij doet wel het geluid van de rinkelende telefoon (tot op zekere hoogte). Hij fluit ook schattig en maakt een piepgeluidje als hij iets eet dat hij erg lekker vindt.

  De gek en de "dame" kwamen als een paar en de man wilde ze gewoon niet meer.

  Kleine Tommy was drie toen ik hem kreeg - zijn baasje had hem en vond hem gewoon niet leuk. Maar hij praatte veel en hij vond het heerlijk om op mijn vinger en schouder te zitten.

  En lieve lieve Blue - werd door zijn baasje in elkaar geslagen terwijl hij in zijn kooi zat. Hij heeft een enorme angst voor handen, waardoor het lastig is om met hem om te gaan. Ik weet niet wat die man met hem deed, maar hij was een zenuwachtig wrak en een puinhoop toen ik hem kreeg.

  Ik denk dat ik het verhaal van Blue eerder heb verteld, maar voor degenen die het niet weten: zijn eigenaar was een heel gemene man en zijn 10-jarige dochter had een konijn als huisdier en toen ze op een dag thuiskwam van school, had hij gedood, gekookt en liet haar haar konijn opeten. Dit is een flink aantal jaren geleden en de dochter is degene die me over het konijn en het lot van blauw vertelde.

  Genoeg gezegd denk ik.

  blauw


  Goh Blue....wat een triest verhaal. Ik was behoorlijk nauw betrokken bij de redding/opvang van papegaaien in '99 - 2001. Ik heb een aantal vreselijke situaties gezien met de omstandigheden waarin papegaaien leefden en de mishandeling en verwaarlozing die ze vaak te verduren kregen. Papegaaien zijn zeer intelligente wezens en zullen zich vaak tegen zichzelf keren in de vorm van verenvernietigend gedrag, en vaak verminking van hun vlees, als hun manier om met misbruik/verwaarlozing om te gaan. Ik heb tegenwoordig NUL-tolerantie voor dierenmishandeling/-verwaarlozing. Ik raakte zo opgebrand na een paar jaar van mijn betrokkenheid dat ik een tijdje afstand moest nemen. Nu help ik mensen gewoon zoveel als ik kan door hen te leren hoe ze op de juiste manier voor papegaaien moeten zorgen en als ze een vogel moeten herplaatsen, doe ik mijn best om ze te helpen een geschikt gezin te vinden. Zo leuk om andere papegaaienmensen hier te zien wink
 • Origineel English Vertaling Dutch

  Sounds like you got a bit of a farm going on there Hymacaw. 

  Yes the abuse and neglect is quite heartbreaking.  I can understand why you would step away...it's very distressing.

  Thank heavens for people like you.

  blue

  Het klinkt alsof je daar een kleine boerderij hebt, Hymacaw.

  Ja, het misbruik en de verwaarlozing zijn behoorlijk hartverscheurend. Ik kan begrijpen waarom je weg zou stappen... het is erg verontrustend.

  Godzijdank voor mensen zoals jij.

  blauw

 • Origineel English Vertaling Dutch
  I have to commend anyone rescues abused animals.  I have to admit i can't handle it. I see the commercials on animals being abused and i have to turn away. I see shows on animal rescue where an animal is so badly abused and i have to turn away.

  Thank God their are people out there stronger than me. I get so shook up i just can't deal with it. I really wish i could. My love for animals is greater sometimes than i think for people!!

  Now stray animals i will rescue any day or if i know an animal is being abused i will report it. But to see and visualize the abuse......i fall apart.

  For all you that do rescue pets that are severally abused............your angels.

  Lips
  Ik moet iedereen prijzen die mishandelde dieren redt. Ik moet toegeven dat ik er niet mee om kan gaan. Ik zie de reclames over dierenmisbruik en ik moet me afwenden. Ik zie shows bij dierenredding waar een dier zo zwaar wordt mishandeld en ik me moet afwenden.

  Godzijdank zijn er mensen die sterker zijn dan ik. Ik raak zo in de war dat ik er gewoon niet mee om kan gaan. Ik zou echt willen dat ik het kon. Mijn liefde voor dieren is soms groter dan ik denk voor mensen!!

  Nu zwerfdieren zal ik elke dag redden of als ik weet dat een dier wordt mishandeld, zal ik dit melden. Maar als ik het misbruik zie en visualiseer, val ik uiteen.

  Voor jullie allemaal die huisdieren redden die hoofdelijk mishandeld zijn... jullie engelen.

