Zelfbeheersing uitoefenen... is dat mogelijk?

2,777
bekeken
74
antwoorden
Laatste post geleden 6 jaar geleden door apaveee
Casinista932
 • Gestart door
 • Casinista932
 • Italy Hero Member 876
 • laatste activiteit 1 maand geleden

Lezers van dit topic lazen ook:

 • Slotexo Casino recensie Inschrijfbonus: 100% tot € 500 + 200 spins Inschrijfbonus - Brazilië: 100% tot R$2000 + 200 spins Inschrijfbonus - Canada: 100% tot €750 + 200 spins Inschrijfbonus -...

  Lees

  Slotexo Casinobonussen en promoties

  1 306
  2 maanden geleden
 • brianlinsenmayer@icloud.com ik heb op woensdag 24/04 in de vroege middag $100 gewonnen op SUNRISE SLOTS. Er wordt mij verteld dat het 7-10 werkdagen kan/zal duren voordat de beoordeling wordt...

  Lees

  Gesloten [vanwege het niet reageren van ...

  2 3.31 K
  2 maanden geleden
 • KatsCasino heeft me opgelicht. Ik heb me aangemeld voor de ndb-bonus en heb de play-through gewonnen. Ze vroegen om mijn KYC-documenten. mijn identiteitsbewijs komt uit Las Vegas en ik woon ook in...

  Lees

  Kats Casino-klacht

  61 3.33 K
  2 maanden geleden

Participeren in het forum is alleen toegestaan voor actieve leden. Alstublieft of registreren om te posten.

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Oggi ci sono ricaduto...

  Avevo 80 euro a disposizione su un sito e mi sono detto...tanto 80 in più o in meno che differenza fa?

  Cosi ho deciso di portarmeli su Thundertruck ed alzare la puntata dai 9/18 cent ai 45.

  Sono anche riuscito a beccare qualche buona combinazione e due serie di freespin da cui non ho vinto quasi nulla.

  Avrei potuto gestire il budget diversamente impostando le puntate tra i 27 e i 36 cent per avere almeno 230/300 spin da gestire.

  Oppure avrei potuto cambiare slot appena mi sono reso conto che non era il momento giusto.

  Resta il fatto che quando "il demone del gioco" ti prende sembra quasi non sia più padrone delle tue azioni.

  Quando vi capitano questi momenti di irrazionalità, se vi capitano, come vi comportate?

  Io sono piuttosto metodico e regolare e riesco ad ottenere costantemente piccole vincite...ma a volte vorrei realizzare una vincita importante e cado in questi errori.

  Vandaag viel ik er weer in...

  Ik had 80 euro beschikbaar op een site en ik zei tegen mezelf... 80 meer of minder, wat maakt het uit?

  Dus besloot ik ze naar Thundertruck te brengen en de weddenschap te verhogen van 9/18 cent naar 45.

  Ook wist ik een aantal goede combinaties te maken en twee sets freespins waarvan ik bijna niets won.

  Ik had het budget anders kunnen beheren door de inzetten tussen de 27 en 36 cent in te stellen, zodat je minimaal 230/300 spins kon beheren.

  Of ik had van slot kunnen veranderen zodra ik besefte dat dit niet het juiste moment was.

  Het feit blijft dat wanneer "de gaming-demon" je te pakken krijgt, het bijna lijkt alsof hij geen controle meer heeft over je acties.

  Als deze momenten van irrationaliteit jou overkomen, hoe gedraag je je dan?

  Ik ben behoorlijk methodisch en regelmatig en het lukt me om consequent kleine overwinningen te behalen... maar soms wil ik een grote overwinning behalen en val ik in deze fouten.

  Today I fell back into it...

  I had 80 euros available on a site and I said to myself... 80 more or less, what difference does it make?

  So I decided to take them to Thundertruck and raise the bet from 9/18 cents to 45.

  I also managed to hit some good combinations and two sets of freespins from which I won almost nothing.

  I could have managed the budget differently by setting the bets between 27 and 36 cents to have at least 230/300 spins to manage.

  Or I could have changed slots as soon as I realized it wasn't the right time.

  The fact remains that when "the gaming demon" gets you it almost seems like it is no longer in control of your actions.

  When these moments of irrationality happen to you, if they happen to you, how do you behave?

  I am quite methodical and regular and I manage to consistently get small wins... but sometimes I would like to make a big win and I fall into these mistakes.

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  shocked ma come ??? tu dici "cado in questi errori " 

  e no caro mio , non sono errori ...........e' il vero e proprio gioco , il senso e' l' azzardo , OK , il senso del gioco e' questo .

  Caro casinista hai fatto bene ......OK ...lasciati andare e vedrai che se oggi non  c'e' stato domani o dopo arriva .

  Ogni tanto devi AZZARDARE 

  E non chiamarlo ERRORE angry

  thumbs_up SEI STATO UN GRANDE 

  coolchi ogni tanto non osa non potra' realmente vincere 

   

   

  shocked maar hoe ??? je zegt: "Ik val in deze fouten"

  en nee, mijn liefste, het zijn geen fouten. Het is het echte spel, de betekenis is gokken. Oké, de betekenis van het spel is dit.

  Beste onruststoker, je hebt het goed gedaan......Oké...laat jezelf gaan en je zult zien dat als vandaag er niet was, morgen of later wel zal komen.

  Zo nu en dan moet je UITDAGEN

  En noem het geen FOUT angry

  thumbs_up JE WAS GEWELDIG

  cool wie af en toe niet durft, zal niet echt kunnen winnen

  shocked but how ??? you say "I fall into these mistakes"

  and no my dear, they are not errors.........it's the real game, the meaning is gambling, OK, the meaning of the game is this.

  Dear troublemaker, you did well......OK...let yourself go and you'll see that if today wasn't there, tomorrow or later will arrive.

  Every now and then you have to CHALLENGE

  And don't call it an ERROR angry

  thumbs_up YOU WERE GREAT

  cool those who don't dare every now and then won't really be able to win

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Sì è giusto osare di tanto in tanto anche se nei casinò Aams ultimamente è difficile riuscire a fare una vincita importante e quindi è logico giocarsi le vincite un po' qua e un  po' là perché non si è soddisfatti fino in fondo e ci si fossilizza a cercare quel qualcosa in più che forse non arriverà mai.

  Ultimamente ho vinto poco più di 200 su Starcasinò, poi alcune vincite sui 100 e altre di minor conto rigiocate e diversi depositi andati a mare in vari casinò anche non Aams. Di conseguenza deduco che spesso e volentieri ritorno punto e a capo ed è lecito chiedermi...che cosa ho vinto? Nulla.

  Ja, het is goed om af en toe te durven, ook al is het in Aams casino's de laatste tijd moeilijk om een aanzienlijke winst te behalen en daarom is het logisch om de winst hier en daar een beetje te gokken omdat je niet helemaal tevreden bent en je raakt versteend om op zoek te gaan naar iets meer dat misschien nooit zal komen.

  De laatste tijd heb ik iets meer dan 200 gewonnen op Starcasinò, waarna sommige winsten van meer dan 100 en andere kleinere opnieuw zijn gespeeld en verschillende stortingen die overboord zijn gegaan in verschillende casino's, inclusief niet-Aams-casino's. Hieruit leid ik af dat ik vaak terugga naar het begin en dat het legitiem is om mezelf af te vragen... wat heb ik gewonnen? Niets.

  Yes, it is right to dare from time to time even if in Aams casinos lately it is difficult to be able to make a significant win and therefore it is logical to gamble the winnings a little here and a little there because you are not completely satisfied and you become fossilized to look for that something more that perhaps will never arrive.

  Lately I have won just over 200 on Starcasinò, then some winnings over 100 and other smaller ones replayed and several deposits that have gone overboard in various casinos, including non-Aams ones. Consequently I deduce that I often go back to the beginning and it is legitimate to ask myself... what have I won? Nothing.

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  strugglemagariiiiiiii , avessi l'auto controllo , che paradossalmente sono proprio le mie zampate forti che mi hanno fatto vincere , ma allo stesso tempo perdereembarrassedembarrassed come dice il buon leista28 , alla fine di tutto cio' ?? cosa ti trovi in tasca ????? 

  sad a giocare come me un bel niente 

  struggle Ik wou dat ik zelfbeheersing had, wat paradoxaal genoeg precies mijn sterke poten zijn die ervoor hebben gezorgd dat ik won, maar tegelijkertijd verloor embarrassedembarrassed zoals de goede leista28 zegt: aan het einde van dit alles?? wat vind je in je zak?????

  sad Het heeft geen zin om te spelen zoals ik

  struggle I wish I had self-control, which paradoxically is precisely my strong paws that made me win, but at the same time lose embarrassedembarrassed as the good leista28 says, at the end of all this?? what do you find in your pocket?????

  sad there's no point in playing like me

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  A volte non ci si rende conto che tutti quelle piccole vincite se prelevate fanno un buon bottino a fine anno.

  E quindi è da rivalutare quel proverbio che dice chi troppo vuole nulla stringe :p

  Dopo quegli 80 euro persi su vogliadivincere ne sono seguiti altri che erano facilmente riscattabili...e anche li l'ingordigia ha avuto la meglio.

  Avevo 170 dollari facili facili da riscattare con requisito di scommessa x1.

  Potevo farlo utilizzando slot con volatilità medio bassa, poche linee e bet minima e invece, come dice lo spot della gillette...a un certo punto qualcosa scatta!

  Bet alzata a 1$...mentre pensi "stavolta vinco qualcosa in più" il bilancio scende e si rimane convinti che sta per arrivare il giro bonus. Ed è proprio quello il momento che ti accorgi che non ti puoi fermare finchè non hai perso tutto.

  Poi ho fatto due depositi cosi a vanvera per chiudere la giornata...

  Peccato veramente non aver sfruttato queste opportunità anche per dare una continuità alla gestione positiva dei mesi passati che mi aveva portato a prelevare circa 900 euro...30 di qua e 50 di la etc etc...

  Ora riparto da zero...cercando di ricostituire un bankroll e facendo attenzione a non ricadere negli stessi errori.

   

  Soms realiseer je je niet dat al die kleine winsten, als ze worden opgenomen, aan het einde van het jaar een goede buit opleveren.

  En dus moeten we dat spreekwoord opnieuw evalueren dat zegt dat degenen die te veel willen, niets krijgen :p

  Na die 80 euro die verloren ging door de wil om te winnen, volgden anderen die gemakkelijk inwisselbaar waren... en zelfs daar kreeg de hebzucht de overhand.

  Ik had een gemakkelijke $ 170 die gemakkelijk kon worden ingewisseld met een inzetvereiste van x1.

  Ik had het kunnen doen door slots te gebruiken met een gemiddelde tot lage volatiliteit, weinig lijnen en een minimale inzet en in plaats daarvan, zoals de reclame van Gillette zegt... op een gegeven moment klikt er iets!

  Inzet verhoogd naar $1...terwijl je denkt "deze keer win ik iets meer", zakt het saldo en blijf je ervan overtuigd dat de bonusronde eraan komt. En dat is precies het moment waarop je beseft dat je pas kunt stoppen als je alles kwijt bent.

  Toen heb ik willekeurig twee van dit soort stortingen gedaan om de dag te eindigen...

  Het is echt jammer dat ik deze kansen niet heb benut om continuïteit te geven aan het positieve management van de afgelopen maanden, waardoor ik ongeveer 900 euro heb moeten opnemen...30 hier en 50 daar enz.

  Nu begin ik helemaal opnieuw. Ik probeer een bankroll weer op te bouwen en zorg ervoor dat ik niet opnieuw dezelfde fouten maak.