  Lippen
 • Origineel English Vertaling Dutch

  I have a Cat named Dog.. and a Dog named Cat..
  And yes.. the cat thinks it's a dog, and the dog acts like a cat..
  The cat is a long hair tabby, and the dog is a minature poodle (her real name is Estaya)

  My kitty plays fetch and actually brings it back wanting you to throw it again, also has quick meow but it sounds like a bark.. lmao

  My doggy plays with the cat toys and bats the peacock feathers on the stick and has a whiny type bark like a meow.. lmaoooo

  Ik heb een kat genaamd Dog.. en een hond genaamd Cat..
  En ja.. de kat denkt dat het een hond is, en de hond gedraagt zich als een kat..
  De kat is een langharige tabby en de hond is een miniatuurpoedel (haar echte naam is Estaya)

  Mijn kat speelt apporteren en brengt hem eigenlijk terug en wil dat je hem nog een keer gooit, miauwt ook snel, maar het klinkt als blaffen.. lmao

  Mijn hondje speelt met het kattenspeelgoed en slaat met de pauwenveren op de stok en blaft als een miauw.. lmaoooo

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I have two cats and one is pooky and another one is oreo. They are two spoiled cats, well more likely spoiled babies...but they give me so much joy and love.

  Ik heb twee katten en één is pooky en een andere is oreo. Het zijn twee verwende katten, waarschijnlijk verwende baby's... maar ze geven me zoveel vreugde en liefde.

 • Origineel English Vertaling Dutch


  Thank God their are people out there stronger than me. I get so shook up i just can't deal with it. I really wish i could. My love for animals is greater sometimes than i think for people!!

  Now stray animals i will rescue any day or if i know an animal is being abused i will report it. But to see and visualize the abuse......i fall apart.

  For all you that do rescue pets that are severally abused............your angels.

  Lips[/color]
  [/quote]


  Thank God their are people out there stronger than me. I get so shook up i just can't deal with it. I really wish i could. My love for animals is greater sometimes than i think for people!!

  Now stray animals i will rescue any day or if i know an animal is being abused i will report it. But to see and visualize the abuse......i fall apart.

  For all you that do rescue pets that are severally abused............your angels.

  Lips[/color]

  I can tell you that seeing the abuse is often better than the aftermath, I was a groomer for 11 years and not all who take their pets to the groomer are good. The local vet sent a Spitz to us because he was so overwhelmed.The poor lil critter was suffering from Tick Paralisis for those of you who do not know it is caused by 1(ONE) single male tick...pull the tick the pooch will be right as rain in 5min. give or take.This guy had - I stopped counting after 145, 150 and I pulled ticks of him for a better part of my work day..Finally about 6 hours after he arrived at our shop he was in the tub standing. Well back to my point I could much easily see someone hit a dog then have it in my lap lookin in my eyes with his..and seeing the suffer. I wanted to be a vet, but the uthenizeing part I didnt think I could bring myself to do. I found the next best thing...a better title, because a VET sent him to us. As a groomer I saw alot of things done to animals that I didnt actually see, those people paid a large grooming bill had a visit from the ASPCA and either spent time in jail(not enough) or was hit with a fine(still not enough)

  BOOIE


  Godzijdank zijn er mensen die sterker zijn dan ik. Ik raak zo in de war dat ik er gewoon niet mee om kan gaan. Ik zou echt willen dat ik het kon. Mijn liefde voor dieren is soms groter dan ik denk voor mensen!!

  Nu zwerfdieren zal ik elke dag redden of als ik weet dat een dier wordt mishandeld, zal ik dit melden. Maar als ik het misbruik zie en visualiseer, val ik uiteen.

  Voor jullie allemaal die huisdieren redden die hoofdelijk mishandeld zijn... jullie engelen.

  Lippen[/kleur]
  [/citaat]


  Godzijdank zijn er mensen die sterker zijn dan ik. Ik raak zo in de war dat ik er gewoon niet mee om kan gaan. Ik zou echt willen dat ik het kon. Mijn liefde voor dieren is soms groter dan ik denk voor mensen!!

  Nu zwerfdieren zal ik elke dag redden of als ik weet dat een dier wordt mishandeld, zal ik dit melden. Maar als ik het misbruik zie en visualiseer, val ik uiteen.

  Voor jullie allemaal die huisdieren redden die hoofdelijk mishandeld zijn... jullie engelen.

  Lippen[/kleur]

  Ik kan je vertellen dat het zien van de mishandeling vaak beter is dan de nasleep ervan, ik ben 11 jaar lang trimmer geweest en niet iedereen die met zijn huisdieren naar de trimsalon gaat, is goed. De plaatselijke dierenarts stuurde een Spitz naar ons omdat hij zo overweldigd was. Het arme kleine beestje leed aan Tekenparalisis voor degenen onder jullie die niet weten dat het wordt veroorzaakt door 1 (ÉÉN) enkele mannelijke teek... trek aan de teek aan de hond zal binnen 5 minuten zo regenachtig zijn. geven of nemen. Deze man had - ik stopte met tellen na 145, 150 en ik trok een groot deel van mijn werkdag teken van hem. Uiteindelijk, ongeveer 6 uur nadat hij bij onze winkel aankwam, stond hij in bad. Terug naar mijn punt, ik kon heel gemakkelijk zien hoe iemand een hond sloeg en hem dan op mijn schoot in mijn ogen keek met de zijne... en het lijden zien. Ik wilde dierenarts worden, maar het utheniserende deel dacht ik niet dat ik mezelf ertoe zou kunnen brengen. Ik vond het op één na beste... een betere titel, omdat een beroepsonderwijs en -opleiding hem naar ons stuurde. Als trimmer zag ik veel dingen met dieren gebeuren die ik eigenlijk niet zag, die mensen betaalden een hoge rekening voor de verzorging, hadden een bezoek van de ASPCA en brachten tijd door in de gevangenis (niet genoeg) of kregen een boete (nog steeds niet genoeg). )

  BOOIE
 • Origineel English Vertaling Dutch

  bird-blittzen,dogs-buster and buddy,cats-snowball,wildey,scotty...rabbit-peter,turtle-dotsie and about 80 un-named fish(fish breed fast...lol)why do i have sooooooo many critters? my wife is an animal lover and i have three daughters...nuff said oops fer got the wild field mouse the cat brought in,we just call it... mouse.

  vogel-blittzen, honden-buster en maatje, katten-sneeuwbal, wildey, scotty... konijn-peter, schildpad-dotsie en ongeveer 80 niet bij naam genoemde vissen (vissen broeden snel... lol) waarom heb ik zooooooooo veel beestjes ? mijn vrouw is een dierenliefhebber en ik heb drie dochters...nuff zei: oeps, ik heb de wilde veldmuis die de kat heeft binnengebracht, we noemen hem gewoon... muis.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  i have a dog i named sooner , cause i figured sooner or later he would be pissing and shitting all over my floors . i have a cat that just appeared at my house one day and never left that i ended up naming little _ucker , not on purpose tho it was just what i called him when he first showed up and 3 months later i realized i now have a cat and he answers to little _ucker so i left it . when i take him to the vet they allways think i"m kidding around with the name but i"m not

  Ik heb een hond die ik eerder een naam heb gegeven, omdat ik dacht dat hij vroeg of laat over mijn vloeren zou pissen en poepen. ik heb een kat die op een dag bij mij thuis verscheen en nooit meer wegging. Ik noemde uiteindelijk kleine _ucker, niet expres, maar het was precies hoe ik hem noemde toen hij voor het eerst kwam opdagen en 3 maanden later besefte ik dat ik nu een kat heb en hij antwoordt op kleine _ucker, dus ik liet het staan. Als ik hem naar de dierenarts breng, denken ze altijd dat ik een grapje maak met de naam, maar dat is niet zo

Feedback van Leden

Plaats jouw reactie.

lcb activiteiten in de afgelopen 24 uur

Meest bekeken forum posts

tough_nut
tough_nut 2 maanden geleden
11

Coinbets777 - Exclusieve gratis fiches Alleen nieuwe spelers - VS OK! $ 25 $ 30 $ 45 Gratis fiches Hoe de bonus te claimen: Spelers moeten zich aanmelden via onze LINK , naar Kassier gaan en de bonus...
Coinbets777 Exclusieve bonus zonder storting

Dzile
Dzile Serbia 15 dagen geleden
114

Welkom bij weer een echte maandelijkse geldwedstrijd! Het is heet in juli en het zal nog heter worden zodra we deze populaire weggeefactie starten, dus maak je klaar om een deel van de prijzenpot van...
LCB $500 juli Real Cash-wedstrijd: laten we casino's testen!

František Kázmér
František Kázmér Slovakia 2 maanden geleden
13

25$ freebet-code - BIGLEAGUE gewaardeerd op 14.5.2024
Betwhale.ag Casino Geen aanbetaling