  Sometimes you don't realize that all those small winnings, if withdrawn, make for a good loot at the end of the year.

  And so we need to re-evaluate that proverb that says those who want too much get nothing :p

  After those 80 euros lost on lust to win, others followed that were easily redeemable... and even there greed got the better of them.

  I had an easy $170 easy to redeem with x1 wagering requirement.

  I could have done it using slots with medium-low volatility, few lines and minimum bet and instead, as the Gillette commercial says...at a certain point something clicks!

  Bet raised to $1... while you think "this time I win something more" the balance drops and you remain convinced that the bonus round is about to arrive. And that's exactly the moment you realize that you can't stop until you've lost everything.

  Then I made two deposits like this at random to end the day...

  It's really a shame not to have taken advantage of these opportunities also to give continuity to the positive management of the past months which had led me to withdraw around 900 euros...30 here and 50 there etc etc...

  Now I'm starting from scratch... trying to rebuild a bankroll and being careful not to make the same mistakes again.

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Davvero molto facile ricadere negli stessi errori.Consolati che non sei l'unico anche io molte volte non mi accontento e sperpero quello che con tanta fatica ho raccimolato sperando nel colpo grosso mannaggia a me esempio:

  Tre giorni fa ho depositato 20 euro per giocare ad halloween fortune ormai diventata la mia preferita in assoluto anche quando non caccia un euro non ne vuole sapere io con calma aspetto per farmi pagare allora ti dicevo inizio la mattina alle  10 e salgo di 4 euro fino alla sera alle 7 facendo molte pause eh ero ancora li e avevo perso solo 2 euro, allora lascio e ritorno il giorno seguente. Due euro di quei 22 durati per ore e poi calata a 17.Mi scoccio, chiudo e riprendo ieri mattina tra alti e bassi calo a 11 euro poi alle 11,30 boom volo a 70 ecco che non capisco il segnale era quello il momento di ritirare il picccolo bottino e invece inizio ad alzare il bet arrivo anche a moneta valore 0,10 linea 7 mi fa ritornare allo stesso punto cioè 70 euro ecco il secondo segnale che dice: Meglio che te ne vai e io insisto con bet alti allora  vaiiiiiiii calo in picchiata in poco tempo avevo 50 euro poi 40 poi ho riflettuto e schiacciato il tasto preleva sennò li perdevo tutti. M.eglio il raddoppio che niente alla fine ma, mi dispiace per quei 30 euro buttati alle ortiche che avrebbero potuto darmi altre chance in un altro giornocry 

  La prossima volta starò più attenta spero!

  Het is echt heel gemakkelijk om in dezelfde fouten terug te vallen. Troost jezelf met het feit dat je niet de enige bent. Vaak ben ik niet tevreden en verspil ik wat ik met zoveel moeite heb verzameld, in de hoop op een grote kans. verdomme, voorbeeld:

  Drie dagen geleden heb ik 20 euro gestort om Halloween Fortune te spelen, wat nu mijn absolute favoriet is geworden, zelfs als hij geen euro krijgt, wil hij het niet weten. Ik wacht rustig af tot ik betaald krijg, en ik zei toch dat ik morgenochtend begin om 10.00 uur en met 4 euro omhoog tot 's avonds om 7 uur met veel pauzes en ik was er nog steeds en ik was maar 2 euro kwijt, dus ik vertrok en kwam de volgende dag terug. Twee euro van die 22 duurde uren en zakte daarna naar 17. Ik raak geïrriteerd, sluit af en hervat gisterochtend tussen ups en downs naar 11 euro en dan om 11.30 uur boem vlieg ik naar 70 hier begrijp ik het signaal niet dat was het moment waarop ik de kleine buit verzamel en in plaats daarvan begin ik de weddenschap te verhogen. Ik bereik ook een muntwaarde van 0,10 regel 7, het brengt me terug naar hetzelfde punt, namelijk 70 euro. Hier is het tweede signaal dat zegt: Het is beter dat je weggaat en ik sta erop hoge inzetten en dan goooood. Ik viel in korte tijd in een duikvlucht. Ik had 50 euro en toen 40. Toen dacht ik erover na en drukte op de opnameknop, anders was ik ze allemaal kwijt. Het is beter om uiteindelijk te verdubbelen dan niets, maar het spijt me voor de verspilde 30 euro die me op een andere dag andere kansen hadden kunnen geven cry

  Volgende keer zal ik voorzichtiger zijn, hoop ik!

  It's really very easy to fall back into the same mistakes. Console yourself that you're not the only one. Many times I'm not satisfied and I squander what I've put together with so much effort, hoping for a big shot, damn me, example:

  Three days ago I deposited 20 euros to play Halloween Fortune which has now become my absolute favourite, even when he doesn't get a euro he doesn't want to know I calmly wait to get paid then I told you I start in the morning at 10am and go up by 4 euros until in the evening at 7 taking many breaks and I was still there and I had only lost 2 euros, so I left and returned the following day. Two euros of those 22 lasted for hours and then dropped to 17. I get annoyed, close and resume yesterday morning between ups and downs drop to 11 euros then at 11.30 boom I fly to 70 here I don't understand the signal that was the moment of collect the small loot and instead I start to raise the bet I also reach a coin value of 0.10 line 7 it brings me back to the same point i.e. 70 euros here is the second signal that says: Better you leave and I insist on high bets then goooood I fell in a nosedive in a short time I had 50 euros then 40 then I thought about it and pressed the withdraw button otherwise I would lose it all. Better to double than nothing in the end but, I'm sorry for those 30 euros wasted that could have given me other chances on another day cry

  Next time I'll be more careful I hope!

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  wink in assoluto , sopra ogni cosa ,la cosa migliore nel gioco e' proprio quella di accontentarsi ......ma non e' per niente facile dato che dietro ogni spin si nasconde l'azzardo ......ora non ha importanza quanto tu vinca , la vera vincita nel giocare continuamente e' ACCONTENTARSI sempre e comunque ,,,,a lungo andare e' la migliore strategia di sempre .

  embarrassedembarrassedembarrassedembarrassed me ne sono preso infinite di sberle per non avere mai ascoltato realmente questa regola , LA REGINA DELLE REGOLE 

  wink Absoluut, bovenal is het beste in het spel om tevreden te zijn... maar het is helemaal niet gemakkelijk, aangezien achter elke draai gokken schuilt... hoeveel je ook wint, de echte winst bij continu spelen is altijd tevreden te zijn en in ieder geval is dit op de lange termijn de beste strategie ooit.

  embarrassedembarrassedembarrassedembarrassed Ik kreeg oneindig veel klappen omdat ik nooit echt naar deze regel, DE KONINGIN DER REGELS, had geluisterd

  wink Absolutely, above all things, the best thing in the game is to be satisfied......but it's not easy at all given that behind every spin lies gambling......now it doesn't have No matter how much you win, the real win in playing continuously is to BE SATISFIED always and in any case,,,,in the long run it is the best strategy ever.

  embarrassedembarrassedembarrassedembarrassed I got an infinite amount of slaps for never having actually listened to this rule, THE QUEEN OF RULES

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  In questi ultimi giorni tra scommesse sportive e puntate alle slots e soprattutto su Break Da Bank Again e Dead or Alive è andata molto male. Ho sprecato buona parte del budget soprattutto su Bet365, Betflag e Starcasinò. A voi invece come sta andando?

  De afgelopen dagen is het tussen sportweddenschappen en slotsweddenschappen en vooral op Break Da Bank Again en Dead or Alive erg slecht gegaan. Ik heb een groot deel van het budget verspild, vooral aan Bet365, Betflag en Starcasinò . Hoe gaat het met jou?

  In recent days between sports betting and slots bets and especially on Break Da Bank Again and Dead or Alive things have gone very badly. I wasted a good part of the budget especially on Bet365, Betflag and Starcasinò . How is it going for you?

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Io tre giorni di deposito su casinò one 20più 20 bonus poi ho avuto fretta e ciao ciao ora sto provando su un altro sempre a dead or alive

  Ik heb een storting van drie dagen gedaan op casino één 20 plus 20 bonus, daarna had ik haast en tot ziens, nu probeer ik een andere, altijd dood of levend

  I made a three day deposit on casino one 20 plus 20 bonus then I was in a hurry and bye bye now I'm trying on another always dead or alive

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  A me stava andando bene, forse perché ho abbandonato alcuni casinò su cui gioco da tempo per esplorare nuovi mondi alla Star Trek (qualche trekker presente?), scoprendone alcuni molto validi e veloci nel pagare, per poi però altrettanto andare in perdita. Al momento aspetto di ricevere dei giri gratuiti su Bitstarz come da promozione di benvenuto (100% + 180 giri gratuiti su Boomanji, Fruit Zen oppure Starburst, se ne ricevono 20 ogni 24 ore, e sono al secondo giorno), per il resto faccio una dovuta pausa a meno che non riceva qualcosa di gratuito. Ho avuto una buona impressione sui casinò BetAdonis, Lapalingo, Brango, Drift, Casdep (i giocatori italiani sono accettati ma non ricevono bonus), Casibon (trovato sul forum principale di questo sito con 30 giri gratuiti in esclusiva alla registrazione e 100% su primo deposito) e ttr.casino. 

  Het ging goed met mij, misschien omdat ik een aantal casino's waar ik al heel lang speelde verliet om nieuwe werelden à la Star Trek te verkennen (zijn er trekkers aanwezig?), waarbij ik een aantal zeer goede en snelle werelden ontdekte bij het betalen, om vervolgens evenveel geld verliezen. Op dit moment wacht ik op het ontvangen van enkele gratis spins op Bitstarz volgens de welkomstpromotie (100% + 180 gratis spins op Boomanji, Fruit Zen of Starburst, als je er elke 24 uur 20 ontvangt, en ik ben op de tweede dag ), voor de rest doe ik een pauze tenzij ik iets gratis krijg. Ik had een goede indruk op BetAdonis, Lapalingo, Brango, Drift, Casdep casino's (Italiaanse spelers worden geaccepteerd maar ontvangen geen bonussen), Casibon (te vinden op het hoofdforum van deze site met 30 gratis spins exclusief bij registratie en 100% bij de eerste keer storting) en ttr.casino.

  It was going well for me, perhaps because I abandoned some casinos I had been playing in for a long time to explore new worlds à la Star Trek (any trekkers present?), discovering some very good and quick ones in paying, only to then equally lose money. At the moment I'm waiting to receive some free spins on Bitstarz as per the welcome promotion (100% + 180 free spins on Boomanji, Fruit Zen or Starburst, if you receive 20 every 24 hours, and I'm on the second day), for the rest I do a due break unless I get something free. I had a good impression on BetAdonis, Lapalingo, Brango, Drift, Casdep casinos (Italian players are accepted but do not receive bonuses), Casibon (found on the main forum of this site with 30 free spins exclusively upon registration and 100% on first deposit) and ttr.casino.

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  2° giorno di free spins, con Boomanji che ha fruttato 2,75€. 10 spin a Dragon Kingdom a 0,25 mi hanno lasciato a 2,95€, i successivi 10 in un paio di occasioni è stata sfiorata la feature dei giri gratuiti rimanendo 1,98€. E il terzo tentativo non ha portato a molto altro, rimanendo a 4 cents.

  2e dag gratis spins, waarbij Boomanji € 2,75 verdient. 10 spins bij Dragon Kingdom voor 0,25 leverden mij € 2,95 op, de volgende 10 keer werd de gratis spins-functie een paar keer aangeraakt en bleef € 1,98. En de derde poging leverde niet veel anders op en bleef op 4 cent staan.

  2nd day of free spins, with Boomanji earning €2.75. 10 spins at Dragon Kingdom at 0.25 left me with €2.95, the next 10 on a couple of occasions the free spins feature was touched and remained €1.98. And the third attempt didn't lead to much else, remaining at 4 cents.

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  L'ultimo mese e mezzo è stato deleterio per me :|

  Ho inziato da Brango dove avevo 100 dollari vinti ad un torneo da scommettere 1x...un po la sfortuna e un po l'azzardo e li ho azzerati.

  Stessa cosa su vogliadivincere...poi slotocash...

  Qualche deposito dove non sono riuscito mai ad andare in positivo.

  Peccato...perchè c'erano tante promozioni a cui aderire tra pokerstars e bwin.

  Domenica mi e' saltata una scommessa multipla all'ultimo minuto...e anche li sono sfumati circa 450 euro che avrebbero sistemato tutto.

  Ieri Eurobet mi ha raddoppiato il deposito e con 20+20 giocati a 9 cent a spin non sono riuscito a prendere giri buoni.

  In borsa si dice "sell in may and go away"...e forse queso vale anche per il casinò ed il resto! :D

   

  De afgelopen anderhalve maand zijn slecht voor mij geweest :|

  Ik begon vanuit Brango, waar ik 100 dollar had gewonnen in een toernooi om 1x in te zetten... een beetje pech en een beetje gokken en ik schakelde ze uit.

  Hetzelfde geldt voor het verlangen om te winnen... en dan slotocash...

  Sommige stortingen waarbij ik er nooit in ben geslaagd positief te worden.

  Het is jammer... want er waren zoveel promoties tussen pokerstars en bwin waar je aan mee kon doen.

  Zondag heb ik op het laatste moment een meervoudige weddenschap gemist... en ook daar verloor ik zo'n 450 euro, waarmee alles opgelost zou zijn.

  Gisteren heeft Eurobet mijn storting verdubbeld en met 20+20 gespeeld tegen 9 cent per draai kon ik geen goede spins krijgen.

  Op de aandelenmarkt zeggen ze "sell in may and go away"... en wellicht geldt dit ook voor het casino en de rest! :D

  The last month and a half has been bad for me :|

  I started with Brango where I had 100 dollars won in a tournament to bet 1x... a bit of bad luck and a bit of gambling and I eliminated them.

  Same thing on desire to win...then slotocash...

  Some deposits where I have never managed to get positive.

  It's a shame... because there were so many promotions to join between pokerstars and bwin .

  On Sunday I missed a multiple bet at the last minute... and there too I lost around 450 euros which would have fixed everything.

  Yesterday Eurobet doubled my deposit and with 20+20 played at 9 cents per spin I wasn't able to get any good spins.

  On the stock market they say "sell in may and go away"... and perhaps this also applies to the casino and the rest! :D

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Mi sa che siamo in due. Dopo aver perso l'ennesima multipla su Betflag di 6 eventi e del valore di 403 euro per colpa della Norvegia che è finita 1-1 invece di uscire l'over 2,5 mi sono messo a giocare sulle slots in vari casinò cercando di vincere qualcosa ma mi è andata molto male. Tra l'altro ieri ho ricevuto 50 giri gratuiti da Betclic per aver aderito alla promozione "Casinò Depositor" e con circa 30 euro di bonus non sono mai riuscito ad andare oltre i 45 euro tra Reel Rush, Kings Of Chicago e qualche altra slot. Alla fine ho perso di nuovo ieri sera anche su Bet365. Con 10 depositati ero arrivato a 28 euro e non sono mai riuscito ad arrivare almeno ai 40 per prelevare tramite bonifico. Insomma non si cava un ragno dal buco da nessuna parte. Depositando un po' qua e un po' là alla fine mi ritrovo sempre con delle perdite nette.

  Per quanto riguarda Eurobet ti hanno inviato una email per la promo sul deposito?

  Ik denk dat we met zijn tweeën zijn. Na weer een veelvoud op Betflag van 6 evenementen en een waarde van 403 euro te hebben verloren vanwege Noorwegen dat op 1-1 eindigde in plaats van uit te komen met de ruim 2,5. Ik begon te spelen op de slots in verschillende casino's om iets te winnen, maar het ging heel slecht voor mij . Gisteren ontving ik onder andere 50 gratis spins van Betclic voor deelname aan de promotie "Casino Depositor" en met ongeveer 30 euro bonus kon ik nooit verder komen dan 45 euro tussen Reel Rush, Kings Of Chicago en enkele andere slots. Uiteindelijk verloor ik gisteravond ook weer op Bet365. Met 10 gestort had ik 28 euro bereikt en het is mij nooit gelukt om minimaal 40 euro te bereiken om via een bankoverschrijving op te nemen. Kortom, je krijgt nergens een spin uit het hol. Door hier en daar wat te storten eindig ik altijd met netto verliezen.

  Wat betreft Eurobet: hebben ze u een e-mail gestuurd voor de stortingspromo?

  I think there are two of us. After losing yet another multiple on Betflag of 6 events and worth 403 euros due to Norway which ended 1-1 instead of coming out with the over 2.5 I started playing on the slots in various casinos trying to win something but it went very badly for me. Among other things, yesterday I received 50 free spins from Betclic for joining the "Casino Depositor" promotion and with around 30 euros of bonus I was never able to go beyond 45 euros between Reel Rush, Kings Of Chicago and some other slots. I ended up losing again last night on Bet365 too. With 10 deposited I had reached 28 euros and I never managed to reach at least 40 to withdraw via bank transfer. In short, you can't get a spider out of the hole anywhere. By depositing a little here and a little there I always end up with net losses.

  As for Eurobet, did they send you an email for the deposit promo?

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  credo che hai 40 saresti arrivato con pazienza! 

  Ik denk dat je 40 bent, je zou met geduld zijn aangekomen!

  I think you are 40 you would have arrived with patience!

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Pessimismo e fastidio! terzo e quarto giorno di free spins su BitStarz ed è stato come non averli ricevuti, Fruit Zen e Boomanji assolutamente inefficaci e per il poco che hanno dato, anche gli altri giochi non hanno portato a molto.

  Pessimisme en ergernis! derde en vierde dag gratis spins op BitStarz en het was alsof ik ze niet had ontvangen, Fruit Zen en Boomanji waren absoluut niet effectief en voor het weinige dat ze gaven, leverden zelfs de andere spellen niet veel op.

  Pessimism and annoyance! third and fourth day of free spins on BitStarz and it was like not having received them, Fruit Zen and Boomanji absolutely ineffective and for the little they gave, even the other games didn't lead to much.

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Ravanando nel forum internazionale di LCB nel thread dei bonus esclusivi, ho trovato 40 giri a Sin City Nights su BetVoyager Casino, non avendo di meglio da fare mi sono registrato e dopo le verifiche del caso ho attivato i 40 giri a questa slot. Esito a dir poco inaspettato: 117,80€! Le specifiche del bonus dicono 100€ di max out, che è da giocare 60 volte (forse è ho vinto tanto per quello?!) che non è un bonus vietato all'italia e che non c'è bisogno di registrare una carta per richiedere il bonus no deposit (che qui non si capisce se è per ricevere il bonus o la vincita). Spero di non aver parlato troppo presto e di avervi segnalato qualcosa che non conoscevate. 

  Ravana op het internationale LCB-forum in de exclusieve bonusthread, ik vond 40 spins op Sin City Nights op BetVoyager Casino, omdat ik niets beters te doen had, registreerde ik me en na de nodige controles activeerde ik de 40 spins op deze slot. Ik aarzel om het op zijn zachtst gezegd onverwacht te zeggen: € 117,80! De specificaties van de bonus zeggen maximaal € 100, die 60 keer moet worden gespeeld (misschien heb ik daarvoor zoveel gewonnen?!) wat geen bonus is die verboden is in Italië en waarvoor geen kaart hoeft te worden geregistreerd om het nee aan te vragen stortingsbonus (waarbij het niet duidelijk is of het om de bonus of om de winst gaat). Ik hoop dat ik niet te vroeg heb gesproken en u op iets heb gewezen dat u nog niet wist.

  Ravana in the international LCB forum in the exclusive bonuses thread, I found 40 spins on Sin City Nights on BetVoyager Casino, having nothing better to do I registered and after the necessary checks I activated the 40 spins on this slot. I hesitate to say the least unexpected: €117.80! The specifications of the bonus say €100 max out, which must be played 60 times (maybe I won so much for that?!) which is not a bonus prohibited in Italy and which there is no need to register a card to request the no deposit bonus (which here it is not clear whether it is to receive the bonus or the winnings). I hope I didn't speak too soon and point out something you didn't know.

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Allucinante! a parte il fatto che mi devo ricordare di non amare per niente le slots di BetSoft, per altro su questo casino' sono fisse a doppia valuta, ma non mi hanno dato alcun tipo di bonus o free spin in tutto il tempo in cui ho provato a smaltire il bonus!

  Schokkend! afgezien van het feit dat ik moet onthouden dat ik helemaal niet van BetSoft-slots houd, aan de andere kant zijn ze in dit casino vast in dubbele valuta, maar ze hebben me in alle gevallen geen enkele bonus of gratis spins gegeven. keer dat ik heb geprobeerd de bonus weg te gooien!

  Shocking! apart from the fact that I have to remember that I don't like BetSoft slots at all, on the other hand in this casino they are fixed dual currency, but they haven't given me any type of bonus or free spins in all the time I've tried to dispose of the bonus!

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Quarto giorno di free spin su BitStarz, direi doppia promozione perché ne ho ricevuti 15 per loyalty da giocare su Boomanji o sulla nuova Exotic Fruit, giri che hanno ... fruttato 3€ ma da lì non si è andato oltre. Con i 20 della promozione iniziale ho avuto una prima vincita di 6€ scegliendo FruitZen, ho dirottato i miei tentativi su altri giochi come Panda Panda e tanti saluti.

  Vierde dag gratis spins op BitStarz, ik zou zeggen dubbele promotie omdat ik 15 kreeg voor loyaliteit om te spelen op Boomanji of op het nieuwe Exotic Fruit, spins die ... € 3 opbrachten, maar vanaf daar ging het niet verder. Met de 20 uit de eerste promotie had ik een eerste winst van € 6 door FruitZen te kiezen, ik heb mijn pogingen omgeleid naar andere spellen zoals Panda Panda en vriendelijke groeten.

  Fourth day of free spins on BitStarz, I would say double promotion because I received 15 for loyalty to play on Boomanji or on the new Exotic Fruit, spins that ... brought in €3 but from there it went no further. With the 20 from the initial promotion I had a first win of €6 by choosing FruitZen, I diverted my attempts to other games like Panda Panda and best regards.

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Nulla di nuovo con i free spins su Bitstarz, tantomeno per altri tentativi su deposito, il nulla più totale proprio. Per di più molti provider di giochi sembra siano stati banditi ai giocatori italiani (pragmatic play, gameart, quickspin...), almeno a me è capitato di provare a giocarne su due casinò e niente, dovendo optare per altri giochi assolutamente scarichi e svogliati. Buona settimana!

  Niets nieuws met gratis spins op Bitstarz, laat staan voor andere stortingspogingen, totaal niets. Bovendien schijnen veel spelaanbieders verboden te zijn voor Italiaanse spelers (pragmatisch spel, gameart, quickspin...), het overkwam mij tenminste dat ik ze in twee casino's probeerde te spelen en niets, omdat ik moest kiezen voor andere absoluut ongeladen en lusteloze spelletjes. Heb een goede week!

  Nothing new with free spins on Bitstarz, much less for other deposit attempts, total nothingness. Furthermore, many game providers seem to have been banned for Italian players (pragmatic play, gameart, quickspin...), at least it happened to me that I tried to play them in two casinos and nothing, having to opt for other absolutely unloaded and listless games . Have a good week!

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Ieri ho giocato con mio cognato io 30 euro a dead or alive e lui 50 euro su verie slot con i suoi 50 siamo arrivati a 280 io ho deciso di ritirarmi a 110 lui ha proseguito morale è arrivato a 1500 euro in poche ore!

  Gisteren speelde ik met mijn zwager, ik speelde 30 euro op dood of levend en hij speelde 50 euro op verie slots met zijn 50 bereikten we 280. Ik besloot me terug te trekken op 110, hij ging moreel verder, hij bereikte 1500 euro in een paar uur!

  Yesterday I played with my brother-in-law I played 30 euros on dead or alive and he played 50 euros on verie slots with his 50 we reached 280 I decided to withdraw at 110 he continued morally he reached 1500 euros in a few hours!

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Sono orgoglione del buon augurio che ho dato nel mio messaggio scorso, spero abbia portato bene anche a voi oltre che a me wink (una buona dose di egoismo non guasta!)

  Stamattina ho ricevuto un lucky bonus di 25€ da Casino Rewards che mi sono prontamente convertito su Casino Classic, non ha dato buoni risultati da subito ma quando stavo cominciando a grattare il fondo il buon Untamed Giant Panda mi ha fatto risalire il giusto per poi avere le botte più forti. Sempre con Giant Panda con moneta a 1,20 ho avuto contemporaneamente le tre colonne centrali con i simboli wild per 4 spin e poco dopo mi sono arrivati i giri e anche li è andata molto ricca. Cambio gioco, sempre della serie Untamed passo a quello con i lupi: giri gratuiti e combinazioni di wild come se piovesse. Passo al terzo della serie con la tigre e anche se un po' più freddino ma qualcosa in bilancio in più l'ho messo. Il bonus non finiva più, non so più quante volte l'ho giocato, ho sudato freddo poco prima di ritirare in quanto ero salito a 1200€ per poi scendere clamosoramente a meno di 600€! Di nuovo Giant Panda, Immortal Romance, Thunderstruck II e il buon vecchio Hitman hanno messo la quarta e sono risalito alla grande ritirando 900€ tondi, lasciando in bilancio 50€!

  Ik ben trots op de goede wensen die ik in mijn laatste bericht heb gegeven, ik hoop dat het zowel jou als mij veel geluk heeft gebracht wink (een flinke dosis egoïsme kan geen kwaad!)

  Vanochtend ontving ik een geluksbonus van €25 van Casino Rewards, die ik prompt heb omgezet naar Casino Classic. Het leverde niet meteen goede resultaten op, maar toen ik de bodem begon te bereiken, bracht de goede Untamed Giant Panda me terug naar de juiste niveau en toen kreeg ik de sterkste klappen. Opnieuw met Giant Panda met een munt van 1,20 had ik de drie centrale kolommen met de wild-symbolen voor 4 spins tegelijk en kort daarna arriveerden de spins en het was ook erg rijk. Wisselend spel, nog steeds uit de Untamed-serie, ik ga over naar dat met de wolven: gratis spins en wilde combinaties alsof het regent. Ik ga door naar de derde van de serie met de tijger en ook al is het wat kouder, maar ik heb iets meer aan het budget toegevoegd. De bonus is nooit afgelopen, ik weet niet hoe vaak ik hem heb gespeeld. Ik brak het koude zweet uit net voordat ik me opnam, want ik was gestegen naar €1200 en daarna dramatisch gedaald naar minder dan €600! Opnieuw schakelden Giant Panda, Immortal Romance, Thunderstruck II en de goede oude Hitman de vierde versnelling in en ik herstelde flink door in totaal €900 op te nemen, waardoor er €50 op het saldo overblijft!

  I am proud of the good wishes I gave in my last message, I hope it has brought good luck to you as well as to me wink (a good dose of selfishness doesn't hurt!)

  This morning I received a lucky bonus of €25 from Casino Rewards which I promptly converted to Casino Classic, it didn't give good results straight away but when I was starting to scratch the bottom the good Untamed Giant Panda brought me back up to the right level and then I got the strongest blows. Again with Giant Panda with a coin of 1.20 I had the three central columns with the wild symbols for 4 spins at the same time and shortly after the spins arrived and it was very rich too. Changing game, still from the Untamed series, I move on to the one with the wolves: free spins and wild combinations as if it were raining. I move on to the third of the series with the tiger and even if it's a little colder but I added something more to the budget. The bonus never ended, I don't know how many times I played it, I broke out in a cold sweat just before withdrawing as I had risen to €1200 and then dramatically dropped to less than €600! Again Giant Panda, Immortal Romance, Thunderstruck II and the good old Hitman put in fourth gear and I recovered in a big way by withdrawing €900 in total, leaving €50 in the balance!

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  ma come fai a giocare su casino classic nonsono esclusi gli italiani?

  maar hoe speel je op casinoklassieker, Italianen zijn niet uitgesloten?

  but how do you play on casino classic, Italians are not excluded?

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Per quanto mi risulta noi italiani possiamo giocare solo su casino Action.

  Voor zover ik weet kunnen wij Italianen alleen op Casino Action spelen.

  As far as I know, we Italians can only play on Casino Action .

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  wink grande Ilpez , hai giocato il bonus che il casino del gruppo rewards regala in caso di deposito e poi perdita , e il bello di questo casino e' proprio quello che il bonus una volta smaltito i requisiti di scomessa ,(mi sembra 30x) e' tutto tuo ,e sono enormi soddisfazioni vincere cosi con poco e gratuito. Rimane infatti per me uno dei migliori casino al mondo della microgaming il rewards,

  coolciaooo e ancora complimenti per esseri fermato e ti sei portato in cssa i 900thumbs_up

  wink geweldige Ilpez, je hebt de bonus gespeeld die het beloningsgroepcasino geeft in geval van storting en vervolgens verlies, en het mooie van dit casino is precies dat de bonus, zodra de inzetvereisten zijn afgehandeld (het lijkt mij 30x) het is helemaal van jou, en het geeft enorm veel voldoening om op deze manier met weinig geld en gratis te winnen. Voor mij blijft rewards een van de beste casino’s in de wereld van microgaming.

  cool hallo en nogmaals gefeliciteerd met het feit dat je bent aangehouden en de 900 naar de dealer hebt gebracht thumbs_up

  wink great Ilpez, you played the bonus that the rewards group casino gives in case of deposit and then loss, and the beauty of this casino is precisely that the bonus, once the wagering requirements have been disposed of, (it seems to me 30x) is it's all yours, and it's enormously satisfying to win like this with little and for free. In fact, for me, rewards remains one of the best casinos in the world of microgaming,

  cool hello and congratulations again for being stopped and taking the 900 to the dealer thumbs_up

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Non so a voi come vada, ma a me così come è arrivato l'ultimo ritiro così li ho visti andarsene, fra spese incombenti e qualche altro tentativo qua e la. Niente di niente di nuovo, a parte Scrolls of Ra su Casdep (casinò che accetta giocatori italiani a cui però non vengono dati i bonus sulla senzione "casino green", salvo smentite) che era in stato di grazia ma con cui non ho approfittato subito per incassare. Ora come ora posso solo di nuovo sperare in qualche opportunità gratuita. Fra una ventina di giorni è il mio compleanno, chissà che mi arrivi una pioggia di offerte moneywink

  Ik weet niet hoe het met jou gaat, maar voor mij zag ik ze, net toen de laatste opname arriveerde, vertrekken, met dreigende kosten en hier en daar een paar andere pogingen. Niets nieuws, afgezien van Scrolls of Ra op Casdep (casino dat Italiaanse spelers accepteert die echter niet de bonussen krijgen op het "groene casino" gevoel, tenzij geweigerd) dat in een staat van genade verkeerde maar waar ik geen misbruik van maakte onmiddellijk te verzilveren. Op dit moment kan ik alleen maar hopen op weer wat vrije kansen. Over een dag of twintig ben ik jarig, wie weet krijg ik een stortvloed aan aanbiedingen moneywink

  I don't know how it's going for you, but for me, just as the last withdrawal arrived, I saw them leave, with looming expenses and a few other attempts here and there. Nothing new, apart from Scrolls of Ra on Casdep (casino that accepts Italian players who however are not given the bonuses on the "green casino" feeling, unless denied) which was in a state of grace but which I didn't take advantage of immediately to cash in. Right now I can only hope for some free opportunities again. It's my birthday in about twenty days, who knows, I may get a shower of offers moneywink

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Una gara di triathlon probabilmente mi avrebbe stancato di meno! Mi sono iscritto a Gold Run Casino su cui ho depositato 25€ e ho giocato un infinito 150%, i termini dicono di giocare deposito+bonus 20 volte. Credo di avere iniziato ieri nel primo pomeriggio e ho giocato fino al tardo pomeriggio di ieri prima di uscire a cena con amici chiudendo a 250€ circa, ho ripreso verso l'una di notte quando sono tornato per un'oretta buona chiudendo intorno ai 50€ con dei sali e scendi da mal di mare. Rileggendo i t&c capisco più o meno che prima è da giocare il deposito e poi fare un ulteriore scommessa sul bonus. Facendo i miei calcoli, il gioco fatto fra ieri mattina e pomeriggio tardo equivaleva a 25 volte e il bonus era ancora li intatto. La notte ho giocato altre cinque o sei volte, altre dieci le ho aggiunte stamattina che sono state finalmente quelle buone. Avevo eliminato tutto il bilancio vinto fino a quel momento, sceso pericolosamente a 20€ per poi risalire di ulteriori 150€, le ultime scommesse mi hanno finalmente permesso di finire tutto e ritirare 100€, solo che il reparto del casinò deve ancora approvare la mia documentazione. Domani è lunedì, speriamo bene.

  I provider di giochi su Gold Run sono vari, non me li ricordo tutti, le slot che ho giocato e mi hanno fruttato di più sono state 1Can 2Can, 7Sins (molto carino), FruitMan, Owl Eyes, Poltata, Spin Sorceress, Tower Quest e Wild North che ho stressato parecchio.

  Een triatlon zou mij waarschijnlijk minder moe hebben gemaakt! Ik heb me aangemeld bij Gold Run Casino, waar ik € 25 heb gestort en een oneindige 150% heb gespeeld, volgens de voorwaarden moet ik de storting + bonus 20 keer spelen. Ik denk dat ik gisteren in de vroege middag begon en tot gistermiddag laat speelde voordat ik uit eten ging met vrienden, rond de € 250,-, ik begon opnieuw rond 01.00 uur toen ik terugkwam voor een goed uur en rond de € 50,- sloot met wat ups en last van zeeziekte. Als ik de algemene voorwaarden opnieuw lees, begrijp ik min of meer dat je eerst de storting moet spelen en dan opnieuw op de bonus moet inzetten. Als ik mijn berekeningen doe, was het spel dat tussen gisterochtend en laat in de middag werd gespeeld gelijk aan 25 keer en de bonus was nog steeds intact. Die avond heb ik nog eens vijf of zes keer gespeeld, vanochtend heb ik er nog eens tien toegevoegd en dat waren eindelijk de goede. Ik had het volledige tot dan toe gewonnen saldo geëlimineerd, dat gevaarlijk daalde naar € 20 en vervolgens weer met nog eens € 150 steeg. Dankzij de laatste weddenschappen kon ik eindelijk alles afmaken en € 100 opnemen, alleen dat de casino-afdeling nog moet betalen keur mijn weddenschap goed documentatie. Morgen is het maandag, laten we er het beste van hopen.

  De spelaanbieders op Gold Run zijn divers, ik herinner ze niet allemaal, de slots die ik speelde en die mij het meeste opleverden waren 1Can 2Can, 7Sins (erg leuk), FruitMan, Owl Eyes, Poltata, Spin Sorceress, Tower Quest en Wild North waar ik veel nadruk op legde.

  A triathlon probably would have tired me less! I signed up to Gold Run Casino where I deposited €25 and played an infinite 150%, the terms say to play deposit + bonus 20 times. I think I started yesterday in the early afternoon and played until late yesterday afternoon before going out for dinner with friends closing at around €250, I started again around 1am when I came back for a good hour closing around €50 € with some ups and downs from seasickness. Rereading the t&cs I more or less understand that first you have to play the deposit and then make a further bet on the bonus. Doing my calculations, the game played between yesterday morning and late afternoon was equivalent to 25 times and the bonus was still there intact. That night I played another five or six times, I added another ten this morning which were finally the good ones. I had eliminated the entire balance won up to that point, which dropped dangerously to €20 and then rose again by a further €150, the last bets finally allowed me to finish everything and withdraw €100, only that the casino department has yet to approve my bet. documentation. Tomorrow is Monday, let's hope for the best.

  The game providers on Gold Run are various, I don't remember them all, the slots I played and which earned me the most were 1Can 2Can, 7Sins (very nice), FruitMan, Owl Eyes, Poltata, Spin Sorceress, Tower Quest and Wild North which I stressed a lot.

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  wink ciaooo ilpez  vedo e noto con molto piacere un grande partecipazione al forum , sono stato un poì mal preso da impegni importanti nell'ultimo mese ma ho giusto appunto notato i tuoi commenti ,e devo dire che anche tu non scherzi , insomma a piccole dosi ci dai dentro di brutto , io l'auto controllo ancora non c'e' lho , MAGARIIIIII , e' piu' forte di me ci do dentro piu' che posso senza fare troppi calcoli ,azzardo ecco quello che faccio , mi piacerebbe trovare una strategia che mi porti profitto e ne conosco molte ma se non abbondono il demone del gioco sara' difficile riesca a farla franca .

  money comunque questo mese me lo sento carico ..........

  wink hallo ilpez, ik zie en constateer met veel plezier een geweldige deelname aan het forum, ik ben de afgelopen maand een beetje druk geweest met belangrijke verplichtingen, maar ik heb zojuist je opmerkingen opgemerkt, en ik moet zeggen dat ook jij geen grap maakt, kortom in kleine doses gaan we hard, ik heb nog geen zelfbeheersing, MISSCHIEN is hij sterker dan ik, ik zal zoveel doen als ik kan zonder al te veel berekeningen te doen, ik waag een gok, dit is wat ik doe Ik zou graag een strategie willen vinden die mij winst oplevert en ik ken er veel, maar als ze niet in overvloed aanwezig zijn, zal de gokdemon moeilijk weg te komen zijn.

  money Hoe dan ook, deze maand voel ik me vol..........

  wink hello ilpez I see and note with great pleasure a great participation in the forum, I have been a bit busy with important commitments in the last month but I have just noticed your comments, and I must say that you too are not joking, in short in small doses we Go hard, I don't have self-control yet, MAYBE, he's stronger than me, I'll do as much as I can without doing too many calculations, I'm taking a gamble, here's what I do, I'd like to find a strategy that brings me profit and I know many of them but if they don't abound the gambling demon will be difficult to get away with.

  money Anyway, this month I'm feeling full..........

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Non so perchè ma non mi arrivano piùle notifiche tramite mail bho.

  Gerolamo ce la dirai qualche strategia?

  Cmq stamattina i nervi a fior di pelle.super nervi!!!!! ho l'onore divedere a dead or alive i 5 extra spin dopo martellamenti settimanali che poteva formare la wildline completa ma no non ne ha voluto sapere.Risultato solo 18 euro a 9 centesimi!lips_sealed 

  Cmq barcollo ma non mollo!angry

  Ik weet niet waarom, maar ik ontvang geen e-mailmeldingen meer, bho.

  Gerolamo, wil je ons enkele strategieën vertellen?

  Hoe dan ook, vanmorgen waren mijn zenuwen gespannen, super zenuwen!!!!! Ik heb de eer om bij dood of levend de 5 extra spins te delen na wekelijks hameren die de complete wildline hadden kunnen vormen maar nee, dat wilde hij niet weten. Resultaat slechts 18 euro voor 9 cent! lips_sealed

  Hoe dan ook, ik wankel, maar ik geef niet op! angry

  I don't know why but I don't get email notifications anymore, bho.

  Gerolamo, will you tell us some strategies?

  Anyway this morning my nerves were on edge. Super nerves!!!!! I have the honor of sharing at dead or alive the 5 extra spins after weekly hammering that could have formed the complete wildline but no, he didn't want to know. Result only 18 euros at 9 cents! lips_sealed

  Anyway I stagger but I don't give up! angry

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  wink bravaaa mai mollare , ci sono i momenti negativi ma inevitabilmente anche quelli positivi money, ed e' li che bisogna essere pronti cool, comunque una buona strategia e' quella di partire bassi con poco e poi man mano provare senza paura ad aumentare i bet quando si riconosce la slot calda ,con solo 26 euro che avevo di scarto sulla post pay sul titan bet ieri ho tirato su 700 wink, poi pero' ho esagerato e perso tutto struggle  tipico del sottoscritto. 

  Comunque questo mese me lo sento positivo ,speriamo in bene .

  a prestoooooo e buona FORTUNAAAA 777

  wink goed gedaan, geef nooit op, er zijn negatieve momenten, maar onvermijdelijk ook positieve money , en dat is waar je klaar moet zijn cool Een goede strategie is echter om laag te beginnen met weinig en dan geleidelijk en zonder angst te proberen de inzetten te verhogen als je de hot slot herkent, met nog maar 26 euro over op de postpay op de titan-weddenschap van gisteren kreeg ik 700 wink Maar toen overdreef ik het en verloor alles struggle typisch voor ondergetekende.

  Deze maand voel ik me echter positief, laten we er het beste van hopen.

  tot snel en veel succes 777

  wink well done never give up, there are negative moments but inevitably also positive ones money , and that's where you need to be ready cool However, a good strategy is to start low with little and then gradually try without fear to increase the bets when you recognize the hot slot, with only 26 euros left over on the post pay on the titan bet yesterday I got 700 wink But then I overdid it and lost everything struggle typical of the undersigned.

  However, this month I feel positive, let's hope for the best.

  see you soon and good LUCK 777

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Il fatto è che non si capisce mai quando una slot è calda o, come dice mia madre, quando è stata "caricata" in modo che si possa vincere. Stamattina ho ricevuto 5 spin su joker casino su una slot Batman, a parte il fatto che se la cerco non si trova nemmeno chiedendolo a Chi L'ha Visto, me li hanno spostati su Rook’s Revenge che non amo particolarmente, esito? 0,00!!! Gli ultimi depositi fatti sono andati in fumo in meno di 10 minuti. Boh. Andrà meglio ^_^

  Het punt is dat je nooit kunt zien wanneer een gokkast populair is of, zoals mijn moeder zegt, wanneer deze 'geladen' is, zodat je kunt winnen. Vanmorgen ontving ik 5 spins op joker casino op een Batman slot, afgezien van het feit dat als ik ernaar zoek, je het niet eens kunt vinden door te vragen Who Has Seen It, ze hebben ze verplaatst naar Rook's Revenge, wat ik niet bijzonder vind zoals: aarzel ik? 0,00!!! De laatste stortingen gingen in minder dan 10 minuten in rook op. Ik weet het niet. Het wordt beter ^_^

  The thing is, you can never tell when a slot is hot or, as my mother says, when it's been "loaded" so you can win. This morning I received 5 spins on joker casino on a Batman slot, apart from the fact that if I look for it you can't even find it by asking Who Has Seen It, they moved them to Rook's Revenge which I don't particularly like, am I hesitant? 0.00!!! The last deposits made went up in smoke in less than 10 minutes. I don't know. It'll get better ^_^

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Infatti Gerolamo non riesco a capire quando devo alzare la puntata lo faccio sempre nel momento sbagliato!

  Sterker nog, Gerolamo, ik begrijp niet wanneer ik de weddenschap moet verhogen, ik doe het altijd op het verkeerde moment!

  In fact, Gerolamo, I can't understand when I have to raise the bet, I always do it at the wrong time!

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  wink Ciaooo Ilpez , ma onestamente non credo nessuno carichi le slot come simpaticamente dice e pensa tua mamma , (se fosse come dice lei mi sparo  ma prima di farlo vado a devastare  al suolo tutti i casino dove in 8 anni ci ho lasciato 2 appartamentiii struggle ) ma credo fortemente e spero sia cosi nel RNG , che poi c'e' ne sono dieversi tipi e in diversi softwer , io parlo di quelli regolari di casino onesti .

  La slot calda si riconosce dalla velocita' del movimentio dei rulli dai   pagamenti vicini e costanti  e dai frequenti e ben pagati giri bonus , io aumento sempre il bet quando intuisco che e' calda e spesso e volentire non mi sono mancate grandi vincite , ma postero' adesso che ho imparato degli screen cosi che possa condividere con voi le mie follie.

  Certo che purtroppo il demone del gioco mi prende e spesso ,troppo spesso esagero e poi sonosadsad ma per colpa solo mia , giuro che le slot pagano e pagano bene .

  Questo mese spero di postare un bel screen vincente moneymoney

  Ciao Ilpez  , e anche se non la conosco un caro saluto a tua madre e digli da parte mia che spero non abbia ragione wink

  wink Hallo Ilpez, maar eerlijk gezegd denk ik niet dat iemand de slots laadt, zoals je moeder vriendelijk zegt en denkt (als het was zoals ze zegt, zou ik mezelf neerschieten, maar voordat ik dat doe, ga ik alle casino's vernietigen waar ik in zit 8 jaar lang heb ik daar 2 appartementen achtergelaten struggle ) maar ik geloof er sterk in en hoop dat het zo is in de RNG, die er dan verschillende soorten zijn en in verschillende software heb ik het over de reguliere van eerlijke casino's.

  De hot slot is te herkennen aan de bewegingssnelheid van de rollen, aan de nauwe en constante uitbetalingen en aan de frequente en goedbetaalde bonusspins. Ik verhoog altijd de inzet als ik voel dat het warm is en vaak en graag heb ik dat niet gedaan miste grote winsten, maar dat zal ik doen 'nu ik een aantal schermen heb geleerd, zodat ik mijn waanzin met je kan delen.

  Natuurlijk krijgt de gaming-demon mij helaas te pakken en vaak, te vaak overdrijf ik het en dan ben ik klaar sadsad maar het is alleen mijn schuld, ik zweer dat de slots goed betalen en betalen.

  Deze maand hoop ik een mooi winnend scherm te posten moneymoney

  Hallo Ilpez, en ook al ken ik haar niet, een warme groet aan je moeder en vertel haar van mij dat ik hoop dat ze geen gelijk heeft wink

  wink Hello Ilpez, but honestly I don't think anyone loads the slots as your mother pleasantly says and thinks, (if it were as she says I'd shoot myself but before I do that I'm going to destroy all the casinos where in 8 years I left 2 apartments there struggle ) but I strongly believe and hope it is like this in the RNG, which then there are different types and in different software, I'm talking about the regular ones of honest casinos.

  The hot slot can be recognized by the speed of movement of the reels by the close and constant payouts and by the frequent and well-paid bonus spins, I always increase the bet when I sense that it is hot and often and willingly I have not lacked big winnings, but I will 'now that I've learned some screens so I can share my madness with you.

  Of course, unfortunately the gaming demon gets to me and often, too often I overdo it and then I'm done sadsad but it's my fault alone, I swear that the slots pay and pay well.

  This month I hope to post a nice winning screen moneymoney

  Hi Ilpez, and even if I don't know her, a warm greeting to your mother and tell her from me that I hope she's not right wink

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Dopo un paio di depositi infruttuosi fra venerdì e sabato, anche oggi ho messo 30€ giocando su BitStarz Casino, avevo un 100% su quarto deposito e anche questo deposito non ha portato a niente. Ho giocato, come dico io, appena una volta e mezza il bonus ricevuto e fino ad un certo punto galleggiavo senza progressione particolare, dopo una marea di spin finalmente Wolf Gold di Pragmatic Play giocato a 0,50 cent mi concede 5 giri gratuiti che fruttano 5 o 6 euro. Rimango con 7€ e qualcosa e giochicchio ancora un po', pochi minuti e chiudo tutto a zero. Vedo mia madre che prova a depositare su Triomphe Casino, ha un simpatico 250% domenicale con 50€ di deposito. Apre Butterflies e fa un primo spin a 2€ e va a vuoto, il secondo pareggia la puntata, il terzo e il quarto la portano ad una ventina di euro, le dico:"cioè io ho giocato e giocato facendo fatica a vincere 5€ e tu in un amen hai già tirato su poco più di venti euro..." lo stavo dicendo su di un altro spin che stava facendo e che le ha fruttato 320€! E allora ditelo.

  Na een paar mislukte stortingen tussen vrijdag en zaterdag, heb ik vandaag ook € 30 ingezet bij BitStarz Casino , ik had 100% op de vierde storting en ook deze storting leverde niets op. Ik speelde, zoals ik al zei, slechts anderhalf keer de ontvangen bonus en tot een bepaald punt zweefde ik zonder enige bijzondere progressie, na veel spins eindelijk Wolf Gold van Pragmatic Play gespeeld voor 0,50 cent geeft me 5 gratis spins die 5 of 6 euro opleveren. Ik houd nog €7 over en zo en ik speel nog een beetje, een paar minuten en ik sluit alles af op nul. Ik zie dat mijn moeder probeert te storten bij Triomphe Casino, het heeft een mooie zondag van 250% met een storting van € 50. Ze opent Butterflies en maakt een eerste draai van € 2 en die mislukt, de tweede maakt de inzet gelijk, de derde en vierde brengen het op ongeveer twintig euro. Ik vertel haar: "dat wil zeggen, ik speelde en speelde en worstelde om € 5 te winnen en in een amen heb je al iets meer dan twintig euro verdiend..." Ik zei dit over een andere draai die ze deed en die haar €320 opleverde! Zeg het dan.

  After a couple of unsuccessful deposits between Friday and Saturday, today too I put in €30 playing at BitStarz Casino , I had a 100% on the fourth deposit and this deposit also brought nothing. I played, as I say, just one and a half times the bonus received and up to a certain point I was floating without any particular progression, after a lot of spins finally Wolf Gold by Pragmatic Play played for 0.50 cents gives me 5 free spins which yield 5 or 6 euros. I'm left with €7 and something and I play a little more, a few minutes and I close everything at zero. I see my mother trying to deposit at Triomphe Casino, it has a nice 250% Sunday with €50 deposit. She opens Butterflies and makes a first spin at €2 and it fails, the second equalizes the bet, the third and fourth bring it to around twenty euros, I tell her: "that is, I played and played struggling to win €5 and in an amen you have already made just over twenty euros..." I was saying this about another spin she was doing and which earned her €320! Then say it.

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  wink eeee , ciao ILPEZ , e' proprio cosi , il gioco non ha regole ,sistemi regole , per quanto ci si sforzi a trovare dei sensi e strategie piu' che legittime , ci vulo sopra tutto un gran c...ooooo , pensa che una volta ti giuro con 37 centesimi ho vinto poi 800, sul rewards , me lo ricordo come se fosse ieri ,bet 37 su avolan partonio i free spin , chiudono con 28 euro , radoppio cuore esce cuore vado a quasi 100 , continuo a giocare a bet 2 euro e dopo poco partono free spin e wolaaa0' quasi 800 , capisci (??) e' cosi , e' il momento giusto al posto giusto il resto e' storuia .

   

  coolcomunque complimenti queste sono soddisfazioni , non sputtanarti tutto come me salva almeno la meta' thumbs_up

  wink eeee, hallo ILPEZ, het is precies zo, het spel heeft geen regels, geen regelsystemen, hoe hard je ook probeert om meer dan legitieme betekenissen en strategieën te vinden, bovenal heb ik een grote c...ooooo nodig, denk dat een zodra ik zweer met 37 cent, won ik toen 800, op beloningen, ik herinner het me alsof het gisteren was, wed 37 op avolan partenio de gratis spins, ze sluiten met 28 euro, ik dubbel hart komt uit hart, ik ga naar bijna 100, Ik blijf spelen met een inzet van 2 euro en na een tijdje beginnen de gratis spins en het is bijna 800, begrijp je (??) zo is het, het is het juiste moment op de juiste plaats, de rest is een verhaal.

  cool Hoe dan ook, gefeliciteerd, dit zijn bevredigingen, verpest jezelf niet zoals ik, bespaar minstens de helft thumbs_up

  wink eeee, hello ILPEZ, it's exactly like that, the game has no rules, no rule systems, no matter how hard you try to find more than legitimate meanings and strategies, above all I need a big c...ooooo, think that a once I swear with 37 cents I won then 800, on the rewards, I remember it as if it were yesterday, bet 37 on avolan partenio the free spins, they close with 28 euros, I double heart comes out heart I go to almost 100, I continue to play bet 2 euros and after a while free spins start and it's almost 800, you understand (??) that's how it is, it's the right time in the right place, the rest is a story.

  cool Anyway, congratulations, these are satisfactions, don't screw yourself up like me, save at least half thumbs_up

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Grazie Gerolamo!! :D

  Ieri è stato il mio compleanno, sono 44 (in fila per sei... ecc ecc), ho ricevuto qualche bonus gratuito ma più offerte su deposito e per ora non riesco molto a depositare. Un paio di bonus gratuiti sono andati subito a parte uno. Su Lotus Asia Casino (software Saucify BetOnSoft) ho ricevuto 40 giri su slot Beat Bots che hanno fruttato 15,25€ e che sono state la base di gioco bonus per tutto il pomeriggio di ieri. Una prima mano di giri non hanno portato a niente, ma con un rimasuglio di 3€ le slot Zodiac ed Electron mi hanno fatto volare a 400€ e oltre. Una volta smaltiti 765,25 su bonus sono sceso a 360€ da cui togliere i 15,25 del giri iniziali ma ero incerto se forfettare il bonus per incassare o continuare. Ho continuato! Di nuovo Zodiac, Elemental, Big Game e Samba Spins mi hanno fatto salire ulteriormente e alla fine ho richiesto 575€! Come sempre però c'è il "ma" di mezzo: i bonus gratuiti hanno un massimo prelevabile di 150€ facendo un minimo deposito di 20€. 150€ sono sempre buoni, mi chiedo: potrò fare il reverse della richiesta grossa, richiedere di nuovo 150€ e dopo un deposito di 20€ o più continuare a giocare con la rimanenza di 425€ magari con un bonus sul deposito (al che però il bonus sarebbe altissimo!). Solitamente fare una domanda del genere al supporto non porta a risposte chiare, loro si attengono ai termini e condizioni. Che cosa ne pensate?

  Bedankt Jeroom!! :D

  Gisteren was ik jarig, ik ben 44 (in de rij voor zes...enz. enz.), ik heb een aantal gratis bonussen gekregen, maar ook meer stortingsaanbiedingen en voorlopig kan ik niet veel storten. Een paar gratis bonussen gingen meteen weg, op één na. Bij Lotus Asia Casino (Saucify BetOnSoft-software) ontving ik 40 spins op Beat Bots-slots die € 15,25 opleverden en die gistermiddag de basis vormden van het bonusspel. Een eerste hand spins leverde niets op, maar met een restant van €3 brachten de Zodiac- en Electron-slots me naar €400 en meer. Nadat ik 765,25 van de bonus had verspeeld, daalde ik naar € 360, waarvan ik de 15,25 van de eerste spins moest verwijderen, maar ik wist niet zeker of ik de bonus vast moest stellen om te verzilveren of door te gaan. Ik ging door! Opnieuw brachten Zodiac, Elemental, Big Game en Samba Spins me verder en uiteindelijk claimde ik €575! Zoals altijd is er echter de ‘maar’ in het midden: de gratis bonussen hebben een maximale opname van €150 bij een minimale storting van €20. €150 is altijd goed, ik vraag me af: kan ik het grote verzoek terugdraaien, opnieuw €150 aanvragen en na een storting van €20 of meer verder spelen met de resterende €425, misschien met een stortingsbonus (maar de bonus zou heel hoog!). Meestal leidt het stellen van een dergelijke vraag aan support niet tot duidelijke antwoorden, zij houden zich aan de algemene voorwaarden. Wat denk jij ervan?

  Thanks Jerome!! :D

  Yesterday was my birthday, I'm 44 (in line for six...etc etc), I got some free bonuses but more deposit offers and for now I can't deposit much. A couple of free bonuses went straight away apart from one. At Lotus Asia Casino (Saucify BetOnSoft software) I received 40 spins on Beat Bots slots which yielded €15.25 and which were the basis of the bonus game throughout yesterday afternoon. A first hand of spins led to nothing, but with a leftover of €3 the Zodiac and Electron slots took me to €400 and above. Once I had disposed of 765.25 of the bonus, I dropped to €360 from which to remove the 15.25 of the initial spins but I was unsure whether to flat-rate the bonus to cash in or continue. I continued! Again Zodiac, Elemental, Big Game and Samba Spins pushed me further and in the end I claimed €575! As always, however, there is the "but" in the middle: the free bonuses have a maximum withdrawal of €150 by making a minimum deposit of €20. €150 is always good, I wonder: will I be able to reverse the large request, request €150 again and after a deposit of €20 or more continue playing with the remaining €425 perhaps with a deposit bonus (but the bonus would be very high!). Usually asking a question like this to support doesn't lead to clear answers, they stick to the terms and conditions. What do you think about it?

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  wink AUGURONIIIIIIIIIIIIIIIII , 

  ammazza da 15 euro ti sei tirato su di brutto , ma col bonus limitato a max win 150 .

  Io personalmente ti consiglio di prenderle 150 e poi depositare e sperare che tu ti ritrovi nella stessa situzione di adesso pero' col la possibilita' di incassare tutto il pachetto .

  Comunque di buono c'e' che maturi anche i point comp , piui' che altro non vorrei sbagliare ma non mi senbra che il  Lotus Asia Casino  non abbia una bella reputazione quindi occhio e' un casino poco serio , ti consiglio wiz bet e tutto gruppo , stesso softwer ma con ottima reputazione .

  Quindi incassati i 150 fidati e poi fammi sapere se e' vero o no che e' un casino un po' furbetto .

  ancora 44 volte auguroniiiiiiiii

  wink WENSEN IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII,

  Met een kill van 15 euro kreeg je een grote boost, maar de bonus was beperkt tot een maximale winst van 150.

  Persoonlijk raad ik je aan om 150 te nemen en dan te storten en hoop dat je in dezelfde situatie terechtkomt als nu maar dan met de mogelijkheid om het hele pakket te verzilveren.

  Het goede is echter dat de comp-punten ook worden toegekend. Ik wil vooral geen fouten maken, maar ik denk niet dat het Lotus Asia Casino geen goede reputatie heeft, dus wees voorzichtig, het is niet erg serieus casino, ik raad wiz bet en alle groepen aan, dezelfde software maar met een uitstekende reputatie.

  Dus verzamel de vertrouwde 150 en laat me dan weten of het waar is of niet dat het een beetje een slimme puinhoop is.

  Nog 44 keer wens ik je het beste

  wink WISHES IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII,

  15 euro kill you got a big boost, but with the bonus limited to max win 150.

  I personally advise you to take 150 and then deposit and hope that you find yourself in the same situation as now but with the possibility of cashing in the entire package.

  However, the good thing is that the comp points also accrue, more than anything else I don't want to make mistakes but I don't think that the Lotus Asia Casino doesn't have a good reputation so be careful it's a not very serious casino, I recommend wiz bet and all group, same software but with excellent reputation.

  So collect the trusty 150 and then let me know if it's true or not that it's a bit of a smart mess.

  44 more times I wish you well

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  grazie!! :D

  Documentazione inviata e ricevuta, avevo richiesto tutta la cifra e poi fatto il deposito che però è andato in niente, ho giocato un po' ma niente di che. Alla fine ho reversato 473 tenendo i 150 in richiesta, gioco un po' e intanto aspetto che processino la richiesta. Vediamo un po'.

  Bedankt!! :D

  Documentatie verzonden en ontvangen, ik had het volledige bedrag opgevraagd en vervolgens de storting gedaan, maar deze liep op niets uit, ik speelde een beetje maar niets belangrijks. Uiteindelijk heb ik 473 terugbetaald en de 150 in het verzoek gehouden, ik speel een beetje en wacht ondertussen tot ze het verzoek hebben verwerkt. Laten we eens kijken'.

  Thank you!! :D

  Documentation sent and received, I had requested the entire amount and then made the deposit which however went to nothing, I played a bit but nothing major. In the end I repaid 473 keeping the 150 in the request, I play a bit and in the meantime I wait for them to process the request. Let's see'.

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  sick caro ILPEZ ti confermo che e' nella lista nera , Lotus Asia Casino lo puoi vedere anche da te qui nel forum , casino rougue LCB inglese , e stai tranquillo che se e' marcato nero non promette niente di buono , per diretta esperienza ho notato che il 99% delle volte che finiscono nella lista nera LCB e' maestro nello scovare casino scoretti fidati del BLOG incassa e scappa .

  thumbs_upSTAMMI BENE 

  sick beste ILPEZ, ik bevestig dat het op de zwarte lijst staat, Lotus Asia Casino, je kunt het hier ook zelf zien op het forum, casino rougue LCB English, en wees gerust: als het zwart gemarkeerd is, belooft het niets goeds, van direct ervaring merkte ik dat 99% van de tijd dat ze op de zwarte lijst terechtkomen. LCB is een meester in het vinden van slechte casino's die vertrouwd worden door het geld en BLOG runnen.

  thumbs_up GROETJES

  sick dear ILPEZ I confirm that it is on the black list, Lotus Asia Casino you can also see it for yourself here in the forum, casino rougue LCB English, and rest assured that if it is marked black it does not promise anything good, from direct experience I noticed that 99% of the time they end up on the blacklist LCB is a master at finding bad casinos trusted by the cash and run BLOG.

  thumbs_up TAKE CARE

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Si sapevo che è in varie liste nere, bah ci si provo, non si sa mai! Non avendo mai depositato prima avendo però un bonus che ha fruttato bene ci ho provato.

  Ja, ik wist dat hij op verschillende zwarte lijsten stond, nou, ik zal het proberen, je weet maar nooit! Omdat ik nog nooit eerder een storting had gedaan, maar wel een bonus had die goed uitbetaalde, heb ik het geprobeerd.

  Yes, I knew he's on various blacklists, well, I'll try, you never know! Having never deposited before but having a bonus that paid off well, I tried.

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  thumbs_up provare sempre e comunque , ricordati che siamo GAMBLERS,

  spero che ti paghino magari gli salvi un po' la reputazione ma haime' se non hai mai depositao e vinci molto probabile trovino scuse strane del tipo dovevi non aumentare il bet a piu' del 35% del valore del bonus ecc ecc isomma se le inventano tutte , oppure devi comunque depositare 50 per prendere i 150 , ecc ecc , io ti consiglio se mi permetti di stare lontano anni luce dai  casino' segnalati nelle liste nere fidati per diretta esperenza sono dolori e dispiacere, poi rimanare dietro a circuti subdoli e disonesti di certi casino che sono una vera e propria associzzione a delinquere di scorettezze e furti .

  Hai provato invece Liberty slot ,Lincon Casino, Miami Club ?? e' un anno che ci gioco e mi piacciono molto hanno ottimi bonus e tornei anche gratuiti tutti i giorni , te li consiglio wink oltre al mitico gruppom rewards che sai gia cosa ne penso .

   

  thumbs_up probeer het altijd, onthoud dat we GAMBLERS zijn,

  Ik hoop dat ze je betalen, misschien red je daarmee hun reputatie een beetje, maar als je nog nooit hebt gestort en gewonnen, is de kans groot dat ze vreemde excuses zullen vinden, zoals dat je de inzet niet had moeten verhogen tot meer dan 35% van de waarde van de bonus enz. enz. kortom ze vormen ze allemaal, of je moet nog steeds 50 storten om de 150 te krijgen, enz. enz., ik raad je aan als je mij toestaat lichtjaren verwijderd te blijven van de casino's die op de zwarte lijsten staan, Geloof me door directe ervaring, het is pijn en verdriet, blijf dan achter sluwe en oneerlijke plannen van bepaalde casino's die een echte criminele vereniging zijn van kattenkwaad en diefstal.

  Heb je in plaats daarvan Liberty-slots , Lincoln Casino , Miami Club geprobeerd? Ik speel ze al een jaar en ik vind ze erg leuk, ze hebben uitstekende bonussen en zelfs elke dag gratis toernooien, ik raad ze aan wink naast de legendarische beloningsgroep waarvan je al weet wat ik denk.

  thumbs_up try always and anyway, remember that we are GAMBLERS,

  I hope they pay you maybe you save their reputation a bit but anyway if you've never deposited and won it's very likely they'll find strange excuses like you shouldn't have increased the bet to more than 35% of the value of the bonus etc etc in short they make them up all of them, or you still have to deposit 50 to get the 150, etc. etc., I advise you if you allow me to stay light years away from the casinos reported in the blacklists, trust me through direct experience, it's pain and sorrow, then stay behind devious and dishonest schemes of certain casinos which are a real criminal association of misbehavior and theft.

  Have you tried Liberty slots , Lincoln Casino , Miami Club instead?? I've been playing them for a year and I really like them, they have excellent bonuses and even free tournaments every day, I recommend them wink in addition to the legendary rewards group that you already know what I think.

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Sono registrato su Miami da un po' di tempo ma l'ho sempre un po' snobbato, ricevo spesso promozioni ma non do la giusta attenzione, se mi arrivano sti 150 provo a depositare su Miami. Eh i Rewards sono mitici!

  Ik sta al een tijdje geregistreerd op Miami maar heb het altijd een beetje afgekeurd, ik ontvang vaak promoties maar ik let er niet goed op, als ik deze 150 krijg, probeer ik te storten op Miami. Oh, de beloningen zijn legendarisch!

  I have been registered on Miami for some time but I have always snubbed it a bit, I often receive promotions but I don't pay the right attention, if I get these 150 I'll try to deposit on Miami. Oh the Rewards are legendary!

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  wink su MIami club sono stati vinti 64,000,00 dollaroni da poco su una slot con tema egiziano ma sappi che LIncon e liberty hanno tutti i giorni un torneo da 300 dollari pochi partecipanti max 60 mai visti di piu', io spesso e volentieri li ho vinti con facilita' e ho vinto facilmente 1000 2000 e sono arrivato anche a 3000 dolari con depositi da 40 dollari piu' bonus ,mi metto li gioco hai tornei mi piazzo tra i primi e poi spalanco il giorno dopo .

  Comunque entrambi sono seri e le slot devi prenderci un po' di dimestichezza ma sono fantastiche vecchio stile ma picchiano di brutto quando pagano danno enormi soddisfazioni ,e i tornei ti fanno prendere dimestichezza con le stesse , ti consiglio di giocare nei tornei per conoscere le slot non avere paura ad aumentare il bet nei tornei e vedraii che numeri combinano , ti deverti mal che vada qualcosa vinci sempre .

  Nel caso poi mi saprai dire io do un bel 9 a LINCON e LIBERTY e un 8 al MIAMI poiche' non ha i tornei da 300 giornalieri .

   

  wink op MIami club werd onlangs 64.000,00 dollar gewonnen op een gokkast met Egyptisch thema, maar weet dat LIncon en Liberty elke dag een toernooi van 300 dollar hebben met een paar deelnemers van maximaal 60, nog nooit meer gezien, ik heb ze vaak met gemak gewonnen en ik won gemakkelijk 1000 2000 en Ik heb zelfs 3000 dollar bereikt met stortingen van 40 dollar plus bonus, ik begin daar te spelen, je hebt toernooien waar ik mezelf bij de eerste plaats en dan ga ik de volgende dag wijd open.

  Beide zijn echter serieus en je moet een beetje vertrouwd raken met de slots, maar ze zijn fantastisch ouderwets, maar ze verslaan slecht als ze betalen, ze geven enorme voldoening, en de toernooien zorgen ervoor dat je er vertrouwd mee raakt. Ik raad je aan om in de toernooien om de slots te leren kennen, wees niet bang om de inzet in toernooien te verhogen en je zult zien welke nummers ze combineren, je zult je zorgen moeten maken als er iets gebeurt, je wint altijd.

  Voor het geval je het mij kunt vertellen: ik geef een mooie 9 aan LINCON en LIBERTY en een 8 aan MIAMI, omdat daar niet de 300 dagelijkse toernooien zijn.

  wink on Miami club 64,000.00 dollars were recently won on a slot with an Egyptian theme but know that LIncon and liberty have a 300 dollar tournament every day, few participants max 60 never seen more, I have often won them with ease and I easily won 1000 2000 and I even reached 3000 dollars with deposits of 40 dollars plus bonuses, I start playing there, you have tournaments I place myself among the first and then I open wide the next day.

  However both are serious and you have to get a little familiar with the slots but they are fantastic old fashioned but they beat badly when they pay they give enormous satisfaction, and the tournaments make you become familiar with them, I advise you to play in the tournaments to get to know the slots not be afraid to increase the bet in tournaments and you will see what numbers they combine, you will have to worry if something goes you always win.

  In case you can tell me, I give a nice 9 to LINCON and LIBERTY and an 8 to MIAMI since it doesn't have the 300 daily tournaments.

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Sarò testone ma intanto che aspetto i 150€, se mi verranno pagati o meno, sto giocando il rimanente. Di 423€ ho giocato fino ad ora 1000€ tondi, almeno secondo i miei calcoli. Sono sceso appena di 100€! continua ad esserci gioco, tutto buono per i vari livelli utente, vediamo che succede.

  Ik zal koppig zijn, maar terwijl ik wacht op de € 150, of ik nu betaald krijg of niet, speel ik de rest. Van €423 heb ik tot nu toe in totaal €1000 gespeeld, althans volgens mijn berekeningen. Ik heb zojuist € 100,- laten vallen! er blijft een spel bestaan, allemaal goed voor de verschillende gebruikersniveaus, laten we eens kijken wat er gebeurt.

  I'll be stubborn but while I'm waiting for the €150, whether I'll be paid or not, I'm playing the rest. Of €423 I have played €1000 in total so far, at least according to my calculations. I just dropped €100! there continues to be a game, all good for the various user levels, let's see what happens.

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Serve molta pazienza, disciplina e coerenza anche se con tutto questo caldo non è semplice mantenere i nervi saldi. :)

  In questi giorni sto cercando di ricostituire un bankroll decente con cui ripartire a settembre.

  Se bet365 riproporrà il bonus di inizio stagione sulle scommesse vorrei ripartire da quello.

  A voi come stanno andando le cose?

  Je hebt veel geduld, discipline en consistentie nodig, ook al is het met al deze hitte niet gemakkelijk om je zenuwen onder controle te houden. :)

  Tegenwoordig probeer ik een behoorlijke bankroll op te bouwen, waarmee ik in september weer kan beginnen.

  Als bet365 de start van het seizoensbonus op weddenschappen terugbrengt, zou ik daar graag mee willen beginnen.

  Hoe gaat het met jou?

  You need a lot of patience, discipline and consistency even if with all this heat it's not easy to keep your nerves. :)

  These days I'm trying to rebuild a decent bankroll with which to start again in September.

  If bet365 brings back the start of the season bonus on betting I would like to start from that.

  How are things going for you?

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  laugh_out_loudlaugh_out_loud heyyy..ulla la' , ma chi e' uscito fuori dal caldo ???? Caro Casinista un calorossissimo bentornato .....thumbs_up, e caloroso non per niente (hahahhah). pensa oggi nuova conessione in fibra ottica ,nuovo ip e nuovo pc, aspetto ancora di finire due cose e poi a settembre mi impegnero' a giocare sodo ,con spero diligenza  e buon senso . Ho speso molti soldi per restaurare appartamento e ancora non ho finito ma ci sono quasi e purtroppo ho dedicato molto poco al gioco .

  thumbs_up sono felice comunque di risentirti e ti consiglio di fare due spin sul casino max non e' niente male solo non ha ancora netletter ma prestissimo lo mette .

  Ciaooooooooooooooo

  laugh_out_loudlaugh_out_loud hey..ulla daar, maar wie kwam er uit de hitte???? Beste Casinista, een zeer warm welkom terug..... thumbs_up , en helemaal niet warm (hahahhah). denk vandaag aan een nieuwe glasvezelverbinding, een nieuw IP-adres en een nieuwe pc, ik wacht nog steeds op het afronden van twee dingen en dan in september zal ik me inzetten om hard te spelen, hopelijk met toewijding en gezond verstand. Ik heb veel geld uitgegeven aan het renoveren van het appartement en ik ben nog steeds niet klaar, maar ik ben er bijna en helaas heb ik heel weinig aan het spel besteed.

  thumbs_up Ik ben echter blij om weer van je te horen en ik raad je aan om Casino Max eens te proberen, het is niet slecht, het heeft alleen nog geen netletter, maar het zal er binnenkort een toevoegen.

  Hoioooooooooooooooo

  laugh_out_loudlaugh_out_loud heyy..ulla there, but who came out of the heat???? Dear Casinista, a very warm welcome back..... thumbs_up , and warm not at all (hahahhah). think today new fiber optic connection, new IP and new PC, I'm still waiting to finish two things and then in September I'll commit to playing hard, hopefully with diligence and common sense. I spent a lot of money renovating the apartment and I still haven't finished but I'm almost there and unfortunately I've dedicated very little to the game.

  thumbs_up However, I'm happy to hear from you again and I recommend you do a spin on Casino Max, it's not bad, it just doesn't have a netletter yet but it will add one very soon.

  Hioooooooooooooooo

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  winkheyla' ILPEZ piu' che testone sei anche fortunato amazza fino a 1000 ed eri partito con dei free spin regalo , non mi ricordo se in quel casino accumuli point comp , spero di si poiche mal che vada ritirati i 150 sperando che paghino , poi puoi provare a giocare i point comp accumulati e chissa' ...

  wink hey ILPEZ, meer dan koppig, je hebt ook geluk dat je tot 1000 doodt en je bent begonnen met een aantal gratis spin-cadeaus, ik weet niet meer of je in dat casino comp-punten verzamelt, ik hoop het, want het is jammer dat je de 150 intrekt in de hoop dat ze betalen, dan kun je proberen de verzamelde punten te spelen en wie weet...

  wink hey ILPEZ more than stubborn you are also lucky you kill up to 1000 and you started with some free spin gifts, I don't remember if in that casino you accumulate comp points, I hope so because it's unfortunate that you withdraw the 150 hoping that they pay, then you can try to play the points comp accumulated and who knows...

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Casinista, a me non sta andando per niente bene, tutti depositi finiti in niente, è parecchio scocciante! e comuqnue si, fa un caldo porco! pare che nel weekend si abbassino per bene le temperature, almeno qui al nord, poi non so. Chissà che si alzino quelle per le vincite :D

  Sono tentato di provare con Bet365, mi ero registrato ma non ho ancora fatto nessun deposito. Ora che inizano gli europei di basket sarebbe un bel banco prova per un baskettofilo come me.

  Gerolamo, come volevasi dimostrare dopo che ti ho detto l'andamento positivo, è arrivato quello negativo: tutto andato in niente, però ho sempre la speranza dei 150€ da ricevere. Non so se ho punti comp, ma ho usufruito di alcuni giri gratuiti grazie ai livelli utente, pure quelli però non hanno fruttato.

  Casinoman, het gaat helemaal niet goed met mij, alle stortingen zijn op niets uitgelopen, het is behoorlijk vervelend! en hoe dan ook, het is ontzettend heet! het lijkt erop dat de temperaturen dit weekend behoorlijk dalen, tenminste hier in het noorden, maar ik weet het niet. Wie weet stijgen die voor de winst wel :D

  Ik kom in de verleiding om Bet365 te proberen. Ik heb me aangemeld, maar heb nog geen stortingen gedaan. Nu de Europese basketbalkampioenschappen van start gaan, zou het voor een basketbalfan als ik een goede test zijn.

  Gerolamo, zoals ik wilde aantonen nadat ik je over de positieve trend had verteld, is de negatieve trend gearriveerd: alles is op niets uitgelopen, maar ik heb nog steeds de hoop om de € 150 te ontvangen. Ik weet niet of ik comp-punten heb, maar ik heb een aantal gratis spins gekregen dankzij gebruikersniveaus, maar die werpen ook geen vruchten af.

  Casino guy, it's not going well for me at all, all the deposits gone to nothing, it's quite annoying! and anyway yes, it's hot as hell! it seems that temperatures drop quite a bit over the weekend, at least here in the north, but I don't know. Who knows, maybe those for the winnings will rise :D

  I'm tempted to try Bet365, I signed up but haven't made any deposits yet. Now that the European basketball championships are starting, it would be a good test for a basketball fan like me.

  Gerolamo, as I wanted to demonstrate after I told you about the positive trend, the negative one has arrived: everything has gone to nothing, but I still have the hope of the €150 to receive. I don't know if I have comp points, but I got some free spins thanks to user levels, but those didn't pay off either.

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Due giorni fa mi è andata alla grande nn ho voluto scrivere prima per scaramanzia in quanto aspettavo il pagamento ora processato. Quindi più tardi metterò uno screenshot. 

  Twee dagen geleden ging het prima, ik wilde niet uit geluk eerst schrijven omdat ik wachtte op de betaling die inmiddels is verwerkt. Dus ik zal later een screenshot plaatsen.

  Two days ago it went great, I didn't want to write first out of good luck as I was waiting for the payment which has now been processed. So I'll put a screenshot later.

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  Complimenti anche in questo post rainie!

  Stamattina come sveglia ho ricevuto una telefonata dal supporto di Lotus Asia Casino per la verifica dei miei dati ricevendo anche 25 giri ad una slot di mia preferenza (Elemental 7 anche se li avrei volutisu Electron, mi sono sbagliato!) che comunque non hanno dato soddisfazioni. Ho dimenticato di chiedere della mia richiesta pendente di quei 150€, così ho aperto poco fa il casinò e ho chiesto in chat, a quanto pare è finito il periodo utile di review da parte loro e la transazione sarà processata oggi. Mi sono sembrati seri e cortesi, e se va tutto a buon fine magari si guadagnano un punto per risalire la rogue list :D

  Ook gefeliciteerd met dit bericht Rainie!

  Vanochtend kreeg ik als wake-up call een telefoontje van Lotus Asia Casino support om mijn gegevens te verifiëren en kreeg ik ook 25 spins op een slot naar keuze (Elemental 7, ook al had ik ze op Electron gewild, ik had het mis!) wat echter geen voldoening gaf. Ik vergat te vragen naar mijn lopende aanvraag voor die € 150, dus heb ik het casino een tijdje geleden geopend en in de chat gevraagd of de beoordelingsperiode van hun kant voorbij is en dat de transactie vandaag zal worden verwerkt. Ze leken me serieus en hoffelijk, en als alles goed gaat, verdienen ze misschien een punt om hogerop te komen op de lijst met schurkenstaten :D

  Congratulations also on this post rainie!

  This morning as a wake up call I received a phone call from Lotus Asia Casino support to verify my data and also received 25 spins on a slot of my choice (Elemental 7 even though I would have wanted them on Electron, I was wrong!) which however did not give satisfaction . I forgot to ask about my pending request for that €150, so I opened the casino a little while ago and asked in chat, apparently the review period on their part is over and the transaction will be processed today. They seemed serious and courteous to me, and if everything goes well maybe they'll earn a point to move up the rogue list :D

 • Origineel Italiano Vertaling Dutch English

  wink ciao ragazzi , per Reina sono curioso di vedere lo screen , e per Ilpez speriamo per i 150 , sono proprio curioso di sapre come va a finire ...purtroppo oggi ho perso 150 io su miami mi sono fatto prendere la mano a bet 6,25 mi sembrava buona la slot ma mi ha fregato .....e va be' sara' per la prossima frown

  wink Hallo allemaal, voor Reina ben ik benieuwd naar het scherm, en voor Ilpez hopen we op 150, ik ben erg benieuwd hoe het afloopt...helaas vandaag ben ik 150 kwijtgeraakt, in Miami werd ik meegesleept bet 6, 25 de slot leek me goed, maar het bedroog me... en dat is prima, het zal voor de volgende zijn frown

  wink Hi guys, for Reina I'm curious to see the screen, and for Ilpez we're hoping for 150, I'm really curious to know how it ends...unfortunately today I lost 150, on Miami I got carried away at bet 6, 25 the slot seemed good to me but it cheated me.....and that's fine, it'll be for the next one frown

Feedback van Leden

Plaats jouw reactie.

lcb activiteiten in de afgelopen 24 uur

Meest bekeken forum posts

Dzile
Dzile Serbia 20 dagen geleden
143

Welkom bij weer een echte maandelijkse geldwedstrijd! Het is heet in juli en het zal nog heter worden zodra we deze populaire weggeefactie starten, dus maak je klaar om een deel van de prijzenpot van...
LCB $500 juli Real Cash-wedstrijd: laten we casino's testen!

František Kázmér
František Kázmér Slovakia 2 maanden geleden
15

25$ freebet-code - BIGLEAGUE gewaardeerd op 14.5.2024
Betwhale.ag Casino Geen aanbetaling

Crazyej
Crazyej United States 2 maanden geleden
61

KatsCasino heeft me opgelicht. Ik heb me aangemeld voor de ndb-bonus en heb de play-through gewonnen. Ze vroegen om mijn KYC-documenten. mijn identiteitsbewijs komt uit Las Vegas en ik woon ook in...
Kats Casino-klacht